IPTPB2/4511-732/15-3/AKu | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy zbycie przez Wnioskodawczynię nieruchomości w 2016 r., jest zwolnione z podatku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 lutego 2016 r. (data wpływu 17 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zakresie skutków podatkowych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 4 lutego 2016 r., Nr IPTPB2/4511-732/15-2/AKu, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawczyni o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 9 lutego 2016 r., natomiast w dniu 17 lutego 2016 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 15 lutego 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W 2011 r. Wnioskodawczyni uzyskała rozwód. Podczas rozwodu został dokonany częściowy podział majątku, w wyniku którego Wnioskodawczyni uzyskała bez spłat i dopłat nieruchomości gruntowe na swoją wyłączność, decyzją Sądu Okręgowego w ... z dnia 24 stycznia 2011 r.

Od października 2011 r. w Sądzie Rejonowym w ... trwa podział zabudowanej nieruchomości wspólnej – zakładu produkcyjnego wraz z wyposażeniem, użytkowanego przez byłego męża.

Zgodnie z decyzją Sądu Okręgowego Wnioskodawczyni otrzymała nieruchomość gruntową, jako bezsporną, nabytą za Jej środki z majątku odrębnego, jako nakład na majątek wspólny podczas trwania małżeństwa. Małżeństwo trwało od 1 czerwca 2002 r. do 24 stycznia 2011 r.

Nieruchomość została nabyta w 2002 r. i w 2005 r. (grunty zostały scalone, a następnie podzielone w trakcie małżeństwa na 5 działek). Sąd uznał nierówny podział majątku – nakłady z majątku odrębnego Wnioskodawczyni. Jedna z części z zabudową mieszkalną podlega obecnie podziałowi. Według decyzji Sądu Okręgowego udział w nim wynosi 50% wartości składników majątku, które pozostały przy Wnioskodawczyni. Mieszczą się w granicach udziału Wnioskodawczyni w tym majątku. Podział majątku dokonany podczas rozwodu odbył się bez spłat i dopłat, tj. 4 działki pozostają wyłączną własnością Wnioskodawczyni.

W 2016 r. Wnioskodawczyni zamierza sprzedaż nieruchomość gruntową, którą dysponuje na wyłączność od rozwodu, aby spłacić udział byłego męża w części wspólnej nieruchomości zabudowanej.

Wartość składników majątkowych, otrzymanych przez Wnioskodawczynię podczas rozwodu decyzją Sądu, mieści się w udziale, jaki przysługiwał Jej w tym majątku i poza ten majątek nie wykracza.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że w dniu 1 czerwca 2002 r. zostało zawarte małżeństwo pomiędzy Nią a .... Wnioskodawczyni posiadała swój majątek odrębny. W 2002 r. z pieniędzy z majątku odrębnego zakupiona została działka nr 7 stanowiąca grunt rolny, w ....

W 2003 r. z pieniędzy z majątku odrębnego zostały zakupione działki nr 8/1 i nr 8/2 stanowiące grunty rolne, w ....

Wnioskiem z dnia 17 czerwca 2011 r. Sąd Rejonowy w ... sprostował wpis Działu I ..., poprzez połączenie działek i ujawnienie podziału działki, której w wyniku połączenia nadano nr 212, a po wydzieleniu nr 212/1, 212/2, 212/3, 212/4 i 212/5. Działkę o nr 212/3 odłączył ze względu na prowadzona sprawę podziału majątku.

W wyniku podziału działki nr 212 na 5 działek, w miejscowości ... jest to obecnie grunt oznaczony numerami: 212/1, 212/2, 212/3, 212/4, 212/5.

Działka nr 212/3 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, natomiast podlegający podziałowi zakład produkcyjny, utworzony w 2003 r., jest prowadzony nadal przez ... Zakład znajduje się w ....

Uprawomocnienie postanowienia Sądu Okręgowego o częściowym podziale majątku wspólnego nastąpiło 24 lutego 2011 r. Od listopada 2011 r. do chwili obecnej trwa w Sądzie Rejonowym proces o całkowity podział majątku.

Przedmiotem podziału majątku przy sprawie rozwodowej były nieruchomości gruntowe oraz pojazdy o numerach rej. ... i ....

W chwili obecnej podziałowi podlegają: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym na działce 212/3 w ..., ruchomości, zakład mieszczący się w ... wraz z wyposażeniem oraz pojazdy zarejestrowane na ....

W wyniku dokonania rozdzielności majątkowej działki, stanowiące własność Wnioskodawczyni to działki o numerach: 212/1, 212/2, 212/4, 212/5 (droga).

Wnioskodawczyni zamierza sprzedać w 2016 r. działki o numerach 212/1 i 212/2 oraz udział w drodze 212/5.

Ewentualna spłata udziału byłego męża dotyczy udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce nr 212/3. Wartość tej spłaty zostanie obliczona przez Sąd w sprawie o podział całkowity majątku.

Odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię nieruchomości gruntowej nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy zbycie części lub całości gruntów rolnych, których właścicielem jest Wnioskodawczyni, planowane w 2016 r. niesie ze sobą opodatkowanie przychodu, czy jest zwolnione od podatku dochodowego, skoro zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych nastąpiłoby po upływie 5 lat od końca ostatniego roku, w którym miało miejsce nabycie nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawczyni, biorąc pod uwagę datę zakupu działek w 2002 i w 2003 r. nr 7, 8/1, 8/2, którym w wyniku scalenia nadano nr 212, sprzedaż poszczególnych fragmentów, tj. działek nr 212/1, 212/5, 212/4, jest wolna od podatku na mocy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a i b, ze względu na upływ 5 lat od czasu zakupu nieruchomości gruntowej, o czym świadczy akt notarialny z dnia 18 listopada 2002 r. i z dnia 28 maja 2003 r. oraz wyrok Sądu Okręgowego w ... w sprawie rozwodowej sygn. akt IIC ... z dnia 24 stycznia 2011 r.

Wnioskodawczyni rozumie, że ewentualna sprzedaż działek, których jest jedynym właścicielem nie nakłada obecnie obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ za datę zakupu nieruchomości uważa rok 2005. Scalenie i dzielenie nieruchomości w trakcie trwania małżeństwa nie ma wpływu na stan faktyczny dotyczący podatku, w sytuacji, gdyby doszło do sprzedaży którejś z części lub całości niezabudowanej nieruchomości.

Wnioskodawczyni ocenia odpłatne zbycie jako wolne od podatku również w oparciu o rozumienie przepisu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze względu na niewykonywanie działalności gospodarczej pod tym adresem. Nieruchomość gruntowa nigdy nie była włączona do działań związanych z działalnością gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie (sprzedaż) nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia (sprzedaży) nieruchomości lub ich części, oraz udziału w nieruchomości i praw, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment (data) jej nabycia.

Wskazać należy, że stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Ustrój wspólności ustawowej, obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę, jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością – art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Ustawowy ustrój majątkowy między małżonkami może ulec zniesieniu lub ograniczeniu na skutek zawartej między nimi umowy – art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na skutek orzeczenia sądu – art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego albo z mocy prawa np. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków – art. 53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zarówno w wypadku umownego wyłączenia wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa, jak i w przypadku zniesienia tej wspólności przez sąd, a także w wyniku ustania małżeństwa, między małżonkami (byłymi małżonkami) ustaje wspólność ustawowa, a do majątku, który był nią objęty stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Natomiast w myśl art. 501 Kodeksu – w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy.

Mając jednak na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego należy wyjaśnić, że nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas, jeśli:

  • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
  • wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Za datę nabycia nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego) pod warunkiem, że podział był ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszyły mu spłaty i dopłaty lub wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Jeżeli natomiast podział nie był ekwiwalentny i towarzyszyły mu spłaty i dopłaty lub wartość otrzymanej przez małżonka nieruchomości przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tego udziału w nieruchomości, który przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie (czyli bez spłat i dopłat).

Wszelkie przypadki, gdy udział majątkowy danej osoby ulega powiększeniu, traktowane być muszą w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością) – jak też stan jej majątku osobistego.

Ustalenia wartości majątku należy dokonać w oparciu o obiektywne kryteria, czyli zgodnie z wyliczeniem dokonanym na podstawie cen rynkowych obowiązujących na danym obszarze w dniu zawarcia umowy, na mocy której doszło do podziału majątku dorobkowego małżonków, a nie według subiektywnego przekonania małżonków. Jeżeli przedmiotem podziału majątku wspólnego małżonków jest więcej niż jeden składnik majątku wchodzący w skład majątku dorobkowego małżonków wówczas, aby ustalić czy podział był ekwiwalentny w naturze lub czy wartość otrzymanych przez byłego małżonka w wyniku podziału majątku rzeczy mieści się w udziale, jaki przysługiwał mu w majątku wspólnym należy w pierwszej kolejności zsumować wartość rynkową wszystkich składników majątku podlegających podziałowi i podzielić na pół oraz ustalić wartość rynkową składników majątku otrzymanych przez każdego z małżonków.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w 2002 r. zawarła związek małżeński. W tym samym roku z pieniędzy z majątku odrębnego zakupiona została działka gruntu, następnie w 2003 r. również z pieniędzy z majątku odrębnego zostały zakupione dwie działki gruntu.

W wyniku scalenia ww. działek w 2011 r., został nadany przedmiotowej nieruchomości jeden numer ewidencyjny, a następnie nieruchomość została podzielona na pięć odrębnych działek gruntu.

W 2011 r. Wnioskodawczyni uzyskała rozwód. Podczas rozwodu został dokonany częściowy podział majątku, w wyniku którego Wnioskodawczyni uzyskała na własność bez spłat i dopłat cztery z pięciu ww. działek gruntu. Według decyzji Sądu wartość składników majątku, które w wyniku częściowego podziału majątku wspólnego przypadły w udziale Wnioskodawczyni, mieści się w udziale Wnioskodawczyni w tym majątku. Do chwili obecnej trwa w Sądzie proces o całkowity podział majątku.

W 2016 r. Wnioskodawczyni planuje sprzedać ww. nieruchomości, którymi dysponuje na prawach własności. Odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię nieruchomości gruntowej nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Przyjmując za Wnioskodawczynią, że wartość udziałów Wnioskodawczyni w zbywanych nieruchomościach nie przekracza przysługującego Jej udziału w wartości majątku będącego przedmiotem podziału małżonków, to za datę nabycia tych nieruchomości należy przyjąć lata 2002 i 2003, czyli daty, w których Wnioskodawczyni nabyła te nieruchomości za pieniądze z majątku odrębnego. W konsekwencji przychód Wnioskodawczyni z tytułu zbycia ww. nieruchomości nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ odpłatne zbycie nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym miało miejsce nabycie. Przy czym jeszcze raz należy zaznaczyć, że rozstrzygnięcie niniejsze uwzględnia zawarte w przedstawionym stanie faktycznym informacje, że w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków dokonanego w dniu 24 lutego 2011 r., Wnioskodawczyni otrzymała majątek o wartości odpowiadającej Jej udziałowi w majątku wspólnym.

W przeciwnym wypadku, czyli w sytuacji gdyby wskutek podziału majątku wspólnego małżonków Wnioskodawczyni w rzeczywistości otrzymała majątek o wyższej wartości niż Jej małżonek, to wówczas za datę nabycia udziału przekraczającego Jej udział w majątku objętym wspólnością majątkową, będącego przedmiotem podziału należałoby uznać dzień, w którym dokonano tego podziału.

Podsumowując, ponieważ jak twierdzi Wnioskodawczyni, wartość otrzymanego przez Nią majątku w ramach częściowego podziału majątku wspólnego, obejmującego działki nabyte przez Wnioskodawczynię na wyłączną własność, mieści się w udziale jaki Jej przysługiwał w majątku wspólnym, to za daty nabycia ww. nieruchomości, tj.: działki gruntu oznaczonej numerem 7 i działek gruntu oznaczonych numerami 8/1 i 8/2 (oznaczenia przed scaleniem i ponownym podziałem w 2011 r.), które przypadły Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, należy przyjąć lata, w których zostały nabyte ww. nieruchomości za pieniądze z majątku odrębnego, tj. 2002 r. (działka nr 7) i 2003 r. (działki nr 8/1 i 8/2). Tym samym, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w 2016 r. ww. nieruchomości przez Wnioskodawczynię, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że okres pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, już upłynął.

Niemniej jednak tut. Organ zauważa, że okoliczność, czy wartość rynkowa działek gruntu na dzień dokonania podziału, które zostały orzeczeniem Sądu przyznacze na wyłączną własność Wnioskodawczyni, nie przekracza wartości udziału w majątku objętym wspólnością majątkową, podlega szczegółowej i ostatecznej weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego, a nie przez Organ interpretacyjny. Mając bowiem na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), Organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które wskazałoby czy wskazany przez Wnioskodawczynię podział jest ekwiwalentny.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku stanem faktycznym (opisu zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego), podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.