ILPB2/4511-1-401/16-4/NK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2016 r. (data wpływu 23 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2016 r. (data wpływu 22 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 18 maja 2004 r. na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego, Wnioskodawczyni nabyła od ojca prawo do 1/2 części we własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego o łącznej powierzchni użytkowej 60.87 m2. W dniu nabycia nie pozostawała w związku małżeńskim.

Prawo do pozostałej 1/2 części opisanego wyżej lokalu Zainteresowana nabyła do majątku odrębnego, w drodze dziedziczenia ustawowego po zmarłej matce w dniu 28 marca 2015 r. Okoliczność ta została stwierdzona aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym w dniu 21 kwietnia 2015 r. Nabycie 1/2 lokalu po zmarłej matce nastąpiło w trakcie trwania związku małżeńskiego. Związek małżeński Zainteresowana zawarła w dniu 7 sierpnia 2007 r., w związku małżeńskim obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.

W dniu 14 lipca 2015 r. aktem notarialnym Zainteresowana dokonała sprzedaży wyżej wymienionego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego za kwotę 140.000,00 zł.

Prawo do 1/2 części niniejszego lokalu zostało zatem sprzedane przed upływem 5 lat od dnia jego nabycia. Wnioskodawczyni zamierza uzyskany z tej sprzedaży przychód w kwocie 70.000,00 zł. przeznaczyć na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Z tego względu złoży w urzędzie skarbowym zeznanie PIT-39 o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2015, w którym wykaże przychód ze sprzedaży mieszkania dokonanej w 2015 r. za cenę 70.000,00 zł. zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uzyskany przychód Zainteresowana zamierza wydatkować na zakup od męża, z jego majątku odrębnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Prawo do tego lokalu mąż jej nabył na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 7 stycznia 2002 r. do swojego majątku odrębnego. W zakupionym od męża lokalu Wnioskodawczyni zamierza mieszkać wspólnie z mężem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabywając, w okresie dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, z majątku odrębnego małżonka lokal mieszkalny do swojego majątku odrębnego Wnioskodawczyni spełni warunek określony w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361 ze zm.) i będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego przewidzianego w ww. przepisie...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w świetle obowiązującego stanu prawnego, nabycie prawa do lokalu mieszkalnego od małżonka, z jego majątku odrębnego, w trakcie trwania związku małżeńskiego, do majątku odrębnego Zainteresowanej, jest realizacją celu mieszkaniowego, który zwalnia ją z obowiązku podatkowego wynikającego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat.

Zatem zasadnym jest wykazanie przez Zainteresowaną w zeznaniu PIT-39 za 2015 r., które zamierza złożyć w urzędzie skarbowym kwoty 70.000,00 zł, jako kwoty dochodu zwolnionego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Należy zatem stwierdzić, że jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, to stanowi ono źródło przychodu podlegające opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni wskazała, że w maju 2004 r. w drodze darowizny nabyła od ojca prawo do 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Prawo do pozostałej części ww. lokalu Zainteresowana nabyła dodze dziedziczenia po zmarłej w marcu 2015 r. matce.

W lipcu 2015 r. Wnioskodawczyni sprzedała przedmiotowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a dochód ze sprzedaży zamierza przeznaczyć na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kupując od męża spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wchodzące w skład jego majątku odrębnego.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w dwóch datach:

 • w roku 2004 – w 1/2 w drodze darowizny od ojca,
 • w roku 2015 – w 1/2 w drodze dziedziczenia po zmarłej matce.

Należy zatem uznać, że zbycie ww. nieruchomości w 2015 r. w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze darowizny przez Zainteresowaną w 2004 r. nie stanowi źródła przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu przewidzianego przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się natomiast do skutków podatkowych sprzedaży ww. nieruchomości, w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2015 r. w drodze dziedziczenia po zmarłej matce, należy wskazać co następuje.

W myśl art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Art. 30e ust. 2 ustawy mówi, że podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Jednak w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Stosownie do art. 21 ust. 26, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy w stosunku do dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości, jest fakt wydatkowania środków (począwszy od dnia sprzedaży i nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż) wyłącznie na enumeratywnie wskazane w ustawie cele mieszkaniowe. Zawarty w art. 21 ust. 25 ustawy katalog wydatków uprawniających do zwolnienia ma charakter zamknięty i w związku z tym tylko wydatkowanie środków na realizację celów w nim wskazanych pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania.

Dodatkowo należy w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, a także przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis, darowiznę chyba, że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 ww. ustawy), ale też przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zatem wydatkowanie przez Zainteresowaną środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w części w darowiźnie, a w części w drodze dziedziczenia ustawowego, na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład majątku odrębnego jej męża nie stanowi przeszkody w skorzystaniu ze zwolnienia przedmiotowego.

Podsumowując stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawczyni przeznaczy przychód ze sprzedaży otrzymanego w drodze spadku udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w ciągu dwóch lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie na cele wskazane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych realizowanych poprzez zakup od męża z jego majątku odrębnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, będzie miała możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.