DD9/033/490/KZU/2012/1857 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przeznaczony następnie, w ustawowym terminie, na spłatę zaciągniętego wraz z mężem kredytu hipotecznego na zakup wspólnego mieszkania nr 2 podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma znaczenia, iż Wnioskodawczyni spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (Nr 1) nabyła do majątku odrębnego.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 19 października 2009 r. Nr IPPB1/415-604/09-2/JB, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 19 października 2009 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Interpretacja wydana została na wniosek Pani Ingi S. z dnia 20 sierpnia 2009 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że

Wnioskodawczyni w dniu 12.03.2004 r. będąc panną zakupiła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (nr 1). Aktem notarialnym z dnia 16.02.2009 r. weszła w posiadanie prawa odrębnej własności tegoż lokalu mieszkalnego (nr 1). W roku 2005 wyszła za mąż. Wraz z mężem posiadają wspólność majątkową. Nie rozszerzali jej na mienie nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego.

W dniu 12.02.2008 roku wraz z mężem jako współkredytobiorcą (ze względu na wspólność majątkową i niewystarczające dochody własne) zaciągnęła kredyt hipoteczny (cel kredytu: budownictwo mieszkaniowe) na wspólny zakup nowego mieszkania (nr 2). Akt notarialny kupna tego mieszkania podpisali wraz z mężem w dniu 19.08.2009 r.

W dniu 27.07.2009 r. sprzedała prawo własności do lokalu mieszkalnego Nr 1 i złożyła w stosownym urzędzie skarbowym, w wymaganym terminie oświadczenie, iż uzyskane przychody ze sprzedaży wyda na cel mieszkaniowy w terminie 2 lat od sprzedaży. Środki te zamierza w całości przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wraz z mężem na zakup mieszkania Nr 2. Jednocześnie Wnioskodawczyni zaznacza, iż nie korzystała i nie korzysta z tzw. ulgi odsetkowej na podstawie art. 26b Ustawy. Środki na spłatę kredytu hipotecznego będą przekazane z jej konta osobistego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przeznaczając całość środków ze sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego (nr1), którego Wnioskodawczyni była jedyną właścicielką, na spłatę zaciągniętego wraz z mężem kredytu hipotecznego na zakup wspólnego mieszkania nr2, będzie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od całości przychodu ze sprzedaży mieszkania nr1 ...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. prawidłowe jest zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży lokalu mieszkalnego (którego była jedyną właścicielką) przeznaczonych w całości na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wraz z mężem na zakup nowego, wspólnego mieszkania. Podstawową okolicznością stanowiącą bowiem o zastosowaniu zwolnienia jest wyłącznie przeznaczenie przychodów ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 Ustawy.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 19 października 2009 r. Nr IPPB1/415-604/09-2/JB, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawczyni za prawidłowe, stwierdzając m.in., że (...) jeśli uzyskane środki pieniężne ze sprzedaży składnika majątku odrębnego Wnioskodawczyni zostały wniesione do majątku wspólnego małżonków, to tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości wydatkowana na spłatę kredytu, korzystać będzie ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek warunkujących to zwolnienie (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie; w przypadku zamiany okresy odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, że odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego przez Wnioskodawczynię w 2004 roku, nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, zatem stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego w przedmiocie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego mają zastosowanie regulacje prawne zawarte w art. 28 ust.2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006r.).

Stosownie bowiem do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (art. 28 ust. 2 ustawy). Powyższa zasada nie ma zastosowania do podatników którzy, w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, iż uzyskany przychód przeznaczą na tzw. cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 28 ust. 2a ustawy).

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) powołanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Odnosząc się zatem do przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz mając na uwadze powołane uregulowania prawne stwierdza się, że uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przeznaczony następnie, w ustawowym terminie, na spłatę zaciągniętego wraz z mężem kredytu hipotecznego na zakup wspólnego mieszkania nr 2 podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma znaczenia, iż Wnioskodawczyni spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (Nr 1) nabyła do majątku odrębnego.

W konsekwencji stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, jest prawidłowe.

W świetle powyższego należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, że warunkiem do „zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” jest to aby „uzyskane środki pieniężne ze sprzedaży składnika majątku odrębnego Wnioskodawczyni zostały wniesione do majątku wspólnego małżonków” jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.