Majątek odrębny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to majątek odrębny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
sty

Istota:

Czy dokonana w 2015 roku sprzedaż 1/2 udziałów w przedmiotowej nieruchomości nabytych w 2000 roku spowoduje u Wnioskodawczyni powstanie przychodu podatkowego od osób fizycznych i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Nabycie 1/2 udziałów w nieruchomości nastąpiło do majątku odrębnego Wnioskodawczyni (w jej małżeństwie obowiązywał ustrój rozdzielności majątkowej), a nabycie 1/2 udziałów w nieruchomości nastąpiło do majątku odrębnego męża. 26 września 2016 roku mąż Wnioskodawczyni aktem darowizny darował Wnioskodawczyni 1/2 udziałów w nieruchomości nabytej w 2000 roku. W 2015 roku Wnioskodawczyni na podstawie aktu notarialnego sprzedała 1/2 udziałów w nieruchomości, którą nabyła w lutym 2000 roku. Wnioskodawczyni pozostała 1/2 udziałów w nieruchomości, które aktem darowizny w 2016 roku otrzymała od męża. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dokonana w 2015 roku sprzedaż 1/2 udziałów w przedmiotowej nieruchomości nabytych w 2000 roku spowoduje u Wnioskodawczyni powstanie przychodu podatkowego od osób fizycznych i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż 1/2 udziałów w przedmiotowej nieruchomości dokonana w roku 2015 nie spowoduje powstania przychodu podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. (...)

2016
18
maj

Istota:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131.

Fragment:

Uzyskany przychód Zainteresowana zamierza wydatkować na zakup od męża, z jego majątku odrębnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Prawo do tego lokalu mąż jej nabył na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 7 stycznia 2002 r. do swojego majątku odrębnego. W zakupionym od męża lokalu Wnioskodawczyni zamierza mieszkać wspólnie z mężem. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy nabywając, w okresie dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, z majątku odrębnego małżonka lokal mieszkalny do swojego majątku odrębnego Wnioskodawczyni spełni warunek określony w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361 ze zm.) i będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego przewidzianego w ww. przepisie... Zdaniem Wnioskodawczyni, w świetle obowiązującego stanu prawnego, nabycie prawa do lokalu mieszkalnego od małżonka, z jego majątku odrębnego, w trakcie trwania związku małżeńskiego, do majątku odrębnego Zainteresowanej, jest realizacją celu mieszkaniowego, który zwalnia ją z obowiązku podatkowego wynikającego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat.

2016
10
mar

Istota:

Czy zbycie przez Wnioskodawczynię nieruchomości w 2016 r., jest zwolnione z podatku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Sąd uznał nierówny podział majątku – nakłady z majątku odrębnego Wnioskodawczyni. Jedna z części z zabudową mieszkalną podlega obecnie podziałowi. Według decyzji Sądu Okręgowego udział w nim wynosi 50% wartości składników majątku, które pozostały przy Wnioskodawczyni. Mieszczą się w granicach udziału Wnioskodawczyni w tym majątku. Podział majątku dokonany podczas rozwodu odbył się bez spłat i dopłat, tj. 4 działki pozostają wyłączną własnością Wnioskodawczyni. W 2016 r. Wnioskodawczyni zamierza sprzedaż nieruchomość gruntową, którą dysponuje na wyłączność od rozwodu, aby spłacić udział byłego męża w części wspólnej nieruchomości zabudowanej. Wartość składników majątkowych, otrzymanych przez Wnioskodawczynię podczas rozwodu decyzją Sądu, mieści się w udziale, jaki przysługiwał Jej w tym majątku i poza ten majątek nie wykracza. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że w dniu 1 czerwca 2002 r. zostało zawarte małżeństwo pomiędzy Nią a .... Wnioskodawczyni posiadała swój majątek odrębny. W 2002 r. z pieniędzy z majątku odrębnego zakupiona została działka nr 7 stanowiąca grunt rolny, w .... W 2003 r. z pieniędzy z majątku odrębnego zostały zakupione działki nr 8/1 i nr 8/2 stanowiące grunty rolne, w ....

2016
28
lut

Istota:

Czy przychodem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ze zbycia nieruchomości będzie cała kwota uzyskana z tej sprzedaży, czy tylko przypadająca na grunt i 1/2 wartości budynku mieszkalnego?

Fragment:

W omawianej sprawie działka, na której został wybudowany budynek stanowiła majątek odrębny małżonka Wnioskodawczyni. Natomiast zgodnie z ww. przepisami Kodeksu cywilnego budynek jest zawsze własnością właściciela gruntu, chyba że został wzniesiony na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym. Wówczas jako odrębna nieruchomość stanowi własność użytkownika wieczystego. Własność ta jest prawem związanym z użytkownikiem wieczystym, które ma charakter nadrzędny w stosunku do prawa własności budynków i urządzeń na gruncie. Natomiast, jeżeli ktoś wzniesie budynek na gruncie należącym do innej osoby (nie będącym w użytkowaniu wieczystym), to właścicielem tego budynku nie jest osoba, która go wybudowała, a osoba do której ten grunt należy. Powyższe oznacza, że Wnioskodawczyni pomimo, że dokonywała nakładów na nieruchomość stanowiącą majątek odrębny męża, poprzez ponoszenie ekonomicznego ciężaru budowy domu jej własność nabyła dopiero jako spadkobierca 15 grudnia 2010 r. w dacie śmierci małżonka Zgodnie bowiem z art. 922 § 1 ustawy - Kodeks cywilny prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. W myśl art. 924 k.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 k.c., spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

2015
26
lis

Istota:

Uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przeznaczony następnie, w ustawowym terminie, na spłatę zaciągniętego wraz z mężem kredytu hipotecznego na zakup wspólnego mieszkania nr 2 podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma znaczenia, iż Wnioskodawczyni spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (Nr 1) nabyła do majątku odrębnego.

Fragment:

Nie ma znaczenia, iż Wnioskodawczyni spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (Nr 1) nabyła do majątku odrębnego. W konsekwencji stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, jest prawidłowe. W świetle powyższego należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, że warunkiem do „ zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ” jest to aby „ uzyskane środki pieniężne ze sprzedaży składnika majątku odrębnego Wnioskodawczyni zostały wniesione do majątku wspólnego małżonków ” jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

2015
18
lis

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe.

Fragment:

Dodać przy tym należy, że cel mieszkaniowy, o którym mowa powyżej zostaje spełniony w odniesieniu do całej kwoty wydatkowanej na cele wskazane w ustawie, bowiem w tym przypadku bez znaczenia pozostaje fakt, że środki pochodzące ze sprzedaży majątku odrębnego Wnioskodawcy zostały wydatkowane na remont i rozbudowę budynku mieszkalnego, którego jest współwłaścicielem. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

2015
6
paź

Istota:

Przeznaczenie środków pochodzących z majątku odrębnego Wnioskodawcy na nabycie nieruchomości wchodzącej do majątku odrębnego swojego małżonka.

Fragment:

Zgodnie ze stanowiskiem SN (wyrok SN z 12 maja 2000 r., V CKN 50/00, Legalis) (...) tzw. surogacja polega na zastąpieniu jednego składnika majątku odrębnego innym składnikiem. Przesłankami tak rozumianej surogacji są – jak przyjmuje się – dwa wymagania: po pierwsze, aby jedno i to samo zdarzenie spowodowało wyjście określonego przedmiotu z majątku odrębnego i nabycie innego przedmiotu majątkowego oraz po drugie, aby przedmiot nabyty był uzyskany także w sensie ekonomicznym kosztem majątku odrębnego. („ Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. ”, dr Krystyna Gromek, 2013, Wydawnictwo: C.H.Beck, Wydanie: 4). Innymi słowy zasada surogacji wyraża się w tym, że do majątku osobistego małżonków zalicza się również przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności małżeńskiej majątkowej w zamian za inne przedmioty stanowiące majątek osobisty małżonka. Należy pamiętać, że skutek surogacji (przynależność przedmiotów nabytych w zamian za składniki majątku osobistego do tego majątku) następuje z mocy prawa. Aby skutek ten zaistniał, nie jest konieczne oświadczenie woli małżonków. Nabycie przedmiotu w ramach surogacji nie wymaga ujawnienia tego faktu w treści czynności prawnej (np. umowie sprzedaży). Działanie surogacji może zostać zmodyfikowane wolą nabywcy poprzez wskazanie, do którego majątku przedmiot miałby wejść.

2014
25
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawczyni nabywając odpłatnie z majątku odrębnego małżonka lokal mieszkalny do swojego majątku odrębnego spełni warunek określony w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego przewidzianego w ww. przepisie?

Fragment:

Wnioskodawczyni zamierza nabyć odpłatnie mieszkanie do swojego majątku odrębnego od swojego małżonka z jego majątku odrębnego, przeznaczając na ten cel środki finansowe w kwocie 170.000 zł uzyskane ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze umowy darowizny od swoich rodziców do jej majątku odrębnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawczyni nabywając odpłatnie z majątku odrębnego małżonka lokal mieszkalny do swojego majątku odrębnego spełni warunek określony w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego przewidzianego w ww. przepisie... Czy brak złożenia oświadczenia przez Wnioskodawczynię o przeznaczeniu środków finansowych uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości w 2012 r. na cele mieszkaniowe i nabycie lokalu mieszkalnego do końca 2014 r. będzie podstawą korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego przewidzianego w art. 21 ust. l pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy małżonek Wnioskodawczyni w związku ze sprzedażą mieszkania do Jej odrębnego majątku, zobowiązany będzie do zapłacenia podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego ze swojego odrębnego majątku osobistego...

2014
22
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca ma obowiązek uiścić podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości?

Fragment:

Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza jednak możliwość nabywania przedmiotów majątkowych również do majątków odrębnych małżonków podczas trwania tej wspólności. Majątek osobisty każdego z małżonków pomiędzy którymi istnieje majątkowa wspólność ustawowa obejmuje więc przedmioty majątkowe nabyte przez tego małżonka przed powstaniem wspólności ustawowej, lecz także przedmioty majątkowe nabyte w trakcie jej trwania przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego oraz inne przedmioty majątkowe wymienione w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z treści wniosku wynika, że lokal mieszkalny, będący przedmiotem sprzedaży dokonanej w 2012 r. stanowił majątek odrębny żony Wnioskodawcy. Wnioskodawca nigdy nie mieszkał z żoną w opisanym lokalu ani nie zawierał umów rozszerzenia małżeńskiej wspólności majątkowej. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że skoro to wyłącznie żona Wnioskodawcy była właścicielką opisanego prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego to jego sprzedaż w 2012 r. nie rodzi dla Wnioskodawcy żadnych skutków podatkowych. Odpłatne zbycie prawa odrębnej własności tego lokalu, do którego Wnioskodawca nie posiadał tytułu własności, gdyż należał do majątku osobistego Jego żony, nie stanowi dla Niego źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a w konsekwencji na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z tą transakcją.

2013
15
wrz

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości (działki) w części nabytej w 1991 r. do majątku odrębnego a w części w 2008 r. w związku z zawarciem z małżonkiem umowy dotyczącej przeniesienia prawa własności nieruchomości do majątku odrębnego wnioskodawcy.

Fragment:

Podsumowując, zarówno przesunięcie dokonane w 2002 r. (czyli włączenie do majątku wspólnego małżonków działek, które stanowiły majątek odrębny wnioskodawcy) jak również dokonane w 2008 r. przesunięcie udziału w przedmiotowych działkach, który przysługiwał małżonkowi wnioskodawcy z majątku wspólnego do majątku odrębnego wnioskodawcy w drodze zawarcia umowy między małżonkami oznacza w pierwszej kolejności zbycie przez wnioskodawcę udziału w nieruchomościach, a następnie nowe nabycie ale wyłącznie udziału przysługującego małżonkowi. W konsekwencji, mając powyższe na uwadze uznać należy, iż wnioskodawca nabył sprzedaną w dniu 24 stycznia 2013 r. działkę w dwóch datach, tj.: w 1991 r. w udziale wynoszącym 1 / 2 , tj. w dniu jej nabycia do majątku odrębnego, w 2008 r. w udziale wynoszącym 1 / 2 w dniu zawarcia z małżonkiem umowy dotyczącej przeniesienia prawa własności nieruchomości do majątku odrębnego wnioskodawcy. Tym samym połowa przychodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowej działki nie będzie w ogóle stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym w ogóle nie podlega opodatkowaniu z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym przepisie. Natomiast przychód jaki wnioskodawca uzyskał ze sprzedaży w 2013 r. działki, w części przypadający na udział nabyty w 2008 r. podlega opodatkowaniu zgodnie z zasadami opodatkowania określonymi w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.