Majątek | Interpretacje podatkowe

Majątek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to majątek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe podziału majątku .
Fragment:
Zgodnie z orzecznictwem sądów, strony mogą dokonać umownego podziału majątku nie zachowując reguły równych udziałów, co może być wynikiem wzajemnego obrachunku obejmującego splot interesów osobistych, majątkowych, rodzinnych, biznesowych i innych wykraczających poza ramy majątku dorobkowego. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni oraz były małżonek na podstawie ugody sądowej z 21 października 2014 r. dokonali podziału majątku wspólnego. W następstwie podziału majątku wspólnego Wnioskodawczyni otrzymała składniki majątku o wartości wyższej niż małżonek. Przy czym Wnioskodawczyni wyjaśniła, że na kwotę wyższą, tj. 87 600 zł składały się wartość służebności, która została ustanowiona na rzecz byłego męża Wnioskodawczyni (57 600 zł) oraz zapłata kwoty 30 000 zł tytułem wyrównania udziałów w majątku wspólnym na rzecz byłego męża Wnioskodawczyni, którą Wnioskodawczyni przekazała wraz z odsetkami na jego konto 10 listopada 2015 r. Uwzględniając przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przywołane uregulowania prawne stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawczynię składników majątku w wyniku podziału majątku wspólnego w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni otrzymała więcej niż jej małżonek i niezależnie od tego czy pomiędzy małżonkami wystąpiły dopłaty lub spłaty z tego tytułu – nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy zacytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2018
17
mar

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych jakie zaistnieją po stronie likwidowanej spółki kapitałowej w wyniku wydania składników majątku (w tym nieruchomości) na rzecz udziałowca w związku z likwidacją tej spółki
Fragment:
(...) majątku na rzecz jej udziałowca. Jak wskazano wyżej, zgodnie z poglądem wyrażanym przez przedstawicieli doktryny, jak również w orzecznictwie sądów administracyjnych, za przychód podatkowy można uznać wyłącznie te wartości, które charakteryzują się definitywnym przyrostem majątku podatnika. Wydanie w ramach procesu likwidacji majątku spółki kapitałowej na rzecz jej udziałowca nie prowadzi do zwiększenie majątku samej likwidowanej spółki, lecz wręcz odwrotnie powoduje pozbawienie jej majątku (jej aktywa netto ulegają zmniejszeniu). Jednocześnie zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, jest przychód faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej. Z powyższego także wynika, że powstanie przychodu wiąże się z faktycznym przysporzeniem po stronie beneficjenta. Z przywołanego przepisu wynika, iż wartość majątku wydanego w związku z likwidacją osoby prawnej stanowi dochód (przychód) wspólników likwidowanej spółki, w związku z czym nie może stanowić jednocześnie przychodu samej likwidowanej spółki.
2018
14
mar

Istota:
Czy nieodpłatne przekazanie budynku na cele osobiste wspólników, które będzie dokonane w 2017 r. bądź w następnych latach, będzie podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych u wspólników spółki, którym zostanie ten środek trwały przekazany?
Fragment:
Z treści przytoczonych przepisów wynika zatem, że przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku, do których odnosi się art. 14 ust. 2 pkt 1 (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ww. ustawy), jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Odpłatne zbycie oznacza przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. W przypadku nieodpłatnego przekazania nieruchomości, stanowiących środki trwałe w spółce osobowej, do majątku prywatnego jej wspólników, niewątpliwie mamy do czynienia ze zbyciem tych nieruchomości. W wyniku bowiem tej czynności dojdzie do przeniesienia prawa własności nieruchomości ze spółki na jej wspólników. Zbycie to nie będzie miało jednak charakteru odpłatnego, ponieważ w zamian za przeniesienie prawa własności nieruchomości z majątku spółki do majątku prywatnego jej wspólników, spółka nie uzyska żadnych korzyści majątkowych.
2017
6
gru

Istota:
Czy umowa o podziale majątku wspólnego małżonków, na mocy której jednej ze stron umowy przypadnie udział w wysokości 9/10 w prawie użytkowania wieczystego i własności budynku wzniesionego na nieruchomości, a drugiej stronie udział w wysokości 1/10, przy jednoczesnym rozliczeniu w drodze tej czynności długu, który powstał w trakcie trwania wspólności ustawowej, a który został spłacony przez jedną ze stron z własnych środków, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W myśl art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Stosownie do art. 43 § 1 cyt. ustawy oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Ponadto, jak wynika z art. 45 § 1 ww. Kodeksu, każdy z małżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Na podstawie art. 46 cyt. Kodeksu, w sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku. W myśl art. 47 § 1 i § 2 przedmiotowej ustawy małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana.
2017
19
paź

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych: połączenia spółek kapitałowych i objęcia majątku spółki przejmowanej oraz przekazania majątku spółki przejmowanej.
Fragment:
Nie mamy tutaj do czynienia ze ekonomicznym przekazaniem majątku łączących się spółek między różnymi osobami /właścicielami spółki przejmującej lub przejmowanej/, które to przekazanie w normalnym toku sprawy byłoby opodatkowane; wręcz przeciwnie, krąg właścicieli, oraz ich procentowy udział w majątku spółki przejmowanej i przejmującej pozostają te same. Stąd też wniosek, iż operacja ta nie ma na celu unikania lub uchylenia się od opodatkowania. Ad. 2. Spółka przejmowana (A) nie będzie obowiązana do rozpoznania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu przekazania całości majątku na rzecz spółki przejmującej (B). Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują w ogóle rozpoznania przychodu podatkowego po stronie spółki przejmowanej, w przypadku przekazania przez nią majątku na rzecz spółki przejmującej w przypadku połączenia. Spółka przejmowana przekazuje swój majątek spółce przejmującej nieodpłatnie – bez żadnego ekwiwalentu – a przyczyną gospodarczą tej operacji jest połączenie spółek, nie zaś jakakolwiek odpłatna transakcja. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie pytania nr 1, jest prawidłowe.
2017
23
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych powstałych z tytułu nabycia przez udziałowców majątku likwidacyjnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
W wyniku likwidacji, po zakończeniu działalności, zaspokojeniu wierzycieli i po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, majątek Spółki zostanie podzielony pomiędzy udziałowców. W majątku likwidacyjnym mogą się znajdować udziały spółek, których właścicielem jest Spółka. Wnioskodawca za pośrednictwem likwidatora wyda pozostały majątek swoim udziałowcom w naturze. Sprawozdanie likwidacyjne, o którym mowa w art. 288 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH), będzie sporządzone na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Zatem wydanie składników majątkowych udziałowcom nastąpi w okresie rozpoczynającym się od dnia następującego po dniu na który zostało sporządzone sprawozdanie likwidacyjne do dnia złożenia do sądu wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. Stosownie do art. 286 § 1 KSH, podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, pozostały majątek dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów. Oznacza to, że kwota pozostała do podziału jest dzielona przez liczbę udziałów i określona jej część przypada na udział.
2017
10
sie

Istota:
W zakresie powstania obowiązku podatkowego na terenie Polski z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę w spadku środków finansowych i z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
Fragment:
Artykuł 13 ust. 1 umowy znajduje zastosowanie, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: osoba w rozumieniu danej umowy osiąga zysk z przeniesienia majątku nieruchomego; majątek nieruchomy jest położony w jednym z umawiających się państw; osoba będąca właścicielem tego majątku ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim państwie. Natomiast art. 13 ust. 4 UPO przyznaje wyłączne prawo do opodatkowania pozostałych zysków, nie wymienionych w art. 13 ust. 1-3 Państwu rezydencji przenoszącego własność składników majątku ruchomego. Podkreślić należy, że artykuł 6 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania określa jak powinno być rozumiane pojęcie majątku nieruchomego na jej potrzeby. W większości umów definicja ta ma trzy części. Zasada podstawowa stanowi, że majątkiem nieruchomym jest majątek uznawany za nieruchomy zgodnie z przepisami kraju jego położenia. Niezależnie od przepisów wewnętrznych majątek nieruchomy stanowią zawsze wymienione explicite określone kategorie majątku. Niektóre kategorie majątku nie są zaliczane do majątku nieruchomego, nawet jeżeli przepisy wewnętrzne danego państwa przewidują taka kwalifikację. Zazwyczaj wyłączenia to ma zastosowanie do statków morskich, statków żeglugi śródlądowej oraz statków powietrznych. Biorąc pod uwagę powyższe, w celu prawidłowego zdefiniowania pojęcia majątku nieruchomego koniczne jest odwołanie się do przepisów krajowych.
2017
5
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wydania majątku w ramach likwidacji spółki
Fragment:
Wskutek Likwidacji majątek SK1 (pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli) zostanie wydany jej wspólnikom, stosownie do przysługującej im zgodnie z umową spółki SK1 udziału w zyskach (majątku likwidacyjnym) SK1. Na moment wydania wspólnikom Wnioskodawcy majątku likwidacyjnego w skład tego majątku wchodzić będą środki pieniężne i udział kapitałowy (tj. ogół praw i obowiązków wspólnika) w SK2. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wydania wspólnikom Wnioskodawcy majątku likwidacyjnego w postaci środków pieniężnych i udziału kapitałowego. Należy wskazać, że dla rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania czynności wydania majątku polikwidacyjnego spółki wspólnikom nie ma znaczenia, że wydanie majątku Spółki nastąpi w wyniku likwidacji Wnioskodawcy. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług opisana czynność stanowić może dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w ww. przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem przyczyna, dla której Spółka dokonuje ww. czynności, nie ma wpływu na rozstrzygnięcie kwestii jej opodatkowania podatkiem VAT. Likwidacja Wnioskodawcy w żaden sposób nie przesądza o braku opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania składników majątku na rzecz wspólników. Do momentu zakończenia procesu likwidacji i wykreślenia Spółki z rejestru – jest ona podatnikiem podatku VAT i wykonuje działalność gospodarczą.
2017
18
maj

Istota:
Skutki podatkowe podziału majątku wspólnego.
Fragment:
Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Natomiast w myśl art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków; dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków; środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków; kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.). Treść art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadza domniemanie, iż oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Ustanie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału tego majątku. Zgodnie zaś z art. 1037 Kodeksu cywilnego w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków.
2017
11
maj

Istota:
Czy w związku z likwidacją Spółki i przekazaniem na rzecz udziałowca majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w postaci wierzytelności pożyczkowych, Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
Fragment:
Umowa spółki może określać inne zasady podziału majątku. Zdaniem Spółki, przekazanie udziałowcowi składników majątku Spółki po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w związku z likwidacją Spółki nie będzie się wiązało z powstaniem po stronie Spółki jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego. Wydanie majątku udziałowcowi w wyniku likwidacji jest naturalną konsekwencją likwidacji zmierzającej do wykreślenia Spółki z KRS i nie ma nic wspólnego z generowaniem przychodów. Nielogiczne byłoby przypisywanie przychodu podatkowego podmiotowi podlegającemu likwidacji, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wręcz wyzbywa się całego swojego majątku w celu zakończenia likwidacji i który nie otrzymuje zapłaty lub jakiegokolwiek ekwiwalentu w zamian za ten majątek. W żadnym wypadku nie można utożsamiać wydania majątku w wyniku likwidacji z odpłatnym zbyciem tego majątku. Wydanie majątku w wyniku likwidacji jest bowiem świadczeniem jednostronnym i nieodpłatnym. Z powyższych względów, wydanie majątku udziałowcowi w związku z likwidacją Spółki, jako czynność niegenerująca po stornie Spółki żadnego przysporzenia majątkowego (a wręcz uszczuplająca majątek) nie może stanowić na gruncie Ustawy CIT przychodu podatkowego dla Spółki.
2017
18
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Majątek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.