Majątek | Interpretacje podatkowe

Majątek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to majątek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku z likwidacją Spółki i przekazaniem na rzecz udziałowca majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w postaci wierzytelności pożyczkowych, Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
Fragment:
Umowa spółki może określać inne zasady podziału majątku. Zdaniem Spółki, przekazanie udziałowcowi składników majątku Spółki po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w związku z likwidacją Spółki nie będzie się wiązało z powstaniem po stronie Spółki jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego. Wydanie majątku udziałowcowi w wyniku likwidacji jest naturalną konsekwencją likwidacji zmierzającej do wykreślenia Spółki z KRS i nie ma nic wspólnego z generowaniem przychodów. Nielogiczne byłoby przypisywanie przychodu podatkowego podmiotowi podlegającemu likwidacji, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wręcz wyzbywa się całego swojego majątku w celu zakończenia likwidacji i który nie otrzymuje zapłaty lub jakiegokolwiek ekwiwalentu w zamian za ten majątek. W żadnym wypadku nie można utożsamiać wydania majątku w wyniku likwidacji z odpłatnym zbyciem tego majątku. Wydanie majątku w wyniku likwidacji jest bowiem świadczeniem jednostronnym i nieodpłatnym. Z powyższych względów, wydanie majątku udziałowcowi w związku z likwidacją Spółki, jako czynność niegenerująca po stornie Spółki żadnego przysporzenia majątkowego (a wręcz uszczuplająca majątek) nie może stanowić na gruncie Ustawy CIT przychodu podatkowego dla Spółki.
2017
18
lut

Istota:
Czy w związku z likwidacją Spółki i przekazaniem na rzecz udziałowca majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w postaci akcji w SKA, Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)
Fragment:
Jeżeli wśród tych wierzycieli byłby również udziałowiec Spółki i Spółka w celu uregulowania zobowiązań wobec niego przenosiłaby określone składniki majątku czyli np. akcje w SKA, wtedy art. 14a ust. 1 Ustawy CIT mógłby mieć zastosowanie. Natomiast w związku z wydaniem składników majątku wspólnikowi już po zaspokojeniu wierzycieli (tj. w ramach podziału majątku) taka sytuacja nie będzie zachodzić. Jako dodatkowy argument przemawiający za brakiem zobowiązania, które Spółka miałaby regulować dokonując podziału swojego majątku, można wskazać treść przepisów KSH, które wyraźnie odróżniają pojęcie „ uregulowania zobowiązań ” od „ podziału majątku ”. Zgodnie z art. 275 § 2 KSH w okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać wspólnikom zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań. Gdyby likwidacyjny podział składników majątku był traktowany jak spłata zobowiązań, wówczas wskazany wyżej przepis KSH byłby pozbawiony sensu. Podział składników majątku musiałby bowiem stanowić część pasywów Spółki, które podlegałyby zaspokojeniu równolegle z innymi zobowiązaniami Spółki, co z kolei byłoby niezgodne z celem i procedurą likwidacji. Przedstawione przez Spółkę stanowisko, że wydanie wspólnikowi majątku w związku z likwidacją nie stanowi dla Spółki przychodu podatkowego, potwierdzają sądy administracyjne.
2017
18
lut

Istota:
Skutki podatkowe przekazania majątku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, po jej likwidacji, na własność Gminy.
Fragment:
Na podstawie planowanej uchwały, cały majątek Spółki pozostały po rozwiązaniu Spółki, w tym również w części przypadającej na poszczególnych członków proporcjonalnie do wniesionych przez nich składek, zostanie w całości nieodpłatnie przekazany na rzecz Gminy o statusie miejskim będącej jednocześnie członkiem Spółki posiadającym najwyższy udział w jego majątku. Przekazanie majątku na rzecz Gminy nastąpi w celu realizacji przez Gminę dotychczasowych działań statutowych Spółki dotyczących odprowadzania i oczyszczania ścieków. Na majątek, który zostanie przekazany przez Spółkę na rzecz Gminy składają się m.in.: nieruchomości zabudowane budynkami i budowlami oczyszczalni ścieków, budowle w postaci dróg i placów wewnętrznych, zbiorniki, przepompownie, sieci kablowe, sieć kanalizacyjna, przyłącza kanalizacyjne, wyposażenie (maszyny, urządzenia służące oczyszczaniu ścieków w tym kolektory, pompy, dmuchawy prasy), środki transportu w tym samochody, ciągniki, naczepy, przyczepy), wyposażenie biurowe obejmujące zestawy komputerowe, szafy. W skład majątku wchodzą także wartości niematerialne i prawne w postaci programu finansowo-księgowego oraz środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym Spółki stanowiące zarówno dochód z lat poprzednich zadeklarowany do przeznaczenia na cele statutowe oraz dochód bieżącego okresu.
2017
28
sty

Istota:
Skutki podatkowe podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa
Fragment:
Możliwość zawarcia umowy o podział majątku wynika z art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stronami umowy są byli małżonkowie. Warunkiem, który musi zostać spełniony, jest istnienie zgodnej woli stron co do możliwości i sposobu podziału. Brak jednomyślności w tej kwestii powoduje, że podział majątku może zostać dokonany jedynie na drodze sądowej. Umowa o podział majątku wspólnego podlega ogólnym uregulowaniom prawa zobowiązań, w tym co do formy czynności prawnych (art. 73-81 Kodeksu cywilnego). Jeżeli w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomość, to umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego (art. 1037 § 2 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Umowny podział majątku wspólnego podlega reżimowi wyznaczanemu przez przepisy dotyczące wad oświadczenia woli i nie może naruszać zasad współżycia społecznego, gdyż umowa sprzeczna z tymi zasadami będzie nieważna. Małżonkowie mogą w pełni dowolnie zdecydować, któremu z nich przypadną poszczególne składniki majątku, mogą także wskazać w umowie, że mają nierówne udziały we wspólnym majątku. Podział majątku dokonany między małżonkami w umowie nie musi być ekwiwalentny.
2016
10
gru

Istota:
1. Czy w razie likwidacji Spółki, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem przez Wnioskodawcę udziałowcom Składników majątku?2. Jeśli w razie likwidacji Spółki po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem przez Wnioskodawcę udziałowcom Składników majątku, kto będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku z tego tytułu jeśli w dacie płatności podatku Spółka będzie już wykreślona z rejestru ?
Fragment:
Zagadnienie przedstawione przez Wnioskodawcę w przedmiotowym wniosku dotyczy rozstrzygnięcia kwestii, czy czynność polegająca na przekazaniu majątku likwidacyjnego Spółki na rzecz wspólników, w postaci Składników majątku, spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. O możliwości dokonania tego rodzaju czynności przesądza przepis art. 286 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.; dalej „ KSH ”), zgodnie z którym możliwy jest podział między wspólników majątku likwidowanej spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Majątek ten dzieli się między wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów, chyba że umowa spółki przewiduje inne zasady podziału (art. 286 § 2 i § 3 KSH). W związku z powyższym bezsporny jest fakt, że możliwe jest przeniesienie składników majątku spółki będącej w likwidacji na udziałowca, przy uwzględnieniu jednak wskazanych przepisów. Skutkiem podatkowym - po stronie spółki likwidowanej - wydania wspólnikom w ramach podziału majątku likwidacyjnego Składników majątku, jest uzyskanie przez spółkę likwidowaną przychodu podatkowego. Do 31 grudnia 2014 r. podstawą prawną tego przychodu był przepis art. 12 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej updop (Dz.
2016
28
lis

Istota:
1. Czy w razie likwidacji Spółki, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem przez Wnioskodawcę udziałowcom Składników majątku?
2. Jeśli w razie likwidacji Spółki po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem przez Wnioskodawcę udziałowcom Składników majątku, kto będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku z tego tytułu jeśli w dacie płatności podatku Spółka będzie już wykreślona z rejestru ?
Fragment:
Zagadnienie przedstawione przez Wnioskodawcę w przedmiotowym wniosku dotyczy rozstrzygnięcia kwestii, czy czynność polegająca na przekazaniu majątku likwidacyjnego Spółki na rzecz wspólników, w postaci Składników majątku, spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. O możliwości dokonania tego rodzaju czynności przesądza przepis art. 286 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.; dalej „ KSH ”), zgodnie z którym możliwy jest podział między wspólników majątku likwidowanej spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Majątek ten dzieli się między wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów, chyba że umowa spółki przewiduje inne zasady podziału (art. 286 § 2 i § 3 KSH). W związku z powyższym bezsporny jest fakt, że możliwe jest przeniesienie składników majątku spółki będącej w likwidacji na udziałowca, przy uwzględnieniu jednak wskazanych przepisów. Skutkiem podatkowym - po stronie spółki likwidowanej - wydania wspólnikom w ramach podziału majątku likwidacyjnego Składników majątku, jest uzyskanie przez spółkę likwidowaną przychodu podatkowego. Do 31 grudnia 2014 r. podstawą prawną tego przychodu był przepis art. 12 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej updop (Dz.
2016
28
lis

Istota:
1. Czy w razie likwidacji Spółki, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem przez Wnioskodawcę udziałowcom Składników majątku?2. Jeśli w razie likwidacji Spółki po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem przez Wnioskodawcę udziałowcom Składników majątku, kto będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku z tego tytułu jeśli w dacie płatności podatku Spółka będzie już wykreślona z rejestru ?
Fragment:
Zagadnienie przedstawione przez Wnioskodawcę w przedmiotowym wniosku dotyczy rozstrzygnięcia kwestii, czy czynność polegająca na przekazaniu majątku likwidacyjnego Spółki na rzecz wspólników, w postaci Składników majątku, spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. O możliwości dokonania tego rodzaju czynności przesądza przepis art. 286 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.; dalej „ KSH ”), zgodnie z którym możliwy jest podział między wspólników majątku likwidowanej spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Majątek ten dzieli się między wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów, chyba że umowa spółki przewiduje inne zasady podziału (art. 286 § 2 i § 3 KSH). W związku z powyższym bezsporny jest fakt, że możliwe jest przeniesienie składników majątku spółki będącej w likwidacji na udziałowca, przy uwzględnieniu jednak wskazanych przepisów. Skutkiem podatkowym - po stronie spółki likwidowanej - wydania wspólnikom w ramach podziału majątku likwidacyjnego Składników majątku, jest uzyskanie przez spółkę likwidowaną przychodu podatkowego. Do 31 grudnia 2014 r. podstawą prawną tego przychodu był przepis art. 12 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej updop (Dz.
2016
28
lis

Istota:
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu.
Fragment:
(...) majątku wspólnym. Za datę nabycia nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia na współwłasność (do majątku wspólnego), ale tylko pod warunkiem, że podział taki jest ekwiwalentny w naturze bez spłat i dopłat lub wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim (rzeczy wspólnej). Jeżeli natomiast dokonany podział odbył się w sposób, który był nieekwiwalentny i towarzyszyły mu spłaty lub dopłaty lub gdy wartość otrzymanych przez jednego ze współwłaścicieli nieruchomości lub praw przekracza jego udział w majątku wspólnym, to wówczas za datę nabycia tego udziału w nieruchomości lub prawie, który przekracza udział w majątku wspólnym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału tego majątku. Wszelkie przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowane być muszą w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (prawem) jak też stan jej majątku osobistego.
2016
28
lis

Istota:
Zatem, przyjmując za Wnioskodawcą, że wartość majątku spółki komandytowej (majątku netto), po przekształceniu ze Sp. z o.o., nie będzie przewyższała wartości kapitału zakładowego tej Sp. z o.o. sprzed przekształcenia, opodatkowanego wcześniej podatkiem od czynności cywilnoprawnych, należy stwierdzić, że czynność przekształcenia nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Nie można bowiem przyjąć, że w razie przekształcenia spółki o opodatkowaniu mógłby decydować taki przyrost szeroko rozumianego majątku spółki, który w świetle przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie powodowałby zwiększenia podstawy opodatkowania. Ratio legis art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych każe również przyjąć, że każde powiększenie ogólnie pojmowanego majątku spółki, związane z tą częścią majątku, która stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, rodzi obowiązek podatkowy. W uzupełnieniu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że na całość majątku spółki składają się posiadane aktywa (mogące obejmować m.in. majątek trwały, majątek obrotowy) oraz istniejące zobowiązania tej spółki (długi, ciężary) obciążające i pomniejszające wartość posiadanego majątku. Aktywa spółki pomniejszone o istniejące zobowiązania tego podmiotu tworzą majątek netto spółki, odzwierciedlający wartość majątku bez jakichkolwiek obciążeń (z perspektywy bilansowej majątek netto stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki, a częścią jej pasywów odnoszącą się do zobowiązań spółki, i określany jest jako kapitał własny jednostki). Jednocześnie na majątek netto - kapitał własny jednostki - składają się takie elementy, jak w szczególności kapitał podstawowy (stanowiący w spółce z o.o. wartość jej kapitału zakładowego), kapitały zapasowe i rezerwowe oraz bieżące zyski/straty netto oraz skumulowane, niewypłacone zyski/straty lat ubiegłych.
2016
9
sie

Istota:
Czy w razie likwidacji Spółki komandytowo-akcyjnej oraz związanego z nią podziału majątku tej Spółki pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę jako akcjonariusza Spółki, składniki majątku likwidowanej Spółki, obejmujące tak środki pieniężne jak i niespieniężnione w toku likwidacji składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) majątku o charakterze niepieniężnym, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie z tego tytułu przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie otrzymania przedmiotowych składników majątku, niezależnie od kwoty otrzymanych środków pieniężnych, czy wartości otrzymanych niepieniężnych składników majątku zlikwidowanej Spółki, w konsekwencji z tego tytułu Wnioskodawca jako wspólnik Spółki nie będzie zobowiązany rozliczać z Urzędem Skarbowym podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej. W dniu 27 listopada 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną nr ILPB1/415-830/12-4/AMN stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku uznaje się za nieprawidłowe. W interpretacji indywidualnej wskazano, że w razie likwidacji Spółki komandytowo-akcyjnej oraz związanego z nią podziału majątku tej Spółki pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę jako akcjonariusza Spółki, składniki majątku likwidowanej Spółki, obejmujące tak środki pieniężne jak i niespieniężone w toku likwidacji składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
24
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Majątek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.