Majątek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to majątek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
paź

Istota:

Dotyczy ustalenia, czy niezależnie od obowiązku likwidowanej Spółki, zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych, od wartości majątku wydanego wspólnikowi, Spółka ma także obowiązek jako płatnik, pobrania od jedynego wspólnika (Gminy) zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości majątku wydanego wspólnikowi w związku z likwidacją i wpłacenia go do właściwego Urzędu Skarbowego.

Fragment:

W tej sytuacji, Gmina uzyskuje przychód w wysokości wartości otrzymywanego majątku. Traci jednak udziały w spółce, które stanowią jej majątek, a wartość utraconego w związku z tym majątku stanowi wartość nominalna tych udziałów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 wspomnianej ustawy, kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Bez likwidacji osoby prawnej Gmina nie osiągnie przychodu w postaci majątku przekazanego jej w związku z podziałem tego majątku między wspólników (w tym przypadku jedynego wspólnika) o określonej wartości. Wiąże się to bezpośrednio z utratą majątku czyli udziałów w spółce. Art. 16 ustawy, nie wyłącza możliwości uznania utracenia przez Gminę udziałów o wartości nominalnej za koszt uzyskania przychodu. Dlatego też, wartość nominalna udziałów Gminy w osobie prawnej - spółce z o.o. stanowi koszt uzyskania przychodu, a co za tym idzie dla celów podatkowych wartość przekazywanego w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego majątku powinna być pomniejszona o koszt uzyskania przychodu - wartość nominalną utraconych udziałów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
12
paź

Istota:

Po czyjej stronie powstanie przychód i obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z wydaniem przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy, będącego jedynym udziałowcem likwidowanej Spółki - składników majątku?

Fragment:

Dochodami z majątku gminy będą więc dochody uzyskiwane z tytułu posiadanego przez gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności i innych praw majątkowych. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że cały majątek Spółki otrzymany po zakończeniu likwidacji stanowi, stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tzw. dochód z majątku gminy. W konsekwencji, dochód powstały z tego tytułu zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT, jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych. Ustosunkowując się natomiast do kwestii powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu po stronie likwidowanej Spółki w związku z przekazaniem na rzecz Wnioskodawcy wskazanych we wniosku składników majątku w następstwie likwidacji Spółki, ponownie wskazać należy, że wykaz zdarzeń uznanych przez ustawodawcę za przychody u podatników podatku dochodowego od osób prawnych zawiera art. 12 ustawy o CIT. Choć przepis ten w ust. 1 nie wymienia przekazania przez likwidowaną spółkę jej majątku na rzecz udziałowców jako zdarzenia rodzącego taki przychód, to jednak należy wskazać, że katalog wymienionych w tym przepisie zdarzeń rodzących przychód nie ma charakteru wyczerpującego, lecz jedynie przykładowy.

2018
28
wrz

Istota:

Jaką datę nabycia działki przez Wnioskodawcę w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy przyjąć w przypadku scalenia, a następnie podziału i ich sprzedaży?

Fragment:

Włączenie do majątku wspólnego nieruchomości wchodzącej uprzednio w skład majątku osobistego jednego z małżonków nie stanowi nabycia tego prawa w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Datą nabycia nieruchomości przez każdego z małżonków jest data nabycia przez tego małżonka, który nieruchomość włączył do majątku wspólnego. W konsekwencji, od tej daty należy liczyć upływ 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, również w odniesieniu do małżonka, który nabył prawo własności nieruchomości w drodze darowizny. Tym samym, włączenie do majątku małżonków w drodze umowy darowizny nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka, nie jest nabyciem tej nieruchomości przez drugiego małżonka w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe oznacza, że za datę nabycia nieruchomości, która stanowiła wcześniej majątek odrębny małżonki Wnioskodawcy, należy przyjąć dzień, w którym małżonka nabyła tę nieruchomość do majątku odrębnego. W konsekwencji, w wyniku zawarcia w 2018 r. umowy darowizny, Wnioskodawca stał się współwłaścicielem nieruchomości nabytej odpowiednio w 2001 r. oraz w 2006 r.

2018
6
cze

Istota:

Skutki podatkowe podziału majątku wspólnego

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich. Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika zatem, że wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej. Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez jednego z tytułu podziału majątku. Wartość majątku oraz wartość spłat uzyskanych z tego tytułu przez małżonków nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Uwzględniając przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przywołane uregulowania prawne stwierdzić należy, że przejęcie składnika majątku przez żonę Wnioskodawcy, tj. samochodu będącego środkiem trwałym firmy Wnioskodawcy, w wyniku podziału majątku wspólnego – wykorzystywanych wcześniej przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez Niego działalności – nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy zacytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
31
maj

Istota:

Sprzedaż przez Wnioskodawczynię nieruchomości nabytej do majątku wspólnego małżonków nie stanowi dla niej źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie to zostało dokonane po upływie pięciu lat, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości do majątku wspólnego. Mimo, że małżonkowie ustanowili po nabyciu tej nieruchomości ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej a następnie mąż darował żonie przysługujący mu udział w nieruchomości zabudowanej.

Fragment:

Wspólność małżeńska (łączna) to wspólność bezudziałowa, a w czasie jej trwania małżonkowie nie mogą rozporządzać swoimi prawami do majątku wspólnego jako całości. Nie mogą także rozporządzać udziałem w jakimkolwiek przedmiocie należącym do tego majątku. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego skoro, z uwagi na wspólność majątkową, nie można wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomości w małżeństwie, to nie można też przyjąć, że pięcioletni termin biegnie od daty nabycia nieruchomości w drodze spadku. Dla oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości kluczowy jest moment poniesienia wydatku na nabycie tego składnika do majątku wspólnego i to, że tego wydatku - w momencie jego poniesienia – nie można przypisać jednemu bądź drugiemu małżonkowi w udziałach o określonej wielkości. Argumenty zawarte w ww. uchwale są aktualne także w sytuacji, gdy do nabycia udziału w nieruchomości dojdzie np. po ustanowieniu rozdzielności majątkowej i podziale majątku wspólnego. Zarówno w wyniku podziału majątku dorobkowego, jak i w wyniku ustania wspólności ustawowej np. ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej następuje nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego wcześniej nabytego do ustawowej wspólności małżeńskiej i za datę nabycia w świetle uchwały należy uznać tą datę.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

W opinii Wnioskodawcy, opisane w niniejszym wniosku przekazanie akcjonariuszowi Towarzystwa, w wyniku likwidacji Towarzystwa, składników majątku (tj. wypłata środków pieniężnych oraz wydanie pozostałych składników majątku Towarzystwa, w tym wierzytelności z tytułu Earn-out) będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT, z uwzględnieniem art. 26 ust. 1c oraz ust. 1f Ustawy o CIT, a tym samym Towarzystwo dokonując takiej wypłaty/wydania składników majątku nie będzie zobowiązane, jako płatnik, do pobrania i zapłaty podatku dochodowego. Wskazać należy, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o CIT, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej stanowi dochód z udziału w zyskach osób prawnych. W takiej sytuacji, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 22 Ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją w części stanowiącej koszt jego nabycia bądź objęcia. Kwota przewyższająca koszt nabycia stanowi dochód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej podlegający, co do zasady, opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Dochody z dywidend lub innych przychodów uzyskiwanych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w tym, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, stosownie do art. 22 ust. 4 pkt 1-4 Ustawy o CIT(oraz z uwzględnieniem art. 26 ust. 1c oraz ust. 1f Ustawy o CIT), podlegają jednak zwolnieniu od podatku, jeśli spełnione zostaną łącznie warunki wskazane w w/w przepisach (warunki te zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do pytania 1).

2018
5
kwi

Istota:

Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej przez Wnioskodawczynię w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością – art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stosownie do art. 50 1 ww. Kodeksu, w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej. Z powyższego wynika, że wspólność małżeńska jest szczególnym rodzajem współwłasności – tzw. „ współwłasność łączna ”. Jest to wspólność bezudziałowa, a w czasie jej trwania małżonkowie nie mogą rozporządzać swoimi prawami do majątku wspólnego jako całości. Wspólność ta jest wspólnością masy majątkowej i obejmuje cały zbiór praw majątkowych, takich jak własność i inne prawa rzeczowe czy wierzytelności.

2018
17
mar

Istota:

Skutki podatkowe podziału majątku .

Fragment:

Zgodnie z orzecznictwem sądów, strony mogą dokonać umownego podziału majątku nie zachowując reguły równych udziałów, co może być wynikiem wzajemnego obrachunku obejmującego splot interesów osobistych, majątkowych, rodzinnych, biznesowych i innych wykraczających poza ramy majątku dorobkowego. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni oraz były małżonek na podstawie ugody sądowej z 21 października 2014 r. dokonali podziału majątku wspólnego. W następstwie podziału majątku wspólnego Wnioskodawczyni otrzymała składniki majątku o wartości wyższej niż małżonek. Przy czym Wnioskodawczyni wyjaśniła, że na kwotę wyższą, tj. 87 600 zł składały się wartość służebności, która została ustanowiona na rzecz byłego męża Wnioskodawczyni (57 600 zł) oraz zapłata kwoty 30 000 zł tytułem wyrównania udziałów w majątku wspólnym na rzecz byłego męża Wnioskodawczyni, którą Wnioskodawczyni przekazała wraz z odsetkami na jego konto 10 listopada 2015 r. Uwzględniając przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przywołane uregulowania prawne stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawczynię składników majątku w wyniku podziału majątku wspólnego w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni otrzymała więcej niż jej małżonek i niezależnie od tego czy pomiędzy małżonkami wystąpiły dopłaty lub spłaty z tego tytułu – nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy zacytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
14
mar

Istota:

W zakresie konsekwencji podatkowych jakie zaistnieją po stronie likwidowanej spółki kapitałowej w wyniku wydania składników majątku (w tym nieruchomości) na rzecz udziałowca w związku z likwidacją tej spółki

Fragment:

(...) majątku na rzecz jej udziałowca. Jak wskazano wyżej, zgodnie z poglądem wyrażanym przez przedstawicieli doktryny, jak również w orzecznictwie sądów administracyjnych, za przychód podatkowy można uznać wyłącznie te wartości, które charakteryzują się definitywnym przyrostem majątku podatnika. Wydanie w ramach procesu likwidacji majątku spółki kapitałowej na rzecz jej udziałowca nie prowadzi do zwiększenie majątku samej likwidowanej spółki, lecz wręcz odwrotnie powoduje pozbawienie jej majątku (jej aktywa netto ulegają zmniejszeniu). Jednocześnie zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, jest przychód faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej. Z powyższego także wynika, że powstanie przychodu wiąże się z faktycznym przysporzeniem po stronie beneficjenta. Z przywołanego przepisu wynika, iż wartość majątku wydanego w związku z likwidacją osoby prawnej stanowi dochód (przychód) wspólników likwidowanej spółki, w związku z czym nie może stanowić jednocześnie przychodu samej likwidowanej spółki.

2017
6
gru

Istota:

Czy nieodpłatne przekazanie budynku na cele osobiste wspólników, które będzie dokonane w 2017 r. bądź w następnych latach, będzie podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych u wspólników spółki, którym zostanie ten środek trwały przekazany?

Fragment:

Z treści przytoczonych przepisów wynika zatem, że przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku, do których odnosi się art. 14 ust. 2 pkt 1 (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ww. ustawy), jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Odpłatne zbycie oznacza przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. W przypadku nieodpłatnego przekazania nieruchomości, stanowiących środki trwałe w spółce osobowej, do majątku prywatnego jej wspólników, niewątpliwie mamy do czynienia ze zbyciem tych nieruchomości. W wyniku bowiem tej czynności dojdzie do przeniesienia prawa własności nieruchomości ze spółki na jej wspólników. Zbycie to nie będzie miało jednak charakteru odpłatnego, ponieważ w zamian za przeniesienie prawa własności nieruchomości z majątku spółki do majątku prywatnego jej wspólników, spółka nie uzyska żadnych korzyści majątkowych.