Magazynowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to magazynowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

W zakresie ewidencjonowania wyrobów akcyzowych magazynowanych w jednym zbiorniku

Fragment:

(...) magazynowanych wyrobów akcyzowych, której pobór został zawieszony. Wnioskodawca biorąc pod uwagę przytoczone przez niego zdarzenie przyszłe, stoi na stanowisku, że w Ewidencji powinien wykazywać dane dotyczące wszystkich współwłaścicieli wyrobów akcyzowych magazynowanych w składzie podatkowym w jednym zbiorniku, gdyż ze względu na stosunek prawny wyrobów tj. jego współwłasność nie ma możliwości wskazania jednego właściciela, a wskazanie tylko jednego z nich byłoby niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym. Wspólne magazynowanie wyrobów energetycznych w składzie podatkowym, przez kilka podmiotów. Na wstępie Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż wspólne magazynowanie wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym w jednym zbiorniku, przez kilka podmiotów, należy uznać za dopuszczalne. Co prawda, na gruncie Ustawy akcyzowej brak jest bezpośredniego odniesienia do tej kwestii niemniej jednak w art. 47a Ustawy akcyzowej zostało wskazane, iż: W składzie podatkowym w jednym zbiorniku mogą być magazynowane wyroby energetyczne klasyfikowane do tego samego kodu CN, posiadające różne parametry fizykochemiczne, pod warunkiem, że parametry fizykochemiczne nie mają wpływu na stawkę akcyzy.

2013
18
sty

Istota:

Czy przychód ze sprzedaży wyrobów wytworzonych w ramach specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie ze stosownymi zezwoleniami, a dystrybuowanych bezpośrednio z pomieszczeń magazynowych usytuowanych poza SSE korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawy o podatku PIT)?

Fragment:

Magazynowanie jest czynnością jedynie pomocniczą w stosunku do działalności prowadzonej na terenie strefy, jest niesamodzielna gospodarczo i nie istniałaby bez działalności strefowej. To, że sprzedaż odbywa się bezpośrednio z magazynu Spółki podyktowane jest względami logistyczno-ekonomicznymi i pozostaje bez wpływu na kwalifikację uzyskanego z tego tytułu dochodu. Sprzedaż wyrobów jest nieodłącznym elementem procesu gospodarczego, bez którego nie zostanie osiągnięty podstawowy cel działalności gospodarczej, czyli osiągnięcie przychodu. Sprzedaż - w stosunku do działalności głównej (produkcji) prowadzonej na terenie strefy — ma charakter subsydiarny, pomocniczy, ale jest niezbędna, bowiem dzięki niej Wnioskodawca osiąga przychody. Zatem działalność Spółki w zakresie sprzedaży nie może być uznana za odrębną „ pozastrefową ” działalność, która nie mieści się w przedmiocie zwolnienia od podatku. To, czy sprzedaż przez Spółkę wyrobu wyprodukowanego w strefie (na terenie strefy) następuje bezpośrednio z fabryki zlokalizowanej na terenie SSE, czy też bezpośrednio z magazynów zlokalizowanych poza terenem SSE, nie może decydować czy dany przychód podlega zwolnieniu czy też nie.

2012
20
lip

Istota:

Miejsce świadczenia usług magazynowania i usług związanych z magazynowaniem

Fragment:

W rozstrzyganej sprawie we wniosku Spółka wskazała, że w przedstawionym stanie faktycznym usługą zasadniczą jest magazynowanie towaru w celu zabezpieczenia dostaw do klientów i terminowości ich realizacji. Przedstawiona usługa jest objęta jedną umową, zgodnie z którą przedmiotem jest stały w okresie trwania umowy wynajem oznaczonych i dedykowanych Wnioskodawcy zbiorników, magazynowanie towaru i jego ogrzewanie i utrzymywanie odpowiedniej temperatury w wynajętych zbiornikach oraz świadczenie usług dodatkowych przeładunkowych i manipulacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem Spółki z wiązanych z magazynowanym towarem. Mając powyższe na uwadze w ocenie tut. organu przedstawioną usługę magazynowania w wynajętych, dedykowanych Wnioskodawcy i oznaczonych zbiornikach wraz z usługami dodatkowymi należy uznać za usługę kompleksową, w której jak przedstawił sam Wnioskodawca, usługa magazynowania ma charakter zasadniczy. Tym samym miejscem świadczenia przedstawionej usługi magazynowania wraz z usługami dodatkowymi, zgodnie z art. 28e ustawy o VAT, jest miejsce położenia wynajętych przez Wnioskodawcę zbiorników czyli terytorium Belgii. W ocenie organu usługi dodatkowe do zasadniczej usługi magazynowania związane z przeładunkiem towaru ze statku do zbiornika, załadunku towaru ze zbiornika na środek transportu oraz wystawienie dokumentów transportowych są ściśle związane z usługą magazynowania towaru w wynajętych i dedykowanych Wnioskodawcy zbiornikach tj. usługą związaną z nieruchomością.

2011
3
gru

Istota:

W zakresie określenia miejsca świadczenia usług logistyki magazynowej

Fragment:

Organu usługą zasadniczą jest właśnie magazynowanie - przechowywanie produktów, natomiast inne wymienione usługi są usługami pomocniczymi w stosunku do usługi głównej, bez której nie mogłyby być realizowane. Usługi magazynowe (jako usługi zasadnicze) mogą obejmować wiele innych czynności, takich jak np.: dowiezieniu produktów z fabryki do magazynu, przyjęciu i rozładunku, zaewidencjonowaniu dostarczonych produktów, kontrolowaniu jakości i ilości na każdym etapie przemieszczania się produktu na magazynie, sprawdzaniu dat produkcji i dat sprzedaży, przygotowaniu produktu do wysyłki zgodnie z zamówieniem kontrahenta itp., które wspomagają proces samego przechowywania towaru należącego do klienta. W ustawie nie znajduje się legalna definicja usług magazynowania, również w art. 28b do 28o ustawy nie można dopatrzeć się odniesień do tego rodzaju usług. Trudno też znaleźć jedną definicję w literaturze, która określałaby jednoznacznie co należy rozumieć pod tym pojęciem. Aby skutecznie realizować zadania, które składają się na tę usługę, należy posiadać przede wszystkim warunki techniczne (magazyny). Powierzchnia magazynowa, która służy do takich usług, jest położona na terytorium określonego kraju, a świadczenie usług jest nierozerwalnie powiązane z nieruchomością, jaką jest obiekt magazynu.

2011
1
sie

Istota:

Warunki prowadzenia magazynu konsygnacyjnego

Fragment:

Kolejno wskazać należy, że Operator logistyczny świadczy kompleksową usługę logistyczną na rzecz Wnioskodawcy, która obejmuje swym zakresem szereg innych usług nie tylko związanych z magazynowaniem towarów. A zatem nie mamy tutaj do czynienia z umową składu. W tej sytuacji należy raczej uznać, że Operator logistyczny świadczy na rzecz Wnioskodawcy szeroko pojętą usługę logistyczną w skład której oprócz magazynowania towarów, wchodzą inne usługi. Wysokość wynagrodzenia za magazynowanie towarów dostawcy jest bowiem uzależniona od ilości m2 powierzchni magazynowej zarezerwowanych przez Wnioskodawcę do wykorzystania. Natomiast w zakresie pozostałych czynności świadczonych przez Operatora tj. transport, wydanie materiałów do produkcji, dostarczenie materiałów do linii produkcyjnej, spedycja wyrobów gotowych wynagrodzenie będzie uzależnione od ilości wyprodukowanych przez Spółkę silników. Reasumując opisane przez Wnioskodawcę centrum logistyczne nie spełnia warunków dla uznania go za skład konsygnacyjny w rozumieniu ustawy o VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie: podatku dochodowego od osób prawnych, ustalenia prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz rozpoznania świadczenia usług zawarte zostały w odrębnych rozstrzygnięciach.

2011
1
sie

Istota:

Czy urzędowe sprawdzenie podmiotu, o którym jest mowa w rozdziale 14 (§ 48-51) rozporządzenia w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego z 7 kwietnia 2004r. (z póź. zm. - dalej „rozporządzenie”), prowadzącego wyżej opisaną działalność, może być wykonane na wskazanej przez niego bunkierce, która będzie odbierać opisane wyżej wyroby akcyzowe w polskim porcie?

Fragment:

W myśl § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia - szczególnym nadzorem podatkowym są objęte wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, objęte zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, jeżeli są przemieszczane do podmiotu pośredniczącego, o którym mowa w art. 2 pkt 23 ustawy, lub przez ten podmiot magazynowane. Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, iż przedmiotowe wyroby akcyzowe objęte są szczególnym nadzorem jeżeli są przemieszczane do podmiotu pośredniczącego, lub przez ten podmiot magazynowane. Stosownie do art. 2 pkt 23 ustawy podmiot pośredniczący to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, inny niż podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących również z importu. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka będzie sprzedawać jako podmiot pośredniczący wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy. Biorąc zatem ww. uregulowania § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego, przedmiotowe wyroby przemieszczane do Spółki jako podmiotu pośredniczącego, są objęte szczególnym nadzorem podatkowym. W myśl § 48 rozporządzenia – w celu (...)