IPPP3/4512-982/15-2/WH | Interpretacja indywidualna

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT.
IPPP3/4512-982/15-2/WHinterpretacja indywidualna
 1. magazyn konsygnacyjny
 2. obowiązek
 3. procedura uproszczona
 4. rejestracja
 5. transakcja trójstronna
 6. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Wewnatrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u prowadzacego magazyn konsygnacyjny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji jako czynny podatnik VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji jako czynny podatnik VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej oraz zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w Austrii, nieposiadający siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i niezarejestrowany jako podatnik czynny lub zwolniony VAT w Polsce, nabywa ocynkowane wyroby walcowane ze stali (dalej: Wyroby) od węgierskiej huty stali zidentyfikowanej na Węgrzech jako podatnik podatku od wartości dodanej i na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (dalej: Dostawca). Wnioskodawca będzie dokonywać sprzedaży Wyrobów na rzecz polskiej spółki (dalej: Odbiorca) zarejestrowanej w Polsce, tj. w kraju w którym kończy się transport Wyrobów, jako czynny podatnik VAT oraz podatnik VAT-UE.

Odbiorca prowadzi w Polsce wyodrębniony u siebie magazyn konsygnacyjny. Przed pierwszym wprowadzeniem Wyrobów przez Wnioskodawcę do magazynu konsygnacyjnego Odbiorcy, Odbiorca zawiadomi urząd skarbowy o prowadzeniu magazynu konsygnacyjnego i złoży oświadczenie Wnioskodawcy o dokonywaniu przemieszczenia Wyrobów do magazynu konsygnacyjnego oraz będzie prowadzić ewidencję Wyrobów wprowadzanych do magazynu. Odbiorca znany jest jeszcze przed dostawą od Dostawcy do Wnioskodawcy. Wyroby przemieszczane będą przez Dostawcę na rzecz Wnioskodawcy z terenu Węgier do magazynu konsygnacyjnego Odbiorcy w Polsce na warunkach Incoterms CPT, gdzie będą przechowywane i pobierane przez Odbiorcę w zależności od zapotrzebowania. Wyroby wykorzystywane będą przez Odbiorcę do produkcji urządzeń wentylacyjnych. Dostawa od Wnioskodawcy do Odbiorcy nastąpi w momencie pobrania przez Odbiorcę Wyrobów z magazynu konsygnacyjnego.

Dostawca wystawi na Wnioskodawcę fakturę na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów do Austrii a Wnioskodawca, zgodnie z austriackimi przepisami podatku od wartości dodanej, rozliczy w Austrii wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ramach procedury uproszczonej dla transakcji trójstronnej. Odbiorca poinformuje Wnioskodawcę o pobraniu Wyrobów z magazynu konsygnacyjnego w uzgodnionym czasie od dnia ich pobrania - na tej podstawie Wnioskodawca wystawi na Odbiorcę, zgodnie z austriackimi przepisami podatku od wartości dodanej, fakturę na dostawę towarów w ramach transakcji trójstronnej przy zastosowaniu procedury uproszczonej do magazynu konsygnacyjnego w Polsce.

Wnioskodawca posługuje się zarówno wobec Dostawcy jak i Odbiorcy austriackim numerem identyfikacyjnym na potrzeby VAT. W dostawach Wyrobów będą uczestniczyć zatem trzy podmioty, z których każdy zarejestrowany jest na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w innym kraju członkowskim, w ten sposób, że pierwszy z nich (Dostawca) wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności (Odbiorcy), przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym (Dostawcą) i drugim (Wnioskodawcą) oraz drugim (Wnioskodawcą) i ostatnim w kolejności (Odbiorcą).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca będzie miał obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku rejestrowania się jako podatnik VAT czynny w Polsce, ze względu na to, że nie będzie on wykonywać w Polsce czynności podlegających opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT podmioty, o których mowa w art. 15 tej ustawy, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w ww. art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3 tego przepisu, który nie ma w przedmiotowej sprawie zastosowania.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, przy czym działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W związku z powyższym jeśli Wnioskodawca nie będzie wykonywać ww. czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, nie będzie miał obowiązku zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT pod pojęciem towarów rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Wyroby spełniają zatem definicję towarów.

W przedmiotowej sprawie dostawa Wyrobów będzie dokonywana od Dostawcy do Wnioskodawcy i od Wnioskodawcy do Odbiorcy, przy czym Wyroby transportowane będą bezpośrednio przez Dostawcę z terenu Węgier do magazynu konsygnacyjnego Odbiorcy w Polsce na warunkach Incoterms CPT. Zgodnie z austriackimi przepisami Wnioskodawca rozliczy w Austrii dokonaną na jego rzecz dostawę jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ramach procedury uproszczonej dla transakcji trójstronnej.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną rozumie się transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności,
 2. przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT procedurą uproszczoną jest procedura rozliczania VAT w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, polegającą na tym, że ostatni w kolejności podatnik VAT rozlicza VAT z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy towarów przez drugiego w kolejności podatnika VAT, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 1. dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT była bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika VAT - przy czym zgodnie z pkt 3 art. 135 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawę, nabywcę towarów lub na ich rzecz,
 2. drugi w kolejności podatnik VAT dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka,
 3. drugi w kolejności podatnik VAT stosuje wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika VAT ten sam numer identyfikacyjny na potrzeby VAT, który został mu przyznany przez państwo członkowskie inne niż to, w którym zaczyna się lub kończy transport lub wysyłka,
 4. ostatni w kolejności podatnik VAT stosuje numer identyfikacyjny na potrzeby VAT państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka,
 5. ostatni w kolejności podatnik VAT został wskazany przez drugiego w kolejności podatnika VAT jako obowiązany do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów realizowanej w ramach procedury uproszczonej.

W przedmiotowej sprawie spełnione będą warunki wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej ze względu na następujące argumenty:

 • w transakcji uczestniczy Dostawca zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na Węgrzech, Wnioskodawca zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w Austrii i Odbiorca zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w Polsce,
 • dostawa będzie dokonywana między Dostawcą a Wnioskodawcą i dalej między Wnioskodawcą a Odbiorcą przy czym Wyroby będą wydawane bezpośrednio przez Dostawcę Odbiorcy; Odbiorca uzyska prawo rozporządzania Wyrobami jak właściciel z momentem ich pobrania z magazynu konsygnacyjnego,
 • Wyroby dostarczane będą przez Dostawcę na rzecz Wnioskodawcy bezpośrednio do magazynu konsygnacyjnego Odbiorcy w Polsce.

W przedmiotowej sprawie spełnione będą również warunki procedury uproszczonej, tj.:

 • dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT tj. Odbiorcy poprzedzona będzie bezpośrednio wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika VAT tj. Wnioskodawcy, które zostanie rozliczone w Austrii,
 • Wnioskodawca jako drugi w kolejności podatnik VAT nie posiada siedziby działalności gospodarczej w państwie docelowym, tj. w Polsce,
 • Wnioskodawca jako drugi w kolejności podatnik VAT stosuje wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika VAT, tj. wobec Dostawcy i Odbiorcy ten sam austriacki numer identyfikacyjny na potrzeby VAT,
 • Odbiorca jako ostatni w kolejności podatnik VAT stosuje numer identyfikacyjny na potrzeby VAT państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka, tj. polski numer identyfikacyjny,
 • Wnioskodawca wskaże Odbiorcę jako obowiązanego do rozliczenia podatku VAT od dostawy Wyrobów realizowanej w ramach procedury uproszczonej.

W związku z powyższym, mając na uwadze, że w niniejszej sprawie spełnione będą warunki procedury uproszczonej dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej i Wnioskodawca wskaże Odbiorcę jako obowiązanego do rozliczenia podatku od dostawy towarów realizowanych w ramach procedury uproszczonej, Wnioskodawca nie wykona czynności podlegających opodatkowaniu VAT wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT i w związku z tym Wnioskodawca zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT nie będzie obowiązany do rejestracji jako podatnik VAT czynny w Polsce.

Wyroby przemieszczone w ramach transakcji trójstronnej zostaną dostarczone do magazynu konsygnacyjnego w Polsce.

Zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy o VAT przemieszczenie towarów, o którym mowa w ww. art. 11 ust. 1 tej ustawy, przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, do magazynu konsygnacyjnego w celu ich dostawy prowadzącemu magazyn konsygnacyjny, oraz dostawę tych towarów, uważa się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 tej ustawy, u prowadzącego magazyn konsygnacyjny, pod warunkiem że:

 1. podatnik podatku od wartości dodanej nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony;
 2. przechowywane w magazynie konsygnacyjnym towary są przeznaczone do działalności produkcyjnej lub usługowej, z wyłączeniem działalności handlowej, przez prowadzącego magazyn konsygnacyjny;
 3. prowadzący magazyn konsygnacyjny, przed pierwszym wprowadzeniem przez podatnika podatku od wartości dodanej towarów do tego magazynu, złożył w formie pisemnej naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego zawierające:
  1. dane podatnika podatku od wartości dodanej dokonującego przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego oraz prowadzącego magazyn konsygnacyjny, dotyczące ich nazw lub imion i nazwisk, numerów identyfikacyjnych stosowanych na potrzeby odpowiednio podatku od wartości dodanej i podatku, adresu siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresu, pod którym znajduje się magazyn konsygnacyjny,
  2. oświadczenie podatnika podatku od wartości dodanej, że zamierza dokonywać przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, do magazynu konsygnacyjnego; w oświadczeniu wskazuje się prowadzącego magazyn konsygnacyjny;
 4. prowadzący magazyn konsygnacyjny prowadzi ewidencję towarów wprowadzanych do tego magazynu, zawierającą datę ich wprowadzenia, datę pobrania towarów z magazynu, dane pozwalające na identyfikację towarów, a w przypadku, o którym mowa w art. 20b ust. 3 - także dane dotyczące powrotnego przemieszczenia towarów; przepis art. 109 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie przemieszczenie Wyrobów do magazynu konsygnacyjnego w Polsce spełnia przesłanki wynikające z art. 12a ust. 1 ustawy o VAT z uwagi na następujące argumenty:

 • Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od wartości dodanej w Austrii i nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny ani zwolniony w Polsce,
 • Wnioskodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
 • Odbiorca zarejestrowany jest jako podatnik VAT czynny i jako podatnik VAT UE w Polsce,
 • Magazyn konsygnacyjny, w którym przechowywane będą Wyroby przemieszczane przez Dostawcę na rzecz Wnioskodawcy, prowadzony jest przez Odbiorcę i jest wyodrębniony,
 • Wyroby przemieszczane będą przez Dostawcę na rzecz Wnioskodawcy z terytorium Węgier do magazynu konsygnacyjnego w celu ich dostawy Odbiorcy w Polsce,
 • Odbiorca będzie przechowywać Wyroby w magazynie konsygnacyjnym a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi Wyrobami jak właściciel nastąpi w momencie ich pobrania przez Odbiorcę z magazynu,
 • Wyroby nabywane są przez Wnioskodawcę w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w Austrii,
 • Wyroby będą wykorzystywane przez Odbiorcę do działalności produkcyjnej,
 • Odbiorca przed pierwszym wprowadzeniem przez Wnioskodawcę Wyrobów do magazynu konsygnacyjnego złoży w formie pisemnej naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego i złoży oświadczenie Wnioskodawcy o dokonywaniu przemieszczenia Wyrobów do magazynu konsygnacyjnego oraz będzie prowadzić ewidencję Wyrobów wprowadzanych do magazynu.

W związku z powyższym, mając na uwadze, że na podstawie art. 12a ustawy o VAT przemieszczenie Wyrobów do magazynu konsygnacyjnego w Polsce będzie stanowić dla Odbiorcy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i to Odbiorca, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT obowiązany będzie do rozliczenia VAT poprzez samonaliczenie podatku w ramach odwrotnego obciążenia (stanowisko takie potwierdzone zostało przykładowo w interpretacji indywidualnej nr IBPP4/443-296/14/PK z 2 października 2014 r.), Wnioskodawca nie wykona czynności podlegających opodatkowaniu VAT wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT i w związku z tym Wnioskodawca zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT nie będzie obowiązany do rejestracji jako podatnik VAT czynny w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/443-296/14/PK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.