Magazyn | Interpretacje podatkowe

Magazyn | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to magazyn. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania dostaw towarów dokonywanych do magazynu konsygnacyjnego
Fragment:
(...) magazyn konsygnacyjny; prowadzący magazyn konsygnacyjny, przed pierwszym wprowadzeniem przez podatnika podatku od wartości dodanej towarów do tego magazynu, złożył w formie pisemnej naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego zawierające: dane podatnika podatku od wartości dodanej dokonującego przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego oraz prowadzącego magazyn konsygnacyjny, dotyczące ich nazw lub imion i nazwisk, numerów identyfikacyjnych stosowanych na potrzeby odpowiednio podatku od wartości dodanej i podatku, adresów siedziby lub miejsca zamieszkania oraz adresu, pod którym znajduje się magazyn konsygnacyjny, oświadczenie podatnika podatku od wartości dodanej, że zamierza dokonywać przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o VAT, do magazynu konsygnacyjnego, w oświadczeniu wskazuje się prowadzącego magazyn konsygnacyjny, prowadzący magazyn konsygnacyjny prowadzi ewidencję towarów wprowadzanych do tego magazynu, zawierającą datę ich wprowadzenia, datę pobrania towarów z magazynu, dane pozwalające na identyfikację towarów, a w przypadku o którym mowa w art. 20b ust. 3 ustawy o VAT - także dane dotyczące powrotnego przemieszczenia towarów.
2017
10
maj

Istota:
Sposób fakturowania sprzedaży środków owadobójczych w przypadku, gdy transakcja będzie się opierać na koncepcji tzw. „wirtualnego magazynu
Fragment:
Wnioskodawca planuje zmianę dotychczasowego modelu rozliczania sprzedaży ww. towarów na model rozliczania sprzedaży P. opierający się na koncepcji tzw. „ wirtualnego magazynu ”. W ramach modelu „ wirtualnego magazynu ” Wnioskodawca nadal będzie dokonywał sprzedaży P. w miesiącach od kwietnia do sierpnia. Po zakończeniu sezonu, w którym będzie miała miejsce sprzedaż, tj. w miesiącu październiku, Kontrahenci będą przekazywać Wnioskodawcy dane o poziomie zrealizowanej przez nich sprzedaży P. wraz z informacją o ilości towarów niesprzedanych będących w ich posiadaniu. Na podstawie otrzymanych danych, Spółka wystawi faktury korygujące zawierające wskazaną ilość niesprzedanych towarów, przy czym towary nie będą fizycznie zwracane Wnioskodawcy. Zwrot będzie realizowany wyłącznie na poziomie wirtualnym. Następnie Wnioskodawca wystawi fakturę sprzedaży z odroczonym terminem płatności, obejmującą wcześniej niesprzedane towary, które będą przedmiotem dalszej sprzedaży przez Kontrahentów, w kolejnym sezonie. Towar będący przedmiotem powyższej operacji będzie cały czas w magazynach Kontrahentów. Cały proces zwrotu i ponownej sprzedaży będzie przeprowadzany w tym samym momencie, tj. po otrzymaniu danych dotyczących poziomu niesprzedanych P. będzie wystawiana faktura korygująca dotycząca niesprzedanego towaru, a następnie od razu zostanie wystawiona faktura sprzedaży na kwotę uprzednio skorygowanej wartości sprzedaży.
2016
4
sie

Istota:
W zakresie: ustalenia, czy dochód ze sprzedaży towarów wytworzonych w Strefie na podstawie zezwoleń jest w całości objęty zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku, gdy faktura dokumentująca tę sprzedaż jest wystawiona na terenie magazynu lub innego miejsca położonego poza strefą
Fragment:
Gotowe wyroby, wytworzone na terenie Strefy na podstawie zezwolenia, będą trafiały do magazynu usytuowanego w Strefie lub poza Strefą (lub kilku takich magazynów), gdzie będą wyłącznie przechowywane do czasu ich wydania odbiorcy. W magazynie (magazynach) poza Strefą nie będzie następował już żaden element wytworzenia, przetworzenia czy ulepszenia wyrobów gotowych. Będą one tam wyłącznie składowane i bezpośrednio z takiego magazynu (magazynów), po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki, transportowane do odbiorcy lub wydawane odbiorcy w ramach odbiorów osobistych. Poza wyrobami wytworzonymi na terenie Strefy w zakresie określonym w zezwoleniach, w magazynie (magazynach) mogą być przechowywane także towary handlowe. Sprzedaż takich towarów handlowych stanowi uzupełnienie oferty Wnioskodawcy w zakresie prowadzonej działalności, a uzyskany z tego tytułu dochód nie korzysta ze zwolnienia. Magazyn lub magazyny nie będą wyodrębnionymi w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi. Stanowić będą one jedno z ogniw prowadzonej działalności, obejmujące etap pomiędzy wytworzeniem wyrobu, a jego wydaniem do klienta. Magazyn lub magazyny będą pozostawać w bezpośrednim, funkcjonalnym związku z podstawową działalnością Wnioskodawcy prowadzoną na terenie Strefy.
2015
23
sie

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w rozumieniu art. 5 Umowy ze Szwajcarią, w odniesieniu do opisanego powyżej zdarzenia przyszłego tj. prowadzenia działalności przez Spółkę przy wykorzystaniu Magazynu znajdującego się w Polsce, będącego własnością Zarządcy, Spółka nie będzie posiadała zakładu w Polsce i tym samym dochód z dostaw Części zamiennych nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 7 Umowy ze Szwajcarią?
Fragment:
Faktury za wadliwe Części zamienne będą wystawiane przez Spółkę Polską na rzecz Spółki w momencie, gdy wadliwe Części zamienne zostaną dostarczone Magazynu. Przejście prawa własności ze Spółki na Spółkę Polską w odniesieniu do dobrych Części zamiennych nastąpi poza Magazynem, natomiast w przypadku wadliwych Części zamiennych przejście prawa własności ze Spółki Polskiej na Spółkę będzie miało miejsce wewnątrz Magazynu. Ponadto, wadliwe Części zamienne będą na zlecenie Spółki podlegały naprawie. Jakiekolwiek naprawy wadliwych Części zamiennych mające miejsce na terenie Polski będą przeprowadzane poza Magazynem przez niezależne podmioty (zewnętrzni usługodawcy. Proces opisany powyżej będzie obsługiwany przez pracowników Spółki znajdujących się w Szwajcarii. Spółka nie będzie zatrudniała żadnych pracowników na terytorium Polski. Pracownicy Spółki mogą przebywać w Polsce sporadycznie, w celu dokonania kontroli Magazynu. Ewentualne kontrole Magazynu ze strony Spółki będą przeprowadzane okazjonalnie i tylko wtedy, gdy okaże się to konieczne. Co do zasady kontrole Magazynu będą pozostawały w kompetencji Zarządcy. Pracownicy Spółki nie będą upoważnieni do swobodnego dostępu do Magazynu. Zarządca będzie otrzymywał instrukcje od pracowników Spółki znajdujących się poza granicami Polski.
2014
17
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Magazyn
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.