Magazyn | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to magazyn. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
wrz

Istota:

Brak opodatkowania na terytorium kraju transakcji związanych z przemieszczeniem towarów z Niemiec do magazynu w Polsce oraz rozpoznanie i opodatkowanie na terytorium kraju transakcji związanych z przemieszczeniem towarów z Polski do magazynu w Niemczech jako WDT i eksportu.

Fragment:

Kontrahent (z Niemiec, z innego niż Niemcy kraju UE, bądź spoza UE) złoży zamówienie na konkretne towary, które mogą znajdować się w magazynie w Polsce i w Niemczech. Zatem część zamówionych towarów zostanie wysłana z magazynu w Polsce do magazynu w Niemczech, gdzie na miejscu będzie dochodzić do skompletowania zamówienia poprzez dopakowanie towarów pochodzących z magazynu w Niemczech. Również w tym przypadku towary pochodzące z magazynu w Polsce będą „ zatrzymywały się ” w niemieckim magazynie tylko na krótki czasu potrzebny na „ dopakowanie ” pozostałych towarów i skompletowanie zamówienia. Następnie towary zapakowane w jedną przesyłkę będą wysyłane jednym transportem do ostatecznego nabywcy. Mogą zdarzyć się przypadki, że zamówienie będzie odbierane w niemieckim magazynie przez samego nabywcę we własnym imieniu bądź też poprzez podmiot świadczący dla niego usługę transportową. Dla celów podatkowych Spółka będzie rozpoznawać dwie dostawy towarów - jedną z terytorium Polski (w zakresie towarów pochodzących z magazynu polskiego), a drugą z terytorium Niemiec (w zakresie towarów z niemieckiego magazynu), co będzie potwierdzała dokumentacja w postaci odrębnych faktur. W przypadku dostawy towarów pochodzących z magazynu w Polsce Spółka będzie występowała jako polski podatnik posługujący się polskim numerem VAT, zaś w przypadku dostawy towarów z magazynu niemieckiego Spółka będzie występowała jako podatnik niemiecki.

2018
23
wrz

Istota:

Wykorzystywania przez Spółkę magazynu usytuowanego poza terenem SSE (lub na terenie Strefy, ale poza zakładem Spółki) do magazynowania wyrobów strefowych a możliwość korzystania przez Spółkę ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop w odniesieniu do sprzedaży tych wyrobów (wyprodukowanych przez Spółkę na terenie SSE).

Fragment:

Wnioskodawca rozważa obecnie, ze względu na rozwój zakładu strefowego oraz jego ograniczoną powierzchnię, składowanie wyrobów strefowych w magazynie znajdującym się poza terenem zakładu strefowego Spółki. Według obecnych planów magazyn miałby stanowić własność podmiotu trzeciego oraz być obsługiwany przez pracowników Spółki. Jednakże nie można wykluczyć, że w zakresie składowania wyrobów strefowych Spółka będzie korzystała z magazynu stanowiącego jej własność i/lub z usług podmiotów trzecich – w formie usług magazynowych świadczonych przez pracowników podmiotu trzeciego (dalej zwane w zakresie wszystkich scenariuszy łącznie „ magazyn ”). Wnioskodawca pragnie podkreślić, że na terenie magazynu nie będzie miał miejsce żaden z etapów procesu produkcyjnego wyrobów strefowych (ów proces będzie przeprowadzany w całości na terenie SSE). Również kompletacja i pakowanie wyrobów będą miały miejsce na terenie zakładu Spółki, który jest usytuowany na obszarze Strefy. Tym samym, na terenie magazynu nie będzie dochodzić do fizycznego przetworzenia / obróbki wyrobów. W ramach magazynu może mieć miejsce także składowanie towarów stanowiących własność Wnioskodawcy (wynik na sprzedaży towarów niewytworzonych przez Spółkę na terenie SSE podlega opodatkowaniu w oparciu o zasady ogólne).

2018
20
maj

Istota:

Ukonstytuowanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Polski.

Fragment:

Właściciel Magazynu prowadzi magazyn jako niezależny dostawca usług. Właściciel Magazynu ponosi pełną odpowiedzialność za zarządzanie i kontrolę nad swoim personelem, który prawnie podlega wyłącznie Właścicielowi. P. nie będzie mieć żadnej władzy kontrolnej nad personelem Właściciela Magazynu. Właściciel Magazynu wyznaczy jedną lub kilka osób, które będą odpowiedzialne za współpracę z P. Ani P., ani żadna z jej spółek zależnych, nie będzie zatrudniać żadnych pracowników ani innego personelu na terenie pomieszczeń Właściciela Magazynu. P. nie będzie mieć nieograniczonego dostępu do prawa do kontroli nad ani prawa do korzystania z żadnych z (lub części) pomieszczeń Właściciela Magazynu. Jest jednak planowane, że co jakiś czas jeden lub więcej pracowników lub podwykonawców P. będą odwiedzali magazyn w celu kontroli zapasów Produktów. Za każdym razem, gdy P. będzie chciało doprowadzić do wizyty swoich pracowników w magazynie, P. poinformuje Właściciela Magazynu o takim zamiarze i zwróci się do Właściciela Magazynu na piśmie o pozwolenie na wejście do magazynu. W tym celu poda cel wizyty i nazwiska pracowników lub kontrahentów którzy zostaną wysłani do odwiedzenia magazynu.

2018
20
maj

Istota:

Ukonstytuowanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Polski.

Fragment:

Właściciel Magazynu prowadzi magazyn jako niezależny dostawca usług. Właściciel Magazynu ponosi pełną odpowiedzialność za zarządzanie i kontrolę nad swoim personelem, który prawnie podlega wyłącznie Właścicielowi. TPSA nie będzie mieć żadnej władzy kontrolnej nad personelem Właściciela Magazynu. Właściciel Magazynu wyznaczy jedną lub kilka osób, które będą odpowiedzialne za współpracę z TPSA. Ani TPSA, ani żadna z jej spółek zależnych, nie będzie zatrudniać żadnych pracowników ani innego personelu na terenie pomieszczeń Właściciela Magazynu. TPSA nie będzie mieć nieograniczonego dostępu, prawa do kontroli nad ani prawa do korzystania z żadnych (lub części) pomieszczeń Właściciela Magazynu. Jest jednak planowane, że co jakiś czas jeden lub więcej pracowników lub podwykonawców TPSA będą odwiedzali magazyn w celu kontroli zapasów Produktów. Za każdym razem, gdy TPSA będzie chciało doprowadzić do wizyty swoich pracowników w magazynie, TPSA poinformuje Właściciela Magazynu o takim zamiarze i zwróci się do Właściciela Magazynu na piśmie o pozwolenie na wejście do magazynu. W tym celu poda cel wizyty i nazwiska pracowników lub kontrahentów którzy zostaną wysłani do odwiedzenia magazynu.

2018
17
mar

Istota:

Brak uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu:
 • użyczenia magazynów przeciwpowodziowych oraz ruchomości stanowiących wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych,
 • darowizny magazynów przeciwpowodziowych oraz ruchomości stanowiących wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych.
 • Fragment:

  U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2017r. (data wpływu 2 stycznia 2018r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu: użyczenia magazynów przeciwpowodziowych oraz ruchomości stanowiących wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych, darowizny magazynów przeciwpowodziowych oraz ruchomości stanowiących wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych. -jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu: użyczenia magazynów przeciwpowodziowych oraz ruchomości stanowiących wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych, darowizny magazynów przeciwpowodziowych oraz ruchomości stanowiących wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ... to jednostka budżetowa podległa Samorządowi Województwa ..., która utworzona została na podstawie Uchwały Nr ... Sejmiku Województwa ... z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie reorganizacji wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych. Zgodnie ze Statutem do zadań jednostki należy: wykonywanie praw i obowiązków właścicielskich w stosunku (...)

  2017
  10
  maj

  Istota:

  W zakresie opodatkowania dostaw towarów dokonywanych do magazynu konsygnacyjnego

  Fragment:

  (...) magazyn konsygnacyjny; prowadzący magazyn konsygnacyjny, przed pierwszym wprowadzeniem przez podatnika podatku od wartości dodanej towarów do tego magazynu, złożył w formie pisemnej naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego zawierające: dane podatnika podatku od wartości dodanej dokonującego przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego oraz prowadzącego magazyn konsygnacyjny, dotyczące ich nazw lub imion i nazwisk, numerów identyfikacyjnych stosowanych na potrzeby odpowiednio podatku od wartości dodanej i podatku, adresów siedziby lub miejsca zamieszkania oraz adresu, pod którym znajduje się magazyn konsygnacyjny, oświadczenie podatnika podatku od wartości dodanej, że zamierza dokonywać przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o VAT, do magazynu konsygnacyjnego, w oświadczeniu wskazuje się prowadzącego magazyn konsygnacyjny, prowadzący magazyn konsygnacyjny prowadzi ewidencję towarów wprowadzanych do tego magazynu, zawierającą datę ich wprowadzenia, datę pobrania towarów z magazynu, dane pozwalające na identyfikację towarów, a w przypadku o którym mowa w art. 20b ust. 3 ustawy o VAT - także dane dotyczące powrotnego przemieszczenia towarów.

  2016
  4
  sie

  Istota:

  Sposób fakturowania sprzedaży środków owadobójczych w przypadku, gdy transakcja będzie się opierać na koncepcji tzw. „wirtualnego magazynu

  Fragment:

  Wnioskodawca planuje zmianę dotychczasowego modelu rozliczania sprzedaży ww. towarów na model rozliczania sprzedaży P. opierający się na koncepcji tzw. „ wirtualnego magazynu ”. W ramach modelu „ wirtualnego magazynu ” Wnioskodawca nadal będzie dokonywał sprzedaży P. w miesiącach od kwietnia do sierpnia. Po zakończeniu sezonu, w którym będzie miała miejsce sprzedaż, tj. w miesiącu październiku, Kontrahenci będą przekazywać Wnioskodawcy dane o poziomie zrealizowanej przez nich sprzedaży P. wraz z informacją o ilości towarów niesprzedanych będących w ich posiadaniu. Na podstawie otrzymanych danych, Spółka wystawi faktury korygujące zawierające wskazaną ilość niesprzedanych towarów, przy czym towary nie będą fizycznie zwracane Wnioskodawcy. Zwrot będzie realizowany wyłącznie na poziomie wirtualnym. Następnie Wnioskodawca wystawi fakturę sprzedaży z odroczonym terminem płatności, obejmującą wcześniej niesprzedane towary, które będą przedmiotem dalszej sprzedaży przez Kontrahentów, w kolejnym sezonie. Towar będący przedmiotem powyższej operacji będzie cały czas w magazynach Kontrahentów. Cały proces zwrotu i ponownej sprzedaży będzie przeprowadzany w tym samym momencie, tj. po otrzymaniu danych dotyczących poziomu niesprzedanych P. będzie wystawiana faktura korygująca dotycząca niesprzedanego towaru, a następnie od razu zostanie wystawiona faktura sprzedaży na kwotę uprzednio skorygowanej wartości sprzedaży.

  2015
  23
  sie

  Istota:

  W zakresie: ustalenia, czy dochód ze sprzedaży towarów wytworzonych w Strefie na podstawie zezwoleń jest w całości objęty zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku, gdy faktura dokumentująca tę sprzedaż jest wystawiona na terenie magazynu lub innego miejsca położonego poza strefą

  Fragment:

  Gotowe wyroby, wytworzone na terenie Strefy na podstawie zezwolenia, będą trafiały do magazynu usytuowanego w Strefie lub poza Strefą (lub kilku takich magazynów), gdzie będą wyłącznie przechowywane do czasu ich wydania odbiorcy. W magazynie (magazynach) poza Strefą nie będzie następował już żaden element wytworzenia, przetworzenia czy ulepszenia wyrobów gotowych. Będą one tam wyłącznie składowane i bezpośrednio z takiego magazynu (magazynów), po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki, transportowane do odbiorcy lub wydawane odbiorcy w ramach odbiorów osobistych. Poza wyrobami wytworzonymi na terenie Strefy w zakresie określonym w zezwoleniach, w magazynie (magazynach) mogą być przechowywane także towary handlowe. Sprzedaż takich towarów handlowych stanowi uzupełnienie oferty Wnioskodawcy w zakresie prowadzonej działalności, a uzyskany z tego tytułu dochód nie korzysta ze zwolnienia. Magazyn lub magazyny nie będą wyodrębnionymi w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi. Stanowić będą one jedno z ogniw prowadzonej działalności, obejmujące etap pomiędzy wytworzeniem wyrobu, a jego wydaniem do klienta. Magazyn lub magazyny będą pozostawać w bezpośrednim, funkcjonalnym związku z podstawową działalnością Wnioskodawcy prowadzoną na terenie Strefy.

  2014
  17
  maj

  Istota:

  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w rozumieniu art. 5 Umowy ze Szwajcarią, w odniesieniu do opisanego powyżej zdarzenia przyszłego tj. prowadzenia działalności przez Spółkę przy wykorzystaniu Magazynu znajdującego się w Polsce, będącego własnością Zarządcy, Spółka nie będzie posiadała zakładu w Polsce i tym samym dochód z dostaw Części zamiennych nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 7 Umowy ze Szwajcarią?

  Fragment:

  Faktury za wadliwe Części zamienne będą wystawiane przez Spółkę Polską na rzecz Spółki w momencie, gdy wadliwe Części zamienne zostaną dostarczone Magazynu. Przejście prawa własności ze Spółki na Spółkę Polską w odniesieniu do dobrych Części zamiennych nastąpi poza Magazynem, natomiast w przypadku wadliwych Części zamiennych przejście prawa własności ze Spółki Polskiej na Spółkę będzie miało miejsce wewnątrz Magazynu. Ponadto, wadliwe Części zamienne będą na zlecenie Spółki podlegały naprawie. Jakiekolwiek naprawy wadliwych Części zamiennych mające miejsce na terenie Polski będą przeprowadzane poza Magazynem przez niezależne podmioty (zewnętrzni usługodawcy. Proces opisany powyżej będzie obsługiwany przez pracowników Spółki znajdujących się w Szwajcarii. Spółka nie będzie zatrudniała żadnych pracowników na terytorium Polski. Pracownicy Spółki mogą przebywać w Polsce sporadycznie, w celu dokonania kontroli Magazynu. Ewentualne kontrole Magazynu ze strony Spółki będą przeprowadzane okazjonalnie i tylko wtedy, gdy okaże się to konieczne. Co do zasady kontrole Magazynu będą pozostawały w kompetencji Zarządcy. Pracownicy Spółki nie będą upoważnieni do swobodnego dostępu do Magazynu. Zarządca będzie otrzymywał instrukcje od pracowników Spółki znajdujących się poza granicami Polski.