IPPB5/4510-56/16-5/JC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie podatnikiem CIT w Polsce i będzie podlegał opodatkowaniu CIT w Polsce?
2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie posiadał zakład w Polsce w znaczeniu wynikającym z Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. 1996 Nr 110, poz. 527 ze zm., zwana dalej: Konwencją) lub art. 4a pkt 11 updop?
3. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym do przychodów i dochodów osiąganych przez polską SK oraz Wnioskodawcę znajdzie zastosowanie art. 5 updop?
4. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dochody Wnioskodawcy uzyskiwane z polskiej SK będą opodatkowane CIT w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2016 r. (data wpływu 1 lutego 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2016 r. (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.) na wezwanie z dnia 7 kwietnia 2016 r. Nr IPPB5/4510-56/16-3/JC (data doręczenia 11 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 1. Wnioskodawca będzie podatnikiem CIT w Polsce i będzie podlegał opodatkowaniu CIT w Polsce - jest prawidłowe,
 2. Wnioskodawca będzie posiadał zakład w Polsce w znaczeniu wynikającym z Konwencji lub art. 4a pkt 11 updop - jest prawidłowe,
 3. do przychodów i dochodów osiąganych przez polską SK oraz Wnioskodawcę znajdzie zastosowanie art. 5 updop - jest prawidłowe,
 4. dochody Wnioskodawcy uzyskiwane z polskiej SK będą opodatkowane CIT w Polsce - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy: Wnioskodawca będzie podatnikiem CIT w Polsce i będzie podlegał opodatkowaniu CIT w Polsce, Wnioskodawca będzie posiadał zakład w Polsce w znaczeniu wynikającym z Konwencji lub art. 4a pkt 11 updop, do przychodów i dochodów osiąganych przez polską SK oraz Wnioskodawcę znajdzie zastosowanie art. 5 updop, dochody Wnioskodawcy uzyskiwane z polskiej SK będą opodatkowane CIT w Polsce.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest luksemburską spółką typu Société en Commandite Spéciale (dalej: SCSp lub Wnioskodawca). Blisko 100% udziałów w SCSp objęte jest przez polski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: FIZ) działający na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j.: Dz.U. 2014 poz. 157 ze zm., dalej: ustawa o funduszach inwestycyjnych). FIZ jest polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: CIT) mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnionym z CIT na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

SCSp zostanie komandytariuszem w polskiej spółce komandytowej (dalej: SK), prowadzącej działalność operacyjną.

Spółka SCSp jest zorganizowana i zarejestrowana według prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, w sposób zbliżony do polskiej spółki komandytowej, w szczególności z uwagi na kwestie podsumowane poniżej.

Spółka SCSp nie rozpoczęła jeszcze działalności gospodarczej. W przyszłości, SCSp będzie osiągać przychody z działalności, w tym pochodzące z działalności operacyjnej SK.

Spółka SCSp jest zarządzana przez wspólników w sposób zbliżony do sposobu przyjętego w polskiej spółce komandytowej. Zarządzanie to powierzone zostało wspólnikowi o nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania Wnioskodawcy, pełniącego funkcję analogiczną do komplementariusza w spółce komandytowej. Wspólnicy o ograniczonej odpowiedzialności nie będą brali udziału w bieżącym zarządzaniu SCSp, poza przypadkami, kiedy będą oni podejmowali decyzje dotyczące tej spółki w ramach zebrań wspólników (analogicznie jak komandytariusze w polskiej spółce komandytowej).

Wnioskodawca nie posiada i nie będzie posiadał wobec tego w ramach swojej struktury organu analogicznego do zarządu w polskich osobach prawnych / rady dyrektorów. Nie będzie posiadał również organów analogicznych do rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, czy innych zbliżonych organów istniejących w osobach prawnych. Będzie ona reprezentowana i zarządzana w sposób wskazany w poprzednim akapicie.

W SCSp występują dwa rodzaje wspólników - wspólnik o nieograniczonej odpowiedzialności (odpowiednik polskiego komplementariusza) oraz wspólnik o ograniczonej odpowiedzialności (odpowiednik polskiego komandytariusza).

Zakres praw korporacyjnych wspólników jest zbliżony do praw wspólników w polskich spółkach osobowych, w szczególności będą oni posiadali prawo brania udziału w zgromadzeniach wspólników, prawo głosu na tych zgromadzeniach czy prawo przedkładania uchwał do rozpatrzenia przez zgromadzenie, prawo do udzielania instrukcji oraz wskazówek dla wspólnika zarządzającego SCSp, prawo do zasięgania informacji, prawo kontroli, a także prawo zmiany lub wypowiedzenia umowy spółki oraz żądania rozwiązania SCSp.

Wspólnikami SCSp są polska spółka z o.o. oraz FIZ. FIZ posiada w SCSp status „limited partner” (odpowiednik komandytariusza w polskiej spółce komandytowej). Status „general partner” (odpowiednik komplementariusza w polskiej spółce komandytowej), zajmującego się bieżącym zarządzaniem SCSp, prowadzeniem spraw tej spółki, posiada polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W opisywanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie funkcjonował jako podmiot transparentny podatkowo w Wielkim Księstwie Luksemburga. Transparentność Wnioskodawcy nie będzie ani warunkowa, ani fakultatywna.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że sposób organizacji oraz ukształtowania działalności SCSp opisywanej w ramach zdarzenia przyszłego skutkować będzie brakiem opodatkowania Wnioskodawcy zarówno na gruncie podatku dochodowego, majątkowego, jak i gminnego w Luksemburgu.

Wnioskodawca nie posiada statusu funduszu inwestycyjnego, spółki inwestycyjnej ani innej instytucji zbiorowego inwestowania. SCSp nie stanowi funduszu zagranicznego w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Wnioskodawca będzie / zostanie wspólnikiem SK. Udział SCSp w zysku SK zostanie określony w umowie SK. SK będzie prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski, w wyniku której powstaną przychody podlegające pod zakres opodatkowania podatkiem dochodowym oraz koszty związane z tymi przychodami.

Wnioskodawca będzie inwestować w polską SK, a tym samym czerpać zyski z udziału w tej spółce. Nie będzie uczestniczyć w jakimkolwiek procesie dystrybucji dóbr lub świadczeniu usług na rzecz nieograniczonego środowiska gospodarczego. Wspólnik SCSp będący spółką kapitałową (general partner - polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) nie posiada więcej niż 5% udziałów w SCSp.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie podatnikiem CIT w Polsce i będzie podlegał opodatkowaniu CIT w Polsce...
 2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie posiadał zakład w Polsce w znaczeniu wynikającym z Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. 1996 Nr 110, poz. 527 ze zm., zwana dalej: Konwencją) lub art. 4a pkt 11 updop...
 3. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym do przychodów i dochodów osiąganych przez polską SK oraz Wnioskodawcę znajdzie zastosowanie art. 5 updop...
 4. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dochody Wnioskodawcy uzyskiwane z polskiej SK będą opodatkowane CIT w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Luksemburskie Prawo dotyczące spółek handlowych (Loi du 10 aoüt 1915 concernant les sociétés commerciales - Mémorial A no 90 du 30.10.1915 - ustawa z 10 sierpnia 1915 r. dotycząca spółek handlowych, opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 90 z 30 października 1915 r., dalej: Prawo spółek 1915 r.) w art. 2 przyznaje osobowość prawną następującym typom spółek tworzonych zgodnie z prawem Luksemburga:

 • la société en nom collectif,
 • la société en commandite simple,
 • la société anonyme,
 • la société en commandite par actions,
 • la société á responsabilité limitée,
 • la société coopérative,
 • la société européenne (SE).

SCSp jest typem spółki, uregulowanym w Prawie Spółek 1915 w rozdziale 2 („Des sociétés en commandite spéciale”) działu III („Des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite speciale”). Zgodnie z przepisem art. 22-1 ust. 2 Prawa spółek 1915 r. SCSp nie posiada osobowości prawnej. Jednakże przepisy prawa luksemburskiego nadają spółce SCSp pewną autonomię prawną, polegającą na posiadaniu własnego majątku, zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych oraz zdolności sądowej. Co do zasady, Spółka SCSp nie jest podmiotem, w stosunku do którego może być ogłoszona upadłość. Przepisy luksemburskie w odniesieniu do zdolności upadłościowej wskazują, że w przypadku spółek osobowych, zgłoszenie upadłości powinno zawierać nazwę, firmę oraz adres każdego ze wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki (art. 440 Prawa Spółek 1915). Wykładnia powyższego przepisu prowadzi - w konsekwencji - do wyinterpretowania zdolności upadłościowej luksemburskiej spółki - Société en Commandite Speciale.

Ocena tego, czy osobowość prawna podmiotów wymienionych w art. 2 ustawy Prawo spółek 1915 r. stanowi pojęcie odpowiadające temu pojęciu na gruncie prawa polskiego powinna być dokonana stosownie do art. 17 ust. 1-3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2011 r. Nr 80 poz. 432, dalej: PPM).

Zgodnie z tymi przepisami osoba prawna podlega prawu państwa, w którym ma siedzibę lub została utworzona. Prawu temu podlega w szczególności charakter prawny osoby prawnej. W związku z tym podmioty posiadające osobowość prawną na gruncie przepisów luksemburskich powinny być traktowane jako osoby prawne również w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.).

Jednocześnie, Wnioskodawca nie posiada osobowości prawnej na gruncie prawa luksemburskiego. W związku z tym, stosownie do ww. przepisów art. 17 w zw. z art. 21 PPM SCSp nie może być traktowana jako osoba prawna na gruncie przepisów polskich. W szczególności SCSp nie stanowi osoby prawnej w rozumieniu art. 1 ust. 1 updop.

W odniesieniu do opodatkowania SCSp w państwie jej rezydencji, tj. w Luksemburgu należy przeanalizować przepisy luksemburskie dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym, tj. Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant limpôt sur le revenu (dalej w polskim tłumaczeniu jako: luksemburska ustawa z 4 grudnia 1967 r. o podatku dochodowym). Podatkiem dochodowym w Luksemburgu opodatkowane są osoby fizyczne (Tytuł I luksemburskiej ustawy z 4 grudnia 1967 r. o podatku dochodowym) oraz podmioty zbiorowe wymienione w Tytule II luksemburskiej ustawy z 4 grudnia 1967 r. o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 159 ust. 1 luksemburskiej ustawy z 4 grudnia 1967 r. o podatku dochodowym za podatników uważane są podmioty wymienione w tym przepisie, pod warunkiem, że ich siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium Luksemburga. Wśród podmiotów wymienionych w tym przepisie nie została wymieniona spółka w formie prawnej SCSp. Co więcej, z art. 175 luksemburskiej ustawy z 4 grudnia 1967 r. o podatku dochodowym SCSp jest wprost wymieniona jako podmiot uważany za nieposiadający osobowości prawnej odrębnej od jej wspólników. Powyższe zostało potwierdzone w oficjalnym okólniku Rządu Luksemburga z dnia 9 stycznia 2015 r., sygn. L.I.R.no 14/4 (dalej: Okólnik). W konsekwencji należy uznać, że SCSp nie jest podatnikiem podatku dochodowego od całości swoich dochodów w Luksemburgu.

Inaczej mówiąc, SCSp jest - na gruncie przepisów luksemburskich i w zakresie podatków dochodowych - transparentna podatkowo, co oznacza, że przychody i koszty działalności SCSp są alokowane proporcjonalnie do jej wspólników i mogą być ewentualnie opodatkowane na poziomie tych wspólników (w tym na poziomie FIZ).

Należy również wskazać, że SCSp może podlegać w Luksemburgu opodatkowaniu tzw. Impôt Commercial Communal (tj. w polskim tłumaczeniu zwany podatkiem gminnym), ustanowionym ustawą z dnia 1 grudnia 1936 r., zmienioną ustawą z dnia 11 grudnia 1967 r. Grundsteuergesetz vom 1. Dezember 1936 (dalej w polskim tłumaczeniu jako: ustawa o podatku gminnym). Podatek ten jest pobierany przez poszczególne władze regionalne, zgodnie ze stawką ustanawianą przez nie, odpowiednio dla każdego roku podatkowego. Zgodnie z § 5 ust. 1 ustawy o podatku gminnym podatnikiem jest przedsiębiorca, tj. podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Zgodnie z § 2 ust. 1 przez działalność gospodarczą należy uznać wszelką działalność uznawaną za działalność gospodarczą przez luksemburską ustawę z dnia 4 grudnia 1967 r. o podatku dochodowym.

Zatem, aby SCSp była opodatkowana podatkiem gminnym musi spełnić przesłanki wymienione w art. 14 ust. 1 luksemburskiej ustawy z 4 grudnia 1967 r. o podatku dochodowym łącznie:

 • prowadzić działalność niezależną,
 • działalność musi być nastawiona na osiąganie zysku,
 • działalność musi być stała,
 • działalność musi konstytuować udział w życiu gospodarczym.

Okólnik wyjaśnia, że nie jest działalnością stałą dokonywanie pojedynczych czynności z zakresu rozporządzania majątkiem, czy też kapitałem podmiotu.

Ponadto, w kontekście uczestnictwa w życiu gospodarczym Okólnik wskazuje, że życie gospodarcze powinno być interpretowane jako wkład w proces produkcji oraz dystrybucji towarów i usług. Działalność ta powinna być rozpoznawalna przez podmioty trzecie. Okólnik podkreśla również, że zarządzanie kapitałem poprzez inwestowanie różnego rodzaju prawa i instrumenty we własnym zakresie nie stanowi działalności gospodarczej. Jednocześnie, na mocy art. 14 ust. 4 luksemburskiej ustawy z 4 grudnia 1967 r. o podatku dochodowym, jeśli wspólnik odpowiadający za zobowiązania SCSp jest spółką kapitałową posiadającą co najmniej 5% praw do udziału w zysku, uznaje się, że SCSp prowadzi działalność gospodarczą.

W rezultacie, SCSp nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem gminnym.

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, SCSp nie będzie podatnikiem CIT w Polsce. W związku z tym jej działalność nie będzie podlegała opodatkowaniu CIT w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 updop, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy tym, ustawa o CIT, w art. 1 ust. 1-3, nadaje status "podatnika" następującym podmiotom:

 • dany podmiot jest osobą prawną lub spółką kapitałową w organizacji - art. 1 ust. 1 updop;
 • dany podmiot jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, ale z wyłączeniem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 1 i 3 - art. 1 ust. 2 updop;
 • dany podmiot jest spółką komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - art. 1 ust. 3 pkt 1;
 • dany podmiot jest spółką niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowany jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania - art. 1 ust. 3 pkt 2 updop.

Wnioskodawca jest spółką osobową (konstrukcja prawna SCSp odpowiada polskiej spółce komandytowej). Na gruncie prawa luksemburskiego nie posiada ona osobowości prawnej i jest traktowana jako podmiot transparentny podatkowo - podatnikami podatku dochodowego z tytułu dochodów osiąganych przez SCSp są jej wspólnicy. SCSp nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Luksemburgu.

W związku z powyższym, żadna z przesłanek decydujących o statusie podatnika CIT z art. 1 ust. 1 do ust. 3 updop, nie wystąpi w przypadku Wnioskodawcy, bowiem:

 • Wnioskodawca nie jest osobą prawną (art. 1 ust. 1 updop);
 • Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale jest też spółką osobową niemającą osobowości prawnej (art. 1 ust. 2 updop);
 • Wnioskodawca w kraju swojej siedziby (Luksemburg) nie jest objęta podatkiem dochodowym (art. 1 ust. 3 updop);
 • Wnioskodawca nie jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą ani zarządem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponieważ Wnioskodawca, zgodnie z art. 1 ust. 1-3 updop, nie może zostać uznany za podatnika CIT w Polsce, konsekwentnie nie będzie miał do niego zastosowania art. 3 ust. 2 updop.

Wnioskodawca nie będzie podlegał opodatkowaniu CIT w Polsce, z tego względu że w swojej specyfice, będzie on odpowiadał pojęciu spółki niebędącej osobą prawną z art. 4a pkt 14 updop, z której dochody i straty rozliczane są zgodnie z art. 5 updop (por. pytanie nr 3).

Ad. 2

Wnioskodawca, jako wspólnik SK, nie będzie posiadał zakładu w Polsce w znaczeniu wynikającym z Konwencji lub art. 4a pkt 11 updop.

Zgodnie z zakresem podmiotowym Konwencji wynikającym z jej art. 1, Konwencja dotyczy osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach. Podleganie przepisom Konwencji jest zatem ściśle związane z rezydencją podatkową danego podmiotu.

Przy tym, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. e) Konwencji określenie "osoba" obejmuje m.in. osoby fizyczne oraz spółki. Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. f) Konwencji pojęcie "spółki" obejmuje wyłącznie osobę prawną lub każdą jednostkę, którą dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną. Przepisy Konwencji nie obejmują zatem swoim zakresem spółek, które nie mają osobowości prawnej (za wyjątkiem tych, które dla celów podatkowych są traktowane jako osoby prawne).

Dodatkowo, w rozumieniu art. 4 Konwencji, określającego zasady ustalania rezydencji podatkowej, osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Z art. 4 Konwencji wynika zatem, że rezydencja podatkowa nie jest powiązana wyłącznie z miejscem zamieszkania/siedzibą osoby, ale przede wszystkim z podleganiem w danym państwie opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Spółka SCSp, zgodnie z prawem Luksemburga, jako spółka osobowa, transparentna podatkowo, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Luksemburgu - opodatkowaniu podlegają wyłącznie jej wspólnicy.

Wnioskodawcy nie można zatem uznać za rezydenta podatkowego, któregokolwiek z państw Konwencji (Luksemburga lub Polski).

Konsekwentnie, Wnioskodawca jako spółka bez osobowości prawnej i niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym (nieposiadająca rezydencji podatkowej, jako podmiot transparentny podatkowo) nie spełnia warunków do uznania jej za podmiot podlegający przepisom Konwencji. Wnioskodawca nie będzie objęty zakresem podmiotowym tej Konwencji - przepisy Konwencji go bowiem nie dotyczą. W związku z powyższym, do Wnioskodawcy nie będzie miał również zastosowania art. 5 Konwencji, określający przypadki powstania/zaistnienia zakładu w jednym państwie podmiotu z drugiego państwa.

Zastosowania również nie będzie miał art. 7 Konwencji - Wnioskodawca nie będzie posiadał w Polsce zakładu opodatkowanego CIT.

Również na gruncie przepisów krajowych (updop) zakład podmiotu zagranicznego w Polsce powstaje wyłącznie w związku z działalnością prowadzoną przez podmiot będący podatnikiem CIT (objętym normą art. 1 ust. 1-3 updop), nieposiadający w Polsce siedziby lub zarządu.

Zgodnie z art. 4a pkt 11 updop, przez zagraniczny zakład rozumie się:

 1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,
 3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

- chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.

Przy tym do rozstrzygnięcia, do jakich podmiotów będą miały zastosowanie powyższe przepisy (dla jakich podmiotów możemy mówić o powstaniu zakładu), należy prześledzić zakres podmiotowy updop.

Updop do pojęcia „zakład” odwołuje się każdorazowo w związku z działalnością zagranicznego podmiotu wypełniającego warunki z art. 3 ust. 2 w związku z art. 1 updop prowadzoną w Polsce. Zgodnie z art. 3 ust. 2 updop podmioty niemające siedziby lub zarządu na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu wyłącznie w takim zakresie, w jakim są one podatnikami w rozumieniu updop. Pojęcie podatnika zostało natomiast zdefiniowane w art. 1 ust. 1-3 updop (szerzej na ten temat w stanowisku Wnioskodawcy do pytania nr 1). Innymi słowy, o powstawaniu zakładu podmiotu zagranicznego (niemającego w Polsce siedziby lub zarządu) można mówić wyłącznie w odniesieniu do podmiotu, który jest podatnikiem w rozumieniu updop.

Biorąc pod uwagę, że Wnioskodawca nie będzie podatnikiem CIT i nie będzie objęty zakresem podatku (szczegółowe uzasadnienie w stanowisku dot. pytania nr 1) - Wnioskodawca nie będzie posiadał zakładu w Polsce również w rozumieniu art. 4a pkt 11 updop.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, do przychodów/dochodów osiąganych przez polską SK oraz Wnioskodawcę, zastosowanie znajdzie art. 5 updop - podatnikiem z tytułu zysków tych spółek będą ich wspólnicy - osoby prawne.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 updop przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). Zgodnie z art. 5 ust. 2 updop, powyższe zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień, itp.

Przepis ten znajduje zastosowanie w zakresie opodatkowania CIT podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego (CIT/PIT) - podmiotów transparentnych podatkowo, w szczególności spółek osobowych. Spółki osobowe nie podlegają opodatkowania podatkiem dochodowym i w sposób bezpośredni nie są podatnikami tego podatku - podatnikami tego podatku są wyłącznie ich wspólnicy (stosownie do posiadanego udziału w zysku danej spółki).

Konsekwentnie, art. 5 updop znajdzie zastosowanie do polskiej spółki osobowej (SK) jako spółki niebędącej podatnikiem CIT. Podatnikiem takim będą natomiast jej wspólnicy, proporcjonalnie do posiadanego przez nich prawa do udziału w zysku.

Przepis ten będzie miał również zastosowanie do przychodów/dochodów Wnioskodawcy, uzyskiwanych przez niego jako wspólnika SK. Analogicznie do spółki komandytowej, SCSp jest spółką niebędącą osobą prawną (jest ona transparentną podatkowo spółką osobową, niebędącą podatnikiem CIT w Polsce oraz w Luksemburgu). Podatnikiem CIT z tytułu zysków Wnioskodawcy będą jej wspólnicy stosownie do posiadanego przez nich prawa do udziału w zysku SCSp. W zakresie objętego wnioskiem zdarzenia przyszłego, podatnikiem CIT z tytułu zysków SK i Wnioskodawcy jako spółek transparentnych podatkowo objętych normą art. 5 updop będą ich wspólnicy (polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusz SK oraz FIZ). Status podatnika przypisany do FIZ i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie wynikał z tego, że FIZ będzie bezpośrednim wspólnikiem SCSp (komandytariuszem tej spółki) i pośrednim wspólnikiem SK (udział kapitałowy w SK będzie utrzymany za pośrednictwem SCSp), natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie komplementariuszem w SK.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy, jego dochody jako wspólnika polskiej SK, nie będą podlegały opodatkowaniu CIT w Polsce.

Wnioskodawca nie będzie podatnikiem CIT. Nie będzie on również prowadził w Polsce działalności za pośrednictwem położonego w Polsce zakładu. Do dochodów Wnioskodawcy będzie miał zastosowanie art. 5 updop - jej dochody będą podlegały CIT u wspólników proporcjonalnie do posiadanego przez nich prawa do udziału w zysku.

Dochody Wnioskodawcy uzyskiwane za pośrednictwem SK nie będą opodatkowane CIT na poziomie Wnioskodawcy w Polsce. Podatnikiem dla tych dochodów będą wspólnicy SCSp, w tym FIZ oraz spółka z o.o.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytań oznaczonych nr 1-4 jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytań oznaczonych nr 1-4.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.