IPPB5/423-312/12-2/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie zysku Spółki wynikającego ze zbycia udziałów „P”. poprzez wniesienie ich do Funduszu, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 1),- określenie przychodu Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI (pytanie Nr 3),- określenie przychodu Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 4), - określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI (pytanie Nr 5),- określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 6), - określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI (pytanie Nr 7), - określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 8), - określenie przychodu Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu (pytanie Nr 9), - określenie przychodu Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 10)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25.04.2012 r. (data wpływu 25.04.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • opodatkowania zysku Spółki wynikającego ze zbycia udziałów „P”. poprzez wniesienie ich do Funduszu, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 1) – jest prawidłowe,
 • określenia przychodu Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI (pytanie Nr 3) – jest prawidłowe,
 • określenia przychodu Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 4) – jest prawidłowe,
 • określenia przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI (pytanie Nr 5) – jest prawidłowe,
 • określenia przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 6) – jest prawidłowe,
 • określenia przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI (pytanie Nr 7) – jest prawidłowe,
 • określenia przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 8) – jest prawidłowe,
 • określenia przychodu Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu (pytanie Nr 9) – jest prawidłowe,
 • określenia przychodu Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 10) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.04.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowoprawnych planowanej restrukturyzacji.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca wskazał, że:

 1. M. S.a.r.l. („Spółka Luksemburska”):
  1. jest spółką utworzoną według prawa luksemburskiego, określaną jako „société ą responsabilité limitée”,
  2. posiada siedzibę na terytorium Luksemburga,
  3. jest rezydentem podatkowym Luksemburga w rozumieniu Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527, UPO),
  4. nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 UPO,
  5. jest 100% udziałowcem w spółce „P”. Sp. z o.o. („P.”).
 2. P”. Sp. z o.o.:
  1. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną według prawa polskiego,
  2. posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, który podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
  4. jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
  5. jest 100% udziałowcem w spółce „H”. Sp. z o.o. („H.”).
 3. H”. Sp. z o.o.:
  1. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną według prawa polskiego,
  2. posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, który podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
  4. jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 4. XYZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”):
  1. jest zamkniętym funduszem inwestycyjnym mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. działa na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zm., dalej: „UFI”).

Planowana jest następująca restrukturyzacja:

 1. certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz zostaną wydane Spółce Luksemburskiej w zamian za wpłaty:
  1. gotówkowe i
  2. w postaci wniesienia do Funduszu udziałów w „P”.,
 2. polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Komplementariusz) nabędzie dwa udziały w P. i jeden udział w „H”.,
 3. następnie P. i H. zostaną przekształcone w spółki komandytowo-akcyjne (SKA) w trybie art. 551 § l Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „KSH”), przy czym na dzień przekształcenia:
  1. w „P”. nie wystąpią jakiekolwiek zyski spółki, które nie zostały wypłacone udziałowcom (w tym w szczególności: zyski przekazane na kapitał rezerwowy lub zapasowy);
  2. w „H”. nie wystąpią jakiekolwiek zyski spółki, które nie zostały wypłacone udziałowcom (w tym w szczególności: zyski przekazane na kapitał rezerwowy lub zapasowy); kapitały zapasowe istniejące w „H”. nie powstały w wyniku przekazania na nie zysków, lecz w wyniku zaksięgowania przejęcia przez H. własnej spółki zależnej, w której H. miał 100% udziałów.

W konsekwencji powyższej restrukturyzacji:

 1. Fundusz zostanie akcjonariuszem „P”., a Komplementariusz zostanie komplementariuszem i akcjonariuszem „P”.,
 2. P. zostanie akcjonariuszem „H”., a Komplementariusz zostanie komplementariuszem „H”.,
 3. ani do „P”., ani do „H”. nie przystąpi żaden nowy podmiot,
 4. nie dojdzie do zwiększenia majątku „P”. i „H”. - w szczególności:
  1. w związku z przekształceniami nie będą wnoszone żadne nowe wkłady (tym samym „P”. i „H”. przekształcone w SKA nie otrzymają żadnego dodatkowego majątku w wyniku przekształcenia w porównaniu do majątku tych spółek przed przekształceniem),
  2. kapitał zakładowy „P”. i „H”. przekształconych w SKA nie będzie wyższy od kapitału zakładowego tych spółek istniejącego na dzień poprzedzający dzień przekształcenia,
 5. po przekształceniu „P”. i „H”. będą nadal miały siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po dokonaniu restrukturyzacji:

 1. P”. (przekształcona w SKA) oraz Komplementariusz mogą uzyskiwać przychody z udziału w „H”. (przekształconej w SKA),
 2. Fundusz oraz Komplementariusz mogą uzyskiwać przychody z udziału w „P”. (przekształconej w SKA),
 3. posiadacze certyfikatów inwestycyjnych mogą otrzymywać wypłaty z Funduszu na skutek:
  1. wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI,
  2. wypłat przez Fundusz dochodu na podstawie brzmienia statutu Funduszu w związku z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI,
  3. wypłaty przychodu ze zbycia lokat funduszu zgodnie z art. 198 UFI na podstawie odpowiednich postanowień statutu Funduszu,
  4. umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że jakikolwiek zysk Spółki mogący wynikać ze zbycia udziałów „P”. poprzez wniesienie ich do Funduszu nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że wydanie Spółce certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w zamian za wpłatę w postaci wniesienia do Funduszu udziałów nie stanowi czynności cywilnoprawnej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 UDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przychód z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO...
 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP...
 6. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI, stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO...
 7. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 1 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP...
 8. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO...
 9. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP...
 10. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przychód z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO...
 11. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że wykupienie certyfikatów inwestycyjnych prze; Fundusz na podstawie art. 139 UFI nie będzie stanowić czynności cywilnoprawnej podlegającej opodatkowaniu PCC...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytania Nr 1, Nr 3-10 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od towarów i usług tut. Organ podatkowy wyda odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1)

Zdaniem Spółki jakikolwiek zysk Spółki mogący wynikać ze zbycia udziałów „P”. poprzez wniesienie ich do Funduszu nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO.

Zgodnie z:

 1. art. 3 ust. 2 UPDOP podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. art. 13 (zyski ze sprzedaży majątku) ust. 4 UPO zyski z przeniesienia tytułu własności majątku - innego niż majątek nieruchomy, majątek ruchomy stanowiący część majątku zakładu, statków morskich, statków powietrznych lub pojazdów drogowych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej, barek eksploatowanych w transporcie na wodach śródlądowych lub majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich, powietrznych pojazdów drogowych albo barek - podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma siedzibę.

Ustalenie zakresu dochodów, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w poszczególnych państwach-stronach UPO wymaga prawidłowej kwalifikacji uzyskanego dochodu do odpowiedniej kategorii określonej w UPO.

W związku powyższym, Spółka może podlegać w Polsce opodatkowaniu wyłącznie od dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. Równocześnie zakres dochodów Spółki, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce określony jest w UPO.

Opisana w stanie faktycznym czynność została uregulowana w UFI, w szczególności: zgodnie z art. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 3 UFI, jako wpłaty do funduszu rozumie się również wniesienie papierów wartościowych (np. akcji w spółkach akcyjnych) lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.

Istota tej czynności polega na tym, że nabywający certyfikaty mają możliwość wykorzystania posiadanych udziałów/akcji w spółkach kapitałowych w celu uzyskania członkostwa w Funduszu. Jednocześnie w wyniku tej transakcji Fundusz otrzymuje udziały / akcje w spółkach.

Zdaniem Spółki, mając na uwadze, że:

 • na skutek wpłaty do Funduszu poprzez wniesienie udziałów w „P”., Spółka przeniesie udziały na Fundusz,
 • UPO nie zawiera żadnych specyficznych postanowień dotyczących takiej wpłaty do Funduszu,
 • udziały nie stanowią majątku nieruchomego, ani statków morskich, statków powietrznych lub pojazdów drogowych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej, barek eksploatowanych w transporcie na wodach śródlądowych lub majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich, powietrznych pojazdów drogowych albo barek,
 • Spólka nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 UPO,
  - jakiekolwiek zyski Spółki wynikające z wpłaty do Funduszu poprzez wniesienie udziałów, będą przychodem ze źródła, o którym mowa w 13 ust. 4 UPO.

Konsekwentnie, jakiekolwiek zyski osiągnięte przez Spółkę z tego tytułu nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce, gdyż zgodnie z treścią powyższych przepisów mogą być opodatkowane jedynie w państwie w którym Spółka ma siedzibę, czyli w Luksemburgu.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, nie ulega wątpliwości, że jakikolwiek zysk mogący wynikać ze zbycia udziałów P. poprzez wniesienie ich do Funduszu nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 23 września 2011 roku, znak IPPB5/423-631/11-2/AJ, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w związku z wniesieniem Udziałów do FIZ i objęciu w zamian za ww. udziały certyfikatów inwestycyjnych podlegać będą opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji Wnioskodawcy, tj. na Cyprze”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 4 lipca 2011 roku, znak IPPB5/423-389/11-3/AJ, zgodnie z którą: „dochód z tytułu zbycia praw majątkowych – udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce utworzonej zgodnie prawem polskim, mieści się w zakresie przedmiotowym art. 13 ust. 4 UPO i w konsekwencji podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania łub siedzibę, czyli w Szwajcarii. Zatem, stanowisko Spółki, zgodnie z którym przychody uzyskane przez Wnioskodawcę (szwajcarskiego rezydenta podatkowego nie posiadającego zakładu w Polsce) z tytułu wniesienia udziałów do polskiego funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty inwestycyjne, nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 13 ust. 4 UPO, należy uznać za prawidłowe”;
  - przy czym przedmiotem tych interpretacji były co prawda inne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pomiędzy Polską a Cyprem oraz pomiędzy Polską a Szwajcarią), jednakże w ocenie Spółki przedstawiona tam argumentacja może znaleźć odpowiednie zastosowanie w sytuacji Spółki.

Ad. 3)

Zdaniem Spółki w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP.

Zgodnie z:

 1. art. 10 ust. 1 UPDOP, dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych stanowi dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także m.in. dochód z umorzenia udziałów (akcji),
 2. art. 12 ust. 1 pkt 1 UPDOP, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe,
 3. art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP, przychodami dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

UPOOP nie zawiera specyficznej definicji udziału (akcji), w konsekwencji obowiązujące są w tym względzie przepisy KSH. Zgodnie z:

 1. art. 152 KSH, kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej,
 2. art. 302 KSH, kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej.

Z powyższych definicji jednoznacznie wynika, że udziały oraz akcje stanowią odpowiednią część kapitału zakładowego spółek kapitałowych (odpowiednio spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej).

Zgodnie z:

 1. art. 3 ust. 1 UFI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,
 2. art. 6 ust. 2 UFI, certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego,
 3. art. 139 ust. 1 UFI, fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać certyfikaty inwestycyjne, które wyemitował, jeżeli statut funduszu tak stanowi,
 4. art. 139 ust. 6 UFI, z chwilą wykupienia przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikaty inwestycyjne są umarzane z mocy prawa,
 5. art. 139 ust. 4 UFI, cena wykupu certyfikatu inwestycyjnego jest równa wartości aktywów netto funduszu, przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia wykupu.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, zdaniem Spółki, certyfikaty inwestycyjne, które nabędzie Spółka, nie mogą być klasyfikowane ani jako udziały, ani jako akcje. W szczególności:

 1. Istota certyfikatu inwestycyjnego, która określona jest we wskazanym powyżej art. 6 ust. 2 UFI, jest całkowicie odmienna od udziałów i akcji. W odróżnieniu od udziałów i akcji, certyfikaty inwestycyjne uprawniają ich posiadacza (uczestnika funduszu), do otrzymania określonej kwoty będącej przypadającą na niego częścią wartości majątku funduszu inwestycyjnego. Z perspektywy uczestnika, fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych, a nie formą prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Należy także mieć na uwadze odmienność celu, w jakim nabywa się certyfikaty inwestycyjne od celu nabycia akcji lub udziałów. W tym pierwszym przypadku celem jest inwestowanie środków członka funduszu, w drugim zaś uczestnictwo w zyskach wynikających ze wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego. Konsekwencją tego jest silniejsze powiązanie akcjonariusza / udziałowca ze spółką niż członka funduszu z funduszem, gdzie statut może dopuszczać wykup certyfikatu na każde żądanie uczestnika. Takie rozwiązanie zapewnia uczestnikom możliwość łatwego wyjścia z funduszu i otrzymania należnego im udziału w majątku funduszu.

Odrębne uregulowanie przez ustawodawcę zagadnień dotyczących udziałów / akcji w spółkach kapitałowych oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych wynikające z odmienności w zakresie ich natury prawnej jak i funkcji ekonomicznej jednoznacznie wskazuje, że powyższe pojęcia nie mogą być ze sobą utożsamiane.

Przedstawiona powyżej specyfika inwestycji prowadzonych za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych znalazła odzwierciedlenie w przepisach UPDOP. Mianowicie, jak wskazano powyżej, przychodami dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Należy przy tym stwierdzić, że wprowadzenie do przepisów UPDOP przepisu art. 12 ust. 1 pkt 4a miało na celu doprecyzowanie brzmienia art. 12 ust. 1 poprzez wyraźne wskazanie, że tego rodzaju dochody są również opodatkowane według zasad ogólnych.

W świetle powyższego oczywistym jest, że przychody ze zbycia certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych nie są traktowane jak przychody (dochody) z udziału w zyskach osób prawnych i nie zostały wymienione w katalogu takich przychodów (dochodów) w art. 10 ust. 1 UPDOP. Przychody takie stanowią natomiast przychody podatkowe w rozumieniu art. 12 ust. 1 UPDOP.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPOOP.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 13 września 2010 roku, znak IPPB5/423-486/10-4/AJ, w której organ podatkowy – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „przychody Zagranicznych Inwestorów funduszu inwestycyjnego (związane wykupywaniem przez fundusz inwestycyjnych certyfikatów inwestycyjnych) stanowią przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, a nie stanowią dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych”.

Analogiczne stanowisko zajął Dyrektor IS w Warszawie w interpretacji z dnia 5 marca 2010 roku, znak IPPB3/423-937/09-2/PD, w której organ podatkowy – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika – uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko.

Podobny pogląd wyrażany jest również przez przedstawicieli doktryny, np. Aldona Leszczyńska oraz Elżbieta Serwan w artykule: „Podatek u źródła w Polsce od dochodów uzyskiwanych przez nierezydentów z polskich funduszy inwestycyjnych zamkniętych”, Monitor Podatkowy Nr 2/2009 stanęły na stanowisku, że: „,wyplata środków na rzecz uczestnika funduszu inwestycyjnego na skutek wykupu certyfikatów jest odmienną kategorią przychodów niż określona w art. 10 ust. 1 PDOPrU”.

Analogicznie, Gerard Dźwigała w artykule „Dochody z funduszy inwestycyjnych - kwestie podatkowe”, Przegląd Podatkowy nr 5/2000 wyraził pogląd, zgodnie z którym: „Przychód taki (z tytułu zbycia certyfikatów inwestycyjnych - przyp. Spółki) podlega łączeniu do ogólnej kwoty przychodów podatnika, a następnie - po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów - opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu stawki określonej w art. 19 updop”.

Ad. 4)

Zdaniem Spółki przychód z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 UPDOP podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustalenie zakresu dochodów, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w poszczególnych państwach-stronach UPO wymaga prawidłowej kwalifikacji uzyskanego dochodu do odpowiedniej kategorii określonej w UPO. W przypadku, gdy opodatkowanie danego dochodu nie zostało wprost uregulowane w UPO, co do zasady, odpowiednia klasyfikacja takiego dochodu powinna zostać dokonana w oparciu o przepisy prawa danego państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie UPO (art. 3 ust. 2 UPO).

W związku z powyższym, Spółka może podlegać w Polsce opodatkowaniu wyłącznie od dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. Równocześnie zakres dochodów Spółki, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce, określony jest w UPO.

Zgodnie z:

 1. art. 7 ust. 1 UPO, zyski przedsiębiorstw Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi,
 2. art. 10 ust. 3 UPO, użyte w art. 10 UPO określenie „dywidendy” oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji,
 3. art. 13 (zyski ze sprzedaży majątku) ust. 4 UPO, zyski z przeniesienia tytułu własności majątku - innego niż majątek nieruchomy, majątek ruchomy stanowiący część majątku zakładu, statków morskich, statków powietrznych lub pojazdów drogowych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej, barek eksploatowanych w transporcie na wodach śródlądowych lub majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich, powietrznych pojazdów drogowych albo barek - podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma siedzibę.

Postanowienia UPO nie wskazują, w jaki sposób powinny być klasyfikowane wypłaty z tytułu wykupienia przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikatów inwestycyjnych.

Zdaniem Spółki, mając na uwadze, że:

 1. osiągany przez Spółkę przychód z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UR stanowi przychód opodatkowany w świetle UPDOP na zasadach ogólnych (jest to przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 UPDOP), oraz
 2. UPO nie zawiera żadnych specyficznych postanowień odnośnie klasyfikacji takiego przychodu (w szczególności nie został on ujęty w definicji dywidend określonej w art. 10 ust. 3 UPO), a zarazem
 3. Spółka nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 UPO,
  - przedmiotowy przychód będzie przychodem ze źródła, o którym mowa w art. 7 (zyski przedsiębiorstw) UPO lub 13 (zyski ze sprzedaży majątku) ust. 4 UPO.

Zatem, przychody osiągnięte przez Spółkę z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce, gdyż zgodnie z treścią powyższych przepisów mogą być opodatkowane jedynie w państwie, w którym Spólka ma siedzibę, czyli w Luksemburgu.

W konsekwencji, zdaniem Spółki nie ulega wątpliwości, że przychód z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 13 września 2010 roku, znak IPPB5/423-486/10-4/AJ, w której organ podatkowy – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „przychody Zagranicznych Inwestorów funduszu inwestycyjnego (związane wykupywaniem przez fundusz inwestycyjnych certyfikatów inwestycyjnych) stanowią przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, a nie stanowią dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. (...) Do przedmiotowych przychodów znajdzie natomiast zastosowanie art. 13 ust. 4 UPO Polska-Luksemburg, zgodnie z którym zyski z przeniesienia tytułu własności majątku nie wymienionego w ustępach 1, 2 i 3 tego artykułu (nie mających zastosowania w przedmiotowej sprawie) podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Zatem, dochody osiągnięte przez Inwestorów Luksemburskich powinny być opodatkowane w państwie ich siedziby, tj. w Luksemburgu. Wobec powyższego, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Analogiczne stanowisko zajął Dyrektor IS w Warszawie w interpretacji z dnia 5 marca 2010 roku, znak IPPB3/423-937/09-2/PD, w której organ podatkowy – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko.

Ad. 5)

Zdaniem Spółki w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP.

Zgodnie z:

 1. art. 10 ust. 1 UPDOP, dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych stanowi dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji),
 2. art. 12 ust. 1 pkt 1 UPDOP, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe,
 3. art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP, przychodami dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Zgodnie z:

 1. art. 3 ust. 1 UFI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,
 2. art. 6 ust. 2 UFI, certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego,
 3. art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI, statut funduszu inwestycyjnego może przewidywać wypłacanie przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu.

Jak wskazano powyżej, zgodnie z UPDOP przychodami dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Należy przy tym stwierdzić, że wprowadzenie do przepisów UPDOP przepisu art. 12 ust. 1 pkt 4a miało na celu doprecyzowanie brzmienia art. 12 ust. 1 poprzez wyraźne wskazanie, że tego rodzaju dochody są również opodatkowane według zasad ogólnych.

W świetle powyższego oczywistym jest, że przychody Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów (zgodnie z zgodnie zad. 18 ust. 2 pkt 13 UFI) nie są traktowane jak przychody (dochody) z udziału w zyskach osób prawnych i nie zostały wymienione w katalogu takich przychodów (dochodów) w art. 10 ust. 1 UPDOP. Przychody takie stanowią natomiast przychody podatkowe w rozumieniu art. 12 ust. 1 UPDOP.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 UPUOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 23 września 2011 roku, znak IPPB5/423-631/11-2/AJ, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „Kwoty uzyskane w przyszłości przez Wnioskodawcę od FIZ zgodnie z art. 139 ust. 1 UFI, art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI oraz statutem FIZ będą obejmowały (ii) kwoty uzyskane od FIZ w związku z wykupem certyfikatów, jak również (ii) wypłaty z FIZ uzyskane przez Wnioskodawcę bez wykupu (umarzania) certyfikatów. (...) ww. wypłaty stanowić będą przychody Wnioskodawcy, które zgodnie z Umową Polsko-Cypryjską nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a w szczególności nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym u źródła. (...) przychody wskazane w art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP, tj. przychody z uczestnictwa w FIZ bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych nie będą stanowić przychodu z udziału w zyskach osób prawnych. Tego rodzaju wypłaty należy zaliczyć do kategorii przychodów (dochodów) opodatkowanych na zasadach ogólnych”,
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 8 grudnia 2010 roku, znak IPPB5/423-644/10-2/AJ, zgodnie z którą: „Kwoty uzyskane w przyszłości przez Wnioskodawcę od FIZ zgodnie ze statutem oraz zgodnie z art. 139 ust. I UFI i art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI, tj. zarówno: (a) kwoty uzyskane od FIZ w związku z wykupem certyfikatów, jak również (b) wypłaty z FIZ, uzyskane przez Wnioskodawcę bez wykupywania certyfikatów, stanowić będą przychody Wnioskodawcy, które - zgodnie z Umową Polsko-Cypryjską - nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a w szczególności nie będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym u źródła. (...) Kwoty wypłacane uczestnikowi przez fundusz są kategorią przychodów odmienną od określonej w art. 10 ust. 1 UPOOP. Tego rodzaju wypłaty należy zaliczyć do kategorii przychodów i dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych”.

Ad. 6)

Zdaniem Spółki przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI, stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 UPDOP podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustalenie zakresu dochodów, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w poszczególnych państwach-stronach UPO wymaga prawidłowej kwalifikacji uzyskanego dochodu do odpowiedniej kategorii określonej w UPO. W przypadku, gdy opodatkowanie danego dochodu nie zostało wprost uregulowane w UPO, co do zasady, odpowiednia klasyfikacja takiego dochodu powinna zostać dokonana w oparciu o przepisy prawa danego państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie UPO (art. 3 ust. 2 UPO).

W związku z powyższym, Spójka może podlegać w Polsce opodatkowaniu wyłącznie od dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. Równocześnie zakres dochodów Spółki, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce określony jest w UPO.

Zgodnie z:

 1. art. 7 ust. 1 UPO, zyski przedsiębiorstw Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi,
 2. art. 10 ust. 3 UPO, użyte w art. 10 UPO określenie „dywidendy” oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji,
 3. art. 22 UPO, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Postanowienia te nie mają zastosowania do dochodów nie będących dochodami z majątku nieruchomego określonego w artykule 6 ustęp 2, jeżeli osoba uzyskująca takie dochody, posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie działalność zarobkową przez zakład w nim położony lub wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę w nim położoną i gdy prawa lub dobra, z których tytułu wypłacany jest dochód, są rzeczywiście związane z działalności takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku, w zależności od konkretnej sytuacji, stosuje się odpowiednio postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14.

Postanowienia UPO nie wskazują, w jaki sposób powinny być klasyfikowane wypłaty przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu.

Zdaniem Spółki, mając na uwadze, że:

 1. osiągany przez Spółkę przychód z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów, zgodnie z art . 18 ust . 2 pkt 13 UFI, stanowi przychód opodatkowany w świetle UPDOP na zasadach ogólnych (jest to przychód podatkowy w rozumieniu art . 12 ust . 1 UPDOP), oraz
 2. UPO nie zawiera żadnych specyficznych postanowień odnośnie klasyfikacji takiego przychodu (w szczególności nie został on ujęty w definicji dywidend określonej w art . 10 ust. 3 UPO), a zarazem
 3. Spółka nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 UPO,
  - przedmiotowy przychód będzie przychodem ze źródła, o którym mowa w art. 7 (zyski przedsiębiorstw) UPO lub art. 22 (inne dochody) UPO.

Zatem przychody osiągnięte przez Spółkę z tytułu wypłaty dochodów Funduszu nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce, gdyż zgodnie z treścią powyższych przepisów mogą być opodatkowane jedynie w państwie w którym Spółka ma siedzibę, czyli w Luksemburgu.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, nie ulega wątpliwości, że przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI, stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 23 września 2011 roku, znak IPPB5/423- 631/11-2/AJ, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z któż: „Kwoty uzyskane w przyszłości przez Wnioskodawcę od FIZ zgodnie z art. 139 ust. 1 UFI, art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI oraz statutem FIZ będą obejmowały (i) kwoty uzyskane od FIZ w związku z wykupem certyfikatów, jak również (ii) wypłaty z FIZ uzyskane przez Wnioskodawcę bez wykupu (umarzania) certyfikatów. (...) ww. wypłaty stanowić będą przychody Wnioskodawcy, które zgodnie z Umową Polsko-Cypryjską nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (...)
 • w interpretacji Dyrektora 15w Warszawie z dnia 8 grudnia 2010 roku, znak IPPB5/423-644/10-2/AJ, zgodnie z którą: „Kwoty uzyskane w przyszłości przez Wnioskodawcę od FIZ zgodnie ze statutem oraz zgodnie z art. 139 ust. 1 UFI i art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI, tj. zarówno: (a) kwoty uzyskane od FIZ w związku z wykupem certyfikatów, jak również (b) wypłaty z FIZ, uzyskane przez Wnioskodawcę bez wykupywania certyfikatów, stanowić będą przychody Wnioskodawcy, które - zgodnie z Umową Polsko-Cypryjską - nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (...)
  - przy czym przedmiotem tych interpretacji była co prawda inna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (pomiędzy Polską a Cyprem), jednakże w ocenie Spółki przedstawiona tam argumentacja może znaleźć odpowiednie zastosowanie w sytuacji Spółki.

Ad. 7)

Zdaniem Spółki w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP.

Zgodnie z:

 1. art. 10 ust. 1 UPDOP, dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych stanowi dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji),
 2. art. 12 ust. 1 pkt 1 UPDOP, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe,
 3. art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP, przychodami dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Zgodnie z:

 1. art. 3 ust. 1 UFI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,
 2. art. 6 ust. 2 UFI, certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego,
 3. art. 196 UFI, statut funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych może przewidywać wypłacanie na rzecz uczestników funduszu przychodów ze zbycia lokat funduszu, pomniejszonych o koszty działania funduszu związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami oraz o część kosztów działania funduszu przypadającą na takie lokaty proporcjonalnie do ich wartości w stosunku do wartości portfela inwestycyjnego funduszu.

Jak wskazano powyżej, zgodnie z UPDOP przychodami dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane przychody ze zbycia lokat funduszu, w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie takich przychodów. Należy przy tym stwierdzić, że wprowadzenie do przepisów UPDOP art. 12 ust. 1 pkt 4a miało na celu doprecyzowanie brzmienia art. 12 ust. 1 poprzez wyraźne wskazanie, że tego rodzaju dochody są również opodatkowane według zasad ogólnych.

W świetle powyższego oczywistym jest, że przychody Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu (zgodnie z zgodnie z art. 198 UFI) nie są traktowane jak przychody (dochody) z udziału w zyskach osób prawnych i nie zostały wymienione w katalogu takich przychodów (dochodów) w art. 10 ust. 1 UPDOP. Przychodu takie stanowią natomiast przychody podatkowe w rozumieniu art. 12 ust. 1 UPDOP.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 5 października 2011 roku, znak IPPB5/423- 692/11-2/AJ, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP przychodem dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Zdaniem Wnioskodawcy wypłacanie na rzecz uczestników funduszu, bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, przychodów ze zbycia lokat funduszu, pomniejszonych o odpowiednie koszty działania funduszu powinno być opodatkowane analogicznie. Nie ma bowiem powodu aby różnicować traktowanie tego rodzaju wypłat od innych wypłat (w tym będących przedmiotem pytania 1 i 2) dokonywanych przez fundusz inwestycyjny bez wykupywania certyfikatów. (...) W związku z powyższym w opinii Wnioskodawcy nie ma podstaw do uznania przychodu z tytułu wypłaty przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat funduszu za przychód (dochód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych z art. 10 ust. 1 UPDOP”,
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 5 października 2011 roku, znak IPPB5/423- 692/11-2/AJ, zgodnie z którą: „Łączna subsumcja powołanych przepisów art. 12 ust. 1 pkt 4a i 10 ust. 1 updop nie pozostawia wątpliwości, iż Ustawodawca zdecydował się na wyłączenie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym otrzymanych dochodów funduszu, w tym dochodów wypłacanych na rzecz uczestników funduszu pochodzących ze zbycia lokat funduszu. W konsekwencji należy stwierdzić, iż dochody spółki objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce, która objęła certyfikaty polskiego zamkniętego funduszu inwestycyjnego z tytułu wypłat na rzecz uczestników funduszu pochodzących ze zbycia lokat funduszu podlegają co do zasady opodatkowaniu w Polsce na zasadach określonych w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 4a updop”.

Ad. 8)

Zdaniem Spółki przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 190 UFI stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 IJPDOP podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustalenie zakresu dochodów, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w poszczególnych państwach-stronach UPO wymaga prawidłowej kwalifikacji uzyskanego dochodu do odpowiedniej kategorii określonej w UPO. W przypadku, gdy opodatkowanie danego dochodu nie zostało wprost uregulowane w UPO, co do zasady, odpowiednia klasyfikacja takiego dochodu powinna zostać dokonana w oparciu o przepisy prawa danego państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie UPO (art. 3 ust. 2 UPO).

W związku z powyższym, Spółka może podlegać w Polsce opodatkowaniu wyłącznie od dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. Równocześnie zakres dochodów Spółki, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w. Polsce określony jest w UPO.

Zgodnie z:

 1. art. 7 ust. 1 UPO, zyski przedsiębiorstw Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi,
 2. art. 10 ust. 3 UPO, użyte w art. 10 UPO określenie „dywidendy” oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji,
 3. art. 22 UPO, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Postanowienia te nie mają zastosowania do dochodów nie będących dochodami z majątku nieruchomego określonego w artykule 6 ustęp 2, jeżeli osoba uzyskująca takie dochody, posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie działalność zarobkową przez zakład w nim położony lub wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę w nim położoną i gdy prawa lub dobra, z których tytułu wypłacany jest dochód, są rzeczywiście związane z działalności takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku, w zależności od konkretnej sytuacji, stosuje się odpowiednio postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14.

Postanowienia UPO nie wskazują, w jaki sposób powinny być klasyfikowane wypłaty przez fundusz inwestycyjny zamknięty przychodów ze zbycia lokat funduszu.

Zdaniem Spółki, mając na uwadze, że:

 1. osiągany przez Spółkę przychód z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu, zgodnie z art. 108 UFI, stanowi przychód opodatkowany w świetle UPDOP na zasadach ogólnych Gest to przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 UPOOP), oraz
 2. UPO nie zawiera żadnych specyficznych postanowień odnośnie klasyfikacji takiego przychodu (w szczególności nie został on ujęty w definicji dywidend określonej w art. 10 ust. 3 UPO), a zarazem
 3. Spółka nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 UPO,przedmiotowy przychód będzie przychodem ze źródła, o którym mowa w art. 7 (zyski przedsiębiorstw) UPO lub art. 22 (inne dochody) UPO.

Konsekwentnie, przychody osiągnięte przez Spółkę z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce, gdyż zgodnie z treścią powyższych przepisów mogą być opodatkowane jedynie w państwie, w którym Spółka ma siedzibę, czyli w Luksemburgu.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, nie ulega wątpliwości, że przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 29 grudnia 2010 roku, znak IPPB5/423-732/10-2/AJ, zgodnie z którą: „dochody Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w zamkniętym funduszu inwestycyjnym uzyskane w wyniku zbycia lokat funduszu w trybie określonym w art. 198 ust. 1 UFI należy zakwalifikować jako dochody określone w art. 7 ust. 1 UPO. (...) stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przedmiotowe dochody będą podlegać opodatkowaniu wyłącznie na terytorium Cypru należy uznać za prawidłowe”,
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 5 października 2011 roku, znak IPPB5/423- 692/11-2/AJ, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „Przychód osiągnięty przez Spółkę z tytułu dokonywanych przez Fundusz wypłat (przychodów ze zbycia lokat funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych - przyp. Spółki) podlega na mocy UPO opodatkowaniu wyłącznie w Holandii i nie podlega opodatkowaniu w Polsce
  - przy czym przedmiotem tych interpretacji były co prawda inne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pomiędzy Polską a Cyprem oraz pomiędzy Polską a Holandią), jednakże w ocenie Spółki przedstawiona tam argumentacja może znaleźć odpowiednie zastosowanie w sytuacji Spółki.

Ad. 9)

Zdaniem Spółki, w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPOOP.

Zgodnie z:

 1. art. 10 ust. 1 UPDOP, dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych stanowi dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także m.in. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,
 2. art. 12 ust. 1 pkt 1 UPDOP, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe,
 3. art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP, przychodami dla uczestników funduszy są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

UPDOP nie zawiera specyficznej definicji udziału (akcji), w konsekwencji obowiązujące są w tym względzie przepisy KSH. Zgodnie z:

 1. art. 152 KSH, kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej,
 2. art. 302 KSH, kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej.

Z powyższych definicji jednoznacznie wynika, że udziały oraz akcje stanowią odpowiednią część kapitału zakładowego spółek kapitałowych (odpowiednio spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej).

Zgodnie z:

 1. art. 3 ust. 1 UFI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty tynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,
 2. art. 6 ust. 2 UFI, certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego,
 3. art. 246 ust. 3 UFI, rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji,
 4. art. 249 ust. 1 UFI, likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, zdaniem Spółki, certyfikaty inwestycyjne, które nabędzie Spółka, nie mogą być klasyfikowane ani jako udziały, ani jako akcje. W szczególności:

 1. Istota certyfikatu inwestycyjnego, która określona jest we wskazanym powyżej art. 6 ust. 2 UFI, jest całkowicie odmienna od udziałów i akcji. W odróżnieniu od udziałów i akcji, certyfikaty inwestycyjne uprawniają ich posiadacza (uczestnika funduszu), do otrzymania określonej kwoty będącej przypadającą na niego częścią wartości majątku funduszu inwestycyjnego. Z perspektywy uczestnika, fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych, a nie formą prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Należy także mieć na uwadze odmienność celu, w jakim nabywa się certyfikaty inwestycyjne od celu nabycia akcji lub udziałów. W tym pierwszym przypadku celem jest inwestowanie środków członka funduszu, w drugim zaś uczestnictwo w zyskach wynikających ze wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego. Konsekwencją tego jest silniejsze powiązanie akcjonariusza / udziałowca ze spółką niż członka funduszu z funduszem, gdzie statut może dopuszczać wykup certyfikatu na każde żądanie uczestnika. Takie rozwiązanie zapewnia uczestnikom możliwość łatwego wyjścia z funduszu i otrzymania należnego im udziału w majątku funduszu.

Odrębne uregulowanie przez ustawodawcę zagadnień dotyczących udziałów / akcji w spółkach kapitałowych oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych wynikające z odmienności w zakresie ich natury prawnej jak i funkcji ekonomicznej jednoznacznie wskazuje, że powyższe pojęcia nie mogą być ze sobą utożsamiane.

Przedstawiona powyżej specyfika inwestycji prowadzonych za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych znalazła odzwierciedlenie w przepisach UPDOP. Mianowicie, jak wskazano powyżej, przychodami dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Należy przy tym stwierdzić, że wprowadzenie do przepisów UPDOP art. 12 ust. 1 pkt 4a miało na celu doprecyzowanie brzmienia art. 12 ust. 1 poprzez wyraźne wskazanie, że tego rodzaju dochody są również opodatkowane według zasad ogólnych.

W świetle powyższego oczywistym jest, że przychody z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu nie są traktowane jak przychody (dochody) z udziału w zyskach osób prawnych i nie zostały wymienione w katalogu takich przychodów (dochodów) w art. 10 ust. 1 UPDOP. Przychody takie stanowią natomiast przychody podatkowe w rozumieniu art. 12 ust. 1 UPDOP.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 UPUOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 4 stycznia 2011 roku, znak IPPB5/423-749/10-2/AJ, zgodnie z którą: „Skoro Ustawodawca na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4a updop zalicza enumeratywnie do przychodów podatkowych opodatkowanych na zasadach ogólnych dla uczestników funduszy inwestycyjnych - otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, to nie ulega wątpliwości, iż dyspozycja tej normy prawnej obejmuje także prawnopodatkowe stany faktyczne, w których dany podmiot jest beneficjentem przysporzenia otrzymanego w wyniku likwidacji funduszu inwestycyjnego (bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych)”,
 • w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 2 grudnia 2010 roku, znak IBPBI/2/423-1707/10/BG, zgodnie z którą: „Łączna analiza powołanych przepisów art. 12 ust. 1 pkt 4a i art. 10 ust. 1 updop nie pozostawia wątpliwości, iż brak jest podstaw, aby do przychodów określonych w art. 10 ust. 1 updop zaliczyć dochody uzyskane w wyniku likwidacji zamkniętego funduszu inwestycyjnego”.

Ad. 10)

Zdaniem Spółki przychód z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UPI stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 UPDOP podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustalenie zakresu dochodów, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w poszczególnych państwach-stronach UPO wymaga prawidłowej kwalifikacji uzyskanego dochodu do odpowiedniej kategorii określonej w UPO. W przypadku, gdy opodatkowanie danego dochodu nie zostało wprost uregulowane w UPO, co do zasady, odpowiednia klasyfikacja takiego dochodu powinna zostać dokonana w oparciu o przepisy prawa danego w zakresie podatków, do których ma zastosowanie UPO (art. 3 ust. 2 UPO).

W związku z powyższym, Spółka może podlegać w Polsce opodatkowaniu wyłącznie od dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. Równocześnie zakres dochodów Spółki, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce określony jest w UPO.

Zgodnie z:

 1. art. 7 ust. 1 UPO, zyski przedsiębiorstw Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi,
 2. art. 10 ust. 3 UPO, użyte w art. 10 UPO określenie „dywidendy” oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spólka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji,
 3. art. 13 (zyski ze sprzedaży majątku) ust. 4 UPO zyski z przeniesienia tytułu własności majątku - innego niż majątek nieruchomy, majątek ruchomy stanowiący część majątku zakładu, statków morskich, statków powietrznych lub pojazdów drogowych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej, barek eksploatowanych w transporcie na wodach śródlądowych lub majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich, powietrznych pojazdów drogowych albo barek - podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma siedzibę.

Postanowienia UPO nie wskazują, w jaki sposób powinny być klasyfikowane przychody z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją funduszu inwestycyjnego.

Zdaniem Spółki, mając na uwadze, że:

 1. osiągany przez Spółkę przychód umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu (zgodnie z art. 249 UFI) stanowi przychód opodatkowany w świetle UPDOP na zasadach ogólnych (jest to przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 UPDOP), oraz
 2. UPO nie zawiera żadnych specyficznych postanowień odnośnie klasyfikacji takiego przychodu (w szczególności nie został on ujęty w definicji dywidend określonej w art. 10 ust. 3 UPO), a zarazem
 3. Spółka nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 UPO,
  - przedmiotowy przychód będzie przychodem ze źródła, o którym mowa w art. 7 (zyski przedsiębiorstw) UPO lub art. 13 (zyski ze sprzedaży majątku) ust. 4 UPO.

Konsekwentnie, przychody osiągnięte przez Spółkę z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce, gdyż zgodnie z treścią powyższych przepisów mogą być opodatkowane jedynie w państwie, w którym Spólka ma siedzibę, czyli w Luksemburgu.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, nie ulega wątpliwości, że przychód z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 4 stycznia 2011 roku, znak IPPB5/423-749/10-2/AJ, zgodnie z którą: „dochody Wnioskodawcy (nie posiadającego zakładu w Polsce) uzyskane w wyniku likwidacji funduszu jako uzyskane bez zbycia certyfikatów inwestycyjnych
  – będą opodatkowane wyłącznie w Republice Cypru, czyli państwie siedziby spółki prowadzącejprzedsiębiorstwo na podstawie art. 7 ust. 1 UPO (w związku z art. 3 ust. 1 lit. f UPO)”
 • w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 2 grudnia 2010 roku, znak IBPBI/2/423- 1707/10/BG, zgodnie z którą: „dochody Spółki (nieposiadającej zakładu w Polsce) uzyskane w wyniku likwidacji funduszu, będą opodatkowane wyłącznie w Republice Cypru czyli państwie siedziby spółki prowadzącej przedsiębiorstwo na podstawie art. 7 ust. 1 umowy polsko- cypryjskiej (w związku z art. 3 ust. 1 lit. f umowy polsko-cypryjskiej)
  - przy czym przedmiotem tych interpretacji była co prawda inna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (pomiędzy Polską a Cyprem), jednakże w ocenie Spółki przedstawiona tam argumentacja może znaleźć odpowiednie zastosowanie w sytuacji Spółki

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych w zakresie:

 • opodatkowania zysku Spółki wynikającego ze zbycia udziałów „P”. poprzez wniesienie ich do Funduszu, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 1) – uznaje się za prawidłowe,
 • określenia przychodu Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI (pytanie Nr 3) – uznaje się za prawidłowe,
 • określenia przychodu Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 4) – uznaje się za prawidłowe,
 • określenia przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI (pytanie Nr 5) – uznaje się za prawidłowe,
 • określenia przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 6) – uznaje się za prawidłowe,
 • określenia przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI (pytanie Nr 7) – uznaje się za prawidłowe,
 • określenia przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 8) – uznaje się za prawidłowe,
 • określenia przychodu Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu (pytanie Nr 9) – uznaje się za prawidłowe,
 • określenia przychodu Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 10) – uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.