IPPB1/415-87/12-4/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Należy stwierdzić, iż dochód Wnioskodawczyni osiągnięty na terytorium Polski z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. z siedzibą na terytorium Polski zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 4 Konwencji – nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Dochód ze zbycia udziałów może być opodatkowany jedynie w Luksemburgu. Nie będzie przy tym miało znaczenie czy podatek w Luksemburgu zostanie faktycznie pobrany cz też nie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26.01.2012 r. (data wpływu 30.01.2012 r.) oraz piśmie uzupełniającym do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 24.04.2012 r. (data wpływu 26.04.2012 r.) będącym uzupełnieniem na wezwanie z dnia 17.04. 2012 r. Nr IPPB1/415-87/12-2/AM o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze zbycia udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.01.2012 r.. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku w zakresie opodatkowania dochodu ze zbycia udziałów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny

Wnioskodawczyni jest obywatelem Polskim. Od 3 lat mieszka pracuje w Luksemburgu. Wnioskodawczyni jest tam zameldowana i tam też rozlicza się ze wszystkich uzyskanych dochodów. W Polsce odprowadza tylko zryczałtowany podatek od najmu (8,5%). Wnioskodawczyni jest osoba niezamężną. Po śmierci swojego taty odziedziczyła udziały w spółce C. Sp. z o. o, z siedzibą w Z. 31.08.2011 r. udziały te Wnioskodawczyni sprzedała większościowemu wspólnikowi – firmie CL. z siedzibą w S. Pieniądze z tytułu sprzedaży udziałów zostały przelane początkowo na konto bankowe Wnioskodawczyni w Polsce a następnie przetransferowane na konto Wnioskodawczyni w Luksemburgu.

W piśmie z dnia 24.04.2012 r. będącym uzupełnieniem do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN) z dnia 26.01 2012 roku Wnioskodawczyni uzupełniła informacje dotyczące przedstawionego stanu faktycznego, a mianowicie wskazała, iż:

Od października 2008 roku na stałe mieszka i pracuje w Luksemburgu. Luksemburg jest również jej miejscem zamieszkania w okresie podatkowym będącym przedmiotem zapytania (rok 2011). Posiada potwierdzenie swojej rezydencji podatkowej w Luksemburgu, wydaną w dniu 10.04.2012 r.. przez administrację podatkową Luksemburga. Wnioskodawczyni podaje, iż jej centrum interesów życiowych jest od października 2008 roku Luksemburg. Tam zawarła umowę o pracę na czas nieokreślony, tam jest zameldowana od października 2008 roku. W listopadzie 2009 r. zmieniła miejsce zamieszkania na obecnie podany adres. W Luksemburgu opłaca polisę ubezpieczeniową na mieszkanie. Tu ma również zarejestrowany samochód, na który również opłaca składkę ubezpieczeniową. W banku w Luksemburgu posiada również swoje własne konto bankowe. Rodziny (mąż, dzieci) jeszcze nie posiada. W Polsce mieszka jej mama, którą odwiedza kilka razy do roku. Są to pobyty weekendowe, Łączna ich długość w żadnym wypadku nie przekracza 183 dni w roku. Dotyczy to również roku 2011. W Polsce żadnych nieruchomości ani majątku nie nabywała, ale po śmierci swojego taty stała się w 1/4 części współwłaścicielką nieruchomości, w jednej z nich mieszka jej mama. Na wniosek mamy Wnioskodawczyni stała się również współwłaścicielem rachunków bankowym do niej należących. Samochodu zarejestrowanego w Polsce nie posiada, jak również nie zaciągała żadnych kredytów w Polsce. Nie posiada również żadnych polis ubezpieczeniowych w Polsce.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży udziałów podlega opodatkowaniu w Polsce...
  2. Czy decyzja o opodatkowaniu tego dochodu w Polsce zależy od zapłaty podatku w Luksemburgu...

Zdaniem Wnioskodawczyni, dochód uzyskany ze sprzedaży nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Brak zapłaty podatku z tego tytułu w Luksemburgu ( z tytułu sprzedaży udziałów w polskiej spółce z o.o.). Nie ma wpływu na obowiązek jego odprowadzenia w Polsce.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit a dochody ze zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną uważane są za przychody z kapitałów pieniężnych.

Art. 13 ust. 4 konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku między Polską i Luksemburgiem sporządzonej w Luksemburgu w dniu 14.06.1995 r. mówi, że zyski z przeniesienia tytułu własności majątku podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania. Wnioskodawczyni stałym miejscem zamieszkania (centrum interesów życiowych) jest Luksemburg, gdzie mieszka, pracuje oraz rozlicza się z uzyskanych dochodów W Polsce Wnioskodawczyni bywa sporadycznie. Zgodnie, więc z art. 4 ust. 2 lit a wspomnianej konwencji Wnioskodawczyni, uważa się za luksemburskiego rezydenta podatkowego z uwagi na stałe miejsce zamieszkania i ścisłe powiązania gospodarcze ( stałe zatrudnienie). Tak, więc dochód ze zbycia udziałów może być opodatkowany jedynie w Luksemburgu. Nie będzie przy tym miało znaczenie czy podatek w Luksemburgu zostanie faktycznie pobrany cz też nie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że osobą zbywającą udziały jest rezydent Luksemburga a zatem osoba, która nie ma w Polsce miejsca zamieszkania dla celów podatkowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przepisy art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Na podstawie art. 3 ust. 2a ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m. in. kapitały pieniężne. Jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c), pkt 6, 7, 9 i 10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 (art. 17 ust. 2 ww. ustawy).

Z kolei w myśl art. 30b ust. 3 ww. ustawy, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną zamieszkałą w Luksemburgu gdzie podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Wnioskodawczyni posiada potwierdzenie swojej rezydencji podatkowej w Luksemburgu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Konwencji z dnia 14 czerwca 1995 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527; dalej: Konwencja), zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie z przeniesienia własności majątku nieruchomego, w rozumieniu artykułu 6 i położonego w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie

Art. 13 Konwencji konstytuuje zasadę rozgraniczającą kompetencje Polski i Luksemburga do opodatkowania zysków ze zbycia majątku, w zależności od rodzaju tego majątku.

Art. 13 ust. 1 Konwencji dotyczy zysków osiągniętych przez rezydenta podatkowego drugiego państwa z przeniesienia własności majątku nieruchomego w rozumieniu Konwencji, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie.

Art. 13 ust.2 Konwencji dotyczy zysków z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, albo z przeniesienia własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie posiada w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami uzyskanymi z przeniesienia własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki,

Natomiast art. 13 ust. 3 dotyczy zysków osiągniętych z przeniesienia tytułu własności statków morskich, statków powietrznych lub pojazdów drogowych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej, barek eksploatowanych w transporcie na wodach śródlądowych lub majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich, powietrznych pojazdów drogowych albo barek.

Z uwagi na to, iż w art. 13 ust. 1-3 Konwencji nie zostały wymienione zyski ze sprzedaży udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, zyski takie będą opodatkowane wyłącznie w państwie zamieszkania tj. w Luksemburgu na podstawie art. 13 ust. 4. Zgodnie z tym przepisem, „zyski z przeniesienia tytułu własności majątku, nie wymienionego w ustępach 1, 2 i 3, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący tytuł własności majątku ma miejsce zamieszkanie lub siedzibę”.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, iż dochód Wnioskodawczyni osiągnięty na terytorium Polski z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. z siedzibą na terytorium Polski zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 4 Konwencji – nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Dochód ze zbycia udziałów może być opodatkowany jedynie w Luksemburgu. Nie będzie przy tym miało znaczenie czy podatek w Luksemburgu zostanie faktycznie pobrany cz też nie.

A zatem, stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.