ILPB4/4510-1-574/15-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy luksemburska spółka kapitałowa jest zagraniczną spółką kontrolowaną.
ILPB4/4510-1-574/15-2/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. Luksemburg
 2. przychód
 3. spółka zagraniczna
 4. stawki podatku
 5. udział
 6. udziałowiec
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy luksemburska spółka kapitałowa jest zagraniczną spółką kontrolowaną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy luksemburska spółka kapitałowa jest zagraniczną spółką kontrolowaną.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (...). Wnioskodawca posiada - zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy CIT - nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Wnioskodawca jest bezpośrednim udziałowcem (tj. posiada 100% udziałów w kapitale) luksemburskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Société ą responsabilité limitée; dalej: „Spółka córka”). Spółka córka ma siedzibę w mieście Luksemburg (tj. stolicy Wielkiego Księstwa Luksemburga).

Spółka córka jest spółką sekurytyzacyjną - przedmiotem jej działalności jest nabywanie wierzytelności wynikających z kredytów i pożyczek konsumenckich oraz obsługa tych wierzytelności.

Na dzień złożenia niniejszego wniosku Wnioskodawca jest (jedynym) udziałowcem Spółki córki przez nieprzerwany okres dłuższy niż 30 dni.

Spółka córka, jako podmiot posiadający nieograniczony obowiązek podatkowy w Wielkim Księstwie Luksemburga, podlega tamtejszemu podatkowi dochodowemu (dalej: „Lux CIT”).

Na Lux CIT w 2015 roku składają się łącznie:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych (w tym zakresie zastosowanie ma stawka 20% do dochodów nieprzekraczających 15.000 EUR za rok podatkowy, natomiast stawkę 21% stosuje się do dochodów w wysokości co najmniej 15.000 EUR rocznie),
  • Składka na fundusz zatrudnienia (Contribution au fonds pour l’emploi) w wysokości 1,47% (kalkulowana jako 7% od wskazanej wyżej stawki 21%),
  • Komunalny podatek handlowy (impôt commercial communal) w przypadku spółek z siedzibą w mieście Luksemburg - stawka opodatkowania tym podatkiem wynosi 6,75%).

W konsekwencji łączna stawką z jaką opodatkowane są dochody luksemburskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w mieście Luksemburg (a zatem i dochody Spółki córki) wynosi od 28,22% do 29,22%.

Ze względu na finansowy charakter działalności Spółki córki w każdym roku podatkowym powyżej 50% przychodów Spółki córki może pochodzić z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych (dalej: „Przychody pasywne”).

Z uwagi na wprowadzone do Ustawy CIT z dniem 1 stycznia 2015 roku przepisy o tzw. zagranicznych spółkach kontrolowanych Wnioskodawca powziął wątpliwość w odniesieniu do stosowania tych przepisów do Spółki córki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka córka, tj. luksemburska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w mieście Luksemburg, której Wnioskodawca jest jedynym udziałowcem, a która może osiągać Przychody pasywne w wysokości co najmniej 50% jej wszystkich przychodów w danym roku podatkowym, stanowić będzie zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 Ustawy CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy Spółka córka nie będzie zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 Ustawy CIT z uwagi na fakt, iż przesłanka określona w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c) Ustawy CIT nie jest w przedmiotowej sprawie spełniona.

Uzasadnienie.

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje art. 24a Ustawy CIT, który został dodany na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 24a ust. 1 Ustawy CIT podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika posiadającego nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Zagraniczna spółka, o której mowa powyżej, powinna być rozumiana, na podstawie art. 24a ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT, m.in. jako osoba prawna nieposiadająca siedziby lub zarządu na terytorium Polski, w której podatnik (mający nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce) posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestniczenia w zysku.

Należy zauważyć, iż w art. 24a ust. 3 Ustawy CIT ustawodawca przewidział trzy różne tryby, na podstawie których dana spółka zagraniczna (w rozumieniu art. 24a ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT) może zostać uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną.

I tak pierwszą przesłanką jest fakt posiadania przez zagraniczną spółkę siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 600; dalej: „Rozporządzenie o rajach podatkowych”). Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż Wielkie Księstwo Luksemburga nie zostało wymienione § 1 Rozporządzenia o rajach podatkowych jako terytorium lub kraj stosujący szkodliwą konkurencję podatkową.

Kolejnym przypadkiem (określonym w art. 24a ust. 3 pkt 2 Ustawy CIT) zakwalifikowania danego podmiotu jako zagranicznej spółki kontrolowanej jest sytuacja, gdy zagraniczna spółka posiada siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w § 1 Rozporządzenia o rajach podatkowych, z którym:

  • Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  • Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej

- stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.

Wnioskodawca wskazuje, że 14 czerwca 1995 roku została sporządzona Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (zmieniona na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 czerwca 2012 roku; dalej: „Pol-Lux DTT”). Zgodnie z art. 27 ust. 1 Pol-Lux DTT właściwe władze obu umawiających się państw będą wymieniały takie informacje, które mogą mieć istotne znaczenie dla stosowania Pol-Lux DTT albo dla wykonywania lub wdrażania wewnętrznego ustawodawstwa dotyczącego podatków nakładanych przez te państwa (innymi słowy wskazany artykuł reguluje procedurę wymiany informacji pomiędzy Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga).

Ostatnią przesłanką uznania zagranicznej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną jest kumulatywne spełnienie poniższych kryteriów (art. 24a ust. 3 pkt 3 Ustawy CIT):

  • Podatnik mający nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce posiada w takiej spółce nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem uczestnictwa w zyskach,
  • Co najmniej 50% przychodów osiąganych przez taką spółkę w roku podatkowym stanowią Przychody pasywne,
  • Co najmniej jeden rodzaj Przychodów pasywnych uzyskiwanych przez taką spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu wg stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki CIT lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.U. UE L 345 z 29 grudnia 2011 roku, z późn. zm.).

Wnioskodawca raz jeszcze pragnie podkreślić, iż wyżej wymienione przesłanki powinny zostać spełnione kumulatywnie, na co wprost wskazuje brzmienie art. 24a ust. 3 pkt 3 ab inito Ustawy CIT „zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki”.

Zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, iż pierwsze z wyżej wymienionych kryteriów w zaprezentowanym stanie faktycznym zostało spełnione (powiązania kapitałowe). Wnioskodawca nie może także wykluczyć, że również drugi warunek dotyczący Przychodów pasywnych jest bądź będzie spełniony. Niemniej Wnioskodawca stoi na stanowisku, że trzecia przesłanka, dotycząca stawki podatkowej w państwie rezydencji (tj. Wielkim Księstwie Luksemburga) nie jest zrealizowana.

Jak już Wnioskodawca zaprezentował w opisie stanu faktycznego powyżej, na stawkę Lux CIT składają się łącznie:

  • Stawka 20% bądź 21% (w zależności od wysokości osiągniętego w danym roku podatkowym przychodu),
  • Stawka 1,47%,
  • Stawka 6,75% (w odniesieniu do spółek z siedzibą w mieście Luksemburg - a zatem w przypadku Spółki córki).

W konsekwencji łączna nominalna stawka Lux CIT dla spółek posiadających siedzibę w mieście Luksemburg waha się od 28,22% do 29,22%. Ustawodawca w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c) Ustawy CIT wskazał zaś, iż aby mowa była o zagranicznej spółce kontrolowanej (kwalifikowanej na podstawie art. 24a ust. 3 Ustawy CIT), stawka podatku w państwie jej rezydencji powinna być niższa od polskiej stawki CIT w wysokości 19% o co najmniej 25%. Wartością graniczną więc, wskazaną w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c) Ustawy CIT, jest stawka podatkowa w państwie rezydencji zagranicznej spółki w wysokości 14,25%. Co oczywiste - z powyższą sytuacją nie mamy do czynienia w przedmiotowym stanie faktycznym (bowiem łączna nominalna stawka Lux CIT jest wyższa).

Wnioskodawca na marginesie pragnie wskazać, iż brak jest jego zdaniem podstaw do stwierdzenia, że stawka podatkowa wskazana w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c) Ustawy CIT odnosi się do innej niż nominalna stawki podatkowej w państwie rezydencji zagranicznej spółki. W szczególności nieuprawnionym byłby pogląd, iż wskazana stawka mogłaby dotyczyć tzw. efektywnej stawki podatkowej. Ta bowiem rozumiana, co do zasady, jako wysokość wykazanego w sprawozdaniu finansowym podatku dochodowego do zysku brutto spółki, kształtuje się różnym poziomie - dla różnych podmiotów, nie jest zaś stałą wartością określoną w przepisach podatkowych danego państwa i nie mogłaby taka stawka, w kontekście brzmienia art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c) Ustawy CIT, „obowiązywać” w państwie rezydencji zagranicznej spółki. Odmienna interpretacja uregulowania art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c) Ustawy CIT stanowiłaby nieuprawnioną wykładnię rozszerzającą, bowiem wyszłaby poza przejrzyste rezultaty wykładni językowej (wspartej wynikiem wykładni funkcjonalnej).

Wnioskodawca na zakończenie pragnie wskazać, iż analogiczne stanowisko zajął w ostatnim czasie Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej dnia 9 czerwca 2015 roku interpretacji indywidualnej (sygn. IPPB2/4511-329/15-2/MK), w której to interpretacji w całości przyznał rację podatnikowi twierdzącemu, iż „osoby prawne, mające siedzibę w mieście Luksemburg podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych wg całkowitej nominalnej stawki w wysokości 29,22%. Dochody uzyskiwane przez spółkę luksemburską, w której kapitale Wnioskodawca posiada udziały, są zatem opodatkowane w Luksemburgu podatkiem dochodowym od osób prawnych wg stawki wyższej niż stawka 19% wskazana w art. 30f ust. 3 pkt 3) c ustawy o PIT. Dodatkowo dochody pasywne uzyskiwane przez spółkę luksemburską nie podlegają zwolnieniu, ani wyłączeniu z opodatkowania w Luksemburgu w sposób kwalifikujący spółkę jako CFC w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. Spółka luksemburska, której udziałowcem jest Wnioskodawca, nie spełnia zatem przesłanki zakwalifikowania jej jako CFC wskazanej w art. 30f ust. 3 pkt 3) c ustawy o PIT. Podsumowując powyższe rozważania należy wskazać, że spółka typu s.ą.r.l.(s.ą r.l. - dop. Wnioskodawcy) z siedzibą w Luksemburgu, w której Wnioskodawca jest udziałowcem nie spełnia przesłanek do zakwalifikowania jej jako CFC na gruncie ustawy o PIT. W szczególności, osiągane przez spółkę dochody pasywne podlegają w Luksemburgu opodatkowaniu wg nominalnej stawki wyższej niż 19%. Tym samym spółka luksemburska nie spełnia łącznie warunków do zakwalifikowania jej jako CFC wskazanych w art. 30f ust. 3 pkt 3) ustawy o PIT”.

Podsumowując w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka córka nie stanowi dla Wnioskodawcy zagranicznej spółki kontrolowanej w rozumieniu art. 24a ust. 3 Ustawy CIT, należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto w odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.