ILPB2/415-968/11-2/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Dywidendy z Luksemburga.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, reprezentowanego przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2011 r. (data wpływu 29 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dywidendy uzyskiwanej od spółki mającej siedzibę na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dywidendy uzyskiwanej od spółki mającej siedzibę na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i tym samym będącą polskim rezydentem podatkowym.

Zainteresowany planuje utworzenie spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Spółka”). Spółka będzie spółką inwestycyjną o kapitale zmiennym SICAV („societe dinvestissement a capital variable”), funkcjonującą w reżimie Wyspecjalizowanego Funduszu Inwestycyjnego („Specialized lnvestment Fund” - dalej: „SIF”).

Spółka w reżimie SIF działać będzie na podstawie luksemburskiej ustawy o specjalnych funduszach inwestycyjnych z dnia 13 lutego 2007 r. („Ustawa o SIF”).

Przyjęcie reżimu SIF pozostanie bez wpływu na formę prawną prowadzenia działalności, tj. Spółka nadal działać będzie w formie spółki kapitałowej prawa luksemburskiego. Przyjęcie reżimu SIF oznacza jedynie, że Spółka będzie traktowana jako fundusz inwestycyjny poddany nadzorowi sprawowanemu przez luksemburskie organy nadzoru finansowego, tj. odpowiednik polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, jednakże w dalszym ciągu będzie posiadać osobowość prawną jako spółka kapitałowa.

Spółka, pomimo przyjęcia reżimu SIF, będzie posiadała rezydencję podatkową w Luksemburgu i będzie podlegała tam, co do zasady, nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Jednocześnie – jako fundusz inwestycyjny – korzystać będzie w Luksemburgu ze zwolnienia podmiotowego w podatku dochodowym.

Spółka działająca w reżimie SIF nie stanowi spółki holdingowej, o której mowa w art. 29 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527 - dalej: „Konwencja”).

Spółka zostanie akcjonariuszem w spółkach komandytowo-akcyjnych mających siedzibę na terytorium Polski.

Wnioskodawca nie posiada na terytorium Luksemburga zakładu, ani nie wykonuje i nie będzie wykonywać w Luksemburgu wolnego zawodu w oparciu o położoną tam stałą placówkę w rozumieniu Konwencji.

W przyszłości, na rzecz Wnioskodawcy będą wypłacane dywidendy z zysku wypracowanego przez Spółkę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychód uzyskany przez Zainteresowanego z tytułu dywidendy wypłacanej Mu przez Spółkę będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu dywidendy wypłaconej Mu przez Spółkę będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm. - dalej: „Ustawa PIT”), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a Ustawy PIT, powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy PIT, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl natomiast art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy PIT, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni.

Stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy PIT, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych, przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Jednocześnie, art. 30a ust. 2 Ustawy PIT przewiduje, iż powyższy przepis należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Ponieważ Spółka nie stanowi spółki holdingowej w rozumieniu prawa luksemburskiego, do której to spółki stosuje się ograniczenie zawarte w art. 29 Konwencji, należy przyjąć, że w niniejszej sprawie aktem nadrzędnym w stosunku do Ustawy PIT jest Konwencja, która określa zasady opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez polskich rezydentów podatkowych z tytułu dywidend wypłacanych im przez spółki z siedzibą na terytorium Luksemburga.

W myśl art. 10 ust. 1 Konwencji, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie (tu: Luksemburg) osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (tu: w Polsce).

Jednakże, zgodnie z art. 10 ust. 2 Konwencji, dywidendy te mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendę ma swoja siedzibę (tu: Luksemburg), ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć:

  • 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 procent,
  • 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Stosownie do art. 10 ust. 3 Konwencji określenie „dywidendy” oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównano z wpływami z akcji.

Art. 10 ust. 1 i 2 Konwencji przyznaje, co do zasady, prawo do opodatkowania dywidend wypłacanych z Luksemburga do Polski zarówno państwu źródła (Luksemburg), jak i państwu docelowemu (Polska). W szczególności, w sytuacji Wnioskodawcy, Luksemburg, jako państwo źródła dywidendy, będzie miał prawo opodatkować je 15% podatkiem bez względu na to, że podatek dochodowy w takim przypadku nakłada również Polska. Luksemburg może z przyznanego mu prawa opodatkowania powstającego w nim przychodu skorzystać bądź nie, odpowiednio regulując tę kwestię w swoich wewnętrznych przepisach. Na podstawie przepisów wewnętrznych Luksemburga, dywidendy wypłacane przez spółkę działającą w reżimie prawnym SIF zwolnione są z opodatkowania u źródła w Luksemburgu.

Z kolei, w świetle art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień zawartych pod literą b), taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym jednak, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki właśnie sposób zwolniony od opodatkowania.

Ponadto, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. b) Konwencji, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułów 11 i 12 może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Luksemburgu. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiednio przypada na dochód uzyskany w Luksemburgu.

Biorąc pod uwagę powyższe, na mocy Konwencji, przychód z dywidendy ze źródła w Luksemburgu uzyskany przez osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce podlega zwolnieniu z opodatkowania w Polsce niezależnie od tego, czy Luksemburg rezygnuje z opodatkowania takiego przychodu dystrybuowanego do Polski, czy też nie.

W konsekwencji, niezależnie od tego, czy i jak dywidenda wypłacona przez Spółkę działającą w reżimie SIF zostanie opodatkowana w Luksemburgu, dywidenda ta będzie zwolniona z opodatkowania w Polsce.

Zgodnie z Konwencją, zastosowanie może znaleźć jedynie metoda wyłączenia z progresją, tj. Polska ma prawo uwzględnić zwolniony dochód przy ustalaniu stawki podatkowej dla innych dochodów osiąganych przez osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce.

Należy jednak podkreślić, że na gruncie Ustawy PIT (jak wskazano powyżej), przychody z tytułu dywidend podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu. Jednocześnie art. 30a ust. 7 Ustawy PIT stanowi, że przychodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych, tj. przy zastosowaniu progresji.

W konsekwencji, zapis Konwencji wskazujący na możliwość zastosowania metody wyłączenia z progresją nie będzie miał w tym przypadku zastosowania. Tym samym zwolniony przychód nie będzie uwzględniany przy ustalaniu stawki podatkowej dla innych dochodów osiąganych przez Wnioskodawcę.

Reasumując, przychód uzyskany przez Zainteresowanego z tytułu dywidendy wypłaconej przez Spółkę działającą w reżimie SIF będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.