Luksemburg | Interpretacje podatkowe

Luksemburg | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Luksemburg. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie podatnikiem CIT w Polsce i będzie podlegał opodatkowaniu CIT w Polsce?
2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie posiadał zakład w Polsce w znaczeniu wynikającym z Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. 1996 Nr 110, poz. 527 ze zm., zwana dalej: Konwencją) lub art. 4a pkt 11 updop?
3. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym do przychodów i dochodów osiąganych przez polską SK oraz Wnioskodawcę znajdzie zastosowanie art. 5 updop?
4. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dochody Wnioskodawcy uzyskiwane z polskiej SK będą opodatkowane CIT w Polsce?
Fragment:
Zgodnie z art. 159 ust. 1 luksemburskiej ustawy z 4 grudnia 1967 r. o podatku dochodowym za podatników uważane są podmioty wymienione w tym przepisie, pod warunkiem, że ich siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium Luksemburga. Wśród podmiotów wymienionych w tym przepisie nie została wymieniona spółka w formie prawnej SCSp. Co więcej, z art. 175 luksemburskiej ustawy z 4 grudnia 1967 r. o podatku dochodowym SCSp jest wprost wymieniona jako podmiot uważany za nieposiadający osobowości prawnej odrębnej od jej wspólników. Powyższe zostało potwierdzone w oficjalnym okólniku Rządu Luksemburga z dnia 9 stycznia 2015 r., sygn. L.I.R.no 14/4 (dalej: Okólnik). W konsekwencji należy uznać, że SCSp nie jest podatnikiem podatku dochodowego od całości swoich dochodów w Luksemburgu. Inaczej mówiąc, SCSp jest - na gruncie przepisów luksemburskich i w zakresie podatków dochodowych - transparentna podatkowo, co oznacza, że przychody i koszty działalności SCSp są alokowane proporcjonalnie do jej wspólników i mogą być ewentualnie opodatkowane na poziomie tych wspólników (w tym na poziomie FIZ). Należy również wskazać, że SCSp może podlegać w Luksemburgu opodatkowaniu tzw. Impôt Commercial Communal (tj. w polskim tłumaczeniu zwany podatkiem gminnym), ustanowionym ustawą z dnia 1 grudnia 1936 r., zmienioną ustawą z dnia 11 grudnia 1967 r. Grundsteuergesetz vom 1. Dezember 1936 (dalej w polskim tłumaczeniu jako: ustawa o podatku gminnym).
2016
1
lip

Istota:
1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka SCSp będzie podatnikiem CIT w Polsce i będzie podlegała opodatkowaniu CIT Polsce ?2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka SCSp będzie posiadała zakład w Polsce w znaczeniu wynikającym z Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. 1996 Nr 110, poz. 527 ze zm., zwana dalej: Konwencją) lub art. 4a pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm., dalej także: „updop”) ?3. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym do przychodów i dochodów osiąganych przez polską Spółkę komandytową oraz luksemburską Spółkę SCSp znajdzie zastosowanie art. 5 updop ?4. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dochody Spółki SCSp uzyskiwane z polskiej Spółki komandytowej będą opodatkowane CIT w Polsce ?
Fragment:
Zgodnie z art. 159 ust. 1 luksemburskiej ustawy z 4 grudnia 1967 r. o podatku dochodowym za podatników uważane są podmioty wymienione w tym przepisie, pod warunkiem, że ich siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium Luksemburga. Wśród podmiotów wymienionych w tym przepisie nie została wymieniona spółka w formie prawnej SCSp. Co więcej, z art. 175 luksemburskiej ustawy z 4 grudnia 1967 r. o podatku dochodowym SCSp jest wprost wymieniona jako podmiot uważany za nieposiadający osobowości prawnej odrębnej od jej wspólników. Powyższe zostało potwierdzone w oficjalnym okólniku Rządu Luksemburga z dnia 9 stycznia 2015 r., sygn. L.I.R.nº 14/4 (dalej: Okólnik). W konsekwencji należy uznać, że SCSp nie jest podatnikiem podatku dochodowego od całości swoich dochodów w Luksemburgu. Inaczej mówiąc, Spółka SCSp jest - na gruncie przepisów luksemburskich i w zakresie podatków dochodowych - transparentna podatkowo, co oznacza, że przychody i koszty działalności Spółki SCSp są alokowane proporcjonalnie do jej wspólników i mogą być ewentualnie opodatkowane na poziomie tych wspólników (w tym na poziomie Wnioskodawcy). Należy również wskazać, że SCSp może podlegać w Luksemburgu opodatkowaniu tzw. Impôt Commercial Communal (tj. w polskim tłumaczeniu zwany podatkiem gminnym), ustanowionym ustawą z dnia 1 grudnia 1936 r., zmienioną ustawą z dnia 11 grudnia 1967 r.
2016
20
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy luksemburska spółka kapitałowa jest zagraniczną spółką kontrolowaną.
Fragment:
IPPB2/4511-329/15-2/MK ), w której to interpretacji w całości przyznał rację podatnikowi twierdzącemu, iż „ osoby prawne, mające siedzibę w mieście Luksemburg podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych wg całkowitej nominalnej stawki w wysokości 29,22%. Dochody uzyskiwane przez spółkę luksemburską, w której kapitale Wnioskodawca posiada udziały, są zatem opodatkowane w Luksemburgu podatkiem dochodowym od osób prawnych wg stawki wyższej niż stawka 19% wskazana w art. 30f ust. 3 pkt 3) c ustawy o PIT. Dodatkowo dochody pasywne uzyskiwane przez spółkę luksemburską nie podlegają zwolnieniu, ani wyłączeniu z opodatkowania w Luksemburgu w sposób kwalifikujący spółkę jako CFC w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. Spółka luksemburska, której udziałowcem jest Wnioskodawca, nie spełnia zatem przesłanki zakwalifikowania jej jako CFC wskazanej w art. 30f ust. 3 pkt 3) c ustawy o PIT. Podsumowując powyższe rozważania należy wskazać, że spółka typu s.ą.r.l.(s.ą r.l. - dop. Wnioskodawcy) z siedzibą w Luksemburgu, w której Wnioskodawca jest udziałowcem nie spełnia przesłanek do zakwalifikowania jej jako CFC na gruncie ustawy o PIT. W szczególności, osiągane przez spółkę dochody pasywne podlegają w Luksemburgu opodatkowaniu wg nominalnej stawki wyższej niż 19%. Tym samym spółka luksemburska nie spełnia łącznie warunków do zakwalifikowania jej jako CFC wskazanych w art. 30f ust. 3 pkt 3) ustawy o PIT ”.
2016
26
lut

Istota:
Kwestia uznania luksemburskiej spółki SCSp za podatnika podatku dochodowego oraz opodatkowania na poziomie Wnioskodawcy zysków z udziału w spółce komandytowej z siedzibą na terytorium Polski.
Fragment:
Luksemburgu), lecz, jak wcześniej wskazano: nie jest traktowany w Luksemburgu jako osoba prawna-jest pozbawiony osobowości prawnej; nie jest opodatkowany w Luksemburgu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia - Wnioskodawca jest podmiotem transparentnym podatkowo dla celów podatków dochodowych i nie można go w tym zakresie uznać za rezydenta podatkowego Luksemburga. Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca jest spółką osobową nieposiadającą osobowości prawnej, która nie może zostać uznana za podatnika CIT na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT. Podsumowując, mając na względzie regulacje określające zakres podatników CIT należy uznać, że Wnioskodawca nie może zostać uznany za podatnika. W rezultacie jest on podmiotem transparentnym z perspektywy CIT. Brak możliwości uznania SCSp za podatnika CIT znajduje również potwierdzenie w licznych interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe działające w imieniu i z upoważnienia Ministra Finansów. Wnioskodawca wskazuje poniżej przykładowe rozstrzygnięcia potwierdzające jego stanowisko: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 października 2014 r. (sygn.
2015
24
gru

Istota:
Czy ze względu na fakt, iż SCSp nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu ustawy o CIT, dochody Wnioskodawcy nie podlegają oraz nie będą podlegały opodatkowaniu na poziomie SCSp, ale na poziomie jej wspólników w proporcji wynikającej z posiadanego udziału na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o CIT?
Fragment:
Co więcej, SCSp z siedzibą na terenie Luksemburga zgodnie z zasadami prawa podatkowego Luksemburga wskazanymi w stanie faktycznym nie jest traktowana jak osoba prawna oraz nie podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (pkt 4 owyżej). Podsumowując powyższe, SCSp nie spełnia kryteriów wskazanych w ustawie o CIT dla uznania, iż jest podatnikiem podatku dochodowego w Polsce. Dodatkowo, ze względu na fakt, iż umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania mają pierwszeństwo przed przepisami wewnętrznego prawa podatkowego, to dla pełnego obrazu rozstrzygnięcie czy SCSp jest transparentne podatkowo powinno być dodatkowo przeanalizowane na gruncie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. z dnia 18 września 1996 r. ze zm.; dalej: UPO). Zgodnie z art. 1 UPO konwencja dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce lub Luksemburgu. Jednocześnie, art. 4 UPO precyzuje, iż posiadanie „ siedziby ” w danym państwie (miejsce zamieszkania odnosi się do osób fizycznych) przez daną osobę oznacza podleganie tam opodatkowaniu z uwagi na m.in. siedzibę zarządu lub inne podobne kryterium.
2015
26
lis

Istota:
Kwestia obowiązku pobrania i wpłacenia podatku w związku z planowanym przekształceniem z tytułu ewentualnych niepodzielonych zysków proporcjonalnie do udziału w zyskach luksemburskiej spółki SCSp .
Fragment:
Przyjęcie pierwszego podejścia oznacza więc, że transparentność podatkowa Y. przyznana na mocy przepisów prawa podatkowego w Luksemburgu nie skutkuje automatycznie uznaniem transparentności tej spółki na gruncie polskich przepisów podatkowych. Niemniej, w świetle wykładni przepisów UPDOP dokonanej powyżej, Y. nie może zostać uznana za podatnika na gruncie polskich przepisów podatkowych. Y. działająca w formie SCSp nie mieści się w kategorii podatników określonej: w art. 1 ust. 1 UPDOP, gdyż SCSp nie jest osobą prawną, zgodnie z ustawodawstwem luksemburskim, w art. 1 ust. 2 UPDOP, gdyż SCSp jest spółką niemającą osobowości prawnej, w art. 1 ust. 3 pkt 1 UPDOP, gdyż SCSp nie jest spółką komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (bieżącym zarządzaniem sprawami Y. będzie zajmował się jej wspólnik odpowiadający w nieograniczony sposób za jej zobowiązania - F.), w art. 1 ust. 3 pkt 2 UPDOP, gdyż SCSp nie podlega w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (Y. nie jest rezydentem podatkowym Luksemburga). SCSp nie jest również osobą fizyczną. W konsekwencji należy uznać, że Y. nie spełnia kryteriów wskazanych zarówno w UPDOP, jak i UPDOF, dla uznania jej za podatnika podatków dochodowych w Polsce.
2015
6
wrz

Istota:
Kwestia czy dochody Wnioskodawcy nie podlegają oraz nie będą podlegały opodatkowaniu na poziomie SCSp, ale na poziomie jej wspólników.
Fragment:
Oznacza to, że SCSp jest osobą w rozumieniu UPO (stanowi zrzeszenie osób), natomiast nie jest „ spółką ” - stosownie do informacji wskazanych w zdarzeniu przyszłym oraz stanie faktycznym zgodnie z przepisami Luksemburga nie jest ona uważana za osobę prawną dla celów podatkowych, a w konsekwencji nie jest uważana za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z polskimi przepisami ustawy o CIT. Niezależnie od faktu, iż SCSp można uznać za „ osobę ” w rozumieniu UPO, to jednocześnie nie można uznać jej za osobę posiadającą siedzibę w Luksemburgu (lub Polsce) - gdyż SCSp nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w żadnym z tych państw. W efekcie należy uznać, że SCSp nie jest podmiotem, do którego bezpośrednio stosują się przepisy UPO. W konsekwencji oznacza to, że przepisy UPO nie wpływają na konkluzję przedstawioną w oparciu o przepisy polskiej ustawy o CIT. Mając na uwadze powyższe, SCSp nie podlega oraz nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce. Jeżeli SCSp nie podlega opodatkowaniu zarówno w Luksemburgu, jak i Polsce - jest transparentna podatkowo - to dochód osiągnięty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest oraz będzie opodatkowany na poziomie wspólników SCSp. Tym samym, dochody wspólników uzyskiwane z udziału w SCSp będącej spółką niebędącą osobą prawną w rozumieniu art. 4a pkt 14 ustawy o CIT, która ww. dochody uzyskuje oraz będzie uzyskiwać za pośrednictwem SK nie podlegają oraz nie będą podlegały opodatkowaniu na poziomie SCSp, ale na poziomie jej wspólników w proporcji wynikającej z posiadanego udziału na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o CIT.
2015
6
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów Spółki działającej w reżimie SIF.
Fragment:
Depozytariusz musi mieć siedzibę w Luksemburgu lub prowadzić działalność w Luksemburgu na podstawie tzw. paszportu mając siedzibę w innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej. Spółka w reżimie SIF podlegać będzie obowiązkowi publikowania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego i zweryfikowanego przez zewnętrznego audytora, który musi posiadać uprawnienia w Luksemburgu. Spółka, pomimo przyjęcia reżimu SIF, będzie posiadała rezydencję podatkową w Luksemburgu i będzie podlegała tam, co do zasady, nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jednocześnie podlegać ona będzie w Luksemburgu zwolnieniu podmiotowemu w podatku dochodowym. Tzw. subscription tax w wysokości 0,01% wartości aktywów netto funduszu będzie pobierany w Luksemburgu. Spółka zostanie akcjonariuszem w spółkach komandytowo-akcyjnych mających siedzibę na terytorium Polski. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka działająca w reżimie SIF podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce z tytułu wszelkich dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j.
2015
3
wrz

Istota:
W zakresie kwalifikacji źródła przychodu w związku z wypłatą na rzecz Wnioskodawcy świadczenia wypłacanego przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu.
Fragment:
Wnioskodawca jest osobą fizyczną (podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce), wspólnikiem spółki kapitałowej typu s.a.r.l (societe a responsibilitee limitee - odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialności) z siedzibą w Luksemburgu utworzonej zgodnie z prawem Luksemburga (dalej „ Spółka ”). Spółka taka podlega opodatkowaniu od całości swoich przychodów w Luksemburgu i otrzymała certyfikat rezydencji wydany przez właściwe władze podatkowe w Luksemburgu zaświadczający miejsce siedziby spółki dla celów podatkowych. Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności w Luksemburgu poprzez położony tam „ zakład ” w rozumieniu konwencji polsko – luksemburskiej. Spółka obecnie zgromadziła środki pieniężne na kapitałach własnych, które planuje wypłacić Wnioskodawcy. W związku z planowanymi działaniami powstaje wątpliwość dotycząca zasad opodatkowania na terytorium Polski dochodów Wnioskodawcy powyższych wypłat z tytuły posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów (akcji) w Spółce. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z zgromadzonych na kapitałach własnych środków jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku...
2015
4
sie

Istota:
Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce Lux nabytych w drodze realizacji Opcji spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który powinien być zakwalifikowany jako przychód z tytułu kapitałów pieniężnych, a Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej wydatkom poniesionym na nabycie udziałów?
Fragment:
Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.). czy na wartość sprzedawanych przez Wnioskodawcę udziałów w spółce mającej siedzibę w Luksemburgu składa się bezpośrednio lub pośrednio majątek nieruchomy położony w Luksemburgu. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 21 stycznia 2015 r. Pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. (data nadania 28 stycznia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie. W uzupełnieniu Wnioskodawca oświadcza, że scharakteryzowane we wniosku niezbywalne opcje otrzymane w ramach udziału w programie motywacyjnym, zdaniem Wnioskodawcy, nie będą stanowić pochodnych instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wnioskodawca oświadcza, że na wartość sprzedawanych przez Wnioskodawcę udziałów w spółce mającej siedzibę w Luksemburgu nie składa się bezpośrednio ani pośrednio majątek nieruchomy położony w Luksemburgu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce Lux nabytych w drodze realizacji Opcji spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który powinien być zakwalifikowany jako przychód z tytułu kapitałów pieniężnych, a Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej wydatkom poniesionym na nabycie udziałów...
2015
10
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Luksemburg
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.