Łowiectwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to łowiectwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
lut

Istota:

Dochód osiągnięty przez Koło Łowieckie, przeznaczony i wydatkowany na realizację celów związanych z ochroną środowiska będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, należy za prawidłowe.

Fragment:

Cele statutowe Koła obejmują (zgodnie z § 6 Polskiego Związku Łowieckiego): prowadzenie gospodarki łowieckiej, troska o rozwój łowiectwa i współdziałanie z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących, pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa, ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych, czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Zrzeszenia prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich, prowadzenie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego, organizowanie szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego, prowadzenie i popieranie działalności wydawniczej i wystawienniczej o tematyce łowieckiej, współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi, wspieranie i prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną, prowadzenie i popieranie hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych, realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska. Powyższe cele są realizowane (...)

2011
1
sie

Istota:

Dostawa trofeów i tusz opodatkowana stawką 3%.

Fragment:

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Na podstawie art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi 7%, 3% i 0% lub zwolnienie od podatku. Na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 74, poz. 444 ze zm.), w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5 ustawy zmienianej w art. 1, których przedmiotem są towary wymienione w załączniku do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. W załączniku do ww. ustawy zawierających wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3%, wymieniono w poz. 11 „ mięso i podroby jadalne wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów i mułów ” PKWiU 15.11.1, w poz. 13 „ odpady zwierzęce, niejadalne, z wyłączeniem produktów ubocznych garbarń ” PKWiU ex 15.11.4., natomiast w poz. 14 „mięso i podroby jadalne pozostałe (w tym drobiowe i królicze) o PKWiU 15.12.1.

2011
1
mar

Istota:

Podatniczka świadczy usługi związane z gospodarką łowiecką i leśną. Jej zdaniem, mieszczą się one w PKWiU - 01.50.10 - łowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych - podlegają zatem opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 22%.

Fragment:

(...) łowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, usługi związane z leśnictwem, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przy czym przez świadczenie usług ( art. 8 ust. 1 ustawy ) rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy. Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku od towarów i usług w okresie do dnia 31.12.2006 r. ma zastosowanie Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług -PKWiU ( Dz.U.

2011
1
mar

Istota:

- dotyczy prawa zaliczania o kosztów uzyskania przychodów, wydatkow poniesionych przez stworzyszenie na zakup mundurów myśliwskich i standardu Koła, którego celem statutowym jest prowadzenie gospodarki łowieckiej na podstawie "Prawa łowieckiego"

Fragment:

U. z 2002 r. nr 42, poz. 372 z późn. zm.) koła łowieckie zrzeszają osoby fizyczne i są podstawowym ogniwem organizacyjnym w Polskim Związku Łowieckim w realizacji celów i zadań łowiectwa, a członkowie koła odpowiadają solidarnie i bez ograniczeń za zobowiązania koła. Do zadań Polskiego Związku Łowieckiego należy, zgodnie z art. 34, pkt 3 Prawa Łowieckiego, m.in. pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa. Odnosząc się do kwestii zawartej w pytaniu tj. w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków na zakup mundurów myśliwskich i sztandaru Koła, należy mieć na uwadze zapis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), który mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Jest to ustawowa definicja kosztów uzyskania przychodów, według której dokonuje się kwalifikacji wydatków ponoszonych przez podatnika jako kosztów związanych z uzyskaniem przychodu. Oznacza to, że każdy wydatek, aby mógł stanowić koszt uzyskania przychodu, musi być racjonalnie poniesiony w celu uzyskania przychodu oraz nie może być wyłączony wyraźnie z kosztów Ponadto należy również mieć na uwadze to, że koszty podatkowe ponoszone przez podmiot gospodarczy podlegają podziałowi na koszty bezpośrednie i pośrednie.Koszty bezpośrednie obejmują wydatki, które ściśle (bezpośrednio) związane są z danymi przychodami, jakie osiąga podmiot gospodarczy.

2011
1
lut

Istota:

Podatnik prosi o wyjaśnienie zasad stosowania stawek podatku VAT dla usług:- przygotowanie łowiska oraz odcinanie i preparacja trofeów- odstrzał dzika- odstrał kozła oraz sprzedaż parostków- zakwaterowanie i wyżywieniePodatnik nalicza podatek VAT wg stawek - przygotowanie łowiska oraz odcinanie i preparacja trofeów - 22%- odstrzał dzika oraz odstrzał kozła– 22%- sprzedaż parostków - - 3%- zakwaterowanie i wyżywienie – 7%W załączeniu przedłożono opinię sporządzoną przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi dot. klasyfikacji m.in usług i towarów objętych zapytaniem.

Fragment:

Odstrzał dzika i kozła Podatnik umieszcza w ramach organizacji polowań i dodatkowych usług z tym związanych, klasyfikując je w grupowaniu PKWiU 01.50.10-00.00 tj. „Łowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, usługi związane z łowiectwem”. Według podanej klasyfikacji oraz zgodnie z ustawą w której usługi te nie zostały wymienione jako usługi objęte preferencyjnymi stawkami są one opodatkowane stawką podstawową VAT 22%. Odnośnie stawki za usługi zakwaterowania i wyżywienia podatnik w zapytaniu powołuje się na klasyfikację tych usług podając symbol PKWiU 55. Podany przez Podatnika symbol jest zbyt ogólny albowiem ustawodawca przewidział dla niektórych usług z Działu 55 Polskiej Klasyfikacji wyrobów i usług: PKWiU 55.1 i ex. 55.2 - preferencyjną stawkę podatku VAT 7%, art. 41 ust 2, art. 146 ust 1pkt 2 lit c ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz U Nr 54, poz 535) i § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz 970 ze zm). PKWiU ex. 55.23.15 - zwolnienie od podatku, art. 43 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Należy nadmienić jednak że aby móc zastosować te preferencje, usługi świadczone przez podatnika muszą spełniać określone kryteria, min muszą być sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach PKWiU.

2011
1
lut

Istota:

1. Czy należności czynszowe z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy opłaty o charakterze cywilnoprawnym podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Nr 11, poz. 50 ze zm.), to wykonywane przez nią we własnym imieniu i na własny rachunek czynności, wymienione w art. 2 cytowanej ustawy (w tym także usługi wydzierżawiania obwodów łowieckich), objęte są obowiązkiem podatkowym. Wydzierżawianie obwodów łowieckich kołom łowieckim oraz innym organomPolskiego Związku Łowieckiego na podstawie umów dzierżawy, podlegaopodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy. 2. Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, będąca jak Państwo podają opłatą o charakterze publicznoprawnym, nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych, wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, nie podlega więc opodatkowaniu podatkiem VAT.

2011
1
sty

Istota:

Czy zakup medali okolicznościowych w związku z obchodami 50-lecia Koła Łowieckiego, a nastepnie wręczenie ich zasłuzonym członkom stanowi dla tych członków "Inne nieodpłatne świadczenia", o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób ficznych?

Fragment:

Wręczone medale są „odznaczeniami” za długoletnie aktywne uczestniczenie w organizowanych przez Polski Związek Łowiecki akcjach propagujących idee łowiectwa i ochrony środowiska (zwierząt). W myśl art. 33 Prawa Łowieckiego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 ze zm.), koła łowieckie zrzeszają osoby fizyczne i są podstawowym ogniwem organizacyjnym w Polskim Związku Łowieckim w realizacji celów i zadań łowiectwa. Koła łowieckie posiadają osobowość prawną i ponoszą odpowiedzialność za swoje zobowiązania, a członkowie koła łowieckiego odpowiadają solidarnie i bez ograniczeń za zobowiązania koła. Do zadań Polskiego Związku Łowieckiego należy, zgodnie z art. 34 pkt 3 Prawa Łowieckiego, m. in. pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa. Z treści pisma Koła Łowieckiego w S. z dnia 12.05.2004 r. wynika, że otrzymane przez myśliwych medale nie stanowią dla nich żadnej korzyści materialnej, a są jedynie szczególną formą zauważenia, uznania i wyróżnienia przez koło łowieckie działań i zasług członka koła w akcjach łowiectwa i ochrony środowiska. Dla osoby pośredniej, nie związanej w żaden sposób z kołem łowieckim i dla której temat łowiectwa jest obcy, medal ten nie stanowi zupełnie żadnej wartości, a w szczególności wartości materialnej.

2011
1
sty

Istota:

Jaką stawką będzie opodatkowana usługa turystyczna (polowania) i czy po wejściu w życie ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nadal będzie przysługiwał zwrot podatku?

Fragment:

Przez marżę rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, natomiast przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie. Opodatkowanie marży przy usługach turystycznych, na zasadach określonych w ww. ustawy, bez względu na to kto nabywa usługę turystyki, może stosować podatnik, który: 1. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, czyli w Polsce, 2. działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek, 3. przy świadczeniu usług nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, 4. prowadzi ewidencję, z której wynikają kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty oraz posiada dokumenty , z których wynikają te kwoty.Przy stosowaniu tej formy opodatkowania podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty. Jeżeli przy świadczeniu usług podatnik wykorzystuje swój własny majątek (hotel, autokar itp.) czyli wykorzystuje „usługi własne”, wówczas musi odrębnie ustalać podstawę opodatkowania dla usług własnych (opodatkowanie na zasadach ogólnych - art. 29 ustawy o VAT) oraz w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty (art. 119).

2011
1
sty

Istota:

Czy środki otrzymywane przez gminę od starostwa tytułem opłat za dzierżawienie obwodów łowieckich podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej części obwodu łowieckiego. Z powyższego wynika, że usługi administracji publicznej w zakresie rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i myślistwa (PKWiU 75.13.11-00.00) wykonują: dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a nie gmina, która tylko partycypuje w pobieranym np. przez starostę czynszu dzierżawnym. Opłaty pobierane przez wyżej wymienione podmioty korzystają ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 (zał. Nr 2 pkt 18) ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Z kolei otrzymane przez gminę środki pieniężne za dzierżawienie obwodów łowieckich nie są objęte zakresem przedmiotowym ustawy o podatku VAT.

2011
1
sty

Istota:

- w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czynności zakwalifikowanych przez stronę w grupowaniu wg PKWiU 01.50.10-00-00 „Łowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, usługi związane z łowiectwem”.

Fragment:

(...) PKWiU 01.50.10-00-00 „Łowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, usługi związane z łowiectwem”, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Nadleśnictwo za wystawienie upoważnienia do wykonania polowania indywidualnego” i za „pozyskanie (odstrzał) zwierzyny pobiera opłaty. Wg strony są to czynności sklasyfikowane wg PKWiU w grupowaniu 01.50.10-00-00 „Łowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, usługi związane z łowiectwem” Wysokość tych opłat została określona w Zarządzeniu nr 1 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w O. z dnia 22.01.1999 r. Zarządzenie to określa także zwolnienia z opłat za wystawienie „upoważnienia do wykonania polowania indywidualnego” myśliwym-pracownikom nadleśnictwa, emerytom i rencistom Lasów Państwowych, resortu środowiska i szkół leśnych i za „pozyskanie (odstrzał) zwierzyny”, udzielane wszystkim myśliwym w szczególnych przypadkach oraz ulgę w cenie w wysokości 80 % za „pozyskanie (odstrzał) zwierzyny”, udzielaną myśliwym-pracownikom nadleśnictwa, emerytom i rencistom Lasów Państwowych, resortu środowiska i szkół leśnych.