Łowiectwo | Interpretacje podatkowe

Łowiectwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to łowiectwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dostawa trofeów i tusz opodatkowana stawką 3%.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2010 r. (data wpływu 10 maja 2010 r.), uzupełnionym w dniach 18 czerwca i 7 lipca 2010 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania 3% stawki podatku dla dostawy trofeów i tuszy zwierzyny łownej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 maja 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 18 czerwca i 7 lipca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)
2011
1
sie

Istota:
Podatniczka świadczy usługi związane z gospodarką łowiecką i leśną. Jej zdaniem, mieszczą się one w PKWiU - 01.50.10 - łowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych - podlegają zatem opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 22%.
Fragment:
(...) talerzowanie pasów na terenie obwodów wyłączonych z nadleśnictwa,-dokarmianie zwierzyny np. rozwożenie kukurydzy paszowej na pasy zaporowe,-uprawa roślin np. sadzenie warzyw i usuwanie chwastów, uprawa poletek żerowych,-budowa i utrzymywanie urządzeń łowieckich, np. budowa ambon, montaż ogrodzeń-organizacja polowań dla dewizowców,-preparowanie parostków rogaczy pozyskanych na polowaniu dewizowym.Wszystkie te usługi, wg opinii podatniczki, mieszcząc się w PKWiU - 01.50.10 - łowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, usługi związane z leśnictwem, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przy czym przez (...)
2011
1
mar

Istota:
- dotyczy prawa zaliczania o kosztów uzyskania przychodów, wydatkow poniesionych przez stworzyszenie na zakup mundurów myśliwskich i standardu Koła, którego celem statutowym jest prowadzenie gospodarki łowieckiej na podstawie "Prawa łowieckiego"
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach p o s t a n a w i a: uznać, że stanowisko Koła Łowieckiego przedstawione we wniosku z dnia 30.10.2005 r. (wpływ do urzędu 23.11.2005 r.) w zakresie prawa zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodu w pełnej wysokości wydatków poniesionych na zakup mundurów myśliwskich i sztandaru Koła jest prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 30.10.2005 r. (wpływ do urzędu 23.11.2005 r.) Koło zwróciło się o pisemną interpretację z zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W złożonym wniosku przedstawiła następujący stan faktyczny: Koło działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. Celem statutowym jest min: prowadzenie gospodarki łowieckiej zgodnie z przepisami (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik prosi o wyjaśnienie zasad stosowania stawek podatku VAT dla usług:- przygotowanie łowiska oraz odcinanie i preparacja trofeów- odstrzał dzika- odstrał kozła oraz sprzedaż parostków- zakwaterowanie i wyżywieniePodatnik nalicza podatek VAT wg stawek - przygotowanie łowiska oraz odcinanie i preparacja trofeów - 22%- odstrzał dzika oraz odstrzał kozła– 22%- sprzedaż parostków - - 3%- zakwaterowanie i wyżywienie – 7%W załączeniu przedłożono opinię sporządzoną przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi dot. klasyfikacji m.in usług i towarów objętych zapytaniem.
Fragment:
(...) Koło Łowieckie organizuje polowania dla myśliwych zagranicznych. W swoim zakresie świadczy usługi zakwaterowania, wyżywienia, przygotowania łowiska, odcinanie i preparację trofeów, odstrzelenie i sprzedaż trofeów – parostki kozła, odstrzał dzików. Ocena prawna stanu faktycznego. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz 535) stawka podatku wynosi 22%. Jednakże ustawodawca przewidział w ustawie opodatkowanie niektórych towarów i usług stawkami preferencyjnymi (niższymi) w wysokości 7%, 3% i 0% Wykazy towarów i usług objętych preferencyjnymi stawkami wymieniono m.in. w załącznikach do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (załącznik nr 3, nr 6, nr 8). W załączonej do zapytania opiniii Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi usługi polegające na przygotowaniu łowiska oraz odcinaniu trofeów łowieckich mieszczą się w (...)
2011
1
lut

Istota:
1. Czy należności czynszowe z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy opłaty o charakterze cywilnoprawnym podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2003 r. informuje, że: 1. Jeżeli wydzierżawianie obwodu łowieckiego następuje poprzez zawarciecywilnoprawnej umowy dzierżawy, a strona wydzierżawiająca jest podatnikiem podatku od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), to wykonywane przez nią we własnym imieniu i na własny rachunek czynności, wymienione w art. 2 cytowanej ustawy (w tym także usługi wydzierżawiania obwodów łowieckich), objęte są obowiązkiem podatkowym. Wydzierżawianie obwodów łowieckich kołom łowieckim oraz innym organomPolskiego Związku Łowieckiego na podstawie umów dzierżawy, podlegaopodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% podstawy opodatkowania, zgodnie z (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy zakup medali okolicznościowych w związku z obchodami 50-lecia Koła Łowieckiego, a nastepnie wręczenie ich zasłuzonym członkom stanowi dla tych członków "Inne nieodpłatne świadczenia", o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób ficznych?
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczytnie, wynikającą z pisma z dnia 15.06.2004 r., znak: US-I/423-5/04 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dokonuje zmiany zawartej w nim interpretacji. Z pisma z dnia 12.05.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Szczytnie – 19.05.2004 r.) wynika, że Koło Łowieckie w S. dokonało zakupu „medali okolicznościowych” w cenie 50 zł/szt, które wręczone zostaną dla myśliwych, będących członkami Koła, w związku z obchodami 50-lecia Koła. Zgodnie ze statutem Koła i art. 34 pkt 3 Prawa Łowieckiego – koła winny kultywować tradycje łowieckie jako zbieżne z celami Polskiego Związku Łowieckiego. Wręczone medale są „odznaczeniami” za długoletnie aktywne uczestniczenie w organizowanych przez Polski Związek Łowiecki (...)
2011
1
sty

Istota:
Jaką stawką będzie opodatkowana usługa turystyczna (polowania) i czy po wejściu w życie ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nadal będzie przysługiwał zwrot podatku?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10.05.2004 roku, (wpłynęło dnia 10.05.2004 r.), zawierające prośbę o udzielenie wyjaśnień w sprawie stosowania przepisów dotyczących prawa do zwrotu podatku VAT z tytułu pośrednictwa w świadczeniu usług w zakresie sprzedaży polowań dewizowych pomiędzy Kołami Łowieckimi a nabywcą niemieckim, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 roku Nr 137, poz. 926 ze zm.) nie podziela przedstawionego przez Pana własnego stanowiska w sprawie dotyczącej opisanego stanu faktycznego. Z treści pisma wynika , że podatnik świadczy usługi w zakresie sprzedaży polowań dewizowych między kołami łowieckimi a biurem z Niemiec, zakwalifikowane do usług turystyki. Usługi te objęte były stawką 0 %, a biuro z Niemiec obciążone było wartością netto z uwagi na zwrot VAT. Zapłata dla kół łowieckich była w cenie brutto. Zgodnie z nową (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy środki otrzymywane przez gminę od starostwa tytułem opłat za dzierżawienie obwodów łowieckich podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) W przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej wskazuje na przepis art. 29 ust. 1 ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 ze zm.), zgodnie z którym obwody łowieckie wydzierżawiają, (...): obwody łowieckie leśne – dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, obwody łowieckie polne – starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. Zgodnie zaś z art. 31 ust. 1 i 2 Prawa łowieckiego wydzierżawiający (a więc np. starosta) obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej części obwodu łowieckiego. Z powyższego wynika, że usługi administracji publicznej w zakresie rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i myślistwa (PKWiU 75.13.11-00.00) wykonują: dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego (...)
2011
1
sty

Istota:
- w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czynności zakwalifikowanych przez stronę w grupowaniu wg PKWiU 01.50.10-00-00 „Łowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, usługi związane z łowiectwem”.
Fragment:
(...) Odpowiadając na pismo z dnia 30.12.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 30.12.2003 r., (data wpływu do US - 31.12.2003 r.), w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czynności zakwalifikowanych przez stronę w grupowaniu wg PKWiU 01.50.10-00-00 „Łowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, usługi związane z łowiectwem”, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Nadleśnictwo za wystawienie upoważnienia do wykonania polowania indywidualnego” i za „pozyskanie (odstrzał) zwierzyny pobiera opłaty. Wg strony są to czynności sklasyfikowane wg PKWiU w grupowaniu 01.50.10-00-00 „Łowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, usługi związane z łowiectwem” Wysokość tych opłat została określona w Zarządzeniu nr 1 Dyrektora (...)
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Łowiectwo
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.