Lotnisko | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lotnisko. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Nie jest możliwe wystawienie jednej faktury sprzedaży, która dokumentowałaby obrót dwóch różnych dostawców, tj. Przewoźnika za bilet i opłaty lotniskowe oraz Spółki za czynność wystawienia biletu. Spółka, dla udokumentowania sprzedaży biletu powinna wystawić odrębne faktury VAT.

Fragment:

(...) przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w konfrontacji z powołanymi przepisami prawa podatkowego prowadzi do wniosku, iż nie jest możliwe wystawienie jednej faktury sprzedaży, która dokumentowałaby obrót dwóch różnych dostawców, tj. Przewoźnika za bilet i opłaty lotniskowe oraz Spółki za czynność wystawienia biletu. Spółka, dla udokumentowania sprzedaży biletu powinna wystawić odrębne faktury VAT. Fakturę dokumentującą sprzedaż usługi przewozowej i opłat lotniskowych wystawianą na podstawie zawartej umowy w imieniu i na rzecz Przewoźnika oraz odrębną fakturę dokumentującą opłatę za wystawienie biletu, która stanowi dla Wnioskodawcy obrót w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Wskazać również należy, iż powołane przez Spółkę interpretacje indywidualne, stanowią rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy (...)

2011
1
sie

Istota:

Świadczone przez Wnioskodawcę kompleksowe usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługa pasażerów i ładunków statków powietrznych, składające się z szeregu czynności, które trzeba wykonać na terenie ściśle określonej nieruchomości, którą można zlokalizować co do miejsca i położenia (lotnisko/port lotniczy), należy zaliczyć do usług związanych z nieruchomościami, dla których miejscem świadczenia, zgodnie z art. 28e ustawy, jest miejsce położenia nieruchomości, czyli w tym przypadku Polska.

Fragment:

(...) we wniosku poszczególne świadczenia wchodzące w skład kompleksowej usługi służą bowiem wykonaniu czynności głównej. Reasumując stwierdzić należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę kompleksowe usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługa pasażerów i ładunków statków powietrznych, składające się z szeregu czynności, które trzeba wykonać na terenie ściśle określonej nieruchomości, którą można zlokalizować co do miejsca i położenia (lotnisko/port lotniczy), należy zaliczyć do usług związanych z nieruchomościami, dla których miejscem świadczenia, zgodnie z art. 28e ustawy, jest miejsce położenia nieruchomości, czyli w tym przypadku Polska. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie (...)

2011
1
cze

Istota:

Gdzie będzie znajdować się miejsce świadczenia usług dotyczących tzw. opłat lotniskowych, które refakturowane są dla Spółki przez podmiot z niemieckim numerem VAT?

Fragment:

(...) miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer. Przepis ust. 3 stosuje się również odpowiednio do usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. b, jeżeli usługi te są bezpośrednio związane z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów – art. 28 ust. 4 ustawy. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Zainteresowany otrzymuje od podmiotu z niemieckim numerem VAT faktury dotyczące tzw. opłat lotniskowych. Przedmiotowe opłaty pobierane są przez zarząd portu lotniczego usytuowanego na terenie Niemiec, do którego transportowane są drogą lotniczą materiały do produkcji dla Spółki i gdzie dokonywane są odprawy celne tych materiałów. Biorąc pod uwagę przedstawione przepisy stwierdzić należy, iż są one wynagrodzeniem za świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi pomocnicze do usług transportowych. Reasumując, miejscem świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych, nie (...)