IPPP2/443-825/12-2/MM | Interpretacja indywidualna

Obowiązek rozliczenia przychodu w podatku od gier oraz określenia właściwej podstawy opodatkowania z tytułu organizowanych loterii audioteksowych
IPPP2/443-825/12-2/MMinterpretacja indywidualna
 1. gra losowa
 2. loterie
 3. podatek od gier
 4. podstawa opodatkowania
 1. Ustawa o grach hazardowych -> Podatek od gier -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2012r. (data wpływu 3 września 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier hazardowych w zakresie obowiązku rozliczenia przychodu w podatku od gier oraz określenia właściwej podstawy opodatkowania z tytułu organizowanych loterii audioteksowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier w zakresie obowiązku rozliczenia przychodu w podatku od gier oraz określenia właściwej podstawy opodatkowania z tytułu organizowanych loterii audioteksowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. zamierza urządzić loterie audioteksowe w rozumieniu ustawy o grach hazardowych (UGH). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 UGH jednym z rodzajów gier losowych są loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez: wysyłanie krótkich widomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej, a podmiot urządzający loterie oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 UGH loterie audioteksowe mogą być urządzane na podstawie udzielonego zezwolenia wyłącznie przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka wystąpiła do właściwego Dyrektora Izby Celnej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na urządzenie loterii audioteksowej. Zgodnie z regulaminami, loteria będzie opierała się na mechanice zakładającej, iż konsument (uczestnik) nabywa określone w regulaminie produkty po czym, dokonuje rejestracji swojego zgłoszenia w loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, zawierającej numer paragonu potwierdzający nabycie wskazanego produktu. Regulamin określa koszt takiego SMS, treść SMS i informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia do udziału w loterii (SMS bezpłatny). W związku ze stanowiskiem Ministra Finansów (Izby Celnej) gry hazardowe, w których uczestniczy się poprzez wysłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS niezależnie od faktu nabycia produktów stanowią loterię audioteksową.

Na rzecz przedmiotowej loterii usługi SMS są obsługiwane i realizowane przez Agregatora, tj. podmiot współpracujący z operatorami sieci komórkowych oraz innymi podmiotami kooperującymi z operatorami sieci komórkowych. W szczególności, w ramach współpracy ze Spółką zadaniem Agregatora będzie m.in. integrowanie oraz koordynowanie ruchu telekomunikacyjnego pochodzącego od różnych operatorów sieci komórkowych w związku z organizowaną loterią audioteksową, tj. m.in. przyjęcie masowego ruchu telekomunikacyjnego i przygotowanie raportów z ruchu SMS oraz przesyłanie informacji przygotowanych przez Spółkę dla uczestników tych loterii. Czynności podejmowane przez Agregatora w ramach współpracy ze Spółką będą miały charakter wyłącznie techniczny, a Agregator będzie zasadniczo pełnić rolę „przekaźnika”, ponieważ wszelkie zasadnicze funkcje związane z organizacją loterii audioteksowych, w tym posiadanie odpowiedniego sprzętu, na którym odbywa się losowanie i przeprowadzenie samego losowania zwycięzców, należeć będzie do wyłącznej kompetencji Spółki.

Tak więc dla Spółki, jako organizatora loterii audioteksowych, w tym zakresie, przychodem będzie, przychód z tytułu generowania ruchu SMS-owego na numerze wskazanym przez Agregatora, pomniejszony o koszty potrącone przez operatorów telekomunikacyjnych związane z połączeniami SMS oraz pomniejszony o kwoty uwzględniające całość funkcji pełnionych przez Agregatora. Spółka nie będzie wypłacać Agregatorowi żadnych kwot z tytułu realizacji czynności technicznych przez niego wykonywanych (ruchem SMS), poza opłatą związaną z uruchomieniem numeru lub/i opłatą abonamentową w przypadku nie wypracowania ustalonej pul SMS. Transakcja ta będzie dokumentowana fakturą wystawioną przez Spółkę na rzecz Agregatora. Spółka nie będzie dokonywać płatności na rzecz Agregatora z tytułu czynności technicznych przez niego wykonywanych, gdyż w ramach omawianej współpracy dochodzić będzie do uzyskiwania przez Spółkę od Agregatora kwot z tytułu generowania przez Spółkę ruchu SMS-owego, przy czym kwoty te (które Spółka rozpozna jako przychód dla celów podatkowych) zostaną ustalone w wysokości, która uwzględnia całość funkcji pełnionych przez Agregatora w ramach umowy o współpracy. W konsekwencji w przedmiotowej sytuacji Agregator będzie uzyskiwać przychody od operatorów sieci komórkowych i/lub podmiotów kooperujących z operatorami, a Spółka uzyska przychody od Agregatora z tytułu generowania przez Spółkę ruchu SMS-owego (w wysokości skalkulowanej z uwzględnieniem wszystkich funkcji pełnionych przez Agregatora w ramach współpracy, obejmujących obsługę ruchu telekomunikacyjnego). Tym samym Spółka nie będzie wypłacać Agregatorowi kwot z tytułu czynności technicznych przez niego wykonywanych, poza opłatą związaną z uruchomieniem numeru lub/i opłatą abonamentową w przypadku nie wypracowania ustalonej pul SMS. W związku z powyższym przychód Spółki z ruchu SMS będzie stanowił pomniejszony o koszty potrącone przez operatorów i Agregatora (z zaznaczeniem, iż wynagrodzenie Agregotora będzie płatne przez operatorów).

Zgodnie z UCH art. 73 organizator loterii jest zobowiązany do uiszczenia podatku od gier, który stanowi w przypadku loterii audioteksowej - przychód organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii.

Co więcej w związku z powyższym pojawia się po stronie Organizatora wątpliwość czy nie będzie na niego nałożony podwójny obowiązek opodatkowania wynikający z rozliczenia wynikającego z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 74, poz. 397) (dalej „CIT”) oraz 25% podatku od przychodu z ruchu SMS.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w opisanym stanie faktycznym przychodem organizatora loterii audioteksowej określony w art. 73 ust. 2 UCH będzie tylko i wyłącznie przychód otrzymany z ruchu SMS...
 2. Czy Spółka zobowiązana będzie do rozliczenia przychodu z ruchu SMS zarówno z tytułu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) jak i podatku od gier określonego w art. 73 UGH...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 73 pkt 2 UCH podstawę opodatkowania podatkiem od gier w przypadku loterii audioteksowej stanowi przychód organizatora loterii audioteksowej uzyskany z loterii, UGH nie definiuje na potrzeby tej regulacji pojęcia „przychodu”. W związku z powyższym, zdaniem Spółki należy posłużyć się wykładnią systemową. Zgodnie z którą skoro dane pojęcie nie jest definiowane w danym akcie normatywnym, a jest ono określone w innym akcie normatywnym z uwagi na konieczność zachowania jednoznaczności systemu prawnego, przy interpretacji tego zwrotu należy odwołać się do znaczenia tego pojęcia na gruncie innego aktu normatywnego, wiodącego w danej dziedzinie. Zdaniem Spółki w opisywanym stanie faktycznym będzie to odwołanie się do znaczenia pojęcia „przychodu” na gruncie ustawy podatkowej, tj. art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011 Nr 74, poz. 397 tj.).

Spółka nie uzyskuje co prawda w sposób bezpośredni przychodów z tytułu organizacji loterii audioteksowych. Mimo to zdaniem Spółki otrzyma ona pośrednio przychód z ruchu SMS. Jednak w opisanym stanie faktycznym, na gruncie przytoczonego art. 12 ustawy o podatku dochodowym, Spółka zobowiązana będzie do rozliczania się z przychodu pomniejszonego o koszty operatorów i koszty Agregatora. Zdaniem Spółki wynika to z faktu, iż operatorzy telekomunikacyjni przekazują na konto Agregatora kwotę pomniejszoną o koszt samych SMS, czyli o kwotę stanowiącą opłatę za świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz swych klientów oraz z okoliczności, iż wynagrodzenie Agregatora płatne jest przez operatorów. W związku z czym wynagrodzenie faktycznie otrzymane przez Spółkę pomniejszone jest nie tylko o wynagrodzenie operatora, ale i Agregatora, W związku z czym, zdaniem Spółki to właśnie, ta faktycznie otrzymana kwota stanowi przychód Spółki i od niej powinna Spółka, zgodnie z zapisami art. 73 ust.2 UCH w związku z art. 74 ust. 4 UGH odprowadzić należny 25% podatek od gier.

Może się zdarzyć, iż w związku z organizacją loterii audioteksowej Spółka otrzyma wynagrodzenie od podmiotów zewnętrznych nie będących konsumentami, a nie związane z ruchem SMS. Wynikające np. z realizacji materiałów reklamowych, promocyjnych, przygotowania i obsługi strony internetowej, budowy systemu sms i innych usług związanych z promowaniem loterii. W związku z powyższym pojawia się pytanie czy wskazane wynagrodzenie należy doliczyć do przychodu, o którym mowa w akapicie powyższym.

Zdaniem Spółki nie należy łączyć tych dwóch pojęć - przychodu ogólnie i przychodu związanego z organizacją loterii audioteksowej. Przychodem organizatora loterii audioteksowej, o których mowa w art. 73 ust.2 UGH są tylko i wyłącznie przychody otrzymane z ruchu SMS pomniejszone o koszty (wynagrodzenie) operatora i Agregatora. Pomimo, iż formalnie Spółka otrzymuje przychód z kilku źródeł, w przedmiotowej sprawie, zdaniem Spółki, należy pamiętać - cel - rozważanie pojęcia przychodu, to jest kanwę przepisów ustawy o grach hazardowych. Zdaniem Spółki, ze względu na charakter i definicje loterii audioteksowych zawartych we wspomnianej ustawie, właściwym jest przyjąć iż ustawodawca zakładał, iż podstawą rozliczenia się organizatora będzie przychód wygenerowany przez organizatora a związany w wysyłaniem krótkich wiadomości tekstowych (SMS)- a w opisany stanie faktycznym- pomniejszony o koszty operatorów i Agregatora. Twierdzenie to Spółka podpiera w stanowisku wyrażonym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z dnia 13 sierpnia 2008 roku skierowanym do Polskiej konfederacji Pracodawców Prywatnych L. W piśmie tym Ministerstwo Finansów przyznało, że dokonało zmiany pierwotnie projektowanego brzmienia przepisu konstytuującego podstawę opodatkowania loterii audioteksowych w ten sposób, aby podstawa ta była określana jako „przychód organizatora loterii audioteksowej uzyskanych w tej loterii”.

Zgodnie z art. 7. CIT przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. W związku z powyższym Spółka będąca Organizatorem loterii audioteksowej osiągając przychód powinna uiścić należność publiczno-prawną z tego tytułu. Będzie to więc powodować, iż spółka za przychód osiągnięty z tytułu ruchu SMS będzie musiała rozliczać się na kanwie dwóch aktów prawnych. Zgodnie z prawem polskim niedopuszczalne jest podwójne opodatkowanie (podatkiem CIT i wynikającym z UGH). Zdaniem Spółki‚ w opisanym stanie faktycznym przyszłym, będzie ona zobowiązana rozliczać przychód z ruchu SMS tylko ramach 25% podatku określonego w UGH.

W związku z powyższym zdaniem Spółki przychodem jej jest tylko (związanym z organizacją loterii audioteksowej a co za tym idzie rozliczanym w trybie art. 73 ust.2 UGH) tylko przychód otrzymany z ruchu SMS, pomniejszony o koszty operatorów i Agregatora, który spółka rozliczać będzie zgodnie z przepisami UGH.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.), dalej zwaną „ustawą o grach”, grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to m.in. loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez:

 1. odpłatne połączenie telefoniczne lub
 2. wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej

- a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Loterie audioteksowe mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, wyłącznie przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do tych spółek stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 7 ust. 2 ustawy o grach).

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o grach ilekroć w ustawie jest mowa o grach hazardowych, rozumie się przez to gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach, o których mowa w art. 2.

W myśl art. 71 ust. 1 i ust. 2 ustawy o grach podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, podmioty urządzające gry objęte monopolem państwa oraz uczestnicy turnieju gry pokera. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest:

 1. urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera;
 2. udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.

W świetle powyższych przepisów należy uznać, że podatnikiem podatku od gier jest m.in. podmiot urządzający loterie audioteksowe na podstawie stosownego zezwolenia, a przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest urządzenie loterii audioteksowej.

W myśl art. 73 pkt 2 ustawy o grach podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi w loterii audioteksowej - przychód organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii.

Jak słusznie zauważył Wnioskodawca ustawa o grach hazardowych nie definiuje pojęcia przychodu, ani też nie odsyła wprost do przepisów podatkowych, na gruncie których stosowane jest pojęcie przychodu.

Zgodnie z zasadami wykładni systemowej zewnętrznej, skoro dane pojęcie nie jest definiowane w danym akcie normatywnym, a jest ono określone w innym akcie normatywnym to właśnie z uwagi na konieczność zachowania jednoznaczności systemu prawnego, przy interpretacji tego zwrotu należy odwołać się do znaczenia tego pojęcia na gruncie innego aktu normatywnego, wiodącego w danej dziedzinie. W analizowanym przypadku zasadne jest odwołanie się do znaczenia pojęcia „przychodu” czy też ściślej „przychodu uzyskanego”, na gruncie ustawy podatkowej, w tym przypadku ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654, z późn. zm.).

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Natomiast stosownie do treści art. 12 ust. 3 tej ustawy - za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Przepisy prawa podatkowego wprowadzają więc jako zasadę kasowy charakter przychodu (a więc fizycznie uzyskany przez podatnika), natomiast w odniesieniu do przychodów z działalności gospodarczej zasadę tę ogranicza memoriałowy charakter przychodu (kwota należna, choć nie została jeszcze faktycznie otrzymana).

Objęte powyższą regulacją przychody muszą być zatem następstwem prowadzonej działalności gospodarczej. Między przychodem a działalnością gospodarczą musi zatem istnieć związek skutkujący powstaniem przychodu.

W kontekście rozpatrywanej sprawy trzeba zwrócić uwagę na dwa aspekty sprawy. Mianowicie co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier a w konsekwencji co stanowi podstawę opodatkowania tym podatkiem.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza urządzić loterie audioteksowe w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Spółka wystąpiła do właściwego Dyrektora Izby Celnej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na urządzenie loterii audioteksowej. Zgodnie z regulaminami, loteria będzie opierała się na mechanice zakładającej, iż konsument (uczestnik) nabywa określone w regulaminie produkty po czym, dokonuje rejestracji swojego zgłoszenia w loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, zawierającej numer paragonu potwierdzający nabycie wskazanego produktu . Regulamin określa koszt takiego SMS, treść SMS i informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia do udziału w loterii (SMS bezpłatny).

Na rzecz przedmiotowej loterii usługi SMS są obsługiwane i realizowane przez Agregatora, tj. podmiot współpracujący z operatorami sieci komórkowych oraz innymi podmiotami kooperującymi z operatorami sieci komórkowych. W szczególności, w ramach współpracy ze Spółką zadaniem Agregatora będzie m.in. integrowanie oraz koordynowanie ruchu telekomunikacyjnego pochodzącego od różnych operatorów sieci komórkowych w związku z organizowaną loterią audioteksową, tj. m.in. przyjęcie masowego ruchu telekomunikacyjnego i przygotowanie raportów z ruchu SMS oraz przesyłanie informacji przygotowanych przez Spółkę dla uczestników tych loterii. Czynności podejmowane przez Agregatora w ramach współpracy ze Spółką będą miały charakter wyłącznie techniczny, a Agregator będzie zasadniczo pełnić rolę „przekaźnika”, ponieważ wszelkie zasadnicze funkcje związane z organizacją loterii audioteksowych, w tym posiadanie odpowiedniego sprzętu, na którym odbywa się losowanie i przeprowadzenie samego losowania zwycięzców, należeć będzie do wyłącznej kompetencji Spółki.

Spółka nie będzie dokonywać płatności na rzecz Agregatora z tytułu czynności technicznych przez niego wykonywanych, gdyż w ramach omawianej współpracy dochodzić będzie do uzyskiwania przez Spółkę od Agregatora kwot z tytułu generowania przez Spółkę ruchu SMS-owego, przy czym kwoty te zostaną ustalone w wysokości, która uwzględnia całość funkcji pełnionych przez Agregatora w ramach umowy o współpracy. W konsekwencji w przedmiotowej sytuacji Agregator będzie uzyskiwać przychody od operatorów sieci komórkowych i/lub podmiotów kooperujących z operatorami, a Spółka uzyska przychody od Agregatora z tytułu generowania przez Spółkę ruchu SMS-owego (w wysokości skalkulowanej z uwzględnieniem wszystkich funkcji pełnionych przez Agregatora w ramach współpracy, obejmujących obsługę ruchu telekomunikacyjnego).

Jak wynika z art. 71 ust. 2 ustawy o grach przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest urządzanie gier hazardowych, w tym przypadku loterii audioteksowej, której kwintesencją jest odpłatne połączenie telefoniczne lub wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Należy zatem stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku opodatkowaniu podatkiem od gier podlega działalność Wnioskodawcy w zakresie urządzania loterii, gdzie podstawą opodatkowania jest przychód uzyskany z tej loterii czyli wartości pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę, a wygenerowane przez graczy biorących udział w tej loterii poprzez odpłatne połączenia telefoniczne lub SMS.

Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, iż Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia przychodu z ruchu SMS na gruncie ustawy o grach, bowiem jest podmiotem urządzającym przedmiotowe loterie audioteksowe. Przychodem Spółki jako organizatora loterii audioteksowej dla celów określenia podstawy opodatkowania podatkiem od gier, będzie, stosownie do art. 73 pkt 2 ustawy o grach, przychód z tytułu generowania ruchu SMS – owego na numerze wskazanym przez Agregatora, pomniejszony o koszty potrącone przez operatorów telekomunikacyjnych związane z połączeniami SMS oraz pomniejszony o kwoty uwzględniające całość funkcji pełnionych przez Agregatora.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należało uznać za prawidłowe.

Końcowo tut. Organ podatkowy informuje, że przedmiotem merytorycznej analizy niniejszej interpretacji było jedynie opodatkowanie wykonywanych przez Spółkę czynności na gruncie ustawy o grach hazardowych. Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.