Loterie | Interpretacje podatkowe

Loterie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to loterie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek rozliczenia przychodu w podatku od gier oraz określenia właściwej podstawy opodatkowania z tytułu organizowanych loterii audioteksowych
Fragment:
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółka z o.o. zamierza urządzić loterie audioteksowe w rozumieniu ustawy o grach hazardowych (UGH). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 UGH jednym z rodzajów gier losowych są loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez: wysyłanie krótkich widomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej, a podmiot urządzający loterie oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Zgodnie z art. 7 ust. 2 UGH loterie audioteksowe mogą być urządzane na podstawie udzielonego zezwolenia wyłącznie przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka wystąpiła do właściwego Dyrektora Izby Celnej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na urządzenie loterii audioteksowej. Zgodnie z regulaminami, loteria będzie opierała się na mechanice zakładającej, iż konsument (uczestnik) nabywa określone w regulaminie produkty po czym, dokonuje rejestracji swojego zgłoszenia w loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, zawierającej numer paragonu potwierdzający nabycie wskazanego produktu. Regulamin określa koszt takiego SMS, treść SMS i informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia do udziału w loterii (SMS bezpłatny).
2012
17
lis

Istota:
Czy w przypadku zakupu samochodów osobowych w celu realizacji ww. usług w ramach której dojdzie m.in. do wydania samochodów osobowych laureatom Loterii, podatnik ma obowiązek naliczenia należnego podatku VAT w przypadku nieodpłatnego przekazania zakupionych samochodów w formie nagrody laureatom Loterii?
Fragment:
Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej organizuje min. loterie i konkursy, w tym loterie audiotekstowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10) Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 4 poz. 27) - dalej Loteria”. Działalność w ww. zakresie stanowi działalność podstawową podatnika. Zapytanie podatnika dotyczy stanu faktycznego w którym podatnik świadczy kompleksową usługę, w skład której wchodzi w szczególności organizacja Loterii, jej obsługa techniczna formalna, prowadzenie medialnej kampanii reklamowej oraz wydanie nagród w Loterii jej laureatom. Celem świadczonej usługi jest wzrost sprzedaży usług zleceniodawcy poprzez organizację Loterii, jak również wzrost sprzedaży tytułów uczestnictwa w postaci sms premium, stanowiących podstawę naliczenia należnego podatnikowi wynagrodzenia. Wynagrodzenie objęte fakturą VAT naliczane jest jako określony procent z przychodów z medium z pomocą którego sprzedawany jest sms Premium, pozwalający na udział w tejże Loterii. Regulamin Loterii przewiduje wydanie laureatom/zwycięzcom Loterii nagród rzeczowych w postaci samochodów osobowych. Samochody osobowe w celu ich późniejszego wydania laureatom są wcześniej nabywane przez podatnika od sprzedawcy – dealera samochodów (podatnika prowadzącego działalność gospodarczą m. in. w zakresie sprzedaży nowych samochodów, będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług).
2011
1
wrz

Istota:
Co jest podstawą opodatkowania podatkiem od gier zgodnie z art. 73 pkt 2 ustawy o grach hazardowych?
Fragment:
Już zatem na gruncie art. 73 tej ustawy ustawodawca różnicuje podstawę opodatkowania gier, raz uznając za nią uzyskane przychody (loterie audioteksowe), raz zaś ujmując to szerzej - w postaci sumy wpływów, w przypadku loterii, gier liczbowych oraz zakładów wzajemnych. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach działalności polegającej na produkcji i emisji programów telewizyjnych zamierza urządzać loterie audiotekstowe w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o grach hazardowych, jednym z rodzajów gier losowych są loterie audiotekstowe, w których uczestniczy się przez a) odpłatne połączenie telefoniczne lub b) wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Zgodnie z regulaminami loterie będą prowadzone w określonym programie telewizyjnym (np. T.). Aby wziąć udział w loterii należy zadzwonić bądź wysłać SMS pod wskazany numer. Regulamin określa koszt takiego połączenia/SMS. Połączenia telefoniczne i wiadomości SMS są obsługiwane i realizowane przez operatorów telekomunikacyjnych. Klienci operatorów, łącząc się z określonymi numerami (lub wysyłając na nie SMS) korzystają z usług telekomunikacyjnych tych operatorów.
2011
1
wrz

Istota:
Przychodem Spółki jako organizatora loterii audioteksowej dla celów określenia podstawy opodatkowania podatkiem od gier, będzie przychód ustalony zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, obejmujący kwoty należne na rzecz Spółki od operatorów telekomunikacyjnych za dostarczanie takiej zawartości serwisów multimedialnych w postaci loterii audioteksowych. Innymi słowy, podstawą opodatkowania podatkiem od gier zgodnie z art. 73 pkt 2 ustawy o grach będzie, określona w umowach z operatorami telekomunikacyjnymi jako wynagrodzenie Spółki za świadczone usługi, część przychodów tych operatorów należnych od ich klientów z tytułu dostarczania przez operatorów serwisów multimedialnych polegających na umożliwieniu uczestnictwa w loteriach audioteksowych urządzanych przez Spółkę.
Fragment:
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółka z o.o. zamierza urządzić loterie audiotestowe w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ugh, jednym z rodzajów gier losowych są loterie audiotekstowe, w których uczestniczy się przez: a) odpłatne połączenie telefoniczne lub b) wysyłanie krótkich widomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ugh, loterie audiotekstowe mogą być urządzane na podstawie udzielonego zezwolenia wyłącznie przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka wystąpiła do Dyrektora Izby Celnej z wnioskami o wydanie zezwoleń na urządzenie loterii audiotekstowych. Zgodnie z regulaminami, loterie będą prowadzone w określonym programie telewizyjnym. Aby wziąć udział w loterii należy zadzwonić bądź wysłać SMS pod wskazany numer. Regulamin określa koszt takiego połączenia / SMS. Połączenie telefoniczne i wiadomości SMS są obsługiwane i realizowane przez operatorów telekomunikacyjnych. Klienci operatorów, łącząc się z określonymi numerami (lub wysyłając na nie SMS) korzystają z usług telekomunikacyjnych tych operatorów.
2011
1
wrz

Istota:
Wnioskodawca mógł korzystać ze zwolnienia od podatku od gier, jednakże tylko w okresie do 31 grudnia 2009 r. Od 1 stycznia 2010 r., z uwagi na fakt, iż przepisy w zakresie zwolnienia od podatku od gier loterii audioteksowych utraciły moc obowiązującą i urządzanie loterii audioteksowej nie korzysta już ze zwolnienia a także nie wprowadzono żadnych przepisów przejściowych warunkujących zwolnienie od tego podatku po wejściu w życie nowych uregulowań, Spółka zobowiązana jest do zastosowania regulacji obowiązujących po dniu 1 stycznia 2010 r. Oznacza to, że przychód uzyskiwany z tej loterii od dnia 1 stycznia 2010 r. podlega opodatkowaniu podatkiem od gier, według zasad przewidzianych w rozdziale 7 ustawy o grach hazardowych.
Fragment:
Nr 4, poz. 27 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2009 r., podmioty prowadzące działalność w zakresie gier i zakładów, o których mowa w art. 2, na podstawie udzielonego zezwolenia oraz podmioty urządzające gry i loterie stanowiące monopol Państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier. Zgodnie z art. 40 ust. 4 ww. ustawy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od gier prowadzenie działalności w zakresie wymienionym w art. 2 ust. 1 pkt 9 i 10. W art. 2 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy wymieniono loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe, natomiast w pkt 10 ustawy wymieniono loterie audioteksowe, w których uczestniczy się poprzez odpłatne połączenie telefoniczne, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Stosownie do treści art. 40 ust. 2 i 3 ww. ustawy, obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z chwilą rozpoczęcia wykonywania działalności, natomiast kończy się z chwilą zaprzestania wykonywania działalności. Z powyższego wynika, iż loterie audioteksowe do 31 grudnia 2009 r. korzystały ze zwolnienia od podatku od gier. Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540), która m.in. w zakresie regulacji podatku od gier zastąpiła ustawę o grach i zakładach wzajemnych.
2011
1
sie

Istota:
Świadczone przez Wnioskodawcę usługi generowania ruchu SMS-owego nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, ponieważ Wnioskodawca nie wykonuje działalności w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Jego usługi będą traktowane jako odpłatne świadczenie usług z art. 8 ust. 1 opodatkowane podatkiem VAT na zasadach ogólnych.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę z podmiotem organizującym loterie audioteksowe w rozumieniu przepisow ustawy o grach hazardowych. W tym celu Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę z podmiotem organizującym te loterie (dalej zwany: „Organizatorem”), na mocy której Spółka będzie pełnić rolę agregatora, tj. podmiotu współpracującego z operatorami sieci komórkowych oraz innymi podmiotami kooperującymi z operatorami sieci komórkowych, podejmującego działanie umożliwiające osobom korzystającym z telefonów komórkowych uczestniczenie w loterii audioteksowej poprzez wysyłanie SMS-ów na numer podany przez Organizatora. Zadaniem agregatora będzie m.in. integrowanie oraz koordynowanie ruchu telekomunikacyjnego obsługiwanego przez różnych operatorów sieci komórkowych, tj. m.in. przyjęcie masowego ruchu telekomunikacyjnego i skierowanie go do Organizatora (na urządzenia Organizatora) oraz przesłanie informacji przygotowanych przez Organizatora dla uczestników loterii o udziale w konkursie na urządzenie operatorów telekomunikacyjnych. Tym samym Spółka jako agregator będzie pełnić rolę przekaźnika, zaś wszelkie zasadnicze funkcje związane z realizacją loterii, w tym posiadanie odpowiedniego sprzętu na którym odbywa się losowanie i przeprowadzenie samego losowania nagród należą do wyłącznej kompetencji Organizatora.
2011
1
sie

Istota:
Czy czynności polegające na pośredniczeniu w sprzedaży losów, mieszczą się w zakresie przedmiotowym ustawy o VAT?
Fragment:
W myśl art. 6 w/w ustawy jej przepisów nie stosuje się do: 1) transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans; 2) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy; 3) działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie (ustawa z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych, t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 4 poz. 27 ze zm.). Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych, wideoloterii i gry telebingo stanowi monopol Państwa. Wykonywanie monopolu należy do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, który w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w tym celu tworzy jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. W myśl art. 8 ust. 1 w/w ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.
2011
1
mar

Istota:
Czy prowizja uzyskana od Totalizatora Sportowego za świadczone usługi zawierania umów sprzedaży zakładów oraz losów loterii pieniężnych podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
(...) imprezy sportowe, 5) wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5) 5a) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach , usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach 5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72) 6) działalności agencji informacyjnych, 7) usług wydawniczych, 8) usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz.12 Gdzie: ex - dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania sup1;) - dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. Z danych posiadanych przez tutejszy urząd wynika , iż prowadzi Pani działalność handlową - kiosk z prasą i art. przemysłowymi, w którym prowadzona jest również kolektura Totolotka.
2011
1
mar

Istota:
Czy świadczone usługi na rzecz Totalizatora Sportowego są zwolnione z podatku VAT?
Fragment:
Po rozpatrzeniu wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lęborku wyjaśnia jak niżej: Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 1 wyżej cytowanej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005r., zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod pozycją 11 tegoż załącznika ustawodawca ujął usługi o symbolu ex 92 – usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem sup 1) – z wyłączeniem: usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych, usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61), wstępu na spektakle, (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy świadczone usługi na rzecz Totalizatora Sportowego są zwolnione z podatku VAT?
Fragment:
Po rozpatrzeniu wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lęborku wyjaśnia jak niżej: Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 1 wyżej cytowanej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005r., zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod pozycją 11 tegoż załącznika ustawodawca ujął usługi o symbolu ex 92 – usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem sup 1) – z wyłączeniem: usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych, usług w zakresie działalności stadionów i innych (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Loterie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.