Loterie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to loterie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
17
lis

Istota:

Obowiązek rozliczenia przychodu w podatku od gier oraz określenia właściwej podstawy opodatkowania z tytułu organizowanych loterii audioteksowych

Fragment:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółka z o.o. zamierza urządzić loterie audioteksowe w rozumieniu ustawy o grach hazardowych (UGH). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 UGH jednym z rodzajów gier losowych są loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez: wysyłanie krótkich widomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej, a podmiot urządzający loterie oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Zgodnie z art. 7 ust. 2 UGH loterie audioteksowe mogą być urządzane na podstawie udzielonego zezwolenia wyłącznie przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka wystąpiła do właściwego Dyrektora Izby Celnej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na urządzenie loterii audioteksowej. Zgodnie z regulaminami, loteria będzie opierała się na mechanice zakładającej, iż konsument (uczestnik) nabywa określone w regulaminie produkty po czym, dokonuje rejestracji swojego zgłoszenia w loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, zawierającej numer paragonu potwierdzający nabycie wskazanego produktu. Regulamin określa koszt takiego SMS, treść SMS i informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia do udziału w loterii (SMS bezpłatny).

2011
1
wrz

Istota:

Czy w przypadku zakupu samochodów osobowych w celu realizacji ww. usług w ramach której dojdzie m.in. do wydania samochodów osobowych laureatom Loterii, podatnik ma obowiązek naliczenia należnego podatku VAT w przypadku nieodpłatnego przekazania zakupionych samochodów w formie nagrody laureatom Loterii?

Fragment:

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej organizuje min. loterie i konkursy, w tym loterie audiotekstowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10) Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 4 poz. 27) - dalej Loteria”. Działalność w ww. zakresie stanowi działalność podstawową podatnika. Zapytanie podatnika dotyczy stanu faktycznego w którym podatnik świadczy kompleksową usługę, w skład której wchodzi w szczególności organizacja Loterii, jej obsługa techniczna formalna, prowadzenie medialnej kampanii reklamowej oraz wydanie nagród w Loterii jej laureatom. Celem świadczonej usługi jest wzrost sprzedaży usług zleceniodawcy poprzez organizację Loterii, jak również wzrost sprzedaży tytułów uczestnictwa w postaci sms premium, stanowiących podstawę naliczenia należnego podatnikowi wynagrodzenia. Wynagrodzenie objęte fakturą VAT naliczane jest jako określony procent z przychodów z medium z pomocą którego sprzedawany jest sms Premium, pozwalający na udział w tejże Loterii. Regulamin Loterii przewiduje wydanie laureatom/zwycięzcom Loterii nagród rzeczowych w postaci samochodów osobowych. Samochody osobowe w celu ich późniejszego wydania laureatom są wcześniej nabywane przez podatnika od sprzedawcy – dealera samochodów (podatnika prowadzącego działalność gospodarczą m. in. w zakresie sprzedaży nowych samochodów, będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług).

2011
1
wrz

Istota:

Co jest podstawą opodatkowania podatkiem od gier zgodnie z art. 73 pkt 2 ustawy o grach hazardowych?

Fragment:

Już zatem na gruncie art. 73 tej ustawy ustawodawca różnicuje podstawę opodatkowania gier, raz uznając za nią uzyskane przychody (loterie audioteksowe), raz zaś ujmując to szerzej - w postaci sumy wpływów, w przypadku loterii, gier liczbowych oraz zakładów wzajemnych. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach działalności polegającej na produkcji i emisji programów telewizyjnych zamierza urządzać loterie audiotekstowe w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o grach hazardowych, jednym z rodzajów gier losowych są loterie audiotekstowe, w których uczestniczy się przez a) odpłatne połączenie telefoniczne lub b) wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Zgodnie z regulaminami loterie będą prowadzone w określonym programie telewizyjnym (np. T.). Aby wziąć udział w loterii należy zadzwonić bądź wysłać SMS pod wskazany numer. Regulamin określa koszt takiego połączenia/SMS. Połączenia telefoniczne i wiadomości SMS są obsługiwane i realizowane przez operatorów telekomunikacyjnych. Klienci operatorów, łącząc się z określonymi numerami (lub wysyłając na nie SMS) korzystają z usług telekomunikacyjnych tych operatorów.

2011
1
wrz

Istota:

Przychodem Spółki jako organizatora loterii audioteksowej dla celów określenia podstawy opodatkowania podatkiem od gier, będzie przychód ustalony zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, obejmujący kwoty należne na rzecz Spółki od operatorów telekomunikacyjnych za dostarczanie takiej zawartości serwisów multimedialnych w postaci loterii audioteksowych. Innymi słowy, podstawą opodatkowania podatkiem od gier zgodnie z art. 73 pkt 2 ustawy o grach będzie, określona w umowach z operatorami telekomunikacyjnymi jako wynagrodzenie Spółki za świadczone usługi, część przychodów tych operatorów należnych od ich klientów z tytułu dostarczania przez operatorów serwisów multimedialnych polegających na umożliwieniu uczestnictwa w loteriach audioteksowych urządzanych przez Spółkę.

Fragment:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółka z o.o. zamierza urządzić loterie audiotestowe w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ugh, jednym z rodzajów gier losowych są loterie audiotekstowe, w których uczestniczy się przez: a) odpłatne połączenie telefoniczne lub b) wysyłanie krótkich widomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ugh, loterie audiotekstowe mogą być urządzane na podstawie udzielonego zezwolenia wyłącznie przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka wystąpiła do Dyrektora Izby Celnej z wnioskami o wydanie zezwoleń na urządzenie loterii audiotekstowych. Zgodnie z regulaminami, loterie będą prowadzone w określonym programie telewizyjnym. Aby wziąć udział w loterii należy zadzwonić bądź wysłać SMS pod wskazany numer. Regulamin określa koszt takiego połączenia / SMS. Połączenie telefoniczne i wiadomości SMS są obsługiwane i realizowane przez operatorów telekomunikacyjnych. Klienci operatorów, łącząc się z określonymi numerami (lub wysyłając na nie SMS) korzystają z usług telekomunikacyjnych tych operatorów.

2011
1
sie

Istota:

Wnioskodawca mógł korzystać ze zwolnienia od podatku od gier, jednakże tylko w okresie do 31 grudnia 2009 r. Od 1 stycznia 2010 r., z uwagi na fakt, iż przepisy w zakresie zwolnienia od podatku od gier loterii audioteksowych utraciły moc obowiązującą i urządzanie loterii audioteksowej nie korzysta już ze zwolnienia a także nie wprowadzono żadnych przepisów przejściowych warunkujących zwolnienie od tego podatku po wejściu w życie nowych uregulowań, Spółka zobowiązana jest do zastosowania regulacji obowiązujących po dniu 1 stycznia 2010 r. Oznacza to, że przychód uzyskiwany z tej loterii od dnia 1 stycznia 2010 r. podlega opodatkowaniu podatkiem od gier, według zasad przewidzianych w rozdziale 7 ustawy o grach hazardowych.

Fragment:

Nr 4, poz. 27 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2009 r., podmioty prowadzące działalność w zakresie gier i zakładów, o których mowa w art. 2, na podstawie udzielonego zezwolenia oraz podmioty urządzające gry i loterie stanowiące monopol Państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier. Zgodnie z art. 40 ust. 4 ww. ustawy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od gier prowadzenie działalności w zakresie wymienionym w art. 2 ust. 1 pkt 9 i 10. W art. 2 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy wymieniono loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe, natomiast w pkt 10 ustawy wymieniono loterie audioteksowe, w których uczestniczy się poprzez odpłatne połączenie telefoniczne, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Stosownie do treści art. 40 ust. 2 i 3 ww. ustawy, obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z chwilą rozpoczęcia wykonywania działalności, natomiast kończy się z chwilą zaprzestania wykonywania działalności. Z powyższego wynika, iż loterie audioteksowe do 31 grudnia 2009 r. korzystały ze zwolnienia od podatku od gier. Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540), która m.in. w zakresie regulacji podatku od gier zastąpiła ustawę o grach i zakładach wzajemnych.

2011
1
sie

Istota:

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi generowania ruchu SMS-owego nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, ponieważ Wnioskodawca nie wykonuje działalności w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Jego usługi będą traktowane jako odpłatne świadczenie usług z art. 8 ust. 1 opodatkowane podatkiem VAT na zasadach ogólnych.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę z podmiotem organizującym loterie audioteksowe w rozumieniu przepisow ustawy o grach hazardowych. W tym celu Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę z podmiotem organizującym te loterie (dalej zwany: „Organizatorem”), na mocy której Spółka będzie pełnić rolę agregatora, tj. podmiotu współpracującego z operatorami sieci komórkowych oraz innymi podmiotami kooperującymi z operatorami sieci komórkowych, podejmującego działanie umożliwiające osobom korzystającym z telefonów komórkowych uczestniczenie w loterii audioteksowej poprzez wysyłanie SMS-ów na numer podany przez Organizatora. Zadaniem agregatora będzie m.in. integrowanie oraz koordynowanie ruchu telekomunikacyjnego obsługiwanego przez różnych operatorów sieci komórkowych, tj. m.in. przyjęcie masowego ruchu telekomunikacyjnego i skierowanie go do Organizatora (na urządzenia Organizatora) oraz przesłanie informacji przygotowanych przez Organizatora dla uczestników loterii o udziale w konkursie na urządzenie operatorów telekomunikacyjnych. Tym samym Spółka jako agregator będzie pełnić rolę przekaźnika, zaś wszelkie zasadnicze funkcje związane z realizacją loterii, w tym posiadanie odpowiedniego sprzętu na którym odbywa się losowanie i przeprowadzenie samego losowania nagród należą do wyłącznej kompetencji Organizatora.

2011
1
mar

Istota:

Czy czynności polegające na pośredniczeniu w sprzedaży losów, mieszczą się w zakresie przedmiotowym ustawy o VAT?

Fragment:

W myśl art. 6 w/w ustawy jej przepisów nie stosuje się do: 1) transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans; 2) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy; 3) działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie (ustawa z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych, t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 4 poz. 27 ze zm.). Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych, wideoloterii i gry telebingo stanowi monopol Państwa. Wykonywanie monopolu należy do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, który w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w tym celu tworzy jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. W myśl art. 8 ust. 1 w/w ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

2011
1
mar

Istota:

Czy prowizja uzyskana od Totalizatora Sportowego za świadczone usługi zawierania umów sprzedaży zakładów oraz losów loterii pieniężnych podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) imprezy sportowe, 5) wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5) 5a) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach , usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach 5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72) 6) działalności agencji informacyjnych, 7) usług wydawniczych, 8) usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz.12 Gdzie: ex - dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania sup1;) - dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. Z danych posiadanych przez tutejszy urząd wynika , iż prowadzi Pani działalność handlową - kiosk z prasą i art. przemysłowymi, w którym prowadzona jest również kolektura Totolotka.

2011
1
mar

Istota:

Czy świadczone usługi na rzecz Totalizatora Sportowego są zwolnione z podatku VAT?

Fragment:

Po rozpatrzeniu wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lęborku wyjaśnia jak niżej: Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 1 wyżej cytowanej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005r., zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod pozycją 11 tegoż załącznika ustawodawca ujął usługi o symbolu ex 92 – usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem sup 1) – z wyłączeniem: usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych, usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61), wstępu na spektakle, (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy świadczone usługi na rzecz Totalizatora Sportowego są zwolnione z podatku VAT?

Fragment:

Po rozpatrzeniu wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lęborku wyjaśnia jak niżej: Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 1 wyżej cytowanej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005r., zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod pozycją 11 tegoż załącznika ustawodawca ujął usługi o symbolu ex 92 – usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem sup 1) – z wyłączeniem: usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych, usług w zakresie działalności stadionów i innych (...)