IPPB2/4511-219/15-2/MK1 | Interpretacja indywidualna

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym mamy do czynienia z wygranymi w loterii promocyjnej, organizowanej przez podmiot do tego uprawniony. Jeśli jednorazowa wartość wygranej nie przekroczy kwoty 2280,00 zł w świetle powołanych powyżej przepisów należy uznać, że zostaną spełnione warunki określające zwolnienie przedmiotowe na mocy art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy przy tym wskazać, że w sytuacji, gdy jednorazowa wartość wygranej przekroczy kwotę 2280,00 zł, to Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do pobrania podatku w wysokości 10% od całej wartość wygranej. Wobec tego wygrane uzyskane w ramach loterii promocyjnej, o ile ich jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 2.280,00 zł, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
IPPB2/4511-219/15-2/MK1interpretacja indywidualna
  1. loteria promocyjna
  2. nagrody
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą nagród wydawanych w Loterii na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą nagród wydawanych w Loterii na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Polski <dalej: Spółka>.Spółka specjalizuje się w produkcji premiksów witaminowo-mineralnych, innowacyjnych dodatków żywieniowych dla zwierząt gospodarskich <dalej: Produkty> oraz w doradztwie żywieniowym świadczonym dla hodowców zwierząt gospodarskich. Produkty oferowane są nabywcom w formule sprzedaży bezpośredniej, tj. stroną umowy sprzedaży Produktu jest Spółka oraz nabywca <dalej: model sprzedaży bezpośredniej>, bądź za pośrednictwem sieci dystrybutorów <dalej: Punkty sprzedaży>, dokonujących sprzedaży Produktów na rzecz nabywców <dalej: model sprzedaży pośredniej>.

W związku z prowadzoną działalnością produkcyjną, Spółka podejmuje szereg działań, ukierunkowanych na aktualnych, jak i przyszłych nabywców Produktów, zmierzających do zwiększenia wolumenu przychodów Spółki z tytułu Produktów sprzedawanych w modelu sprzedaży bezpośredniej i pośredniej.

W ramach wyżej wskazanych działań promocyjnych, Spółka planuje przeprowadzenie loterii promocyjnej <dalej: Loteria>. Loteria zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o grach hazardowych <dalej: ugh>, po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Izby Celnej.

W Loterii będą mogli wziąć udział wszyscy nabywcy, którzy w okresie jej trwania zakupią Produkty objęte promocją. W konsekwencji, uczestnikami Loterii mogą być m.in. rolnicy indywidualni oraz inne osoby fizyczne, które prowadzą działalność rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie bądź za pośrednictwem spółek niebędących osobami prawnymi, jak też osobom fizycznym nie prowadzącym wyżej wskazanej działalności. Uprawnienie do udziału w Loterii będzie przysługiwało również innym nabywcom Produktów Spółki, w tym spółkom kapitałowym i rolniczym spółdzielniom produkcyjnym. W Promocji nie będą mogły brać udziału osoby zatrudnione w Spółce bądź w Punktach sprzedaży.

Szczegółowe zasady Loterii, w tym lista Produktów objętych promocją oraz sposób ich identyfikacji za pomocą kodów, paragonów lub innych znaków, potwierdzających fakt nabycia Produktu, zostaną określone w regulaminie Loterii <dalej: Regulamin>.

Zgłoszenie uczestnictwa w Loterii będzie następowało poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Spółki, dedykowanej do Promocji. W ramach zgłoszenia nabywca będzie zobowiązany do podania danych osobowych i adresowych oraz oznaczeń identyfikujących Produkt.

W ramach Loterii zostaną przeprowadzone losowania nagród pieniężnych i rzeczowych <dalej: Nagrody>. Wartość poszczególnych Nagród może przekraczać kwotę 2.280 zł, jak również nie przekraczać tej kwoty.

Na żądanie osoby nagrodzonej Spółka będzie sporządzała zaświadczenie o uzyskanej Nagrodzie.

Każda nabyta jednostka Produktu, objętego promocją, której identyfikacja będzie szczegółowo określona w Regulaminie, będzie uprawniała nabywcę do wzięcia udziału w jednym losowaniu Nagród.

Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii będzie sprawować komisja powołana przez Spółkę, w skład której wejdzie osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów, upoważniające do sprawowania nadzoru nad loteriami promocyjnymi.

Zarówno Regulamin, jak również listy osób nagrodzonych w wyniku losowania Nagród, będą publikowane na ogólnodostępnej stronie internetowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od Nagród wydawanych w Loterii na rzecz rolników indywidualnych oraz innych osób fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie bądź za pośrednictwem spółek niebędących osobami prawnymi, jak też osobom fizycznym nieprowadzącym wyżej wskazanej działalności, Spółka będzie zobowiązana do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art . 21 ust. 1 pkt 6a updof...

Przedmiotem niniejszej interpretacji dotyczy obowiązków płatnika w związku z wypłatą nagród wydawanych w Loterii na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, od Nagród wydawanych w Loterii na rzecz rolników indywidualnych oraz innych osób fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie bądź za pośrednictwem spółek niebędących osobami prawnymi, jak też osobom fizycznym nieprowadzącym wyżej wskazanej działalności, Spółka będzie zobowiązana do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6a updof.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 updof od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. l pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 updof osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej, są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof.

W konsekwencji, płatnik, dokonujący świadczeń z tytułu wygranych w grach, jest zobowiązany do poboru 10% zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, z uwzględnieniem zwolnień podatkowych, określonych w art. 21 ust.l pkt 6, 6a i 68 updof.

Biorąc pod uwagę, iż:

  • ustawa o pdof nie zawiera definicji pojęcia „wygrane w grach”,
  • organizowana przez Spółkę Loteria będzie miała formę loterii promocyjnej,
  • zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ugh loteria promocyjna stanowi grę losową, tj. grę o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii,

należy stwierdzić, że Nagrody uzyskiwane w Loterii będą stanowiły wygrane w grach, podlegające opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof.

W konsekwencji, Spółka będzie zobowiązana do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagród wydawanych w Loterii na rzecz rolników indywidualnych oraz innych osób fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie bądź za pośrednictwem spółek niebędących osobami prawnymi, jak też na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących wyżej wskazanej działalności.

Należy podkreślić, iż realizacja powyższego obowiązku przez płatnika następuje niezależnie od tego czy świadczenia z tytułu wygranych w grach dokonywane są na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą, pozarolniczą działalność gospodarczą, lub nieprowadzących wyżej wskazanej działalności. W każdym z wyżej wskazanych przypadków płatnik jest zobowiązany do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Stosownie natomiast do art. 21 ust. 1 pkt 6a updof Spółka nie będzie zobowiązana do poboru 10% zryczałtowanego podatku, jeżeli jednorazowa wartość Nagrody w Loterii nie przekroczy kwoty 2.280 zł. W takim przypadku zostaną bowiem spełnione warunki uzasadniające zastosowanie powołanego zwolnienia, tj:

  • wygrana zostanie uzyskana w Loterii, zorganizowanej w formie loterii promocyjnej,
  • Loteria zostanie urządzona i przeprowadzona przez Spółkę na podstawie przepisów ugh, po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Izby Celnej, a więc Loteria zostanie urządzona i przeprowadzona przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w Polsce,
  • jednorazowa wartość wygranej nie przekroczy 2.280 zł.

W konsekwencji, od Nagród wydawanych w Loterii na rzecz rolników indywidualnych oraz innych osób fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie bądź za pośrednictwem spółek niebędących osobami prawnymi, jak również na rzecz osób nieprowadzących wyżej wskazanej działalności, Spółka będzie zobowiązana do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art . 21 ust. 1 pkt 6a updof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 6a cyt. ustawy wolne od podatku dochodowego są wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z powołanego powyżej przepisu wynika, że wygrana uzyskana w ramach loterii urządzonej i prowadzonej przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów o grach hazardowych, o ile jej jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 2280,00 zł, będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji loterii. Słownik Języka Polskiego wydany w 1963 r. definiuje loterię jako publiczną grę hazardową, której uczestnicy nabywają bilety numerowane (losy), zyskując szansę wygranej. Natomiast Słownik Języka Polskiego z 1984 r. definiuje loterię jako grę, w której uczestnicy nabywają bilety numerowane (losy), a o wygranej decyduje losowanie. Loteria polega zatem na losowym przyznaniu nagrody wśród uczestników, którzy nabyli dowód udziału w grze. Do uznania gry za losową niezbędne jest zatem występowanie elementu losowości w przyznaniu nagrody.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Polski <dalej: Spółka>. Spółka specjalizuje się w produkcji premiksów witaminowo-mineralnych, innowacyjnych dodatków żywieniowych dla zwierząt gospodarskich <dalej: Produkty> oraz w doradztwie żywieniowym świadczonym dla hodowców zwierząt gospodarskich. Produkty oferowane są nabywcom w formule sprzedaży bezpośredniej, tj. stroną umowy sprzedaży Produktu jest Spółka oraz nabywca <dalej: model sprzedaży bezpośredniej>, bądź za pośrednictwem sieci dystrybutorów <dalej: Punkty sprzedaży>, dokonujących sprzedaży Produktów na rzecz nabywców <dalej: model sprzedaży pośredniej>. W związku z prowadzoną działalnością produkcyjną, Spółka podejmuje szereg działań, ukierunkowanych na aktualnych, jak i przyszłych nabywców Produktów, zmierzających do zwiększenia wolumenu przychodów Spółki z tytułu Produktów sprzedawanych w modelu sprzedaży bezpośredniej i pośredniej. W ramach wyżej wskazanych działań promocyjnych, Spółka planuje przeprowadzenie loterii promocyjnej. Loteria zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o grach hazardowych <dalej: ugh>, po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Izby Celnej. W Loterii będą mogli wziąć udział wszyscy nabywcy, którzy w okresie jej trwania zakupią Produkty objęte promocją. W konsekwencji, uczestnikami Loterii mogą być m.in. rolnicy indywidualni oraz inne osoby fizyczne, które prowadzą działalność rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie bądź za pośrednictwem spółek niebędących osobami prawnymi, jak też osobom fizycznym nie prowadzącym wyżej wskazanej działalności. Uprawnienie do udziału w Loterii będzie przysługiwało również innym nabywcom Produktów Spółki, w tym spółkom kapitałowym i rolniczym spółdzielniom produkcyjnym. W Promocji nie będą mogły brać udziału osoby zatrudnione w Spółce bądź w Punktach sprzedaży. Szczegółowe zasady Loterii, w tym lista Produktów objętych promocją oraz sposób ich identyfikacji za pomocą kodów, paragonów lub innych znaków, potwierdzających fakt nabycia Produktu, zostaną określone w regulaminie Loterii. Zgłoszenie uczestnictwa w Loterii będzie następowało poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Spółki, dedykowanej do Promocji. W ramach zgłoszenia nabywca będzie zobowiązany do podania danych osobowych i adresowych oraz oznaczeń identyfikujących Produkt. W ramach Loterii zostaną przeprowadzone losowania nagród pieniężnych i rzeczowych. Wartość poszczególnych Nagród może przekraczać kwotę 2.280 zł, jak również nie przekraczać tej kwoty. Na żądanie osoby nagrodzonej Spółka będzie sporządzała zaświadczenie o uzyskanej Nagrodzie. Każda nabyta jednostka Produktu, objętego promocją, której identyfikacja będzie szczegółowo określona w Regulaminie, będzie uprawniała nabywcę do wzięcia udziału w jednym losowaniu Nagród. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii będzie sprawować komisja powołana przez Spółkę, w skład której wejdzie osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów, upoważniające do sprawowania nadzoru nad loteriami promocyjnymi. Zarówno Regulamin, jak również listy osób nagrodzonych w wyniku losowania Nagród, będą publikowane na ogólnodostępnej stronie internetowej.

Ustawowa definicja gry losowej zawarta została w art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), który stanowi, że grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Jedną z gier losowych jest określona w pkt 10 powołanego przepisu loteria promocyjna, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Z powołanych przepisów wynika, że gra losowa (loteria promocyjna) wymaga spełnienia trzech warunków: nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze, skutkującego nieodpłatnym w niej uczestnictwem, istnienia regulaminu oraz zależności wyniku od przypadku.

Art. 7 ust. 1 ww. ustawy o grach hazardowych stanowi, że loterie fantowe, gry bingo fantowe i loterie promocyjne mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Stosownie do art. 32 ust. 3 cyt. wyżej ustawy zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej jednego dyrektora izby celnej udziela dyrektor izby celnej, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym mamy do czynienia z wygranymi w loterii promocyjnej, organizowanej przez podmiot do tego uprawniony. Jeśli jednorazowa wartość wygranej nie przekroczy kwoty 2280,00 zł w świetle powołanych powyżej przepisów należy uznać, że zostaną spełnione warunki określające zwolnienie przedmiotowe na mocy art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy przy tym wskazać, że w sytuacji, gdy jednorazowa wartość wygranej przekroczy kwotę 2280,00 zł, to Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do pobrania podatku w wysokości 10% od całej wartość wygranej.

Wobec tego wygrane uzyskane w ramach loterii promocyjnej, o ile ich jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 2.280,00 zł, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.