IBPP4/4513-266/16-2/PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Rozpoznanie loterii promocyjnej i jej opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 15 lipca 2016 r. (data wpływu 19 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier w zakresie rozpoznania loterii promocyjnej i jej opodatkowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od gier w zakresie rozpoznania loterii promocyjnej i jej opodatkowania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (Spółka) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, planuje uruchomienie pod swoją marką strony internetowej (dalej: Sklep Internetowy) umożliwiającej osobom zainteresowanym dostęp do oferowanych przez Spółkę treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych i/lub usług i/lub towarów.

W ramach Sklepu Internetowego Spółka zamierza oferować dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych i/lub sprzedaż towarów lub usług, np. usługi dostępu do zdigitalizowanych treści multimedialnych, takich jak: bieżące serwisy informacyjne, artykuły prasowe, materiały filmowe, nagrania muzyczne, gry itp. Działanie Sklepu Internetowego nie będzie odbiegała od innych tego typu serwisów. W zakresie działania Sklep Internetowy będzie zbliżony do sposobu funkcjonowania takich mediów jak np. ..., które również udostępniają odpłatnie część treści multimedialnych. Spółka zakłada różnorodność treści multimedialnych oferowanych w ramach Sklepu Internetowego (treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych i/lub towarów i/lub usług). Oferowane w ramach Sklepu Internetowego treści multimedialne (treści cyfrowe niezapisane na nośnikach materialnych, towary, usługi) mogą być własnością Spółki lub innych podmiotów. Spółka zakłada, że dostęp do oferowanych treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych i/lub usług będzie nabywany czasowo, tj. np. w jednostkach godzinowych lub dobowych.

Płatności za treści cyfrowe niezapisane na nośnikach materialnych i/lub usługi i/lub towary nabywane w ramach Sklepu Internetowego będą mogły być dokonywane przelewem bankowym lub internetowym, przy czym Spółka przewiduje głównie wykorzystanie przelewów internetowych, za pomocą aplikacji takich jak PayU lub PayPal, umożliwiających dokonywanie przelewu bezpośrednio ze strony internetowej Sklepu. Płatności będą mogły być dokonywane również w formie SMS-a lub przekazem pocztowym.

Nabycie treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, usług lub towarów następuje z chwilą dokonania płatności - po dokonaniu płatności użytkownik w odpowiedzi otrzymywałby kod dostępu do Sklepu Internetowego, uprawniający go do pobrania lub odbioru wybranej treści multimedialnej, towaru lub usługi (np. dostępu do treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych przez określony czas lub otrzymania wybranego towaru). W przypadku kolejnych nabyć otrzymywałby kolejne kody dostępu lub kolejne usługi lub towary.

W celu promocji Sklepu Internetowego, zachęcenia potencjalnych nabywców do skorzystania z oferty Spółki i zwiększenia sprzedaży treści multimedialnych, usług bądź towarów tam oferowanych Spółka planuje zorganizowanie loterii dla klientów tego Sklepu, w których oferowane będą wygrane (nagrody rzeczowe lub pieniężne).

Loteria zostanie zorganizowana na podstawie zezwolenia wydanego przez dyrektora właściwej izby celnej. W tym celu Spółka złoży stosowny wniosek o wydanie zezwolenia na urządzenie przedmiotowej loterii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

W zależności od sytuacji rynkowej, w loterii będą mogli wziąć udział nabywcy jakiejkolwiek treści cyfrowej niezapisanej na nośnikach materialnych, usługi lub towaru albo jedynie nabywcy wybranych treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, usług lub towarów objętych promocjami.

W celu dokonania zgłoszenia udziału w loterii koniecznym będzie podanie, w tytule płatności lub w treści SMS-a, przez osobę nabywająca daną treść, usługę lub towar określonego hasła, którym może być np. imię użytkownika lub innej treści wskazanej przez Spółkę. Osoba dokonująca płatności w inny sposób niż z wykorzystaniem SMS-a powinna również podać w tytule płatności swój numer telefonu.

Zatem, uczestnik loterii nie będzie musiał zgłaszać dodatkowo swojego udziału w loterii, ale zrobi to przy nabywaniu treści cyfrowej niezapisanej na nośnikach materialnych, usługi lub towaru. Jednak z drugiej strony uczestnik może świadomie dokonać wyboru, czy chce tylko nabyć usługę, czy też nabyć usługę i jednocześnie wziąć udział w loterii, bowiem osoba zainteresowana tylko nabyciem treści cyfrowej niezapisanej na nośnikach materialnych, usługi lub towaru nie jest zobowiązana, w każdym przypadku nabycia, zgłosić się do udziału w loterii. Osoby, które nie będą zainteresowane udziałem w loterii, przy nabyciu nie będą podawać stosowanego hasła, np. imienia, co będzie oznaczało, że nie będą uczestniczyć w losowaniu.

Spółka nie będzie pobierała żadnej dodatkowej płatności za udział w loterii, tj. osoba, która zapłaciła za treści, usługę lub towar nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w loterii. Jedynym przychodem Spółki będzie kwota wynagrodzenia za dostarczane treści cyfrowe niezapisane na nośnikach materialnych, świadczone usługi lub sprzedawane towary, otrzymywane w formie przelewów, przekazów PayU lub PayPal, przekazów bankowych lub pocztowych lub płatności SMS-em.

Spółka przewiduje, że za każdą nabytą jednostkę dostępu do Sklepu Internetowego (np. godzinną) lub inną treść cyfrową niezapisaną na nośnikach materialnych, usługę lub towar, uczestnik nabędzie jedno uprawnienie do udziału w losowaniu (np. jeden los) w organizowanej loterii. W związku z powyższym, osoby które nabędą dostęp na dłuższy czas albo nabędą więcej treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, usług lub towarów, będą zwiększać swoje szanse w losowaniu tyle razy ile razy nabyli treści cyfrowe niezapisane na nośnikach materialnych, usługi lub towary, w okresie pomiędzy losowaniami. Spółka przewiduje również możliwość organizowania w ramach loterii akcji bonusowych, czy okresów promocyjnych polegających na tym, że nabywca treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, usług lub towarów, w określonych przedziałach czasowych, będzie otrzymywał za jedno nabycie więcej niż jedno uprawnienie do udziału w losowaniu, (np. więcej niż jeden los).

W oparciu o przedstawione powyżej założenia Spółka przewiduje również możliwość promocji sklepów internetowych innych podmiotów. W takim przypadku, loteria może być zorganizowana na zlecenie innego podmiotu w celu promocji sklepu internetowego, zachęcenia potencjalnych nabywców do skorzystania z oferty tego podmiotu i zwiększenia sprzedaży treści multimedialnych, usług bądź towarów tam oferowanych. Zasady udziału w loterii, w których oferowane będą wygrane (nagrody rzeczowe lub pieniężne), będą tożsame jak w przypadku planowanego przedsięwzięcia na potrzeby Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy loterie, które planuje organizować Spółka podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier, jeżeli do udziału w loterii uprawniać będzie nabycie każdej treści cyfrowej niezapisanej na nośnikach materialnych, usługi i/lub każdego z towarów oferowanych w Sklepie Internetowym?
 2. Czy loterie, które planuje organizować Spółka podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier, jeżeli do udziału w loterii uprawniać będzie nabycie tylko wybranych treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, towarów i/lub usług oferowanych w Sklepie Internetowym?
 3. Czy loterie, które planuje organizować Spółka w celu promocji sklepów internetowych i oferowanych tam treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, usług i/lub towarów innych podmiotów podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier, jeżeli do udziału w loterii uprawniać będzie nabycie każdej treści cyfrowej niezapisanej na nośnikach materialnych, usługi i/lub każdego z towarów oferowanych w Sklepie Internetowym?
 4. Czy loterie, które planuje organizować Spółka w celu promocji sklepów internetowych i oferowanych tam treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, usług i/lub towarów innych podmiotów podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier, jeżeli do udziału w loterii uprawniać będzie nabycie tylko wybranych treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, usług i/lub towarów oferowanych w Sklepie Internetowym? Stanowisko Spółki

Zdaniem Wnioskodawcy we wszystkich przypadkach przedstawionych w pytaniach powyżej, loterie, które planuje organizować nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od gier, ponieważ opisane powyżej przedsięwzięcia będą stanowić loterie promocyjne, w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, niezależnie od tego czy promocja będzie obejmować każdą treść cyfrową niezapisaną na nośnikach materialnych, usługę lub towar, czy tylko wybrane, jak również czy będzie dotyczyła własnego sklepu internetowego czy sklepu należącego do innego podmiotu.

Uzasadnienie stanowiska Spółki

Ustawowy katalog gier losowych, w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach hazardowych definiuje pojęcie loterii promocyjnej stanowiąc, iż jej ustawowe znamiona wypełnia gra losowa, w której uczestniczy się poprzez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

W definicji loterii promocyjnej, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na konieczność łącznego wystąpienia następujących przesłanek: nabycia (towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze), skutkiem czego jest nieodpłatne uczestnictwo w loterii. Z samej istoty loterii promocyjnej wynika bezpośrednie powiązanie sprzedaży i gry. Analizując treść definicji ustawowej loterii promocyjnej uznać należy, że jest to transakcja wiązana, co oznacza, że nie dojdzie do udziału w loterii, o ile konsument nie nabędzie towaru, usługi (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 9 października 2012 r., sygn. VI ACa 553/12). Wykładnia literalna ww. przepisu, a zwłaszcza użytego w nich sformułowania „i tym samym”, prowadzi do wniosku, że ustawodawca łączy moment nabycia towaru z możliwością nieodpłatnego uczestniczenia w grze. Ktoś nabywa towar lub usługę i tym samym (a więc w ten sposób, poprzez ten akt) uczestniczy (ma taką gwarancję) w grze. Nabywca wie, że akt nabycia uprawnia go do uczestniczenia w grze. Organizator zaś po to organizuje loterię, określoną dalej jako loteria promocyjna, by skłonić potencjalnego klienta do zakupu konkretnego towaru i usługi w danym momencie. Na tym polega tutaj promocja. Powyższe stanowisko zostało wyrażone w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2002 r. sygn. II SA 811/01 (LEX nr 157693).

W przedstawionych powyżej przypadkach mamy do czynienia z łącznym spełnieniem wszystkich przesłanek określonych w ustawowej definicji loterii promocyjnej, albowiem Spółka w organizowanych loteriach oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe, które będą rozlosowywane pomiędzy uczestnikami loterii, którymi są nabywcy określonych treści, usług lub towarów i którzy nie ponoszą kosztów związanych w udziałem w loterii. Mając na uwadze, iż w losowaniu wskazanych nagród uczestniczyć będą jedynie nabywcy treści, usług lub towarów oferowanych przez Spółkę w Sklepie Internetowym, niepodważalnym jest, iż planowana gra jest grą losową - loterią promocyjną. Istotnym bowiem jest, iż uczestnik nabywa treść, usługę lub towar oferowany przez Spółkę i tym samym nieodpłatnie uczestniczy w loterii, a podmiot urządzający loterie oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Sam udział w loterii nie wiąże się z jakąkolwiek odpłatnością, a cena nabywanych treści, usług lub towarów oferowanych w Sklepie Internetowym jest taka sama zarówno dla osób biorących udział w loterii jak i dla osób, które nie chcą w niej uczestniczyć.

W związku z tym, że loterie, które zamierza organizować Spółka spełniają przesłanki określone w definicji loterii promocyjnej określonej w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach hazardowych, są wyłączone z opodatkowania podatkiem od gier, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy o grach hazardowych. Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy loteria będzie dostępna dla nabywców jakichkolwiek treści, usług lub towarów dostępnych w Sklepie Internetowym, czy też będzie dotyczyła tylko wybranych treści, usług lub towarów dostępnych w Sklepie Internetowym. Nie ma także znaczenia, czy loteria będzie miała na celu promocję własnego sklepu internetowego czy też sklepu innego podmiotu.

W interpretacjach prawa podatkowego wskazuje się, że: Dla określenia charakteru organizowanych loterii, jako loterii promocyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach hazardowych należy przede wszystkim dokonać analizy celu jakiemu służyć będą te przedsięwzięcia” (por. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 grudnia 2012 r., sygn. IPPP2/443-1083/12-2/KG www.mf.gov.pl). W omawianym przypadku loterie organizowane przez Spółkę będą miały charakter promocyjny, ponieważ będą zmierzały do zwiększenia sprzedaży treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, usług lub towarów oferowanych przez Sklep Internetowy, a jednocześnie do wypromowania marki Spółki i Sklepu Internetowego.

Promocyjny charakter loterii nie musi - w ocenie Spółki, oznaczać konieczności promocji określonych towarów lub usług. Wystarczającym uzasadnieniem gospodarczym jest bowiem promowanie marki Sklepu Internetowego jako całości. Biorąc pod uwagę dużą konkurencję na rynku oraz dążenie do zwiększenia atrakcyjności proponowanej oferty, Spółka liczy na pozyskanie lojalnego grona klientów oraz zwiększenie sprzedaży zarówno w początkowym okresie jak i w przyszłości. Propozycja nabycia treści, usługi lub towaru, która daje użytkownikowi dodatkowe uprawnienie, tj. możliwość wzięcia udziału w losowaniach nagród, w ocenie Spółki, może się znacząco przyczynić się do zwiększenia sprzedaży, a jednocześnie do wypromowania Sklepu Internetowego. Mając na uwadze powyższe podkreślić należy, iż Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 grudnia 1999 r. jednoznacznie stwierdził, iż celem loterii promocyjnej jest zwiększenie sprzedaży towarów i usług oraz wzrost zysków podmiotów prowadzących tego rodzaju działalność (sygn. akt II SA 1513/99). Analogiczne argumenty dotyczą charakteru loterii organizowanej przez Spółkę na zlecenie innego podmiotu, który będzie kierował się takimi samymi motywami, a loteria będzie zorganizowana w oparciu o takie same zasady.

Należy także podkreślić, iż loterie przez nią organizowane nie będą stanowić loterii audioteksowych w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 pkt 11 powołanej Ustawy. Wprawdzie część uczestników będzie deklarować chęć udziału w loterii w wysyłanych wiadomościach SMS, jednak wiadomości te będą służyły nabyciu treści, usługi lub towaru w Sklepie Internetowym. Sam udział w loterii będzie możliwy jedynie w związku z tym nabyciem. Natomiast, konieczną przesłanką dla zakwalifikowania danego projektu jako loterii audioteksowej jest nawiązywanie przez uczestnika odpłatnych połączeń telefonicznych lub wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS), w celu partycypowania w grze.

Wobec powyższego zasadnym jest twierdzenie, że w loteriach organizowanych przez Spółkę uczestniczyć się będzie poprzez „nabycie towaru lub usługi”, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 powołanej ustawy a nie poprzez „wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS)”. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach indywidualnych, m.in. w Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2012 r., sygn. IPPP27443-929/12-2/MM, gdzie wskazuje się, że wykorzystanie SMS-ów dla zgłoszenia udziału w loterii nie powoduje nadania jej charakteru loterii audioteksowej. W powyższej Interpretacja Organ wskazuje, że „W ocenie tut. Organu podatkowego w analizowanych loteriach nie będzie się uczestniczyć przez odpłatne wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej, jak ma to miejsce w przypadku loterii audioteksowej w myśl art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o grach, ale przez nabycie towaru lub usług, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach. Dlatego też sam fakt zgłoszenia przez Uczestnika swego udziału w loterii jaki będzie następować poprzez wysłanie wiadomości SMS nie świadczy o tym, że analizowana akcja promocyjna (loteria) stanowić będzie loterię audioteksową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Forma zgłoszenia nie może bowiem zmieniać charakteru loterii, których celem w rozpatrywanym przypadku będzie promocja określonych produktów (usług) klientów, od których zainteresowany będzie otrzymywać wynagrodzenie z tytułu organizowanych loterii”.

W ocenie Spółki przedstawione stanowisko organu podatkowego ma istotne znaczenie w przypadku usług, które planuje świadczyć w ramach Sklepu Internetowego, a które powszechnie nabywa się drogą internetową, np. dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, gdzie popularne jest nabycie usługi za pomocą płatności w formie SMS. Dokonywanie płatności za treści, usługi lub produkty nabywane w sklepach internetowych w formie elektronicznej, poprzez przesłanie odpłatnej wiadomości SMS jest coraz bardziej powszechnym sposobem uiszczania ceny w Internecie (tzw. mikropłatności). Zresztą zjawisko to ma miejsce nie tylko w Internecie. Obecnie widoczne jest tendencja poszerzania katalogu takich usług i produktów (płatność za usługi parkingowe, za wynajem rowerów, bilety komunikacji miejskiej). Brak możliwości urządzania loterii promujących takie usługi czy towary nie wydaje się uzasadniony, tym bardziej, że wiadomości SMS stanowią tylko jedną z dostępnych form płatności. Uznanie, że forma płatności przesądza o charakterze loterii stanowiłoby nadinterpretację przepisów ustawy o grach hazardowych. Należy także podkreślić, że w loteriach audioteksowych inne jest źródło przychodu organizatora niż w loteriach promocyjnych. Organizator w loterii audioteksowej osiąga przychód związany z przesyłaniem przez uczestników wiadomości SMS oraz nawiązywania odpłatnych połączeń telefonicznych, co jest immanentną cechą loterii audioteksowej. W przeciwieństwie do loterii promocyjnych, gdzie korzyść będąca następstwem urządzenia loterii promocyjnej jest korzyścią pośrednią, mogącą wystąpić w związku ze wzrostem atrakcyjności promowanych towarów bądź usług i wzrostem ich sprzedaży, a ich organizator osiąga przychód ze sprzedaży oferowanych treści, usług lub towarów.

W myśl art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 612), podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych. Natomiast zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest m.in. urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych.

Jak wynika z art. 71 ust. 2 ustawy o grach przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest urządzanie gier hazardowych, w tym przypadku loterii audioteksowej, której istotą jest odpłatne połączenie telefoniczne lub wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej. Należy zatem stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od gier podlega działalność w zakresie urządzania loterii, gdzie podstawą opodatkowania jest przychód uzyskany z tej loterii, czyli otrzymane wartości pieniężne.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że loterie które planuje organizować Spółka nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od gier, ponieważ będą stanowiły loterie promocyjne w rozumieniu art. 2 ust. pkt powołanej ustawy, niezależnie czy promocja będzie objęty każdy towar, każda treść czy usługa oferowana w Sklepie Internetowym, czy tylko wybrane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, podmioty urządzające gry objęte monopolem państwa oraz uczestnicy turnieju gry pokera.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest:

 1. urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera;
 2. udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.

Stosownie do art. 4 ust. 2 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o grach hazardowych, rozumie się przez to gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach, o których mowa w art. 2.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to:

 • loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;
 • loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez:
  1. odpłatne połączenie telefoniczne lub
  2. wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej
 • - a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania organizowanej przez niego gry losowej. Jak wskazuje w opisie zdarzenia przyszłego planuje rozszerzenie swojej działalności umożliwiającej osobom zainteresowanym dostęp do oferowanych przez Spółkę usług i/lub towarów.

W ramach Sklepu Internetowego Spółka zamierza oferować dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych i/lub sprzedaż towarów lub usług, np. usługi dostępu do zdigitalizowanych treści multimedialnych. Oferowane w ramach Sklepu Internetowego treści multimedialne (treści cyfrowe niezapisane na nośnikach materialnych, towary, usługi) mogą być własnością Spółki lub innych podmiotów. Nabycie treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, usług lub towarów następuje z chwilą dokonania płatności - po dokonaniu płatności użytkownik w odpowiedzi otrzymywałby kod dostępu do Sklepu Internetowego, uprawniający go do pobrania lub odbioru wybranej treści multimedialnej, towaru lub usługi (np. dostępu do treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych przez określony czas lub otrzymania wybranego towaru). W przypadku kolejnych nabyć otrzymywałby kolejne kody dostępu lub kolejne usługi lub towary.

W celu promocji Sklepu Internetowego, zachęcenia potencjalnych nabywców do skorzystania z oferty Spółki i zwiększenia sprzedaży treści multimedialnych, usług bądź towarów tam oferowanych Spółka planuje zorganizowanie loterii dla klientów tego Sklepu, w których oferowane będą wygrane (nagrody rzeczowe lub pieniężne).

Loteria zostanie zorganizowana na podstawie zezwolenia wydanego przez dyrektora właściwej izby celnej. W tym celu Spółka złoży stosowny wniosek o wydanie zezwolenia na urządzenie przedmiotowej loterii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

W zależności od sytuacji rynkowej, w loterii będą mogli wziąć udział nabywcy jakiejkolwiek treści cyfrowej niezapisanej na nośnikach materialnych, usługi lub towaru albo jedynie nabywcy wybranych treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, usług lub towarów objętych promocjami.

W celu dokonania zgłoszenia udziału w loterii koniecznym będzie podanie, w tytule płatności lub w treści SMS-a, przez osobę nabywająca daną treść, usługę lub towar określonego hasła, którym może być np. imię użytkownika lub innej treści wskazanej przez Spółkę. Osoba dokonująca płatności w inny sposób niż z wykorzystaniem SMS-a powinna również podać w tytule płatności swój numer telefonu.

Zatem, uczestnik loterii nie będzie musiał zgłaszać dodatkowo swojego udziału w loterii, ale zrobi to przy nabywaniu treści cyfrowej niezapisanej na nośnikach materialnych, usługi lub towaru. Jednak z drugiej strony uczestnik może świadomie dokonać wyboru, czy chce tylko nabyć usługę, czy też nabyć usługę i jednocześnie wziąć udział w loterii, bowiem osoba zainteresowana tylko nabyciem treści cyfrowej niezapisanej na nośnikach materialnych, usługi lub towaru nie jest zobowiązana, w każdym przypadku nabycia, zgłosić się do udziału w loterii. Spółka nie będzie pobierała żadnej dodatkowej płatności za udział w loterii, tj. osoba, która zapłaciła za treści, usługę lub towar nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w loterii. Jedynym przychodem Spółki będzie kwota wynagrodzenia za dostarczane treści cyfrowe niezapisane na nośnikach materialnych, świadczone usługi lub sprzedawane towary, otrzymywane w formie przelewów, przekazów PayU lub PayPal, przekazów bankowych lub pocztowych lub płatności SMS-em.

Spółka przewiduje, że za każdą nabytą jednostkę dostępu do Sklepu Internetowego (np. godzinną) lub inną treść cyfrową niezapisaną na nośnikach materialnych, usługę lub towar, uczestnik nabędzie jedno uprawnienie do udziału w losowaniu (np. jeden los) w organizowanej loterii. W związku z powyższym, osoby które nabędą dostęp na dłuższy czas albo nabędą więcej treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, usług lub towarów, będą zwiększać swoje szanse w losowaniu tyle razy ile razy nabyli treści cyfrowe niezapisane na nośnikach materialnych, usługi lub towary, w okresie pomiędzy losowaniami. Spółka przewiduje również możliwość organizowania w ramach loterii akcji bonusowych, czy okresów promocyjnych polegających na tym, że nabywca treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, usług lub towarów, w określonych przedziałach czasowych, będzie otrzymywał za jedno nabycie więcej niż jedno uprawnienie do udziału w losowaniu, (np. więcej niż jeden los).

W oparciu o przedstawione powyżej założenia Spółka przewiduje również możliwość promocji sklepów internetowych innych podmiotów. W takim przypadku, loteria może być zorganizowana na zlecenie innego podmiotu w celu promocji sklepu internetowego, zachęcenia potencjalnych nabywców do skorzystania z oferty tego podmiotu i zwiększenia sprzedaży treści multimedialnych, usług bądź towarów tam oferowanych. Zasady udziału w loterii, w których oferowane będą wygrane (nagrody rzeczowe lub pieniężne), będą tożsame jak w przypadku planowanego przedsięwzięcia na potrzeby Spółki.

Zatem aby udzielić odpowiedzi na zadane przez Wnioskodawcę pytania, konieczne jest rozstrzygnięcie czy loteria ta jest loterią promocyjną czy też nie. Dla określenia charakteru organizowanych przez Wnioskodawcę Loterii jako loterii promocyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach należy przede wszystkim dokonać analizy celu, jakiemu służyć będą te przedsięwzięcia. Loteria promocyjna ma służyć promocji produktu bądź usługi. Promocyjny charakter loterii powinien być możliwy do zidentyfikowania i wynikać z całokształtu, przedsięwzięcia.

W loterii promocyjnej uczestniczy się nieodpłatnie po nabyciu, towaru, usługi bądź innego dowodu udziału, i dokonaniu zgłoszenia udziału w loterii. Nieodpłatność udziału w loterii oznacza brak po stronie uczestnika loterii dodatkowych kosztów związanych z nabyciem dowodów udziału w loterii, a także z dokonaniem zgłoszenia udziału w loterii. Każda z form komunikacji, (w tym wypadku dokonanie zgłoszenia) wiąże się z poniesieniem mniejszych bądź większych kosztów po stronie uczestnika loterii. Spełnienie warunku „nieodpłatności udziału w loterii promocyjnej” nie wyklucza tym samym poniesienia przez jej uczestnika standardowych kosztów związanych z dokonywaniem zgłoszenia udziału w loterii, np. opłaty pocztowej czy opłaty za wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) z użyciem sieci telefonii, komórkowej lub stacjonarnej po kosztach operatora (tzn. wg taryfy operatora).

Mechanizm loterii promocyjnej polega zatem na tym aby zgłoszenie udziału w loterii nie następowało na podstawie dodatkowej albo podwyższonej płatności za nabyty towar lub usługę, która byłaby pobierana przez organizatora loterii.

Mając na uwadze opis sprawy, z której wynika, że aby wziąć udział w loterii, przy nabyciu użytkownik winien podać np. swoje imię w tytule przelewu bankowego, albo w treści SMSa (którym będzie dokonywał płatności) i równocześnie Uczestnik nie będzie musiał zgłaszać dodatkowo swojego udziału w loterii, ale zrobi to „przy okazji” nabywania usługi lub towaru, przez co nie będzie musiał ponosić kosztów samego zgłaszania udziału w loterii (np. wysłania kolejnego SMSa ze zgłoszeniem lub wysłaniem SMS o podwyższonej płatności) to w ocenie Organu podatkowego organizowana Loteria pełnić będzie przede wszystkim funkcje marketingowe. Celem Loterii będzie bowiem zwiększenie wolumenu sprzedaży produktów Wnioskodawcy, a nie osiągnięcie zysku z samej Loterii. Tym samym fakt, że część zgłoszeń do Loterii będzie następować poprzez wysłania SMSa nie będzie skutkowało uznaniem jej za loterie audiotekstową albowiem w tym przypadku SMS pełni role zapłaty za nabyty towar/usługę (równocześnie ze zgłoszeniem do Loterii), a nie za odpłatnie wysłany „los”.

Zatem organizowaną przez Wnioskodawcę Loterię należy uznać za loterie promocyjną.

Równocześnie organizowaną przez Wnioskodawcę Loterie należy uznać za loterie promocyjną, niezależnie od tego czy prawo udziału w Loterii będzie przysługiwało od nabycia dowolnego z towarów/usług oferowanych przez Wnioskodawcę czy też od nabycia tylko wybranych towarów/usług oraz niezależnie od tego czy promocja będzie dotyczyć usług i/lub towarów Wnioskodawcy czy też innych podmiotów.

Jak wskazano na wstępie nie każda loteria, mimo uznania jej za grę hazardową, stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od gier - wyłączone z opodatkowania są loterie promocyjne. Oznacza to, że loterie spełniające przesłanki definicyjne określone w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach hazardowych - jako promocyjne - nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

W konsekwencji organizowana przez Wnioskodawcę Loteria nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od gier.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.