IBPP4/443-292/14/PK | Interpretacja indywidualna

Rozpoznanie loterii promocyjnej i jej opodatkowania
IBPP4/443-292/14/PKinterpretacja indywidualna
 1. loteria promocyjna
 1. Ustawa o grach hazardowych -> Podatek od gier -> Podatnik podatku od gier

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 czerwca 2014r. (data wpływu 23 czerwca 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier w przedmiocie rozpoznania loterii promocyjnej i jej opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2014r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od gier w przedmiocie rozpoznania loterii promocyjnej i jej opodatkowania.

We wniosku zostało przedstawione zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jedną z najpopularniejszych w Polsce rozgłośni radiowych. W chwili obecnej, Spółka planuje rozszerzenie swojej działalności poprzez uruchomienie „Kiosku”.

Model działalności Kiosku będzie zbliżony do sposobu funkcjonowania takich mediów jak np. „Gazeta Wyborcza”, czy „Rzeczpospolita”, które również udostępniają część treści odpłatnie, z tym że Spółka zakłada, iż treści dostępne w Kiosku będą bardziej różnorodne. Spółka może ale nie musi być właścicielem treści, które będą udostępniane w ramach Kiosku.

Spółka zakłada, że dostęp do treści zawartych w Kiosku będzie nabywany czasowo (np. w jednostkach godzinowych).

Płatności za nabywanie usług i/lub towarów w ramach Kiosku będą mogły być dokonywane przelewem bankowym (przewidujemy głównie wykorzystanie przelewów internetowych, za pomocą aplikacji takich jak PayU, umożliwiających dokonywanie przelewu bezpośrednio ze strony internetowej Kiosku), a także w formie SMSa. Po dokonaniu płatności użytkownik w odpowiedzi otrzymywałby np. kod dostępu do Kiosku, uprawniający go do nabycia wybranej usługi (np. dostęp do treści na określony czas lub do nabycia określonego towaru), a w przypadku kolejnych nabyć użytkownik otrzymywałby kolejne kody dostępu

Aby wypromować nową markę/działalność, Spółka planuje organizowanie loterii dla klientów, w których oferowane będą wygrane rzeczowe (głównie sprzęt elektroniczny) lub pieniężne.

W zależności od sytuacji rynkowej, w loterii będą mogli wziąć udział nabywcy każdej usługi lub towaru oferowanego w Kiosku, albo też jedynie Ci nabywcy, którzy dokonali nabycia wybranych usług i/lub towarów, objętych promocjami.

Aby wziąć udział w loterii, przy nabyciu użytkownik będzie podawał np. swoje imię w tytule przelewu bankowego, albo w treści SMSa. Uczestnik nie będzie zatem musiał zgłaszać dodatkowo swojego udziału w loterii, ale zrobi to „przy okazji” nabywania usługi lub towaru, przez co nie będzie musiał ponosić kosztów samego zgłaszania udziału w loterii (np. wysłania kolejnego SMSa ze zgłoszeniem). Osoby, które nie będą zainteresowane udziałem w loterii, przy nabyciu nie będą podawać swojego imienia, co będzie oznaczało, że nie będą uczestniczyć w losowaniu.

Spółka nie będzie pobierała żadnej dodatkowej odpłatności za udział w loterii. Jedynym przychodem Spółki będzie kwota wynagrodzenia za świadczone usługi lub sprzedawane towary, otrzymywana w formie przelewów, przekazów PayU, przekazów pocztowych lub płatności SMS-em.

Spółka zakłada, że za każdą nabytą jednostkę dostępu do Kiosku (np. godzinową) lub za każdą inną nabytą usługę i/lub towar, przysługiwać będzie jeden „los” w organizowanej loterii, w związku z czym osoby, które nabędą dostęp na dłuższy czas albo nabędą więcej usług/towarów, będą zwiększać swoje szanse w losowaniu tyle razy ile razy w okresie pomiędzy losowaniami dokonali nabycia towaru/usługi. Spółka przewiduje również możliwość organizowania w ramach loterii akcji specjalnych polegających na tym, że nabywca usługi dostępu/towarów/usług z Kiosku, w określonych przedziałach czasu, będzie otrzymywał za jedno nabycie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt „losów” w loterii.

W związku z powyższym zadano pytania:
 1. Czy loterie, które planuje organizować Spółka podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier, jeżeli do udziału w loterii uprawniać będzie nabycie każdego z towarów/usług oferowanych w Kiosku...
 2. Czy loterie, które planuje organizować Spółka podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier, jeżeli do udziału w loterii uprawniać będzie nabycie tylko wybranych towarów/usług oferowanych w Kiosku...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1 i 2

W ocenie Spółki loterie, które planuje organizować nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od gier, ponieważ będą one stanowić loterie promocyjne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach, niezależnie od tego, czy promocją będzie objęty każdy towar lub/i usługa oferowane w Kiosku czy tylko wybrane.

Uzasadnienie Stanowiska Spółki

Ad. 1 i 2

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach, loterie promocyjne to takie loterie, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Zgodnie ze wskazaną powyżej definicją, w loteriach organizowanych przez Spółkę będzie można wziąć udział jedynie poprzez nabycie usług lub/i towarów oferowanych w Kiosku.

Sam udział w loterii nie będzie płatny dodatkowo, tj. cena usługi lub towaru oferowanego w Kiosku nie będzie różniła się dla osób, które wezmą udział w loterii i które nie będą chciały wziąć w niej udziału.

W świetle powyższego, w ocenie Spółki, loterie które planuje urządzać spełniają powyższą definicję, wobec czego są wyłączone z opodatkowania podatkiem od gier na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1 UOGH. Nie ma również znaczenia fakt, czy loteria będzie dostępna dla nabywców jakichkolwiek towarów/usług dostępnych w Kiosku, czy też będzie dotyczyła tylko wybranych treści lub produktów dostępnych w Kiosku.

Jak wskazuje się w interpretacjach prawa podatkowego, „Dla określenia charakteru organizowanych przez Wnioskodawcę Loterii jako loterii promocyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach należy przede wszystkim dokonać analizy celu, jakiemu służyć będą te przedsięwzięcia” (por. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 grudnia 2012 r., sygn.: IPPP2/443-1083/12-2/KG, www.mf.gov.pl). W tym przypadku, loterie organizowane przez Spółkę będą miały charakter promocyjny, ponieważ będą zmierzały do zwiększenia sprzedaży usług i towarów oferowanych przez Kiosk, a jednocześnie do zwiększenia rozpoznawalności tej marki.

Promocyjny charakter loterii nie musi bowiem - w ocenie Spółki - oznaczać konieczności promocji poszczególnych towarów lub usług, w pełni uzasadnione gospodarczo jest bowiem promowanie marki Kiosk jako całości. Spółka liczy na to, że takie działanie w pierwszym okresie funkcjonowania serwisu pozwoli zdobyć lojalność klientów i zapewni odpowiednią sprzedaż serwisu w późniejszych okresach.

Podobne rozwiązania, tj. promowanie wszystkich treści dostępnych w serwisie, są również stosowane przez inne podmioty, np. wydawca Gazety Wyborczej aby promować elektroniczny dostęp do tej publikacji oferuje w pierwszym miesiącu korzystania dostęp do całego archiwum Gazety Wyborczej za symboliczną kwotę 99 groszy. Nie wpływa to na cel organizowania loterii, który, jak wskazują powołane interpretacje, stanowi element przesądzający o jej kwalifikacji na gruncie UOGH

Spółka pragnie przy tym wyjaśnić, że loterie przez nią organizowane nie będą stanowić loterii audioteksowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o grach. Wprawdzie część uczestników będzie deklarowała chęć udziału w loterii w wysyłanych wiadomościach SMS, jednak wiadomości te będą służyły nabyciu usług lub towarów w Kiosku. Sam udział w loterii będzie możliwy jedynie „przy okazji” nabycia towaru lub usługi. Dlatego też zasadna jest konkluzja, iż w loteriach organizowanych przez Spółkę uczestniczyć się będzie poprzez „nabycie towaru lub usługi” zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach, a nie poprzez „odpłatne wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach indywidualnych, min. w Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2012 r, sygn.: IPPP2/443-929/12-2/MM, gdzie wskazuje się, że wykorzystanie SMSów dla zgłoszenia udziału w loterii nie powoduje nadania jej charakteru loterii audioteksowej. Jak wynika z interpretacji, „W ocenie tut. Organu podatkowego w analizowanych Loteriach nie będzie się uczestniczyć „przez odpłatne wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej”, jak ma to miejsce w przypadku loterii audioteksowych w myśl art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o grach, ale przez „nabycie towarów lub usług” (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach), (...) Dlatego też sam fakt zgłoszenia przez Uczestnika swego udziału w Loterii jaki będzie następować poprzez wysłanie wiadomości SMS nie świadczy o tym, że analizowana akcja promocyjna (Loteria) stanowić będzie loterię audioteksową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Forma zgłoszenia nie może bowiem zmieniać charakteru Loterii, których celem w rozpatrywanym przypadku będzie promocja określonych produktów (usług) Klientów, od których Zainteresowany będzie otrzymywać wynagrodzenie z tytułu organizowania Loterii”.

Taka konkluzja ma w ocenie Spółki szczególne uzasadnienie w przypadku usług, które planuje świadczyć Kiosk, a które powszechnie nabywa się drogą internetową, takich jak na przykład usługa dostępu do e-archiwum, gdzie bardzo popularne jest nabycie usługi za pomocą płatności w postaci SMS.

Obecnie wachlarz usług i produktów, które można nabyć poprzez wysłanie SMSa jest coraz szerszy. W ten sposób można uiścić płatność min. za usługi parkingowe, za wynajem roweru, za bilet w komunikacji miejskiej. Brak możliwości urządzania loterii promujących takie usługi czy towary nie wydaje się zasadny, tym bardziej, że SMSy stanowią najczęściej - tak jak w przypadku opisanym w niniejszym wniosku - tylko jedną z dostępnych form płatności. Gdyby więc uznać, że forma płatności przesądza o charakterze loterii, Spółka musiałaby organizować dwa rodzaje loterii, tj. loterię promocyjną dla osób, które nabywają usługi lub towary w Kiosku poprzez przelew bankowy oraz loterię audioteksową dla osób, które robią to poprzez wysłanie SMSa

Biorąc powyższe pod uwagę, loterie, które Spółka planuje organizować nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od gier, ponieważ będą one stanowić loterie promocyjne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach, niezależnie od tego, czy promocją będzie objęty każdy towar lub usługa oferowane w Kiosku czy tylko wybrane

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, podmioty urządzające gry objęte monopolem państwa oraz uczestnicy turnieju gry pokera.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest:

 1. urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera;
 2. udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.

Stosownie do art. 4 ust. 2 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o grach hazardowych, rozumie się przez to gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach, o których mowa w art. 2.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to:

 • loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;
 • loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez:
  1. odpłatne połączenie telefoniczne lub
  2. wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej

-a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania organizowanej przez niego gry losowej. Jak wskazuje w opisie zdarzenia przyszłego planuje rozszerzenie swojej działalności umożliwiającej osobom zainteresowanym dostęp do oferowanych przez Spółkę usług i/lub towarów. Aby wypromować nową markę/działalność, Spółka planuje organizowanie loterii dla klientów, w których oferowane będą wygrane rzeczowe (głównie sprzęt elektroniczny) lub pieniężne. W zależności od sytuacji rynkowej, w loterii będą mogli wziąć udział nabywcy każdej usługi lub towaru oferowanego w Kiosku, albo też jedynie Ci nabywcy, którzy dokonali nabycia wybranych usług i/lub towarów, objętych promocjami. Płatności za nabywanie usług i/lub towarów będą mogły być dokonywane przelewem bankowym, a także w formie SMSa.

Aby wziąć udział w loterii, przy nabyciu użytkownik będzie podawał np. swoje imię w tytule przelewu bankowego, albo w treści SMSa. Uczestnik nie będzie zatem musiał zgłaszać dodatkowo swojego udziału w loterii, ale zrobi to „przy okazji” nabywania usługi lub towaru, przez co nie będzie musiał ponosić kosztów samego zgłaszania udziału w loterii (np. wysłania kolejnego SMSa ze zgłoszeniem). Osoby, które nie będą zainteresowane udziałem w loterii, przy nabyciu nie będą podawać swojego imienia, co będzie oznaczało, że nie będą uczestniczyć w losowaniu.

Spółka nie będzie pobierała żadnej dodatkowej odpłatności za udział w loterii. Spółka zakłada, że za każdą nabytą usługę i/lub towar, przysługiwać będzie jeden „los” w organizowanej loterii, w związku z czym osoby, które nabędą więcej usług/towarów, będą zwiększać swoje szanse w losowaniu tyle razy ile razy w okresie pomiędzy losowaniami dokonali nabycia towaru/usługi. Spółka przewiduje również możliwość organizowania w ramach loterii akcji specjalnych polegających na tym, że nabywca usługi towarów/usług, w określonych przedziałach czasu, będzie otrzymywał za jedno nabycie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt „losów” w loterii.

Zatem aby udzielić odpowiedzi na zadane przez Wnioskodawcę pytanie, mianowicie czy organizowana przez niego loteria podlega opodatkowaniu podatkiem od gier, konieczne jest rozstrzygnięcie czy loteria ta jest loterią promocyjną czy też nie. Dla określenia charakteru organizowanych przez Wnioskodawcę Loterii jako loterii promocyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach należy przede wszystkim dokonać analizy celu, jakiemu służyć będą te przedsięwzięcia. Loteria promocyjna ma służyć promocji produktu bądź usługi. Promocyjny charakter loterii powinien być możliwy do zidentyfikowania i wynikać z całokształtu, przedsięwzięcia.

W loterii promocyjnej uczestniczy się nieodpłatnie po nabyciu, towaru, usługi bądź innego dowodu udziału, i dokonaniu zgłoszenia udziału w loterii. Nieodpłatność udziału w loterii oznacz brak po stronie uczestnika loterii dodatkowych kosztów związanych z nabyciem dowodów udziału w loterii, a także z dokonaniem zgłoszenia udziału w loterii. Każda z form komunikacji, (w tym wypadku dokonanie zgłoszenia) wiąże się z poniesieniem mniejszych bądź większych kosztów po stronie uczestnika loterii. Spełnienie warunku „nieodpłatności udziału w loterii promocyjnej” nie wyklucza tym samym poniesienia przez jej uczestnika standardowych kosztów związanych z dokonywaniem zgłoszenia udziału w loterii, np. opłaty pocztowej czy opłaty za wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) z użyciem sieci telefonii, komórkowej lub stacjonarnej po kosztach operatora (tzn. wg taryfy operatora).

Mając na uwadze opis sprawy, z której wynika, że aby wziąć udział w loterii, przy nabyciu użytkownik winien podać np. swoje imię w tytule przelewu bankowego, albo w treści SMSa (którym będzie dokonywał płatności) i równocześnie Uczestnik nie będzie musiał zgłaszać dodatkowo swojego udziału w loterii, ale zrobi to „przy okazji” nabywania usługi lub towaru, przez co nie będzie musiał ponosić kosztów samego zgłaszania udziału w loterii (np. wysłania kolejnego SMSa ze zgłoszeniem) to w ocenie Organu podatkowego organizowana Loteria pełnić będzie przede wszystkim funkcje marketingowe. Celem Loterii będzie bowiem zwiększenie wolumenu sprzedaży produktów Wnioskodawcy, a nie osiągnięcie zysku z samej Loterii. Tym samym fakt, że część zgłoszeń do Loterii będzie następować poprzez wysłania SMSa nie będzie skutkowało uznaniem jej za loterie audiotekstową albowiem w tym przypadku SMS pełni role zapłaty za nabyty towar/usługę (równocześnie ze zgłoszeniem do Loterii), a nie za odpłatnie wysłany „los

Zatem organizowaną przez Wnioskodawcę Loterie należy uznać za loterie promocyjną, niezależnie od tego czy udział w Loterii będzie zgłaszany poprzez dokonanie przelewu bankowego czy też płatności SMS-em za nabyte towary lub usługi, podczas których wyrażona zostanie zgoda wzięcia udziału w loterii poprzez odpowiednie oznaczenie tytułu przelewu lub treści SMS-u.

Równocześnie organizowaną przez Wnioskodawcę Loterie należy uznać za loterie promocyjną, niezależnie od tego czy prawo udziału w Loterii będzie przysługiwało od nabycia dowolnego z towarów/usług oferowanych przez Wnioskodawcę czy też od nabycia tylko wybranych towarów/usług.

Jak wskazano na wstępie nie każda loteria, mimo uznania jej za grę hazardową, stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od gier - wyłączone z opodatkowania są loterie promocyjne. Oznacza to, że loterie spełniające przesłanki definicyjne określone w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach hazardowych - jako promocyjne - nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

W konsekwencji organizowana przez Wnioskodawcę Loteria nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od gier.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Informuje się, że w przedmiotowej interpretacji nie interpretowano przepisów regulujących warunki formalne jakie winny być spełniony w celu uzyskania zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej, które to ocenia właściwy organ celny wydający zezwolenie na zorganizowanie takiej loterii.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

loteria promocyjna
IPPP2/443-929/12-2/MM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.