0114-KDIP3-2.4011.554.2018.1.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Ustalenie podmiotu pełniącego obowiązki płatnika z tytułu organizowanych przez Wnioskodawcę loterii promocyjnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2018 r. (data wpływu 29 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia podmiotu pełniącego obowiązki płatnika z tytułu organizowanych przez Wnioskodawcę loterii promocyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia podmiotu pełniącego obowiązki płatnika z tytułu organizowanych przez Wnioskodawcę loterii promocyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest agencją świadczącą usługi w branży reklamowej i usług marketingowych. W ramach prowadzonej działalności Agencja organizuje na zlecenie innych podmiotów, będących klientami Agencji, akcje promocyjne w postaci m.in konkursów, sprzedaży premiowych, loterii promocyjnych i audioteksowych.

Agencja chce w przyszłości zorganizować na rzecz swojego klienta loterię promocyjną lub audioteksową. Zgodnie z art. 7 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 poz 165), loterie promocyjne lub audioteksowe mogą być urządzane na podstawie udzielonego zezwolenia. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o grach hazardowych zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej lub audioteksowej udziela Dyrektor Izby Administracji Skarbowej. Agencja stosownie do wyżej wymienionych przepisów złoży wniosek do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej i jeśli takie otrzyma, przeprowadzi ją. Zaakceptowany zostanie również regulamin loterii, będący od tego momentu częścią decyzji administracyjnej właściwego Dyrektora IAS, gdyż podmiot składający wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej lub audioteksowej, zgodnie z art. 39 pkt 7 i art. 39a ust.1 pkt 7, ma obowiązek dołączyć do wniosku projekt takiego regulaminu loterii.

Zaakceptowany w ten sposób regulamin loterii, jest częścią decyzji administracyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Określa on m.in. zgodnie z wymogami ustawy hazardowej nazwę loterii, nazwę podmiotu urządzającego loterię, wskazanie organu wydającego zezwolenie, zasady prowadzenia loterii, czas trwania loterii, sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród, sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii, sposób i termin ogłaszania wyników, miejsce i termin wydawania wygranych, tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń, wartość puli nagród, ale także informację o sposobie rozliczenia należności podatkowych wynikających z otrzymania nagrody w loterii.

Organizator (Agencja), z ramach zawartej umowy z klientem, będzie zobowiązana do wykonania następujących czynności:

 1. zorganizowania i przeprowadzenia loterii z uwzględnieniem wszystkich formalności prawno-księgowych ciążących na organizatorze loterii zgodnie z przepisami ustaw, stosownych aktów wykonawczych oraz na zasadach klientem;
 2. opracowania konceptu i weryfikacja całego pomysłu i mechanizmu loterii;
 3. urządzenia i przeprowadzenia loterii w okresie przewidzianym w Regulaminie loterii w oparciu o mechanizm opracowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem loterii i obowiązującym prawem oraz zapewnienia prawidłowego i zgodnego z prawem przebiegu loterii ;
 4. przeprowadzenia procedury przez Izbą Administracji Skarbowej obejmującej uzyskanie zezwolenia na organizację Loterii
  dokonania zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przede wszystkim z zapisami Ustawy, aktów wykonawczych, jak również przepisami Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkich czynności i uzyskania wszelkich dokumentów potrzebnych do prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia loterii;
 5. sprawowania nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, uzyskanym zezwoleniem i zatwierdzonym Regulaminem loterii i koordynacji nad loterią, w tym nadzoru nad prawidłowością losowań, wydania nagród i informacją o wygranych oraz nadzoru i koordynacji przy wykonywaniu pozostałych zobowiązań organizatora loterii wynikających z przepisów prawa i Regulaminu;
 6. przyjmowania i weryfikacji prawidłowości zgłoszeń do loterii;
 7. powołania komisji wewnętrznej nadzorującej losowania, zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu loterii i Regulaminu działania komisji, w tym także do przeprowadzania postępowania reklamacyjnego;
 8. zakupu i wydania nagród
 9. przygotowanie bazy do losowania i prowadzenie losowania nagród w loterii;
 10. przygotowanie materiałów graficznych informujących o loterii;
 11. prowadzenia ewidencji wydanych w loterii zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji wydanych nagród powyżej kwoty 2 280 zł brutto;
 12. prowadzenia postępowania reklamacyjnego oraz rozpatrywania reklamacji i roszczeń uczestników loterii;
 13. sporządzenia i złożenia do Izby Administracji Skarbowej odpowiednich pism przewodnich wraz z wymaganymi załącznikami dotyczących zakończenia loterii.

Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, udokumentowane prawidłowo wystawioną przez Organizatora fakturą klient zapłaci Organizatorowi wynagrodzenie. Przekazanie środków finansowych przeznaczonych na dokonanie opłaty za udzielenie zezwolenia z tytułu urządzania loterii nastąpi w oparciu o notę księgową wystawioną przez Organizatora, klientowi. Organizator dokonuje nabycia nagród w swoim imieniu i nie przenosi ich własności na rzecz klienta, ale obciąża go kosztami ich zakupu na podstawie wystawionej faktury VAT. Organizator będzie występować wobec Uczestników loterii we własnym imieniu, a niejako pośrednik, czy pełnomocnik klienta. Organizator ponosi wobec klienta odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności związanych ze świadczeniem usługi organizacji loterii, gdyż to klient, na podstawie łączącej strony umowy, zapewnił środki niezbędne do organizacji loterii.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy to na Agencji będącej Organizatorem loterii promocyjnej lub audioteksowej ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym staję się on płatnikiem podatku zgodnie z art. 41 ust. 1 i 4 oraz ciąży na nim obowiązek wypełnienia deklaracji rocznej PIT 8-AR?

Zdaniem Wnioskodawcy, Agencja na tak postawione pytanie odpowiada twierdząco.

Przepisy prawa nie wskazują wprost, że płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu otrzymania nagrody w grach i zakładach wzajemnych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien być Organizator danej loterii.

Jednakże z analizy treści art. 41 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in w art. 30 ust. 1 pkt 2.

Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z literalnym brzemieniem owych przepisów podmiotem, który dokonuje wypłat (wydania) wygranych z tytułu wygranej w loterii jest Organizator danej loterii, co prowadzi do uznania, że to Organizator loterii jest płatnikiem przedmiotowego podatku. To Organizator w całości ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenia Loterii, to Organizator odpowiada za wszelkie nieprawidłowości powstałe w czasie trwania Loterii. W przypadku np. niewydania nagrody w loterii jej Zwycięzcy, może on wystąpić z roszczeniami do Organizatora loterii, a nie do podmiotu, który zlecił organizację loterii.

Co więcej po zakończeniu okresu trwania loterii właściwy Naczelnik Urzędu Skarbowego, na postawie art. 155 § 1 oraz art. 227 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2018 poz. 800) dokonuje czynności sprawdzających w zakresie wywiązywania się Organizatora z obowiązku podatkowego polegająego na pobraniu 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytuły wygranych przekraczających kwotę 2280 zł.

W wezwaniu właściwy Naczelnik Urzędu Skarbowego wzywa do przedłożenia przez Organizatora: wykazu nagród, listy zwycięzców, a przede wszystkim dokumentu potwierdzającego zapłacenia podatku. Jeżeli Naczelnicy Urzędów Skarbowych wzywają właśnie Organizatora loterii do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zapłacenie podatku, to prowadzi to do wniosku, iż uznają Organizatora za płatnika podatku z tytułu wygranych nagród w loterii, gdyż tylko płatnik dysponuje dokumentem potwierdzających zapłatę rzeczonego podatku.

W ocenie Agencji, to ona jako organizator loterii, mając na uwadze art. 21 ust. 1 ustawy o grach hazardowych, który mówi, że „podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych, nie może powierzyć innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z urządzaniem tych gier, z wyjątkiem ust. 2-5a”, ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i złożenia odpowiedniej deklaracji PIT we właściwym, ze względu na siedzibę Agencji, Urzędzie Skarbowym.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wygrane w grach hazardowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 i pkt 11 ustawy o grach hazardowych, grami losowymi są loterie promocyjne i loterie audioteksowe, które zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 2 ww. ustaw są grami losowymi.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 4 ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10. Zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

W myśl art. 42 ust. 1 ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W związku z powyższym to Agencja jako organizator loterii powinna być płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych w loterii, co do nagród przekraczających wartość 2280 zł. Podobne zdanie zostało wyrażone m.in. interpretacji indywidualnej nr 0113-KDIPT2-3.4011.120.2018.1.PR wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 24 kwietnia 2018 r. oraz interpretacji indywidualnej nr 0113-KDIPT2-3.4011.221.2018.1.RR wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 7 czerwca 2018 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia, pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki tj.:

 • obliczenie,
 • pobranie,
 • wpłacenie

- podatku, zaliczki.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści tego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie m.in. wymienia się inne źródła (pkt 9). Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Zauważyć należy, że powołany wyżej przepis wymienia określone rodzaje przychodów stanowiące pewien katalog o charakterze otwartym, a tym samym nie rozstrzyga w sposób ostateczny co jest przychodem z „innych źródeł”. Użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” przesądza, że przedmiotowy katalog nie ma charakteru zamkniętego, wyczerpującego. Innymi słowy, przychody niemieszczące się w źródłach przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ww. ustawy i niewymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych przewidzianych w tej ustawie stanowią przychody z innych źródeł. Zatem o przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wygrane w grach hazardowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ustawowa definicja gier hazardowych zawarta została w art. 1 ust. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 165), który stanowi, że grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach.

Stosowanie do treści art. 2 ust. 1 ww. ustawy, grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Jedną z gier losowych jest określona w pkt 10 powołanego przepisu loteria promocyjna, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Natomiast w pkt 12 mowa jest o loteriach audioteksowych, w których uczestniczy się przez odpłatne: a) połączenie telefoniczne, b) wysyłanie wiadomości tekstowych z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 oraz ust. 2 ww. ustawy loterie fantowe, gry bingo fantowe i loterie promocyjne mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Loterie audioteksowe mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, wyłącznie przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 7a.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o grach hazardowych zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej jednego dyrektora izby administracji skarbowej udziela dyrektor izby administracji skarbowej, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 4 ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

W myśl art. 42 ust. 1 ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Na podstawie art. 42 ust. 1a ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest agencją świadczącą usługi w branży reklamowej i usług marketingowych. W ramach prowadzonej działalności Agencja organizuje na zlecenie innych podmiotów, będących klientami Agencji, akcje promocyjne w postaci m.in konkursów, sprzedaży premiowych, loterii promocyjnych i audioteksowych.

Agencja chce w przyszłości zorganizować na rzecz swojego klienta loterię promocyjną lub audioteksową. Agencja złoży wniosek do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej i jeśli takie otrzyma, przeprowadzi ją. Zaakceptowany zostanie również regulamin loterii, będący od tego momentu częścią decyzji administracyjnej właściwego Dyrektora IAS, gdyż podmiot składający wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej lub audioteksowej.

Zaakceptowany w ten sposób regulamin loterii, jest częścią decyzji administracyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Określa on m.in. zgodnie z wymogami ustawy hazardowej nazwę loterii, nazwę podmiotu urządzającego loterię, wskazanie organu wydającego zezwolenie, zasady prowadzenia loterii, czas trwania loterii, sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród, sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii, sposób i termin ogłaszania wyników, miejsce i termin wydawania wygranych, tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń, wartość puli nagród, ale także informację o sposobie rozliczenia należności podatkowych wynikających z otrzymania nagrody w loterii.

Organizator (Agencja), z ramach zawartej umowy z klientem, będzie zobowiązana do wykonania m.in.: przyjmowania i weryfikacji prawidłowości zgłoszeń do loterii; powołania komisji wewnętrznej nadzorującej losowania, zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu loterii i Regulaminu działania komisji, w tym także do przeprowadzania postępowania reklamacyjnego; zakupu i wydania nagród, prowadzenia ewidencji wydanych w loterii zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji wydanych nagród powyżej kwoty 2 280 zł brutto, prowadzenia postępowania reklamacyjnego oraz rozpatrywania reklamacji i roszczeń uczestników loterii. Klient na rzecz którego Wnioskodawca przeprowadzi loterię promocyjną zapłaci Organizatorowi wynagrodzenie. Organizator dokonuje nabycia nagród w swoim imieniu i nie przenosi ich własności na rzecz klienta, ale obciąża go kosztami ich zakupu na podstawie wystawionej faktury VAT. Organizator będzie występować wobec Uczestników loterii we własnym imieniu, a niejako pośrednik, czy pełnomocnik klienta. Organizator ponosi wobec klienta odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności związanych ze świadczeniem usługi organizacji loterii, gdyż to klient, na podstawie łączącej strony umowy, zapewnił środki niezbędne do organizacji loterii.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca uzyska zezwolenie od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na przeprowadzenie loterii promocyjnej lub audioteksowej i skoro Wnioskodawca będąc organizatorem loterii promocyjnej i audioteksowej, będzie odpowiadał za spełnienie wszelkich obowiązków związanych z jej organizacją, to w sytuacji wydania przez Wnioskodawcę laureatom loterii promocyjnej i audioteksowej wygranej, której wartość przekroczy kwotę 2 280 zł brutto, na Wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do odprowadzenia pobranych zaliczek zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.