Loteria promocyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to loteria promocyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
gru

Istota:

Ustalenie podmiotu pełniącego obowiązki płatnika z tytułu organizowanych przez Wnioskodawcę loterii promocyjnych.

Fragment:

(...) loterii promocyjnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia podmiotu pełniącego obowiązki płatnika z tytułu organizowanych przez Wnioskodawcę loterii promocyjnych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest agencją świadczącą usługi w branży reklamowej i usług marketingowych. W ramach prowadzonej działalności Agencja organizuje na zlecenie innych podmiotów, będących klientami Agencji, akcje promocyjne w postaci m.in konkursów, sprzedaży premiowych, loterii promocyjnych i audioteksowych. Agencja chce w przyszłości zorganizować na rzecz swojego klienta loterię promocyjną lub audioteksową. Zgodnie z art. 7 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 poz 165), loterie promocyjne lub audioteksowe mogą być urządzane na podstawie udzielonego zezwolenia. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o grach hazardowych zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej lub audioteksowej udziela Dyrektor Izby Administracji Skarbowej.

2018
15
cze

Istota:

Ustalenie podmiotu pełniącego obowiązki płatnika z tytułu organizowanej loterii promocyjnej

Fragment:

Zleceniobiorcą – osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie loterii zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami jest podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie organizacji akcji marketingowych, w tym loterii promocyjnych. Organizator prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą, której przedmiot jest zgodny z przedmiotem umowy, a także posiada odpowiednie doświadczenie i środki do realizacji przedmiotowego zamówienia, a w szczególności odpowiednią zdolność finansową, umożliwiającą spełnienie wymagań ustawy o grach hazardowych oraz dysponuje osobami posiadającymi stosowną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie w przeprowadzaniu loterii promocyjnych. Organizator ponosi wobec Wnioskodawcy odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności związanych ze świadczeniem usługi organizacji loterii. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Organizator loterii promocyjnej, będzie odpowiadał za zorganizowanie i przeprowadzenie loterii z uwzględnieniem wszystkich formalności, w tym m.in. za przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej, za uzyskanie gwarancji bankowych wypłacalności nagród przewidzianych dla laureatów oraz za rozpatrywanie reklamacji i roszczeń uczestników loterii. Zatem, skoro to Organizator loterii promocyjnej, będzie odpowiadał za wykonanie czynności związanych z jej organizacją i przeprowadzeniem, zarówno w stosunku do właściwych instytucji, tj.

2018
1
maj

Istota:

W zakresie ustalenia podmiotu pełniącego obowiązki płatnika z tytułu organizowanych przez Wnioskodawcę loterii promocyjnych

Fragment:

(...) loterii promocyjnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Zdarzenie przyszłe nr 1: Wnioskodawca jest agencją świadczącą usługi w branży reklamowej i usług marketingowych. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca organizuje na zlecenie innych podmiotów akcje promocyjne w postaci loterii promocyjnych, konkursów, sprzedaży premiowych, itp. W przedstawianym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca będzie brał udział w przetargu na organizację loterii promocyjnej dla jednostki samorządowej, mającej na celu promowanie usług wśród mieszkańców. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach hazardowych, jednym z rodzajów gier losowych są loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym, nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Wnioskodawca, jako organizator loterii, wystąpi do Izby Administracji Skarbowej (dalej: IAS) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie loterii i jeśli takie otrzyma, przeprowadzi ją.

2016
3
gru

Istota:

Rozpoznanie loterii promocyjnej i jej opodatkowania

Fragment:

Zatem aby udzielić odpowiedzi na zadane przez Wnioskodawcę pytania, konieczne jest rozstrzygnięcie czy loteria ta jest loterią promocyjną czy też nie. Dla określenia charakteru organizowanych przez Wnioskodawcę Loterii jako loterii promocyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach należy przede wszystkim dokonać analizy celu, jakiemu służyć będą te przedsięwzięcia. Loteria promocyjna ma służyć promocji produktu bądź usługi. Promocyjny charakter loterii powinien być możliwy do zidentyfikowania i wynikać z całokształtu, przedsięwzięcia. W loterii promocyjnej uczestniczy się nieodpłatnie po nabyciu, towaru, usługi bądź innego dowodu udziału, i dokonaniu zgłoszenia udziału w loterii. Nieodpłatność udziału w loterii oznacza brak po stronie uczestnika loterii dodatkowych kosztów związanych z nabyciem dowodów udziału w loterii, a także z dokonaniem zgłoszenia udziału w loterii. Każda z form komunikacji, (w tym wypadku dokonanie zgłoszenia) wiąże się z poniesieniem mniejszych bądź większych kosztów po stronie uczestnika loterii. Spełnienie warunku „ nieodpłatności udziału w loterii promocyjnej ” nie wyklucza tym samym poniesienia przez jej uczestnika standardowych kosztów związanych z dokonywaniem zgłoszenia udziału w loterii, np. opłaty pocztowej czy opłaty za wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) z użyciem sieci telefonii, komórkowej lub stacjonarnej po kosztach operatora (tzn. wg taryfy operatora).

2015
11
sie

Istota:

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym mamy do czynienia z wygranymi w loterii promocyjnej, organizowanej przez podmiot do tego uprawniony. Jeśli jednorazowa wartość wygranej nie przekroczy kwoty 2280,00 zł w świetle powołanych powyżej przepisów należy uznać, że zostaną spełnione warunki określające zwolnienie przedmiotowe na mocy art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy przy tym wskazać, że w sytuacji, gdy jednorazowa wartość wygranej przekroczy kwotę 2280,00 zł, to Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do pobrania podatku w wysokości 10% od całej wartość wygranej. Wobec tego wygrane uzyskane w ramach loterii promocyjnej, o ile ich jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 2.280,00 zł, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Z powołanych przepisów wynika, że gra losowa (loteria promocyjna) wymaga spełnienia trzech warunków: nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze, skutkującego nieodpłatnym w niej uczestnictwem, istnienia regulaminu oraz zależności wyniku od przypadku. Art. 7 ust. 1 ww. ustawy o grach hazardowych stanowi, że loterie fantowe, gry bingo fantowe i loterie promocyjne mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Stosownie do art. 32 ust. 3 cyt. wyżej ustawy zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej jednego dyrektora izby celnej udziela dyrektor izby celnej, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym mamy do czynienia z wygranymi w loterii promocyjnej, organizowanej przez podmiot do tego uprawniony. Jeśli jednorazowa wartość wygranej nie przekroczy kwoty 2280,00 zł w świetle powołanych powyżej przepisów należy uznać, że zostaną spełnione warunki określające zwolnienie przedmiotowe na mocy art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2014
18
gru

Istota:

Rozpoznanie loterii promocyjnej i jej opodatkowania

Fragment:

Zatem aby udzielić odpowiedzi na zadane przez Wnioskodawcę pytanie, mianowicie czy organizowana przez niego loteria podlega opodatkowaniu podatkiem od gier, konieczne jest rozstrzygnięcie czy loteria ta jest loterią promocyjną czy też nie. Dla określenia charakteru organizowanych przez Wnioskodawcę Loterii jako loterii promocyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach należy przede wszystkim dokonać analizy celu, jakiemu służyć będą te przedsięwzięcia. Loteria promocyjna ma służyć promocji produktu bądź usługi. Promocyjny charakter loterii powinien być możliwy do zidentyfikowania i wynikać z całokształtu, przedsięwzięcia. W loterii promocyjnej uczestniczy się nieodpłatnie po nabyciu, towaru, usługi bądź innego dowodu udziału, i dokonaniu zgłoszenia udziału w loterii. Nieodpłatność udziału w loterii oznacz brak po stronie uczestnika loterii dodatkowych kosztów związanych z nabyciem dowodów udziału w loterii, a także z dokonaniem zgłoszenia udziału w loterii. Każda z form komunikacji, (w tym wypadku dokonanie zgłoszenia) wiąże się z poniesieniem mniejszych bądź większych kosztów po stronie uczestnika loterii. Spełnienie warunku „ nieodpłatności udziału w loterii promocyjnej ” nie wyklucza tym samym poniesienia przez jej uczestnika standardowych kosztów związanych z dokonywaniem zgłoszenia udziału w loterii, np. opłaty pocztowej czy opłaty za wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) z użyciem sieci telefonii, komórkowej lub stacjonarnej po kosztach operatora (tzn. wg taryfy operatora).

2012
13
gru

Istota:

Uznanie organizowanych loterii za loterie promocyjne, braku opodatkowania podatkiem od gier organizowanych loterii oraz wysyłania wiadomości tekstowych SMS jako formy zgłoszenia wzięcia udziału w loterii promocyjnej

Fragment:

(...) loterii promocyjnej. W świetle ustawy o grach (art. 71) m.in. loterie promocyjne zostały wyłączone z opodatkowania podatkiem od gier. Mając na uwadze powyższe, jak i treść art. 71 ustawy o grach, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Loteria będzie spełniać przesłanki do uznania za loterię promocyjną w świetle przepisów ustawy o grach, a w rezultacie będzie korzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od gier na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o grach. Jednocześnie fakt wykorzystywania SMS - ów do potwierdzenia udziału w Loterii (możliwość wzięcia udziału w Loterii uzależniona od zakupu określonego produktu) nie zmienia charakteru organizowanej akcji z loterii promocyjnej na loterię audioteksową. W sytuacji, gdyby jednak organ uznał stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 i pytania nr 2 za nieprawidłowe, a tym samym uznał, że Loteria nie spełnia przesłanek do uznania za loterię promocyjną w świetle ustawy o grach, a fakt wykorzystywania SMS – ów do potwierdzenia udziału w Loterii (pomimo, że możliwość wzięcia udziału w Loterii uzależniona od zakupu określonego produktu) zmienia charakter organizowanej akcji z loterii promocyjnej na loterię audioteksową i tym samym Loteria powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od gier, to Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w jego przypadku, co do zasady, podstawa opodatkowania podatkiem od gier wyliczona zgodnie z art. 73 ustawy o grach wyniesie 0 (zero).

2012
27
lis

Istota:

Opodatkowanie organizowanego konkursu promocyjnego.

Fragment:

W kontekście w/w definicji zauważyć należy, iż istotną cechą loterii promocyjnych jest ich losowość, przypadkowość. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, iż organizowany przedmiotowy konkurs promocyjny nie ma charakteru losowego, gdyż na skutek spełnienia określonych warunków, mianowicie nabycia towarów o największej wartości, klient otrzymuje określoną kwotę. Każdy, kto spełni warunki określone w regulaminie promocji, ma prawo do odbioru nagrody – i ten brak losowości wyklucza stosowanie dla przedmiotowego konkursu promocyjnego regulacji zawartych w ustawie o grach i zakładach wzajemnych. W zaistniałych okolicznościach, w przypadku spełnienia warunków określonych przez Wnioskodawcę, nabywca może być pewien otrzymania nagrody, w przeciwieństwie do loterii promocyjnych, w przypadku których nabycie towarów lub usług umożliwia danemu podmiotowi jedynie wzięcie udziału w losowaniu. Reasumując, należy stwierdzić, iż w świetle przedstawionych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych przedstawiona przez Spółkę działalność promocyjna nie stanowi loterii promocyjnej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy, gdyż pozbawiona jest elementu losowości, w konsekwencji czego nie podlega uregulowaniom niniejszej ustawy.

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie organizowanej loterii promocyjnej

Fragment:

Istotną cechą loterii promocyjnych, jest fakt, że nabycie towarów lub usług umożliwia danemu podmiotowi jedynie wzięcie udziału w losowaniu. Reasumując, należy stwierdzić, iż w świetle przedstawionych przepisów ustawy o grach hazardowych, przedstawiona przez Spółkę działalność promocyjna stanowi loterię promocyjną, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż zawiera ona element losowości, w konsekwencji czego podlega uregulowaniom niniejszej ustawy. Nadmienić należy, iż w trybie art. 71 ust. 2 pkt 1 w/w ustawodawca wyłączył loterie promocyjne z przedmiotów opodatkowania tymże podatkiem. W związku z tym, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od gier hazardowych, w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydana odrębna interpretacja. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
maj

Istota:

Jaką formę i stawkę podatku należy zastosować do wygranych rzeczowych opisanych we wniosku ?

Fragment:

Loteria promocyjna pod nazwą „Loteria Oknoplast Partner” była loterią zamkniętą przeznaczoną tylko dla osób fizycznych i prawnych zajmujących się zakupem i dystrybucją produktów firmy Oknoplast, spełniających jednocześnie warunki określone w regulaminie loterii. Zatem zorganizowana loteria była adresowana nie do wszystkich, ale do ściśle określonych uczestników. Przychód w formie nagrody w takiej loterii, gdzie współzawodnictwo odbywało się na płaszczyźnie wyników zakupu i dystrybucji, będącej przedmiotem działalności wnioskodawcy, będzie z uwagi na ścisły związek z tą działalnością, przychodem z działalności gospodarczej. W przedmiotowej sprawie osoba fizyczna - przedsiębiorca, uzyskuje przychód w postaci świadczenia rzeczowego, które jest ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, zatem zastosowanie będzie miał art. 14 ust 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku wygranych pozostających w związku z działalnością gospodarczą wartość nagrody stanowi przychód z tej działalności, zatem podatnik ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy według właściwych dla niego zasad opodatkowania działalności gospodarczej.