Loteria fantowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to loteria fantowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

W jaki sposób należy ustalić dochód oraz koszty uzyskania przychodów z tytułu organizowania loterii fantowej?

Fragment:

(...) że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z tytułu urządzania przez uprawniony podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów, o ile zostały przeznaczone na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów społecznie użytecznych. W przypadku źródła przychodów, jakim jest loteria fantowa należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i ekonomicznie uzasadnione wydatki związane z działalnością związaną z organizacją loterii, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Wymienione we wniosku wydatki związane z organizacją loterii nie są ujęte w katalogu negatywnym zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy loteria fantowa organizowana przez szkołę w trakcie festynu środowiskowego - podlega opodatkowaniu?

Fragment:

(...) Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 10 maja 2005r. Nr PDP/423-4/MD/05, którym udzielono interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych w ten sposób, że uzupełnia tę interpretację w zakresie opodatkowania podatkiem od gier. UZASADNIENIE Pismem z dnia 18 marca 2005r. Publiczna Szkoła Podstawowa zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji na pytanie, czy loteria fantowa organizowana przez szkołę w trakcie festynu środowiskowego - podlega opodatkowaniu. Nie precyzując jakich podatków dotyczy pytanie, szkoła wyraziła stanowisko, iż powinna być zwolniona z podatku. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, postanowieniem z dnia 10 maja 2005r. Nr PDP/423-4/MD/05 bezpodstawnie przyjął, że pytanie odnosi się tylko do podatku dochodowego od osób prawnych i uznał stanowisko podatnika przedstawione we wniosku za prawidłowe (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy loteria fantowa, organizowana przez szkolę podstawową w trakcie festynu środowiskowego, podlega opodatkowaniu?

Fragment:

(...) opodatkowaniu. Zdaniem Jednostki loteria fantowa przeprowadzana przez szkołę, z której zysk zostanie przeznaczony w całości na bieżące potrzeby szkoły, podlega zwolnieniu z opodatkowania. Publiczna Szkoła Podstawowa z siedzibą w K. posiada status jednostki budżetowej i jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Jednostka planuje przeprowadzenie na terenie swojej szkoły podstawowej w K. festynu "środowiskowego", w ramach którego będzie organizowana loteria fantowa. Zysk uzyskany z loterii fantowej będzie w całości przeznaczony na potrzeby szkoły. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, po przeanalizowaniu przedstawionego wyżej stanu faktycznego stwierdza co następuje. W myśl przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000r Nr 54 poz. 654) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a takową jest Publiczna Szkoła Podstawowa z siedzibą w K., (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy dostawy towarów wykonanych przez pacjentów szpitala w ramach terapii zajęciowej, które są prezentowane na aukcjach i w ramach loterii fantowej za które nabywcy - wzamian za ich nabycie - wrzucają do puszek dobrowolne datki podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ?.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.05.2004 r. doręczone do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 31.05.2004 r. Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie kwestii, dotyczącej opodatkowania na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz.535) dostawy towarów wykonanych przez pacjentów szpitala w ramach terapii zajęciowej. Towary wykonane przez pacjentów są prezentowane na aukcjach i w ramach loterii fantowej. Ich nabywcy wzamian za towar wrzucają do puszek dobrowolne datki. Zdaniem wnioskodawcy wydanie ww. towarów nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 43 cyt. wyżej ustawy działalność ZZOZ jest zwolniona od podatku od towarów i usług a ponadto przy (...)