IPPB1/415-1316/14-2/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Na Wnioskodawcy jako płatniku nie będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, od dochodów uzyskiwanych przez Jego klientów z tytułu odsetek od lokat terminowych tworzonych na rachunkach rozliczeniowych prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą klientów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Bank S.A. (dalej: Bank) jest bankiem krajowym w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, świadczącym czynności bankowe m.in. na rzecz klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą indywidualnie bądź w formie spółek nie posiadających osobowości prawnej, zarówno z miejscem zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, jak i w innych krajach (dalej w skrócie jako: Klienci). Wśród czynności bankowych oferowanych tym Klientom jest otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych, zarówno w formie rachunków rozliczeniowych (bieżących i pomocniczych), jak i rachunków lokat terminowych. Z tytułu zdeponowanych środków wypłacane są odsetki zgodnie z określona stopą procentową dla poszczególnego rodzaju rachunku i okresu trwania lokaty. Rachunki bankowe Klientów posiadają własne 26-cyfrowe numery (NRB) zgodnie ze standardem Narodowego Banku Polskiego, z tym. że spośród lokat terminowych - lokaty typu overnight (1--jedniowe) zakładane są pod NRB rachunku bieżącego, z którego przelewane są środki na założenie tego typu lokaty. Założenie lokaty terminowej przez Klienta możliwe jest pod warunkiem posiadania przez niego w Banku rachunku bieżącego prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (czyli na niego jako osobę fizyczną prowadzącą indywidualnie działalność gospodarczą lub na spółkę osobową, za pośrednictwem której prowadzi swoją działalność).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odsetki od lokat terminowych otwieranych na rzecz Klientów, tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej, której wspólnikami są osoby fizyczne prowadzące poprzez tą spółkę działalność gospodarczą stanowić będą przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej a tym samym nie będą stanowić przychodu z kapitałów pieniężnych podlegającego opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2015 r., dalej; UPDOF)...

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od lokat terminowych otwieranych na rzecz Klientów (osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółek nie posiadających osobowości prawnej) stanowić będą zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 UPDOF przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający łączeniu z innymi przychodami z tego źródła, od którego Bank jako podmiot wypłacający nie będzie miał obowiązku potrącenia 19% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 14 ust: 2 pkt 5 UPDOF (w treści obowiązującej od 01.01.2015): „przychodem z działalności gospodarczej są również: 5) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, tworzonych na tych rachunkach”.

Tym samym zgodnie z wykładnią literalną tego przepisu za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej Klienta należy uznać odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowym (czyli zgodnie z art. 49 ustawy - Prawo bankowe - rachunków bieżących i pomocniczych) oraz odsetki od lokat terminowych tworzonych na tych rachunkach. Kluczowe w przedmiotowej kwestii jest zatem ustalenie co znaczy pojęcie „lokaty terminowej tworzonej na rachunku rozliczeniowym”.

Pojęcie lokaty terminowej tworzonej na rachunku rozliczeniowym nie jest zdefiniowane w prawie podatkowym, bankowym ani żadnej innej gałęzi prawa. Tym samym kluczowe w interpretacji tego pojęcia wydaje się sięgnięcie do wykładni historycznej i celowościowej, tj. jaki cel przyświecał ustawodawcy przy nowelizacji art. 14 ust. 2 pkt 5 UPDOF. W tym celu należy sięgnąć do uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej oraz istniejących źródeł (opublikowanych stenogramów z prac parlamentarnych).

Zgodnie z treścią uzasadnienia rządowego do projektu ustawy z 14.04.2014 r. i zmiany treści art. 14 ust. 2 pkt 5 UPDOF (druk sejmowy nr 2330, str. 39): „Ad. 24. Zmiana ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych banków co do realizacji ich obowiązku jako płatnika poboru podatku od odsetek od lokat tworzonych przy rachunkach utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy PIT odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz osoby fizycznej, utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą (czyli tzw. rachunek firmowy, za pomocą którego przedsiębiorca dokonuje rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Od takich odsetek bank nie ma obowiązku poboru podatku dochodowego. Przepisy prawa bankowego dopuszczają tworzenie lokat terminowych przy ww. rachunkach. W konsekwencji banki zgłaszały wątpliwości, czy odsetki od takich lokat są również przychodem z działalności gospodarczej, czy też przychodem z kapitałów pieniężnych. Wprowadzana regulacja powinna jednoznacznie określić, że odsetki z od lokat tworzonych przy rachunku, za pomocą którego przedsiębiorca dokonuje rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowią przychód z kapitałów pieniężnych, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy. Od tego przychodu bank jako płatnik ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 19% (art. 30a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 41 ust. 4 ustawy PIT).

Przepis (art. 14 ust. 2 pkt 5 UPDOF) uległ z kolei zmianie w kierunku ujęcia odsetek od lokat terminowych jako przychodu z działalności gospodarczej. W stenogramie z posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych /nr 332/ z 05-06-2014 znajdujemy następujące wypowiedzi:„Poseł Zbigniew Konwiński (PO): (...) W art. 2 pkt 5 w lit. a) w drugim tiret pkt 5 proponujemy nadać nowe brzmienie. Poprawka dotyczy uznania, że odsetki od lokat tworzonych przy rachunku służącym do obsługi działalności gospodarczej stanowią przychód z działalności gospodarczej. W obecnym stanie prawnym odsetki od środków na rachunkach bankowych, utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, stanowią dochody z działalności gospodarczej. Obowiązujące przepisy budziły wątpliwości w zakresie odsetek od lokat tworzonych na takich rachunkach. Przyjęte w projekcie rozwiązanie zakłada, że przychody z lokat tworzonych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przy rachunkach służących do obsługi tej działalności zaliczane będą do źródła: kapitały pieniężne. Rozwiązanie to spowoduje trudności w realizacji obowiązku poboru podatku przez płatnika w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółek niebędących osobami prawnymi. Obowiązek ten byłby niemożliwy do zrealizowania również w przypadku spółki niebędącej osobą prawną, w której wspólnikami byłyby inne spółki niebędące osobami prawnymi. Mając na uwadze powyższe oraz obecnie prezentowane między innymi stanowisko Ministerstwa Finansów dopuszczające możliwość zaliczenia przychodów z praw majątkowych albo z innej działalności wykonywanej osobiście do przychodów z działalności gospodarczej zasadne jest odstąpienie od rozwiązania zawartego w projekcie i uznanie, że odsetki od lokat na rachunkach utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą stanowić będą przychody z działalności gospodarczej tak, jak obecnie odsetki od środków na tych rachunkach. (....) Sekretarz stanu w MF Janusz Cichoń: "Akceptujemy te propozycje.

Dodatkowo w trakcie posiedzenia komisji senackiej przedstawiciel Ministerstwa Finansów zaprezentował następujące wyjaśnienia:Stenogram z posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych /nr 164/ z 09-07-2014 Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Ewa Adamiak:„(...) Uznając problemy, które będzie stwarzał pobór podatku Belki, jeśli chodzi o spółki osobowe - w ich przypadku rachunek jest na spółkę, a bankom trudno byłoby zidentyfikować wspólnika - uznaliśmy, że jeżeli możemy uznać cokolwiek za odsetki, które będą stanowiły przychód z działalności gospodarczej, a nie będą odsetkami z dochodów kapitałowych, to możemy się zgodzić jedynie na odsetki z lokaty związanej z bieżącym rachunkiem, który osoba fizyczna otwiera do prowadzonej działalności gospodarczej. (...) Proponują państwo, żeby nie tylko odsetki z lokaty w banku, w którym jest prowadzony bieżący rachunek działalności gospodarczej, ale również odsetki z wszelkich lokat, które osoba fizyczna założy sobie w różnych bankach, stanowiły odsetki z działalności gospodarczej. Chciałabym przypomnieć, że w przypadku osób fizycznych, osób prowadzących książkę przychodów i rozchodów, osób prowadzących ryczałty nie ma żadnego rozliczenia finansowego, co oznacza, że nie widzi się przypływów finansowych. Zatem to by była dopiero optymalizacja: brak opodatkowania podatkiem Belki, gdybyśmy na przykład... Do czego zmierzam... Moje prywatne pieniądze mogą być również inwestowane przez prowadzącego działalność gospodarczą. Uznaliśmy argumenty przedstawicieli banków dotyczące tego, że jeżeli wprost zapiszemy, że będzie to podatek od dochodów kapitałowych, oczywiście w przypadku lokat,to mogą być problemy z poborem tego podatku przez płatnika w przypadku spółek cywilnych; ograniczyliśmy to tytko i wyłącznie do lokat związanych z danym rachunkiem. I takie było nasze ostateczne stanowisko. Dzisiaj na pewno nie możemy się zgodzić na rozszerzanie zakresu i tworzenie lokat w pięciu następnych bankach... Jeżeli podatnik będzie chciał, żeby te odsetki stanowiły jego przychody z działalności gospodarczej, to założy lokatę w banku, w którym ma rachunek, a jeżeli mu się ten bank nie spodoba, to również w innym banku założy rachunek bieżący To tyle, jeżeli chodzi o rachunki”.

Tym samym z treści wypowiedzi wnoszącego poprawkę jak i wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów wynika, że celem było uznanie za przychód z działalności gospodarczej odsetek z lokat terminowych, w którym jest prowadzony także rachunek bieżący Klienta (tzw. rachunek bieżący działalności gospodarczej). W związku z powyższym biorąc pod uwagę stan faktyczny odsetki od lokat terminowych Klientów wypłacane przez Bank stanowić będą ich przychód z działalności gospodarczej a nie z kapitałów pieniężnych, ponieważ założenie lokaty terminowe jest uwarunkowane uprzednim założeniem i prowadzeniem przez Bank na rzecz Klienta rachunku bieżącego dla przedsiębiorców

W związku z powyższym stanowisko Banku jest w pełni zasadne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późń. zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej) uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach.

Jak wynika z powyższego przepisu, odsetki lokat terminowych stanowić będą przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej jeżeli lokaty tworzone będą na rachunkach prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.), banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych:

  1. rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze,
  2. rachunki lokat terminowych,
  3. rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych,
  4. rachunki powiernicze.

Stosownie do art. 49 ust. 2 ww. ustawy rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla:

  1. osób prawnych;
  2. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;
  3. osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność bankową m.in. na rzecz klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą indywidualnie bądź w formie spółek nie posiadających osobowości prawnej. Wśród czynności bankowych oferowanych Klientom jest otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych, zarówno w formie rachunków rozliczeniowych (bieżących i pomocniczych), jak i rachunków lokat terminowych. Z tytułu zdeponowanych środków wypłacane są odsetki zgodnie z określona stopą procentową dla poszczególnego rodzaju rachunku i okresu trwania lokaty. Rachunki bankowe Klientów posiadają własne 26-cyfrowe numery (NRB) zgodnie ze standardem Narodowego Banku Polskiego, z tym. że spośród lokat terminowych - lokaty typu overnight (1-jedniowe) zakładane są pod NRB rachunku bieżącego, z którego przelewane są środki na założenie tego typu lokaty. Założenie lokaty terminowej przez Klienta możliwe jest pod warunkiem posiadania przez niego w Banku rachunku bieżącego prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (czyli na niego jako osobę fizyczną prowadzącą indywidualnie działalność gospodarczą lub na spółkę osobową, za pośrednictwem której prowadzi swoją działalność).

Z literalnego brzmienia art. 14 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wynika, że przychodem z działalności gospodarczej są m.in. odsetki od lokat terminowych tworzonych na tych rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym, w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym mamy do czynienia z sytuacją objętą dyspozycją art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwencją powyższego przychód z odsetek od lokat terminowych klientów Wnioskodawcy, które tworzone będą na rachunkach rozliczeniowych klientów w związku z wykonywaną przez nich działalnością gospodarczą należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej.

W myśl art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów), z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów - pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5.

Przy czym ze wskazanych powyżej powodów na gruncie niniejszej sprawy, zastrzeżenie, o którym mowa w ww. przepisie, znajduje zastosowanie.

W myśl art. 41 ust. 4 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10. Stosownie do treści art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby oraz przesyłają deklaracje ustalonego wzoru (PIT-8AR) zgodnie z art. 42 ust. 1a w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiła wypłata (pozostawienie do dyspozycji) odsetek.

Wobec powyższego na Wnioskodawcy jako płatniku nie będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, od dochodów uzyskiwanych przez Jego klientów z tytułu odsetek od lokat terminowych tworzonych na rachunkach rozliczeniowych prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą klientów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.