Lokaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
17
paź

Istota:

Czy kwota wykazana w PIT-8C wystawionym przez Bank jest przychodem Wnioskodawczyni do rozliczenia w zeznaniu rocznym?

Fragment:

Wypłacona kwota jest pokryciem straty poniesionej przez Wnioskodawczynię w związku z umową „ Lokaty ”, która to umowa została zawarta bez dopełnienia przez Bank obowiązku uprzedniego przeprowadzenia z Wnioskodawczynią tzw. testu „ odpowiedniości ” oferowanego produktu wiążącego się z ryzykiem inwestycyjnym dla danego klienta. Wypłacone świadczenie odpowiada różnicy (stracie) pomiędzy wartością środków otrzymanych przez Wnioskodawczynię w chwili likwidacji Lokaty a wartością środków wpłaconych przez Nią na tę lokatę (różnica ta wynikała z pobrania przez Bank opłaty za zerwanie umowy oraz ze spadku wartości jednostek Funduszu). Wypłata przedmiotowego świadczenia doprowadziła więc w istocie do odzyskania przez Wnioskodawczynię środków pieniężnych wpłaconych na Lokatę. W świetle powyższego należy więc stwierdzić, że wypłacona przez Bank kwota stanowiąca zwrot utraconych środków, nie jest dla Wnioskodawczyni przysporzeniem majątkowym. Tym samym nie stanowi przychodu w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie jest więc również przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy. Oznacza to, że Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z otrzymaniem od Banku opisanego we wniosku świadczenia.

2016
27
kwi

Istota:

1. Czy wypłata przez Fundusz na rzecz X. dochodów Funduszu z tytułu przychodów z lokat netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla X. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP?2. Czy wypłata przez Fundusz na rzecz X. dochodów Funduszu z tytułu zrealizowanego zysku ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla X. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP?3. Czy wypłata przez Fundusz na rzecz X. przychodów ze zbycia lokat funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla X. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP?4. Czy wypłaty przez Fundusz na rzecz X. z tytułów o których mowa w pytaniach 1-3, stanowią dla X. przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?5. Czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułów, o których mowa w pytaniach 1-3, będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiągniętego przez X.?

Fragment:

Zgodnie ze statutem Funduszu, Fundusz, poza wykupem certyfikatów, może dokonywać na rzecz uczestników wypłat m. in. z następujących tytułów: dochodów Funduszu, na które składają się: przychody z lokat netto Funduszu, zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, przychodów ze zbycia lokat Funduszu, pomniejszonych o: koszty związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami - koszty te obejmują koszty ponoszone w związku z podejmowaniem czynności faktycznych i prawnych dopuszczonych przepisami prawa zmierzających do uzyskania przychodów ze zbycia lokat Funduszu i pomniejszają taki przychód w całości, część kosztów działania Funduszu przypadającą na takie lokaty proporcjonalnie do ich wartości w stosunku do wartości portfela inwestycyjnego Funduszu, które w chwili wypłaty przychodów jeszcze nie zostały pokryte (dalej: „ przychód ze zbycia lokat funduszu ”). Zgodnie ze statutem Funduszu, wypłata z wymienionych wyżej tytułów nie wymaga wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Fundusz może zatem dokonywać powyższych wypłat na rzecz X. bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych od X.. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wypłata przez Fundusz na rzecz X. dochodów Funduszu z tytułu przychodów z lokat netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla X. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP...

2016
22
kwi

Istota:

1. Czy otrzymana przez H. wypłata dochodów Funduszu z tytułu przychodów z lokat netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla H. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP?2. Czy otrzymana przez H. wypłata dochodów Funduszu z tytułu zrealizowanego zysku ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla H. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP?3. Czy otrzymana przez H. wypłata przychodów ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla H. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP?4. Czy wypłaty otrzymane przez H. od Funduszu z tytułów o których mowa w pytaniach 1-3, stanowią dla H. przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?

Fragment:

Zgodnie ze statutem Funduszu, Fundusz poza wykupem certyfikatów, może dokonywać na rzecz uczestników wypłat m. in. z następujących tytułów: dochodów Funduszu, na które składają się: przychody z lokat netto Funduszu, realizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, przychodów ze zbycia lokat Funduszu, pomniejszonych o; koszty związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami – koszty te obejmują koszty ponoszone w związku z podejmowaniem czynności faktycznych i prawnych dopuszczonych przepisami prawa zmierzających do uzyskania przychodów ze zbycia lokat Funduszu i pomniejszają taki przychód w całości, części kosztów działania Funduszu przypadająca na takie lokaty proporcjonalnie do ich wartości w stosunku do wartości portfela inwestycyjnego Funduszu, które w chwili wypłaty przychodów jeszcze nie zostały pokryte (dalej: przychód ze zbycia lokat funduszu). Zgodnie ze statutem Funduszu, wypłata z wymienionych wyżej tytułów nie wymaga wykupienia certyfikatów inwestycyjnych. H. będzie mógł zatem otrzymywać powyższe wypłaty od Funduszu bez wykupienia certyfikatów inwestycyjnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy otrzymana przez H. wypłata dochodów Funduszu z tytułu przychodów z lokat netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla H. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP...

2015
5
sie

Istota:

Skutki podatkowe zawarcia umowy nienazwanej o oddanie pieniędzy w celu umieszczenia na lokacie terminowej w banku.

Fragment:

Wnioskodawca zawrze umowę z osobą zobowiązaną, jednocześnie przekazując jej środki pieniężne w gotówce, aby ta zgodnie z ustaleniami i żądaniem Wnioskodawcy ulokowała je na ściśle określonym rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, w ściśle określonym banku. Zgodnie z zawartą umową, osoba zobowiązana zostanie upoważniona do zawarcia lokaty oszczędnościowej we własnym imieniu, lecz na rachunek Wnioskodawcy i w tym celu otrzyma środki pieniężne. Z zapisów umowy jasno będzie wynikać, iż wprost został określony rodzaj rachunku, na którym mają zostać ulokowane środki pieniężne oraz nazwa banku, w którym te środki miałyby być ulokowane. W związku z powyższym osoba zobowiązana otrzyma środki pieniężne do dyspozycji w ściśle wytyczonym celu, a co za tym idzie nie będzie mogła nimi dowolnie rozporządzać. Wnioskodawca podkreśla, iż zawarta umowa będzie nakładała na osobę zobowiązaną obowiązek informowania Wnioskodawcy o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na jej sytuację finansową i ekonomiczną w związku z założoną lokatą oraz ścisłego stosowania się do instrukcji Wnioskodawcy. Ponadto osoba zobowiązana byłaby zobowiązana do sukcesywnego odnawiania umowy rachunku lokaty terminowej zgodnie z decyzją Wnioskodawcy lub do zamknięcia rachunku lokaty terminowej na żądanie Wnioskodawcy. Z zakresu uprawnień i obowiązków osoby zobowiązanej wprost będzie wynikało, iż nie może ona swobodnie dysponować przekazanymi jej środkami pieniężnymi.

2015
30
lip

Istota:

Na Wnioskodawcy jako płatniku nie będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, od dochodów uzyskiwanych przez Jego klientów z tytułu odsetek od lokat terminowych tworzonych na rachunkach rozliczeniowych prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą klientów.

Fragment:

Wśród czynności bankowych oferowanych Klientom jest otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych, zarówno w formie rachunków rozliczeniowych (bieżących i pomocniczych), jak i rachunków lokat terminowych. Z tytułu zdeponowanych środków wypłacane są odsetki zgodnie z określona stopą procentową dla poszczególnego rodzaju rachunku i okresu trwania lokaty. Rachunki bankowe Klientów posiadają własne 26-cyfrowe numery (NRB) zgodnie ze standardem Narodowego Banku Polskiego, z tym. że spośród lokat terminowych - lokaty typu overnight (1-jedniowe) zakładane są pod NRB rachunku bieżącego, z którego przelewane są środki na założenie tego typu lokaty. Założenie lokaty terminowej przez Klienta możliwe jest pod warunkiem posiadania przez niego w Banku rachunku bieżącego prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (czyli na niego jako osobę fizyczną prowadzącą indywidualnie działalność gospodarczą lub na spółkę osobową, za pośrednictwem której prowadzi swoją działalność). Z literalnego brzmienia art. 14 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wynika, że przychodem z działalności gospodarczej są m.in. odsetki od lokat terminowych tworzonych na tych rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

2015
26
cze

Istota:

Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie braku obowiązku dokonywania zgłoszeń aktualizujących NIP-2 w związku z zakładaniem/likwidacją lokat terminowych.

Fragment:

Spółdzielnia dokonuje wtedy w ustawowym 7-dniowym terminie od dnia wygaśnięcia, zgłoszenia aktualizującego o zamknięciu rachunku lokaty terminowej. W sytuacji założenia kolejnej lokaty, nowa lokata otrzymuje dokładnie taki sam numer rachunku, jak poprzednia. Dla przykładu, Spółdzielnia dokonała w dniu 16 września 2014 r. zgłoszenia aktualizującego NIP-2, mającego na celu poinformowanie o likwidacji rachunku lokaty terminowej o numerze 2(...). Lokata została zlikwidowana dnia 8 września 2014 r., po upływie okresu, na jaki została zawarta. W dniu 28 października 2014 r. Spółdzielnia złożyła w banku dyspozycję założenia kolejnej lokaty, która otrzymała numer 2x(...), zatem dokładnie taki sam, jak zlikwidowana w dniu 8 września 2014 r. lokata. O fakcie założenia lokaty Spółdzielnia również poinformowała naczelnika urzędu skarbowego. W celu wyjaśnienia powyższej kwestii Spółdzielnia złożyła do banku wniosek o wskazanie sposobu i zasad zakładania rachunków lokat terminowych. W odpowiedzi bank poinformował Spółdzielnię, że „ zakładając lokatę terminową negocjowaną powstaje rachunek techniczny o nazwie lokata negocjowana z określonym numerem zawierający m.in. datę otwarcia lokaty, kwotę lokaty. Po likwidacji tej lokaty po upływie okresu, na jaki została założona, pozostaje ten sam numer rachunku technicznego.

2015
23
sty

Istota:

Czy od kwot wypłacanych przez Bank Y będzie w Polsce pobierany podatek?

Fragment:

Po upływie terminu lokaty Wnioskodawczyni wraz z mężem otrzymała informację, że Bank nie wypłaci oprocentowania z lokaty tylko wniesiony kapitał (wkład) i to w ratach do 2025 r. Poszkodowane osoby wniosły pozew zbiorowy i obecnie Bank Y zaczął zwracać drobne kwoty poszkodowanym. Przyjęto plan dotyczący niewypłacalności w przypadku Wnioskodawczyni do 1 stycznia 2025 r. W wyniku realizowania tego planu w 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymała 1.240 euro w częściowych kwotach. Wnioskodawczyni nie otrzyma nawet 100% wpłaconej kwoty (5.000 euro) bowiem z każdej przesłanej kwoty odliczane są kwoty kosztów manipulacyjnych oraz prowizja za przelew. Otrzymana w 2013 r. przez Wnioskodawczynię kwota 1.240 euro jest w efekcie częścią kapitału wpłaconego na lokatę w Banku Z (bez oprocentowania). Odnosząc się do przedstawionej sytuacji, należy stwierdzić, że – jak sama Wnioskodawczyni wskazała – nie otrzyma ona nawet 100% zwrotu wniesionego wcześniej kapitału (wkładu) na lokatę terminową, która wynosiła 5.000 euro. Zatem nie można mówić o osiągnięciu jakiegokolwiek dodatkowego przychodu (zysku) przez Wnioskodawczynię z tytułu ulokowania na terminowej lokacie wkładu pieniężnego.

2014
28
wrz

Istota:

Czy przychody z oprocentowania lokat bankowych podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Fragment:

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy przychody z oprocentowania lokat bankowych podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z oprocentowania lokat bankowych korzystają ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż środki, które znajdują się na tych lokatach pochodzą wyłącznie ze składek członkowskich. Odsetki bankowe uzyskane z lokat przeznaczane są w całości na działalność statutową Związku. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje: Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 dalej: „ ustawa o pdop ”), opodatkowaniem podatkiem dochodowym podlegają dochody osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej „ podatnikami ”. Wnioskodawca działający w formie stowarzyszenia posiada osobowość prawną, tak więc jako osoba prawna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a w konsekwencji podlega ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ustawie o pdop. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o pdop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

2014
30
lip

Istota:

Obowiązek dokonywania zgłoszeń aktualizacyjnych dotyczących informacji o otwarciu i zamknięciu rachunków, na których znajdują się lokaty terminowe oraz obowiązku dokonywania zgłoszeń aktualizacyjnych dotyczących informacji o rachunkach technicznych, których właścicielami są inne banki

Fragment:

Oznacza to, że zarówno wypływ środków z rachunku rozliczeniowego na rachunek lokaty, jak i ich późniejszy wpływ z rachunku lokaty terminowej na rachunek rozliczeniowy, są ewidencjonowane w historii operacji przeprowadzonych na rachunku rozliczeniowym; przekazuje środki z rachunku rozliczeniowego w Banku X. S.A. na rachunki bieżące posiadane w innych bankach, z przeznaczeniem na negocjowane lokaty terminowe, które księgowane są na oddzielnych kontach. Z dniem zapadalności terminu lokaty, środki pieniężne są przelewane na rachunek bieżący Spółki w banku, w którym została założona lokata. Oznacza to, że zarówno wypływ środków z rachunku bieżącego na rachunek lokaty, jak i ich późniejszy wpływ z rachunku lokaty terminowej na rachunek bieżący, są ewidencjonowane w historii operacji przeprowadzonych na rachunku bieżącym; przekazuje środki pieniężne z rachunku rozliczeniowego poprzez rachunki techniczne w innych bankach (tj. w bankach, w których Spółka nie posiada rachunków rozliczeniowych lub bieżących), których właścicielem nie jest Spółka lecz bank, na rachunki lokat terminowych w tych innych bankach. Z dniem zapadalności terminu lokaty, środki pieniężne są przelewane – zgodnie z umową – na rachunek rozliczeniowy Spółki.

2014
7
maj

Istota:

Czy przychody odsetkowe z tytułu lokowania własnych wolnych środków pieniężnych na lokatach bankowych za pośrednictwem „A”, powinny być wykazywane przez Spółkę jako import usług finansowych zwolnionych z VAT w Polsce?

Fragment:

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka - zarejestrowany podatnik VAT czynny - na własne potrzeby lokuje wolne środki pieniężne na lokatach bankowych, w związku z czym uzyskuje przychody w postaci odsetek. Spółka zawarła umowę o depozyt ze spółką „ A ” z siedzibą w Belgii. W ramach przedmiotowej umowy Spółka jako deponent składa lokaty w firmie „ A ”, a „ A ” przyjmuje takie lokaty na określonych warunkach. „ A ” płaci Spółce odsetki od każdej zdeponowanej kwoty. „ A ” lokuje zdeponowane od Spółki środki pieniężne w bankach za granicą i zawiera z nimi w swoim imieniu umowy o depozyt. Umowa pomiędzy Spółką a „ A ” stanowi umowę depozytu nieprawidłowego, o której mowa w art. 845 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Import usług stanowi na gruncie ustawy szczególną procedurę, w ramach której podatnik nabywający usługi od podmiotu zagranicznego sam rozlicza z tego tytułu podatek należny. Powołany powyżej przepis art. 17 ustawy określa podatników podatku VAT zobowiązanych do rozliczenia tzw. importu usług, tj. zasadniczo, transakcji nabycia przez polskiego podatnika VAT (lub osobę prawną zarejestrowaną na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych) usług świadczonych przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.