ITPP3/4512-35/16/APR | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przy sprzedazy lokalu niemieszkalnego przez komornika.
ITPP3/4512-35/16/APRinterpretacja indywidualna
 1. komornik
 2. lokale
 3. nieruchomości
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z pozn. zm.) oraz ? 6 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko ? przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r. (data wplywu 5 stycznia 2016 r.), uzupelnionym w dniach 1 i 8 marca 2016 r. (daty wplywu), o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie zwolnienia od podatku czynnosci sprzedazy lokalu niemieszkalnego w drodze licytacji komorniczej (Km xxx/14) ? jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2016 r. zostal zlozony ww. wniosek, uzupelniony w dniach 1 i 8 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie opodatkowania czynnosci sprzedazy lokalu niemieszkalnego w drodze licytacji komorniczej (Km xxx/14).

We wniosku oraz jego uzupelnieniach przedstawiono nastepujace zdarzenie przyszle.

Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w X., zgodnie z wnioskiem wierzyciela, wszczal egzekucje w sprawie Km xxx/14 z lokalu niemieszkalnego nr 1.26 o powierzchni uzytkowej 29,40 m2, polozonego w X. przy ulicy X. XX, dla ktorego Sad Rejonowy w X. prowadzi ksiege wieczysta o numerze XXXX/XXXXXX. Dluznikiem i wlascicielem lokalu jest ?xxx? Sp. z o.o. w X. (Regon: XXXXXXXXX, NIP: XXXXXXX). Lokal sklada sie z 1 pokoju, lazienki i przedpokoju. Wedlug wpisu w KRS, przedmiotem dzialalnosci dluznika jest m.in.: hotele i podobne obiekty zakwaterowania, wynajem i zarzadzanie nieruchomosciami wlasnymi lub dzierzawionymi, dzialalnosc szpitali, kupno i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek, roboty budowlane zwiazane ze wznoszeniem budynkow mieszkalnych i niemieszkalnych.

Dluznik stal sie wlascicielem lokalu poprzez wniesienie lokalu aportem do spolki. Z tytulu wniesienia lokalu aportem nie byla wystawiona faktura VAT. Wniesienie aportem ww. lokalu bylo czynnoscia opodatkowana, nastapilo w styczniu 2012 r. Lokal bedacy przedmiotem egzekucji zostal oddany do uzytku okolo 2000 r. i od tego czasu wykorzystywany byl na cele prowadzonej dzialalnosci przez kolejnych wlascicieli jako tzw. apartament hotelowy.

Dluznik nie jest podatnikiem VAT. Dluznik wezwany do udzielenia informacji komornikowi, oswiadczyl, ze prowadzi dzialalnosc gospodarcza, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, w stosunku do przedmiotowej nieruchomosci nie przyslugiwalo dluznikowi prawo do odliczenia podatku VAT przy jej nabyciu, dluznik nie poniosl nakladow przewyzszajacych 30% jej wartosci poczatkowej i nie skorzystal z prawa odliczenia podatku VAT od tych nakladow. Dluznik nie zlikwidowal dzialalnosci gospodarczej.

Po uprawomocnieniu sie opisu i oszacowania, zostanie wyznaczony termin pierwszej licytacji prawa wlasnosci lokalu niemieszkalnego o numerze ksiegi wieczystej XXXXXXXXXX.

W zwiazku z powyzszym zadano nastepujace pytanie.

Czy komornik sadowy w razie skutecznej licytacji wyzej opisanej nieruchomosci, dokonujacy w swietle art. 18 powolanej wyzej ustawy dostawy towaru, obowiazany bedzie do obliczenia i uiszczenia za dluznika naleznego podatku VAT, jezeli tak to, jaka bedzie stawka VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie bedzie obowiazany do obliczenia i uiszczenia za dluznika podatku VAT od sprzedanej w trybie licytacji sadowej nieruchomosci dluznika, z uwagi na zwolnienie wynikajace z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o podatku od towarow i uslug.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego jest prawidlowe.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pozn. zm.), organy egzekucyjne okreslone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z pozn. zm.) oraz komornicy sadowi wykonujacy czynnosci egzekucyjne w rozumieniu przepisow Kodeksu postepowania cywilnego sa platnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarow bedacych wlasnoscia dluznika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiazujacych przepisow.

Definicja platnika zostala zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z pozn. zm.), zgodnie z ktorym, platnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemajaca osobowosci prawnej, obowiazana na podstawie przepisow prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wplacenia go we wlasciwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z dyspozycja art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarow i uslug, opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug podlegaja odplatna dostawa towarow i odplatne swiadczenie uslug na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawe towarow, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporzadzania towarami jak wlasciciel (?).

W swietle zapisow art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami sa osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujace samodzielnie dzialalnosc gospodarcza, o ktorej mowa w ust. 2, bez wzgledu na cel lub rezultat takiej dzialalnosci.

Dzialalnosc gospodarcza ? zgodnie z ust. 2 powolanego artykulu ? obejmuje wszelka dzialalnosc producentow, handlowcow lub uslugodawcow, w tym podmiotow pozyskujacych zasoby naturalne oraz rolnikow, a takze dzialalnosc osob wykonujacych wolne zawody. Dzialalnosc gospodarcza obejmuje w szczegolnosci czynnosci polegajace na wykorzystywaniu towarow lub wartosci niematerialnych i prawnych w sposob ciagly dla celow zarobkowych.

Z cytowanych przepisow wynika, ze warunkiem opodatkowania danej czynnosci podatkiem od towarow i uslug jest laczne spelnienie dwoch przeslanek: po pierwsze czynnosc winna byc ujeta w katalogu czynnosci podlegajacych opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug, po drugie ? musi byc zrealizowana przez podmiot, ktory w zwiazku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarow i uslug.

Stawka podatku ? zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarow i uslug ? wynosi 22%, z zastrzezeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do tresci art. 146a pkt 1, w brzmieniu obowiazujacym od dnia 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzezeniem art. 146f, stawka podatku, o ktorej mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarow i uslug oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na jej podstawie, przewiduja dla niektorych towarow i uslug stawki obnizone lub zwolnienie od podatku.

Wedlug art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia sie od podatku dostawe budynkow, budowli lub ich czesci, z wyjatkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiedzy pierwszym zasiedleniem a dostawa budynku, budowli lub ich czesci uplynal okres krotszy niz 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie ? zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy ? rozumie sie oddanie do uzytkowania, w wykonaniu czynnosci podlegajacych opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub uzytkownikowi budynkow, budowli lub ich czesci, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jezeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym, stanowily co najmniej 30% wartosci poczatkowej.

Aby mozna bylo mowic o pierwszym zasiedleniu, musi dojsc do wydania budynku (budowli) lub jego czesci do uzytkowania w wykonaniu czynnosci podlegajacych opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie ma miejsce wowczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, bowiem zarowno sprzedaz, jak i najem sa czynnosciami podlegajacymi opodatkowaniu.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia sie od podatku dostawe budynkow, budowli lub ich czesci nieobjeta zwolnieniem, o ktorym mowa w pkt 10, pod warunkiem, ze:

 1. w stosunku do tych obiektow nie przyslugiwalo dokonujacemu ich dostawy prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego,
 2. dokonujacy ich dostawy nie ponosil wydatkow na ich ulepszenie, w stosunku do ktorych mial prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, a jezeli ponosil takie wydatki, to byly one nizsze niz 30% wartosci poczatkowej tych obiektow.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszlego oraz tresci przywolanych przepisow prawa prowadzi do stwierdzenia, ze zbycie opisanej we wniosku nieruchomosci (lokal niemieszkalny nr 1.26) dluznika w drodze licytacji bedzie podlegalo opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug. W tej sytuacji bowiem wskazana nieruchomosc byla wykorzystywana przez dluznika, dzialajacego jako niezarejestrowany podatnik VAT, do dzialalnosci gospodarczej (lokal bedacy przedmiotem egzekucji od okolo 2000 r. byl wykorzystywany w takich celach przez kolejnych wlascicieli (tu: rowniez przez obecnego wlasciciela/dluznika) jako tzw. ?apartament hotelowy?. Dluznik bedzie wiec dzialal w zwiazku z ta czynnoscia jako podatnik podatku od towarow i uslug, co w rezultacie bedzie pociagalo za soba obowiazek opodatkowania dostawy.

Niemniej jednak dla opisanej we wniosku dostawy zastosowanie znajda przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, skoro od momentu pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy uplynal okres dwoch lat (aport byl czynnoscia podlegajaca opodatkowaniu VAT ? styczen 2012). Wobec powyzszego nie bedzie mial zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca nie bedzie zobowiazany do doliczenia i uiszczenia naleznego podatku z tytulu planowanej dostawy.

Podkreslic nalezy, ze niniejsza interpretacja zostala wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszlego, co oznacza, ze w przypadku, gdy w toku postepowania podatkowego, kontroli podatkowej, badz skarbowej zostanie okreslony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywola w tym zakresie skutkow prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszlego przedstawionego przez wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje ? w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z pozn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy). Jednoczesnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemna interpretacje przepisow prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie moze byc oparta wylacznie na zarzucie naruszenia przepisow postepowania, dopuszczeniu sie bledu wykladni lub niewlasciwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sad administracyjny jest zwiazany zarzutami skargi oraz powolana podstawa prawna.

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Sw. Jakuba 20, 87-100 Torun.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.