ITPB2/415-822/12/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Ustalenie daty nabycia lokalu mieszkalnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2012 r. (data wpływu 27 sierpnia 2012 r.), uzupełnionym w dniu 15 listopada 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 15 listopada 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

We wniosku tym i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2004 r. Wnioskodawczyni nabyła wraz z siedmioma innymi rodzinami nieruchomość zabudowaną, stanowiącą budynek użytkowy – świetlicę przeznaczoną do adaptacji na cele mieszkalne. W dniu 19 kwietnia 2012 r., po przeprowadzonych pracach remontowo-adaptacyjnych, aktem notarialnym ustanowiono odrębną własność lokali oraz zniesiono współwłasność. W akcie tym zawarto oświadczenie, że na rzecz Wnioskodawczyni ustanowiono odrębną własność lokalu mieszkalnego wraz z przeniesieniem prawa własności do tego lokalu.

Zniesienie współwłasności nastąpiło nieodpłatnie, a wartość lokalu mieszkalnego otrzymanego przez Wnioskodawczynię w wyniku dokonania tej czynności odpowiadała wartości udziału, jaki Jej przysługiwał we współwłasności.

W dniu 8 sierpnia 2012 r. Wnioskodawczyni ww. lokal sprzedała.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Który rok należy uznać za datę nabycia zbywanej nieruchomości (2004 r. – umowa sprzedaży, czy 2012 r. – umowa ustanowienia odrębnej własności lokali i umowa zniesienia współwłasności)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w dniu 3 września 2004 r. nabyła część nieruchomości zabudowanej budynkiem przeznaczonym do adaptacji na cele mieszkalne. W związku z powyższym do rozliczenia podatku dochodowego z odpłatnego zbycia przyjmuje za datę nabycia nieruchomości - 2004 r. W 2012 r. Wnioskodawczyni wraz z innymi współwłaścicielami dokonała jedynie ustanowienia odrębnej własności lokali i zniesienia współwłasności. Sprzedając lokal w dniu 8 sierpnia 2012 r. minął już okres 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym zbywana nieruchomość została nabyta.

Wnioskodawczyni uważa, że skoro datą nabycia jest data zakupu w 2004 r., nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zmianami) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Wobec wyżej powołanych regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedstawionym stanie faktycznym dla opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego istotne znaczenie ma data jego nabycia.

Współwłasność jest instytucją prawa cywilnego polegającą na tym, iż własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 Kodeksu cywilnego). W myśl art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego, współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej Kodeksu cywilnego, o czym stanowi art. 196 § 2 tej ustawy. Każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie może domagać się zniesienia współwłasności. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności jest fizyczny podział rzeczy wspólnej między współwłaścicielami. Następuje to w drodze przyznania każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionej (podzielonej) rzeczy wspólnej. Wielkość tej części powinna odpowiadać wielkości udziału we współwłasności. W wyniku podziału fizycznego powstają nowe rzeczy. Zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy, jeżeli mieści się w udziale jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat. W przypadku, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu musi być traktowany w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego.

W sytuacji wskazanej we wniosku, w 2004 r. umową sprzedaży Wnioskodawczyni stała się współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym. W dniu 19 kwietnia 2012 r. umową zawartą w formie aktu notarialnego ustanowiono odrębną własność lokali oraz zniesiono współwłasność. W akcie tym zawarto oświadczenie, że na rzecz Wnioskodawczyni ustanowiono odrębną własność lokalu mieszkalnego wraz z przeniesieniem prawa własności do tego lokalu.

Zniesienie współwłasności nastąpiło nieodpłatnie, a wartość lokalu mieszkalnego otrzymanego przez Wnioskodawczynię w wyniku dokonania tej czynności odpowiadała wartości udziału, jaki Jej przysługiwał we współwłasności.

W dniu 8 sierpnia 2012 r. Wnioskodawczyni ww. lokal sprzedała.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż dokonanego w 2012 r. ustanowienia odrębnej własności lokali i zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem zaadaptowanym na cele mieszkalne, w wyniku którego Wnioskodawczyni nabyła na wyłączność lokal mieszkalny – w sytuacji gdy czynność ta nie wiązała się ze spłatami i dopłatami oraz wartość lokalu, jak wynika z uzupełnienia wniosku, odpowiadała wartości udziału jaki Jej przysługiwał we współwłasności nieruchomości – nie należy traktować w kategorii przysporzenia, ponieważ przypadający Wnioskodawczyni udział nie uległ powiększeniu. Stąd też - na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do udziału w nieruchomości – co w niniejszej sprawie miało miejsce w 2004 r.

Oznacza to, iż dokonując oceny skutków prawnych przedstawionego w sprawie stanu faktycznego należy wskazać, że przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w 2012 r. nie podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy, gdyż od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie do dnia sprzedaży upłynęło już 5 lat.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.