IPTPP1/4512-276/15-4/MSu | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu w pełnej wysokości wynikającej z faktury VAT?
IPTPP1/4512-276/15-4/MSuinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. lokale
  3. prawo do odzyskania podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 lipca 2015 r. (data złożenia 15 lipca 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego na cele siedziby Kancelarii wraz z ułamkową częścią gruntu w pełnej wysokości wynikającej z faktury – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego na cele siedziby Kancelarii wraz z ułamkową częścią gruntu w pełnej wysokości wynikającej z faktury.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 15 lipca 2015 r. w zakresie doprecyzowania przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą .... i zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działalność polega na świadczeniu usług prawnych. Z mocy przepisów ustawy VAT ten rodzaj działalności opodatkowany jest podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawczyni zamierza nabyć lokal mieszkalny na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą tj. na siedzibę Kancelarii. Przedmiotowy lokal mieszkalny zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy. W chwili obecnej siedziba Kancelarii mieści się w najmowanym lokalu.

Poniżej Wnioskodawczyni przedstawia wymagany przez organ uściślony stan sprawy dotyczący indywidualnej sytuacji Wnioskodawczyni odnoszący się do skutków prawno-podatkowych Wnioskodawczyni :

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą .... . i zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działalność polega na świadczeniu usług prawnych. Z mocy przepisów ustawy VAT ten rodzaj działalności opodatkowany jest podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawczyni zamierza nabyć lokal mieszkalny na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą tj. na siedzibę Kancelarii od sprzedawcy będącego właścicielem budynku, w którym znajdują się lokale, w tym lokal mieszkalny, który zamierza nabyć Wnioskodawczyni. Przedmiotowy lokal mieszkalny zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy. W chwili obecnej siedziba Kancelarii mieści się w najmowanym lokalu. Sprzedawca lokalu wystawi Wnioskodawczyni fakturę VAT z tytułu dostawy lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu obejmującą m.in. kwotę podatku od towarów i usług wg właściwej stawki, gdyż ma obowiązek dokonać zapłaty podatku od towarów i usług od dostawy lokalu zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną dnia 1 kwietnia 2008r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie znak IPPP1-443-47/08-3/BS. Jak wynika z interpretacji nr IPPP1-443-47/08-3/BS, sprzedając lokale Sprzedawca uzyska status podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i powinien wówczas zapłacić podatek VAT od tej transakcji, a dostawę tych lokali dokonaną przez sprzedawcę należy traktować jako działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2, która zgodnie z przepisami ustawy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Sprzedawca lokalu wystawi Kupującej fakturę VAT z tytułu dostawy lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu obejmującą m.in. kwotę podatku od towarów i usług wg właściwej stawki. Kupującą, będzie .... prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą .... Wnioskodawczyni zamierza nabyć lokal mieszkalny na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą tj. na siedzibę Kancelarii, a nabyty lokal będzie wykorzystywany do wykonywania przez Wnioskodawczynię czynności opodatkowanych VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu w pełnej wysokości wynikającej z faktury VAT...

Zdaniem Wnioskodawczyni, będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu, gdyż, jak wynika z wydanej w stosunku do sprzedawcy interpretacji podatkowej, sprzedając lokale uzyska on status podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz będzie zobowiązany uiścić podatek VAT od transakcji, a dostawa towarów (lokali) przez sprzedawcę zostanie wykazana w fakturze VAT wystawionej przez sprzedawcę. Nabyty lokal będzie wykorzystywany do wykonywania przez Wnioskodawczynię do czynności opodatkowanych, co uprawnia Wnioskodawczynię, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, na określonych zasadach pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 cyt. ustawy, stanowi, iż nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz obniżenia kwoty lub zwrotu podatku należnego może dokonać podatnik który jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W opisie sprawy Wnioskodawczyni wskazała, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawczyni zamierza nabyć lokal mieszkalny na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą tj. na siedzibę Kancelarii, a nabyty lokal będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Nadto, z tytułu dostawy lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu obejmującą m.in. kwotę podatku od towarów i usług wg właściwej stawki wystawiona będzie faktura na Wnioskodawczynię.

Zatem, skoro Wnioskodawczyni jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz będzie wykorzystywała lokal do czynności opodatkowanych VAT, to Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od ww. zakupu, pod warunkiem niezaistnienia okoliczności ograniczających to prawo, określonych w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IPPP1-443-47/08-3/BS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.