IPPP1/4512-229/15-4/RK | Interpretacja indywidualna

1. Czy podatek naliczony w fakturach sprzedaży lokalu, 2 miejsc postojowych oraz pomieszczenia gospodarczego wystawionych na imię i nazwisko Wnioskodawcy do daty podpisania aktu notarialnego będzie podlegał odliczeniu w całości, po wcześniejszym skorygowaniu nazwy nabywcy, zgodnie z danymi zawartymi w zgłoszeniu VAT-R?2. Czy podatek naliczony w fakturach wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych będzie podlegał odliczeniu w całości?
IPPP1/4512-229/15-4/RKinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. lokale
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2015 r. (data wpływu 12 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 16 kwietnia 2015 r. (data otrzymania 20 kwietnia 2015 r.) na wezwanie tutejszego Organu podatkowego z dnia 8 kwietnia 2015 ( doręczone w dniu 10 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z przeznaczeniem lokalu na cele działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z przeznaczeniem lokalu na cele działalności gospodarczej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 kwietnia (data otrzymania 20 kwietnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 8 kwietnia 2015 r. znak: IPPP1/4512-229/15-2/RK

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny

Podatnik wraz z żoną dokonał zakupu lokalu mieszkalnego. W chwili podpisywania umowy przedwstępnej oboje Kupujący chcieli przeznaczyć przedmiotowy lokal na własne potrzeby mieszkaniowe. Ponieważ rynek usług świadczonych przez Wnioskodawcę rozrasta się, zwłaszcza o klientów z dużych miast, dokonano weryfikacji planów co do wykorzystania pomieszczeń i postanowiono, że w zakupionym mieszkaniu zostanie zorganizowane biuro firmy. Akt notarialny podpisany w dniu 26 stycznia 2015 roku został spisany na kupujących: Wnioskodawcę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: M. oraz żonę Wnioskodawcy. W okresie realizacji budynku, w którym jest usytuowane mieszkanie Podatnik dokonywał wpłat, zgodnie z preliminarzem rat. Deweloper wystawił na Wnioskodawcę faktury VAT na każdą z dokonanych wpłat. Przedmiotowy lokal będzie wykorzystywany do celów działalności gospodarczej w całości.

Podatnik jest zainteresowany odliczeniem podatku VAT wynikającego z faktur już wystawionych przez dewelopera do chwili spisania aktu notarialnego jak również z faktur dokumentujących adaptację pomieszczeń dla w/w celu. Wnioskodawca uważa, że w myśl art . 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art . 15, przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art . 114, art . 119 ust. 4, art. 120 ust 17 i 19 oraz art. 124, dokumentujących poniesione wydatki na zakup i adaptację lokalu wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczenie podatku naliczonego z faktur wystawionych przez dewelopera będzie mogło nastąpić po wcześniejszym skorygowaniu nabywcy z Wnioskodawcy na działalność gospodarczą pod firmą: M.

Stan faktyczny został uzupełniony pismem z dnia 16 kwietnia 2015 r.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że: jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Lokal mieszkalny będzie wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w całości. Wnioskodawca zawarł umowę o budowę lokalu mieszkalnego z Deweloperem. Całość lokalu została nabyta do majątku objętego ustawową małżeńską wspólnością majątkową. W chwili nabycia, lokal został przekazany w tzw. stanie deweloperskim. Do chwili podpisania aktu notarialnego wnioskodawca otrzymał faktury: na zakup lokalu mieszkalnego, 2 miejsc postojowych, samodzielne pomieszczenie gospodarcze. Zarówno lokal jak i miejsca postojowe oraz pomieszczenie gospodarcze będą w całości wykorzystywane do działalności gospodarczej.

Wnioskodawca zatrudnia czterech pracowników, którzy wykonują prace w zakresie deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji na terenie całego kraju.

Przy wykonywaniu swoich obowiązków pracownicy wykorzystują sprzęt oraz samochody służbowe. Miejsca postojowe oraz pomieszczenie gospodarcze będą więc niezbędne do parkowania i przechowywania samochodów oraz sprzętu służbowego. Faktury Vat, które Wnioskodawca otrzymał były wystawione na Wnioskodawcę. Akt notarialny został podpisany w dniu 26 stycznia 2015 roku przez Wnioskodawcę i żonę Wnioskodawcy.

W związku z zaistniałym stanem faktycznym zadano następujące pytania ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 16 kwietnia 2015 r.

  1. Czy podatek naliczony w fakturach sprzedaży lokalu, 2 miejsc postojowych oraz pomieszczenia gospodarczego wystawionych na imię i nazwisko Wnioskodawcy do daty podpisania aktu notarialnego będzie podlegał odliczeniu w całości, po wcześniejszym skorygowaniu nazwy nabywcy, zgodnie z danymi zawartymi w zgłoszeniu VAT-R...
  2. Czy podatek naliczony w fakturach wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych będzie podlegał odliczeniu w całości...

Zdaniem Wnioskodawcy ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku z dnia 16 kwietnia 2015 r :

Odpowiedź na oba postawione pytania jest pozytywna, ponieważ zakup lokalu, 2 miejsc postojowych i pomieszczenia gospodarczego, w tym również ich wykończenie będzie pozostawało w bezpośrednim i ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą wykorzystywane na żadne inne cele niż czynności opodatkowane.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U, z 2011 r, Nr 177, poz. 1054 , z póź. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ( czynny podatnik Vat), przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust, 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124, dokumentujących wydatki na zakup i adaptację lokalu, pomieszczenia gospodarczego i miejsc postojowych, pozostających w związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto art. 88 ust, 3a pkt 2 ustawy nie daje podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem VAT, zakres działalności wykonywanej nie obejmuje czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, co tym samym powinno umożliwiać pomniejszenie podatku należnego o podatek naliczony w związku z zakupem lokalu, pomieszczenia gospodarczego i miejsc postojowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z kolei stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  • nabycia towarów i usług,
  • dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie do tego przepisu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, lokal mieszkalny będzie wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w całości. Wnioskodawca zawarł umowę o budowę lokalu mieszkalnego z Deweloperem. W chwili nabycia, lokal został przekazany w tzw. stanie deweloperskim. Wykończenie będzie pozostawało w bezpośrednim i ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będzie wykorzystywane na żadne inne cele niż czynności opodatkowane. Do chwili podpisania aktu notarialnego wnioskodawca otrzymał faktury: na zakup lokalu mieszkalnego, 2 miejsc postojowych, samodzielne pomieszczenie gospodarcze. Zarówno lokal jak i miejsca postojowe oraz pomieszczenie gospodarcze będą w całości wykorzystywane do działalności gospodarczej.

Wnioskodawca zatrudnia czterech pracowników, którzy wykonują prace w zakresie deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji na terenie całego kraju. Przy wykonywaniu swoich obowiązków pracownicy wykorzystują sprzęt oraz samochody służbowe. Miejsca postojowe oraz pomieszczenie gospodarcze będą więc niezbędne do parkowania i przechowywania samochodów oraz sprzętu służbowego.

W oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz przepisy prawne mające w tym zakresie zastosowanie należy uznać, że Wnioskodawca wykorzystując lokal mieszkalny, 2 miejsca postojowe,oraz samodzielne pomieszczenie gospodarcze w całości na cele działalności gospodarczej, będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług ma prawo do odliczenia całości podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust 1. ustawy, Wnioskodawcy przysługuje również prawo odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych dotyczących ww. nieruchomości w pełnym zakresie.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w wyżej przedstawionym zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPP3/443-941/14-2/KB | Interpretacja indywidualna

lokale
ILPB1/415-1365/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.