IPPP1/4512-1210/15-4/KR | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie transakcji zbycia lokali.
IPPP1/4512-1210/15-4/KRinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. lokale
 3. podatek od towarów i usług
 4. zbycie
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 stycznia 2016 r. (data wpływu 28 stycznia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 19 stycznia 2016 r. (skutecznie doręczone 22 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia lokali – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, uzupełniony pismem z dnia 25 stycznia 2016 r. (data wpływu 28 stycznia 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 19 stycznia 2016 r. (skutecznie doręczone 22 stycznia 2016 r.) dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia lokali.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Firma T. Sp. z o.o. zajmuje się kupnem i sprzedażą nieruchomości oraz wynajmem. W dniu 29 kwietnia 2005 roku firma zakupiła nieruchomość - lokal użytkowy za kwotę 1 300 000,00 netto (VAT 22% - 286 000,00 który został odliczony). Lokal ten został wynajęty innej firmie i jest wynajmowany z małymi przerwami do dnia dzisiejszego. W dniu 15 stycznia 2010 roku T. dokupił sąsiadującą nieruchomość za kwotę 810 000,00 (przy zakupie nie było podatku VAT, firma zapłaciła PCC). Lokal ten również został wynajęty innej firmie i z małymi przerwami był wynajmowany do chwili obecnej. W roku 2015 Spółka podjęła decyzję o sprzedaży tych lokali. W wyniku tej decyzji zaistniała konieczność w pierwszej kolejności połączenia ww. lokali w jedną całość a następnie dokonania powtórnego podziału co było niezbędnym elementem do prawidłowego zapisu w Księgach Wieczystych tzn. precyzyjnego określenia przypadających udziałów w nieruchomości w stosunku do ilości metrów kwadratowych powierzchni. Czynność ta została wykonana aktem notarialnym Repertorium A z dnia 28 września 2015 r. W wyniku tej operacji powstały nowe księgi wieczyste dla tych lokali. Wnioskodawca nadmienił, iż zakupione i wynajmowane przez firmę T. Sp. z o.o. lokale posiadały pozwolenia na użytkowanie, a ww. operacja miała na celu głównie uporządkowanie kwestii formalnych w Księgach Wieczystych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że lokale użytkowe wskazane we wniosku były przedmiotem umów najmu w całości. Lokal kupiony w dniu 15 stycznia 2010 roku został wynajęty od dnia 1 sierpnia 2011 roku, umowa została rozwiązana z dniem 31 marca 2015 roku. Lokal kupiony w dniu 29 kwietnia 2005 roku został wynajęty od dnia 4 maja 2005 roku, umowa ta została rozwiązana z dniem 14 października 2009 roku, w dniu 15 października 2009 roku została podpisana druga umowa najmu, która została rozwiązana z dniem 28 lutego 2015 roku, ostatnia umowa najmu została podpisana 02 marca 2015 roku i rozwiązana z dniem 30 września 2015 roku. Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie lokali, w stosunku do których miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wydatki te nie były wyższe niż 30% wartości początkowej lokali.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy firma ma możliwość sprzedać taki lokal ze stawką VAT zwolniony...

Zdaniem Wnioskodawcy, firma może skorzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Ponieważ od pierwszego zasiedlenia minęło ponad 2 lata, a przez cały ten czas lokale były wynajmowane innym firmom w ramach działalności. Dokonana zmiana w podziale lokali nie miała wpływu na charakter tych lokali i ich przeznaczenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 • wybudowaniu lub
 • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Należy wskazać, że jeżeli przy zbyciu budynków, budowli lub ich części wystąpią przesłanki uniemożliwiające zastosowanie opisanych zwolnień od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 43 ust. 1 pkt 10a, to w przypadku dostawy ww. nieruchomości może znaleźć zastosowanie inne zwolnienie, przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli zostaną spełnione warunki wskazane w tym przepisie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednocześnie należy zauważyć, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy – zgodnie z którym, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zatem, co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się kupnem i sprzedażą nieruchomości oraz wynajmem. W dniu 29 kwietnia 2005 roku firma zakupiła nieruchomość - lokal użytkowy za kwotę 1 300 000,00 netto (VAT 22% - 286 000,00 który został odliczony). Lokal ten został wynajęty innej firmie i jest wynajmowany z małymi przerwami do dnia dzisiejszego. W dniu 15 stycznia 2010 roku Wnioskodawca dokupił sąsiadującą nieruchomości za kwotę 810 000,00 (przy zakupie nie było podatku VAT, firma zapłaciła PCC). Lokal ten również został wynajęty innej firmie i z małymi przerwami był wynajmowany do chwili obecnej. W roku 2015 Spółka podjęła decyzję o sprzedaży tych lokali. W wyniku tej decyzji zaistniała konieczność w pierwszej kolejności połączenia ww. lokali w jedną całość a następnie dokonania powtórnego podziału co było niezbędnym elementem do prawidłowego zapisu w Księgach Wieczystych tzn. precyzyjnego określenia przypadających udziałów w nieruchomości w stosunku do ilości metrów kwadratowych powierzchni. Czynność ta została wykonana aktem notarialnym z dnia 28 września 2015 r. W wyniku tej operacji powstały nowe księgi wieczyste dla tych lokali. Wnioskodawca nadmienił, że zakupione i wynajmowane przez Niego lokale posiadały pozwolenia na użytkowanie, a ww. operacja miała na celu głównie uporządkowanie kwestii formalnych w Księgach Wieczystych.

Ponadto, w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że lokale użytkowe wskazane we wniosku były przedmiotem umów najmu w całości. Lokal kupiony w dniu 15 stycznia 2010 roku został wynajęty od dnia 1 sierpnia 2011 roku, umowa została rozwiązana z dniem 31 marca 2015 roku. Lokal kupiony w dniu 29 kwietnia 2005 roku został wynajęty od dnia 4 maja 2005 roku, umowa ta została rozwiązana z dniem 14 października 2009 roku, w dniu 15 października 2009 roku została podpisana druga umowa najmu, która została rozwiązana z dniem 28 lutego 2015 roku, ostatnia umowa najmu została podpisana 2 marca 2015 roku i rozwiązana z dniem 30 września 2015 roku. Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie lokali, w stosunku do których miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wydatki te nie były jednak wyższe niż 30% wartości początkowej lokali.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zastosowania zwolnienia od podatku przy sprzedaży lokali.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku w oparciu o jedną z ww. podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a ustawy oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Aby stwierdzić, czy przedmiotowa nieruchomość będzie korzystała ze zwolnienia z podatku o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, w pierwszej kolejności ustalić należy kiedy miało miejsce pierwsze zasiedlenie oraz jaki okres upłynął od niego do momentu dokonania dostawy nieruchomości.

W tym celu należy odwołać się do art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem, jeżeli podatnik wybuduje ww. obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej w rozumieniu przepisów podatku dochodowym, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania na potrzeby własne (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (budowla lub ich część) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę – gdyż zarówno m. in. sprzedaż, najem i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z uwagi na wskazane uregulowania należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie planowana sprzedaż lokali nie nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, gdyż doszło do niego w dniu zakupu pierwszego lokalu, tj. 29 kwietnia 2005 r., natomiast w odniesieniu do drugiego lokalu w dniu oddania go w najem, tj. 1 sierpnia 2011 r.

W analizowanej sytuacji zbycie wskazanych lokali nastąpi po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, dlatego w odniesieniu całości nieruchomości został również spełniony drugi warunek umożliwiający zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ między pierwszym zasiedleniem a dostawą wskazanych nieruchomości minął okres dłuższy niż 2 lata. W takim przypadku dostawa ta korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Ponadto na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta także dostawa gruntu przyporządkowana do dostawy tych nieruchomości.

Objęcie niniejszych transakcji zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy wyklucza zastosowanie do tej sprzedaży obligatoryjnego zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. W związku z tym, analiza zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy jest bezprzedmiotowa.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w analizowanej kwestii należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.