IPPP1/4512-1171/15-2/KR | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania transakcji zbycia lokali.
IPPP1/4512-1171/15-2/KRinterpretacja indywidualna
 1. lokale
 2. podatek od towarów i usług
 3. remonty
 4. sprzedaż
 5. ulepszenie
 6. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania transakcji zbycia lokali – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania transakcji zbycia lokali.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest właścicielem położonego w W. budynku apartamentowego (dalej: „Apartamentowiec”), który został wybudowany w 1999 r. przez poprzedniego właściciela tj. J. S.A. (obecnie J. JS Sp. z o.o.; dalej: „J.”). Spółka zawarła z J. w listopadzie 2013 r. umowę zakupu Apartamentowca, na mocy której Spółka nabyła Apartamentowiec od J. (sprzedaż Apartamentowca przez J.). Transakcja ta podlegała zwolnieniu z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Apartamentowiec stanowi dla Spółki w całości jeden środek trwały w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”).

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach działalności gospodarczej Spółka prowadzi wynajem lokali znajdujących się w Apartamentowcu, w części na cele mieszkaniowe oraz w części na cele usługowe (np. biuro). Wynajem lokali na cele mieszkaniowe traktowany jest przez Spółkę jako świadczenie usług zwolnionych z VAT, natomiast wynajem na cele usługowe opodatkowany jest stawką podstawową. Spółka pragnie zaznaczyć, iż lokale znajdujące się w Apartamentowcu były przedmiotem najmu począwszy od 1999 r., kiedy poprzedni właściciel Apartamentowca (J.) wynajmował znajdujące się w nim lokale.

Od daty wybudowania Apartamentowca ani J., ani Spółka nie poniosły nakładów na jego ulepszenie, których wartość przekraczałaby 30% wartości początkowej Apartamentowca w rozumieniu przepisów ustawy o CIT. Obecnie Spółka jest w trakcie przeprowadzania w Apartamentowcu prac remontowych mających na celu przywrócenie Apartamentowcowi stanu pierwotnego, tj. przywrócenie mu stanu luksusowego — w jakim Apartamentowiec znajdował się przed oddaniem w najem lokali znajdujących się w Apartamentowcu pierwszym najemcom.

W tym celu w Apartamentowcu przeprowadzone zostaną następujące prace o charakterze remontowym:

 • rozbiórka wnętrz lokali,
 • roboty związane z wymianą instalacji sanitarnych w lokalach,
 • roboty związane z wymianą instalacji elektrycznych w lokalach,
 • roboty prowadzące do uzyskania stanu deweloperskiego lokali,
 • roboty w łazienkach - robocizna i montaż: przedścianki, obudowa nadproża z płyt gipsowo-kartonowych, izolacja przeciwwodna, roboty malarskie, biały montaż, armatura, akcesoria, oświetlenie,
 • roboty poza łazienkami - roboty malarskie, podłogi - deska drewniana, drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, cokoły drewniane, osprzęt elektryczny, oświetlenie,
 • roboty wykończeniowe lokali usługowych,
 • remont siłowni,
 • remont biura,
 • przebudowa recepcji,
 • remont holu wejściowego,
 • wymiana drzwi wejściowych i szachtów,
 • remont holi windowych,
 • wymiana drzwi ewakuacyjnych,
 • remont windy osobowej,
 • remont węzła CO,
 • montaż rusztowania związany z remontem tarasów i balkonów oraz odnowieniem tynków zewnętrznych,
 • remont tarasów i balkonów, w tym wykończenie podłóg balkonów i tarasów, odnowienie balustrad i pochwytów, odnowienie tynków zewnętrznych w balkonach, demontaż donic żelbetonowych, montaż balustrad,
 • wymiana okien i powiązane z wymianą okien roboty wykończeniowe,
 • wymiana płyt kompozytowych,
 • remont garażu (malowanie ścian i sufitów, odmalowanie oznakowania),
 • czyszczenie elewacji
  (dalej wszystkie ww. prace zwane będą łącznie jako: „Roboty Remontowe”).

Kwalifikacja Robót Remontowych do robót o charakterze remontowym potwierdzona została w opinii techniczno-budowlanej rzeczoznawcy budowlanego w spec. konstrukcyjno-budowlanej, w której potwierdził remontowy charakter prac wymienionych powyżej.

Spółka uzyskała indywidualną interpretację podatkową (interpretacja z dnia 12 sierpnia 2015 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, znak IPPB5/4510-638/15-2/AK), zgodnie z którą wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem w Apartamentowcu Robót Remontowych powinny zostać rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami i potrącalne w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT.

Spółka nie wyklucza, że w Apartamentowcu mogą zostać przeprowadzone również prace, w wyniku których Apartamentowiec ulegnie ulepszeniu (dalej: „Prace Ulepszeniowe”). Niemniej, łączne wydatki poniesione na Prace Ulepszeniowe w Apartamentowcu nie przekroczą 30% wartości początkowej Apartamentowca.

W wyniku przeprowadzenia w Apartamentowcu Prac Remontowych i Prac Ulepszeniowych, korekcie może ulec podział architektoniczny Apartamentowca tzn. korekcie może ulec układ i liczba lokali znajdujących się w Apartamentowcu.

Po zakończeniu Prac Remontowych i Prac Ulepszeniowych w Apartamentowcu, Spółka planuje ustanowienie odrębnej własności lokali, a następnie ich sprzedaż lub wynajem (w zależności od zapotrzebowania na rynku). Planowana sprzedaż objąć ma zarówno lokale wykorzystywane dotychczas na cele mieszkaniowe, jak również lokale wynajmowane w celach usługowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy sprzedaż lokali, po przeprowadzeniu Prac Remontowych oraz Prac Ulepszeniowych w Apartamentowcu (w przypadku, gdy wydatki na Prace Ulepszeniowe Apartamentowca będą mniejsze niż 30% wartości początkowej tego Apartamentowca) oraz po późniejszym (po przeprowadzeniu wszelkich Prac Remontowych i Prac Ulepszeniowych) ustanowieniu ich odrębnej własności, będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT...
 2. Czy w przypadku braku możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, sprzedaż lokali po przeprowadzeniu Prac Remontowych oraz Prac Ulepszeniowych w Apartamentowcu (w przypadku, gdy wydatki na Prace Ulepszeniowe Apartamentowca będą mniejsze niż 30% wartości początkowej tego Apartamentowca) oraz po późniejszym (po przeprowadzeniu wszelkich Prac Remontowych i Prac Ulepszeniowych) ustanowieniu ich odrębnej własności, będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Zdaniem Spółki, sprzedaż lokali po przeprowadzeniu Prac Remontowych oraz Prac Ulepszeniowych w Apartamentowcu (w przypadku, gdy wydatki na Prace Ulepszeniowe Apartamentowca będą mniejsze niż 30% wartości początkowej tego Apartamentowca) oraz po późniejszym (po przeprowadzeniu wszelkich Prac Remontowych i Prac Ulepszeniowych) ustanowieniu ich odrębnej własności, stanowić będzie czynność zwolnioną z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
 2. W przypadku braku możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, sprzedaż lokali po przeprowadzeniu Prac Remontowych oraz Prac Ulepszeniowych w Apartamentowcu (w przypadku, gdy wydatki na Prace Ulepszeniowe Apartamentowca będą mniejsze niż 30% wartości początkowej tego Apartamentowca) oraz po późniejszym (po przeprowadzeniu wszelkich Prac Remontowych i Prac Ulepszeniowych) ustanowieniu ich odrębnej własności, będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy o VAT.

Uzasadnienie

Ad. 1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy o VAT rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W treści ustawy o VAT, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

W tym kontekście należy wskazać, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ustawowa definicja pierwszego zasiedlenia została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, który stanowi, iż przez pierwsze zasiedlenie rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zdaniem Spółki, w świetle powyższych regulacji kluczową kwestią warunkującą zastosowanie zwolnienia z podatku VAT sprzedaży lokali na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, jest ustalenie czy i kiedy doszło do pierwszego zasiedlenia Apartamentowca. Zgodnie bowiem z ww. przepisami ustawy o VAT, zwolnienie z opodatkowania nie wystąpi w sytuacji, gdy dostawa dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, bądź gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął czas krótszy niż 2 lata.

Zatem aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do wydania budynku (budowli lub ich części) pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Językowa wykładnia analizowanego art. 2 pkt 14 ustawy o VAT wskazuje, że pierwsze zasiedlenie dotyczyć może każdej czynności opodatkowanej, mocą której budynek, budowla lub ich części oddane są do użytkowania. Spośród czynności opodatkowanych podatkiem VAT, wymienionych w art. 5 ustawy VAT może to być zatem zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług. Wskazuje na to również posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem „oddanie do użytkowania (...) nabywcy lub użytkownikowi”.

Nie budzi wątpliwości, że jedną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT jest (i była również na gruncie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym) usługa wynajmu nieruchomości (lokali). Nie ma jednocześnie znaczenia, czy czynność ta opodatkowana była faktycznie podatkiem VAT (tzn. czy zastosowanie miała podstawowa lub obniżona stawka podatku) czy też podlegała zwolnieniu z VAT na podstawie przepisów szczególnych. Istotne jest bowiem czy dana czynność była objęta zakresem opodatkowania VAT, a nie jaka była faktyczna wysokość tego opodatkowania. Czynności zwolnione z VAT są bowiem (w odróżnieniu od czynności pozostających poza zakresem VAT) czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT.

Potwierdzenie powyższego stanowiska odnaleźć można w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów. Tytułem przykładu, Spółka wskazuje na interpretację podatkową Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 sierpnia 2015 r. (znak IPTPP2/4512-300/15-4/JSz), w której organ podatkowy wskazał: „(...) analizując powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a za taką należy uznać umowę sprzedaży, najmu czy dzierżawy, pod warunkiem, że jest to czynność objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług”.

Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 maja 2014 r. (znak IPPP1/443-450/14-2/MP).

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego:

 • Spółka jest właścicielem budynku (Apartamentowca) wybudowanego w 1999 r.;
 • lokale mieszkalne oraz usługowe znajdujące się w Apartamentowcu były wynajmowane przez J. od daty jego wybudowania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, co podlegało opodatkowaniu podstawową stawką VAT;
 • J. rozpoznawała od 1999 r. wynajem lokali na cele mieszkalne jako świadczenie usług zwolnionych z VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w zw. z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (w czasie obowiązywania tych przepisów);
 • Spółka nabyła Apartamentowiec w listopadzie 2013 r. a po nabyciu Apartamentowca lokale były w dalszym ciągu wynajmowane;
 • obecnie wynajem lokali na cele mieszkalne podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT; wynajem na cele usługowe pozostałych lokali znajdujących się w Apartamentowcu (np. biuro), J. opodatkowała do momentu zbycia nieruchomości, a Spółka aktualnie opodatkowuje stawką podstawową;
 • od czasu wybudowania do chwili obecnej ani J., ani Spółka nie dokonały ulepszeń Apartamentowca, z tytułu których poniesione nakłady stanowiłyby co najmniej 30% jego wartości początkowej.

W konsekwencji należy stwierdzić, że wszystkie przesłanki niezbędne do uznania, iż doszło do pierwszego zasiedlenia oraz że miało to miejsce w 1999 r., zostały spełnione.

W ocenie Spółki, bez wpływu na moment pierwszego zasiedlenia pozostanie także możliwy nowy podział architektoniczny Apartamentowca, w wyniku którego zmianie może ulec układ i liczba lokali znajdujących się w Apartamentowcu. Stanowisko Spółki znajduje poparcie w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego.

Tytułem przykładu, Spółka wskazuje na interpretację podatkową Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 czerwca 2015 r. (znak IPPP2/4512-296/15-2/BH), w której na pytanie podatnika: „ Czy dokonanie nowego podziału kamienicy, w wyniku którego lokal mieszkalny np. o metrażu 170 m2 podzielono by na dwa mniejsze, a także podzielenie lokalu użytkowego na mniejsze, a następnie ich prawne wyodrębnienie czy w przypadku sprzedaży będzie podlegało zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 (...) ” organ podatkowy udzielił odpowiedzi: „Analiza przepisów ustawy, pozwala stwierdzić, że podział lokali zarówno o charakterze mieszkalnym jak i użytkowym na lokale o mniejszej powierzchni pozostaje bez wpływu na prawo Wnioskodawcy do zastosowania zwolnienia od podatku. Analogicznie więc, jak w sytuacji przedstawionej w punkcie 1 w odniesieniu do tej części nieruchomości, której dostawa na rzecz Wnioskodawcy korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należy stwierdzić, że dostawa lokali po podziale również może korzystać ze zwolnienia na podstawie tego przepisu”.

Podobne stanowisko przedstawił także Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji podatkowej z dnia 11 kwietnia 2014 r. (znak ITPP1/443-6/14/KM), w której podatnik zamierzał przeprowadzić w budynku będącym jego własnością podział lokali na mniejsze: „(...) należy zauważyć, że skoro w okresie użytkowania tych lokali doszło do pierwszego zasiedlenia (najem), o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy, a także - jak wskazał Pan - „nie będzie tutaj ponownie pierwszego zasiedlenia”, z uwagi na wartość planowanego remontu, to w świetle tak przedstawionych okoliczności sprawy, dostawa opisanych lokali użytkowych będzie korzystać ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, przy założeniu, że przedmiotowa dostawa nastąpi po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia (najmu)”.

Analogicznie również w interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2012 r. (znak ILPP1/443-281/12-6/AI), w której organ podatkowy wskazał: „ W ramach prac budowlanych Spółka zamierza również adaptować piwnice częściowo na lokale użytkowe, a częściowo na dwupoziomowe mieszkania (połączenie piwnicy z mieszkaniem z parteru). Po ukończeniu prac remontowych oraz ulepszeniu, którego kwota nie przekroczy 30% wartości poszczególnych lokali, Spółka zamierza sprzedać poszczególne lokale mieszkalne. Z powyższego wynika wiec, że sprzedaż lokali mieszkalnych odbywać się będzie poza pierwszym zasiedleniem. Pierwsze zasiedlenie tych lokali nastąpiło bowiem w momencie oddania ich w najem. Lokale te były wynajmowane przez okres dłuższy niż 2 lata. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, wydatki poniesione na remont mieszkań nie przekroczyły 30% ich wartości początkowej. Zatem dostawa przedmiotowej nieruchomości (kamienicy) będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem nie zachodzą wyjątki w nim przedstawione. tzn. dostawa lokali mieszkalnych nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim”.

W ocenie Spółki, bez wpływu na moment pierwszego zasiedlenia pozostanie również przeprowadzenie w Apartamentowcu Prac Ulepszeniowych. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, wystąpienie pierwszego zasiedlenia może być związane z wybudowaniem budynku lub jego ulepszeniem, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej budynku. Jak wskazała natomiast Spółka, łączne wydatki poniesione na Prace Ulepszeniowe w Apartamentowcu nie przekroczą 30% jego wartości początkowej, co oznacza, że ich przeprowadzenie nie wpłynie na ponowne pierwsze zasiedlenie Apartamentowca.

Należy ponadto wskazać, iż cały budynek (Apartamentowiec) stanowi jeden środek trwały, dlatego wartość Prac Ulepszeniowych, dla celów zastosowania art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, należy odnosić do wartości początkowej całego budynku (Apartamentowca), a nie jej części przypadającej na poszczególne lokale, które nie stanowią oddzielnych środków trwałych. Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o CIT środkami trwałymi są m.in. budynki. Lokale mogą stanowić samodzielne środki trwałe, jeśli będą odrębną własnością.

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, iż przeprowadzenie Prac Ulepszeniowych, gdy wartość wydatków na te prace jest mniejsza niż 30% wartości początkowej budynku (Apartamentowca), nie spowoduje wystąpienia pierwszego zasiedlenia przy późniejszej sprzedaży/wynajmie wyodrębnionych lokali. Innymi słowy, poniesienie przez Spółkę wydatków na Prace Ulepszeniowe nie spowoduje ponownego pierwszego zasiedlenia Apartamentowca.

Zdaniem Spółki, na fakt wystąpienia pierwszego zasiedlenia w dacie oddania lokali mieszkalnych i usługowych pierwszym użytkownikom w najem nie wpłynie również planowane ustanowienie odrębnej własności poszczególnych lokali na moment ich sprzedaży, czy też nawet jeśli to wyodrębnienie nastąpiłoby przed sprzedażą, ale już po zakończeniu opisywanych prac. Ustawowa definicja pierwszego zasiedlenia odnosi się bowiem do czysto fizycznego powstania danej nieruchomości lub jej modernizacji, wpływającej w znacznym stopniu na jej rzeczywistą funkcjonalność, a nie zmiany jej statusu cywilnoprawnego. Nie ulega wątpliwości, iż ustanowienie odrębnej własności lokalu, nie stanowi jego wybudowania lub ulepszenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, w związku z czym nie kreuje kolejnego pierwszego zasiedlenia mogącego mieć wpływ na przysługujące Spółce zwolnienie z podatku.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 czerwca 2015 r. (znak IPPP2/4512-296/15-2/BH), w której na gruncie przedstawionego stanu faktycznego: „ W kamienicy znajdują się lokale mieszkalne, a metraże mieszkań są w przedziale 150-170 metrów kwadratowych oraz lokale użytkowe. Poszczególne lokale w przedmiotowej nieruchomości nie zostały wyodrębnione (nie mają własnych ksiąg wieczystych), zakupiona nieruchomość jest nieruchomością inwestycyjną (...) Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w chwili obecnej. Wnioskodawca planuje dokonać wyodrębnienia własności samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych. Każdy z nich będzie miał samodzielną księgę wieczystą (...) W wyniku wyodrębnienia własności poszczególnych lokali Spółka uzyska składniki majątku w postaci lokali mieszkalnych i użytkowych, a ich sprzedaż będzie prowadzona w ramach działalności gospodarczej” organ podatkowy stwierdził, iż: „(...) dostawa budynku mieszkalnego na rzecz Wnioskodawcy była udokumentowana fakturą z zastosowaniem zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt l0a ustawy. Należy zauważyć, że zastosowanie do czynności sprzedaży art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy wskazuje, że w stosunku do części nieruchomości do pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, już doszło. Skoro Wnioskodawca po nabyciu nieruchomości nie dokonywał w stosunku do tej części nieruchomości wydatków na jej ulepszenie, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej sprzedawanych lokali to należy stwierdzić, że Wnioskodawca ma prawo dokonać dostawy wyodrębnionych na własność samodzielnych lokali mieszkalnych oraz użytkowych z zastosowaniem zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy”.

Podobnie również w interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2012 r. (znak IPPP3/443-641/12-2/RD), w której organ podatkowy zauważył: „Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w kontekście wyżej powołanego art. 2 pkt 14 ustawy przedmiotowy lokal został oddany do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu w dniu 1 grudnia 1993 r. (...) Po uzyskaniu przez Spółkę odrębnej własności przedmiotowego lokalu nie zmieni się moment jego pierwszego zasiedlenia a więc i w tym przypadku sprzedaż będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie wyżej wymienionego artykułu”.

Stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 r. (znak IPPP3/443-851/12-2/KT).

Reasumując, zdaniem Spółki, sprzedaż lokali po przeprowadzeniu Prac Remontowych oraz Prac Ulepszeniowych w Apartamentowcu (w przypadku, gdy wydatki na Prace Ulepszeniowe Apartamentowca będą mniejsze niż 30% wartości początkowej tego Apartamentowca) oraz po późniejszym (po przeprowadzeniu wszelkich Prac Remontowych i Prac Ulepszeniowych) ustanowieniu ich odrębnej własności, stanowić będzie czynność zwolnioną z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Ad. 2. W ocenie Spółki, argumentacja wskazana w punkcie 1 powyżej dowodzi, iż sprzedaż przedmiotowych lokali objęta będzie zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Jednocześnie Spółka wskazuje, że w przypadku braku możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, sprzedaż lokali po przeprowadzeniu Prac Remontowych oraz Prac Ulepszeniowych w Apartamentowcu (w przypadku, gdy wydatki na Prace Ulepszeniowe Apartamentowca będą mniejsze niż 30% wartości początkowej tego Apartamentowca) oraz po późniejszym (po przeprowadzeniu wszelkich Prac Remontowych i Prac Ulepszeniowych) ustanowieniu ich odrębnej własności, będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunkiem zastosowania zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy o VAT jest brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesieniem wydatków na ulepszenie nieruchomości, a jeżeli takie wydatki miały miejsce, to musiałyby być one niższe niż 30% wartości początkowej nieruchomości.

Jak zostało wskazane w niniejszym wniosku, Spółce przy nabyciu Apartamentowca nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT (nabycie podlegało zwolnieniu z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), jak również Spółka nie dokona wydatków na ulepszenie Apartamentowca, których wartość byłaby równa lub wyższa niż 30% wartości początkowej Apartamentowca.

W konsekwencji, w przypadku braku możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, sprzedaż lokali po przeprowadzeniu Prac Remontowych oraz Prac Ulepszeniowych w Apartamentowcu (w przypadku, gdy wydatki na Prace Ulepszeniowe Apartamentowca będą mniejsze niż 30% wartości początkowej tego Apartamentowca) oraz po późniejszym (po przeprowadzeniu wszelkich Prac Remontowych i Prac Ulepszeniowych) ustanowieniu ich odrębnej własności, będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze Spółka wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 • wybudowaniu lub
 • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Należy wskazać, że jeżeli przy zbyciu budynków, budowli lub ich części wystąpią przesłanki uniemożliwiające zastosowanie opisanych zwolnień od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 43 ust. 1 pkt 10a, to w przypadku dostawy ww. nieruchomości może znaleźć zastosowanie inne zwolnienie, przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli zostaną spełnione warunki wskazane w tym przepisie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednocześnie należy zauważyć, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy – zgodnie z którym, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zatem, co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka jest właścicielem budynku apartamentowego (dalej: „Apartamentowiec”), który został wybudowany w 1999 r. przez poprzedniego właściciela tj. J. S.A. (obecnie J. JS Sp. z o.o.; dalej: „J.”).

Spółka zawarła z J. w listopadzie 2013 r. umowę zakupu Apartamentowca, na mocy której Spółka nabyła Apartamentowiec od J. (sprzedaż Apartamentowca przez J.). Transakcja ta podlegała zwolnieniu z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Apartamentowiec stanowi dla Spółki w całości jeden środek trwały w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”).

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach działalności gospodarczej Spółka prowadzi wynajem lokali znajdujących się w Apartamentowcu, w części na cele mieszkaniowe oraz w części na cele usługowe (np. biuro). Wynajem lokali na cele mieszkaniowe traktowany jest przez Spółkę jako świadczenie usług zwolnionych z VAT, natomiast wynajem na cele usługowe opodatkowany jest stawką podstawową. Spółka zaznaczyła, że lokale znajdujące się w Apartamentowcu były przedmiotem najmu począwszy od 1999 r., kiedy poprzedni właściciel Apartamentowca (J.) wynajmował znajdujące się w nim lokale.

Od daty wybudowania Apartamentowca ani J., ani Spółka nie poniosły nakładów na jego ulepszenie, których wartość przekraczałaby 30% wartości początkowej Apartamentowca w rozumieniu przepisów ustawy o CIT.

Obecnie Spółka jest w trakcie przeprowadzania w Apartamentowcu prac remontowych mających na celu przywrócenie Apartamentowcowi stanu pierwotnego, tj. przywrócenie mu stanu luksusowego — w jakim Apartamentowiec znajdował się przed oddaniem w najem lokali znajdujących się w Apartamentowcu pierwszym najemcom.

W tym celu w Apartamentowcu Wnioskodawca przeprowadzi prace o charakterze remontowym m.in.: rozbiórka wnętrz lokali, roboty związane z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych w lokalach, roboty prowadzące do uzyskania stanu deweloperskiego lokali, roboty wykończeniowe lokali usługowych, remont siłowni, biura, przebudowa recepcji, remont holu wejściowego, wymiana drzwi wejściowych i szachtów, remont holi windowych, remont tarasów i balkonów, wymiana okien, remont garażu oraz czyszczenie elewacji (dalej wszystkie ww. prace zwane będą łącznie jako: „Roboty Remontowe”).

Kwalifikacja Robót Remontowych do robót o charakterze remontowym potwierdzona została w opinii techniczno-budowlanej rzeczoznawcy budowlanego w spec. konstrukcyjno-budowlanej, w której potwierdził remontowy charakter prac wymienionych powyżej.

Spółka uzyskała indywidualną interpretację podatkową, zgodnie z którą wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem w Apartamentowcu Robót Remontowych powinny zostać rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami i potrącalne w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT.

Spółka nie wyklucza, że w Apartamentowcu mogą zostać przeprowadzone również prace, w wyniku których Apartamentowiec ulegnie ulepszeniu (dalej: „Prace Ulepszeniowe”). Niemniej, łączne wydatki poniesione na Prace Ulepszeniowe w Apartamentowcu nie przekroczą 30% wartości początkowej Apartamentowca.

W wyniku przeprowadzenia w Apartamentowcu Prac Remontowych i Prac Ulepszeniowych, korekcie może ulec podział architektoniczny Apartamentowca tzn. korekcie może ulec układ i liczba lokali znajdujących się w Apartamentowcu.

Po zakończeniu Prac Remontowych i Prac Ulepszeniowych w Apartamentowcu, Spółka planuje ustanowienie odrębnej własności lokali, a następnie ich sprzedaż lub wynajem (w zależności od zapotrzebowania na rynku). Planowana sprzedaż objąć ma zarówno lokale wykorzystywane dotychczas na cele mieszkaniowe, jak również lokale wynajmowane w celach usługowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zastosowania zwolnienia od podatku przy sprzedaży lokali, po przeprowadzeniu Prac Remontowych oraz Ulepszeniowych, w przypadku, gdy wartość tych prac (wydatków na ulepszenie budynku) wyniesie mniej niż 30% wartości początkowej Apartamentowca oraz po późniejszym (po przeprowadzeniu wszelkich Prac Remontowych i Ulepszeniowych) ustanowieniu ich odrębnej własności.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., poz. 1892), właściciel nieruchomości może ustanawiać odrębną własność lokali dla siebie, na mocy jednostronnej czynności prawnej. W takim wypadku stosuje się odpowiednio przepisy o ustanowieniu odrębnej własności w drodze umowy.

Przewidziany w art. 10 ustawy o własności lokali sposób ustanowienia odrębnej własności lokali powoduje, że dotychczasowy właściciel całej nieruchomości, po jednostronnym ustanowieniu dla siebie odrębnej własności lokali w posiadanym przez siebie budynku, staje się właścicielem kilku nieruchomości lokalowych, z których każda posiada odrębną księgę wieczystą.

Zatem w sytuacji gdy Wnioskodawca ustanowi odrębną własność lokalu (mieszkalnego lub użytkowego) we własnym budynku, nie dojdzie do dostawy towarów ani do świadczenia usług. Czynność ta nie wypełni przesłanek zawartych w art. 5 ust. 1 oraz art. 7 i 8 ustawy, a tym samym pozostanie poza zakresem przepisów o podatku od towarów i usług. Czynnością opodatkowaną będzie natomiast sprzedaż wyodrębnionych lokali.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku w oparciu o jedną z ww. podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a ustawy oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Aby stwierdzić, czy przedmiotowa nieruchomość będzie korzystała ze zwolnienia z podatku o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, w pierwszej kolejności ustalić należy kiedy miało miejsce pierwsze zasiedlenie oraz jaki okres upłynął od niego do momentu dokonania dostawy nieruchomości.

W tym celu należy odwołać się do art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem, jeżeli podatnik wybuduje ww. obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej w rozumieniu przepisów podatku dochodowym, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania na potrzeby własne (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (budowla lub ich część) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę – gdyż zarówno m. in. sprzedaż, najem i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem Apartamentowca, wybudowanego w 1999 r. przez poprzedniego właściciela. Spółka nabyła ww. budynek w listopadzie 2013 r. (transakcja ta podlegała zwolnieniu z podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy). Lokale w budynku były przedmiotem najmu począwszy od 1999 r.

Budynek stanowi dla Spółki w całości jeden środek trwały w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a od daty wybudowania, ani poprzedni właściciel, ani Spółka nie ponosili nakładów na ulepszenie budynku, których wartość przekraczałaby 30% jego wartości początkowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Obecnie, Spółka planuje przeprowadzenie w lokalach prac mających na celu przywrócenie poszczególnym lokalom stanu pierwotnego. Wnioskodawca nie wyklucza, że w odniesieniu do niektórych lokali zostaną przeprowadzone prace, w wyniku których lokale te ulegną ulepszeniu.

W analizowanej sprawie Wnioskodawca zaznaczył jednak, że łączne wydatki poniesione przez Spółkę na ulepszenia wszystkich lokali znajdujących się we wskazanym we wniosku budynku (Apartamentowcu) nie przekroczą 30% wartości początkowej budynku.

Z uwagi na okoliczność, że w analizowanej sprawie budynek stanowi dla Spółki w całości jeden środek trwały w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to przeprowadzenie przez Wnioskodawcę Prac, w wyniku których poszczególne niewyodrębnione lokale ulegną ulepszeniu, nie skutkuje koniecznością oceny, czy w stosunku do tych części budynku doszło do ponownego pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy. Ustanowienie odrębnej własności poszczególnych lokali znajdujących się w budynku odbędzie się po zakończeniu powyższych prac. W związku z tym, wartość sumy przeprowadzonych ulepszeń w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, należy odnieść do wartości początkowej całego budynku.

Zatem, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że przeprowadzenie Prac Ulepszeniowych, skutkujących ulepszeniem niektórych lokali, gdy wartość wydatków na te prace będzie mniejsza niż 30% wartości początkowej budynku, nie spowoduje wystąpienia „ponownego” pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu przepisów ustawy, przy późniejszej sprzedaży wyodrębnionych lokali.

Tym samym, zostały spełnione obie przesłanki warunkujące zwolnienie dostawy wyodrębnionych lokali. Mianowicie, dostawa nie odbywa się w ramach pierwszego zasiedlenia, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą przedmiotowych lokali upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

W analizowanej sprawie, do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, doszło w chwili oddania poszczególnych części budynku (lokali) pierwszym użytkownikom na podstawie umów najmu, tj. począwszy od 1999 r., kiedy poprzedni właściciel budynku, wynajmował lokale w przedmiotowymApartamentowcu. W związku z tym, sprzedaż poszczególnych lokali odbędzie się w okresie dłuższym niż dwa lata od momentu ich pierwszego wynajmu.

Tym samym, sprzedaż lokali, po przeprowadzeniu Prac Remontowych oraz Prac Ulepszeniowych, w przypadku, gdy wartość tych prac (wydatków na ulepszenie budynku) wyniesie mniej niż 30% wartości początkowej budynku oraz po późniejszym (po przeprowadzeniu wszelkich Prac Remontowych i Prac Ulepszeniowych) ustanowieniu ich odrębnej własności, będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Zwolnienie, będzie miało również zastosowanie do dostawy gruntu, na którym ww. lokale są posadowione, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w analizowanej kwestii należało uznać za prawidłowe.

Objęcie niniejszej transakcji zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy wyklucza zastosowanie do tej sprzedaży obligatoryjnego zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. W związku z tym, analiza zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy oraz odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 2 staje się bezprzedmiotowa.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie określenia, czy wskazane przez Wnioskodawcę „Prace Remontowe” są zgodne z definicją remontu i nie stanowią ulepszenia wg. przepisów ustawy o podatku dochodowym. W niniejszej interpretacji przyjęto za prawidłowy podział prac wskazany przez Zainteresowanego i wyłącznie na tej podstawie rozstrzygnięto kwestię zwolnienia z opodatkowania niniejszej transakcji. W związku z tym, w sytuacji gdy jakikolwiek element wskazanego zdarzenia przyszłego ulegnie zmianie, niniejsza interpretacja utraci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.