IPPB4/4511-799/15-2/PP | Interpretacja indywidualna

Czy na Spółce będą ciążyły obowiązki związane z funkcją płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z ewentualnym powstaniem u nabywców lokali wykończonych „pod klucz” (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i prowadzących taką działalność) przychodu z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o PIT?
IPPB4/4511-799/15-2/PPinterpretacja indywidualna
 1. cena rynkowa
 2. lokal mieszkalny
 3. lokale
 4. obowiązek płatnika
 5. wyposażenie
 6. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2013 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania po stronie nabywców lokali przychodu z nieodpłatnego świadczenia z tytułu promocyjnego nabycia wykończenia i/lub wyposażenia lokalu oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych promocyjnego nabycia wykończenia i/lub wyposażenia lokalu oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającą opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy) w Polsce oraz jest czynnym podatnikiem VAT. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. sprzedaż i wynajem nieruchomości.

Spółka jest właścicielem położonego w W. budynku apartamentowego (dalej: „Apartamentowiec”), który został wybudowany w 1999 r. przez jego poprzedniego właściciela. Apartamentowiec znajduje się w atrakcyjnej lokalizacji, tj. w miejscu, gdzie ceny nieruchomości są co do zasady bardzo wysokie. Skutkuje to z kolei tym, że szczególnie opłacalny staje się wynajem / sprzedaż lokali o charakterze luksusowym. Z uwagi na powyższe, dotychczasowe wykończenie Apartamentowca oraz znajdujących się w nim lokali zostało wykonane z materiałów najwyższej jakości, co nadawało apartamentowcowi oraz znajdującym się w nim lokalom luksusowego charakteru.

W związku z wieloletnią eksploatacją Apartamentowca, Spółka planuje przeprowadzenie w nim prac wykończeniowych mających na celu przywrócenie apartamentowcowi stanu pierwotnego, tj. przywrócenie mu stanu luksusowego - w jakim apartamentowiec znajdował się przed oddaniem go do użytkowania.

Po przeprowadzeniu prac wykończeniowych Spółka, w zależności od zapotrzebowania na rynku, zamierza wynajmować lub sprzedawać lokale, znajdujące się w apartamentowcu, w stanie wykończonym — „pod klucz”. W przypadku sprzedaży nabywcami mogą być zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i podmioty prowadzących taką działalność, w tym spółki prawa handlowego. Wśród lokali oferowanych przez Spółkę znajdą się zarówno lokale o powierzchni użytkowej do 150 m2, jak i większe.

Oferowany przez Spółkę standard wykończenia i wyposażenia lokali będzie obejmował w szczególności takie elementy jak: malowanie pomieszczeń, ułożenie podłóg drewnianych, ułożenie okładzin ściennych i podłogowych z płyt kamiennych, montaż cokołów drewnianych, montaż mat grzewczych, montaż drzwi wewnętrznych, wykończenie łazienek łącznie z zamontowaniem mebli, armatury i tzw. „białego montażu”, luster, akcesoriów i oświetlenia, wykonanie szaf wnękowych i wolnostojących, wykonanie zabudowy kuchennej wraz z instalacją sprzętu AGD, montaż osprzętu elektrycznego, instalację systemu HMS (inteligentny system zarządzania nieruchomością).

Charakterystyczną cechą rynku nieruchomości luksusowych, na którym działa Spółka, jest stosunkowo długotrwały oraz pracochłonny proces poszukiwania klientów zainteresowanych kupnem tego rodzaju nieruchomości. Biorąc pod uwagę fakt, że przeprowadzenie prac wykończeniowych w apartamentowcu będzie wymagało dużego nakładu środków finansowych, w interesie Wnioskodawcy zdecydowanie leży jak najszybsza sprzedaż lokali znajdujących się w apartamentowcu. W związku z tym, strategia biznesowa Spółki musi zakładać dobór takich środków, które zapewnią jak najszybsze znalezienie nabywców na lokale znajdujące się w apartamentowcu. Elementem strategii marketingowej Spółki nakierowanej na taki właśnie cel jest promocja, w ramach której klienci, którzy dokonają zakupu lokali w określonym czasie, mieliby możliwość nabycia części opisanego powyżej wykończenia i/lub wyposażenia lokalu w promocyjnej cenie (np. 1.000 zł).

Przedmiotowa promocja zostanie opisana w opracowanym przez Spółkę regulaminie określającym szczegółowo warunki zakupu przez klienta wykończenia i wyposażenia w cenie promocyjnej, okres obowiązywania promocji, itp.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy na gruncie ustawy o CIT przychód Spółki z tytułu promocyjnej sprzedaży części wykończenia i wyposażenia lokali będzie stanowiła przyjęta przez Spółkę promocyjna cena wykończenia i wyposażenia (np. 1.000 zł)...
 2. Czy Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość wydatków na nabycie elementów wykończenia i wyposażenia lokali oferowanego klientom w promocyjnej cenie...
 3. Czy na Spółce będą ciążyły obowiązki związane z funkcją płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z ewentualnym powstaniem u nabywców lokali wykończonych „pod klucz” (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i prowadzących taką działalność) przychodu z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o PIT...
 4. Czy promocyjna cena sprzedaży wykończenia i wyposażenia lokali (np. 1.000 zł) bez kwoty podatku VAT będzie stanowiła podstawę opodatkowania dla celów VAT...
 5. Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu elementów wykończenia i wyposażenia lokali oferowanego klientom w promocyjnej cenie...

Przedmiotowa interpretacja indywidualna została wydana w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie pytania nr 3 w części dotyczącej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących taką działalność, ale nabywających lokal do majątku prywatnego. W zakresie części pytania nr 3 dotyczącej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i nabywających lokal dla potrzeb tej działalności oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do pytań nr: 1, 2, 4, 5 zostaną wydane odrębne interpretacje indywidualne.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 3 w części dotyczącej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących taką działalność, ale nabywających lokal do majątku prywatnego.

U nabywców lokali wykończonych „pod klucz” (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i prowadzących taką działalność) nie powstanie jakikolwiek przychód z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o PIT i tym samym na Spółce nie będą ciążyły żadne obowiązki związane z funkcją płatnika.

W świetle art. 11 ustawy o PIT, co do zasady przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica między wartością tych świadczeń ustaloną według zasad określonych w art. 11 ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b ustawy o PU).

W ocenie Spółki, możliwość nabycia wykończenia i wyposażenia lokali w cenie promocyjnej nie będzie stanowić dla klientów Spółki częściowo nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ww. przepisu ustawy PIT, gdyż jak wskazano powyżej, promocyjna cena wykończenia i wyposażenia nie odbiega od jego wartości rynkowej. Nieodpłatne świadczenie na rzecz klienta wystąpiłoby w przypadku, gdyby cena oferowana przez Spółkę była zaniżona w stosunku do wartości rynkowej sprzedawanych towarów i usług.

Natomiast w ocenie Spółki, oferowana przez nią w ramach analizowanej promocji obniżona cena części wykończenia i wyposażenia lokali odzwierciedla jego rynkową wartość. Pojęcie wartości rynkowej nie jest bowiem pojęciem obiektywnym i należy je rozpatrywać każdorazowo w kontekście charakteru danej transakcji i jej uwarunkowań ekonomicznych.

Planowana przez Spółkę promocyjna oferta, polegająca na umożliwieniu klientom nabycia wykończenia i wyposażenia lokali w preferencyjnej cenie jest elementem strategii marketingowej Spółki, mającej na celu uatrakcyjnienie oferty i pozyskanie nabywców na lokale w apartamentowcu w jak najkrótszym czasie. Niewątpliwie zaś stosowanie bonifikat cenowych, szczególnie w ramach prowadzonych promocji, należy uznać, zdaniem Wnioskodawcy, za w pełni uzasadnione działanie podatnika. Posiada ono uzasadnienie ekonomiczne, które świadczy o zachowaniu rynkowego charakteru warunków transakcji (w tym ceny).

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że w ramach analizowanej transakcji po stronie nabywców lokali wykończonych „pod klucz”, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (lub prowadzącymi taką działalność, ale nabywającymi lokal do majątku prywatnego), nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu PIT. W konsekwencji, na Spółce nie będą ciążyły żadne obowiązki płatnika (w tym dokumentacyjne) związane z tą transakcją.

Zdaniem Wnioskodawcy stanowisko potwierdzają również organy podatkowe w wydawanych indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego w podobnych sprawach. Tytułem przykładu Spółka wskazuje na stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu przedstawione w interpretacji podatkowej z 2 września 2009 r. (znak ILPB1/415-680/10-2/AO): „w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku nabycia przez uczestników promocji towarów (bonów towarowych, wycieczek) w cenie 1 PLN brutto za sztukę nie będą oni zobowiązani do rozpoznania przychodu z tytułu otrzymania częściowo nieodpłatnych świadczeń, w związku z czym po stronie Spółki nie powstaną jakiekolwiek obowiązki płatnika związane z dokonaniem sprzedaży premiowej na rzecz uczestników promocji”.

Stanowisko potwierdzające ocenę, zdaniem Wnioskodawcy zostało również wyrażone w interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 października 2012 r. (znak IPPB2/415-716/12-2/MG), interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 lutego 2013 r. (znak IPPB1/415- 1521/12-2/MS), interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 lipca 2014 r. (znak IBPBII/1/415-242/14/MK) interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 września 2014 r. (znak IPPB4/415-593/14-2/AM).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy wyjaśnić, że dotyczą one konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.