IPPB2/415-805/14-2/MK1 | Interpretacja indywidualna

Prawo do zwrotu w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zwrot w momencie zakupu materiałów budowlanych nie posiadała tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego
IPPB2/415-805/14-2/MK1interpretacja indywidualna
 1. lokale
 2. tytuł prawny
 3. wydatek
 4. zwrot wydatków związanych z budownictwem
 1. Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM) -> Uprawnienia osób fizycznych
 2. Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM) -> Zakres przedmiotowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie prawa do zwrotu w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zwrot w momencie zakupu materiałów budowlanych nie posiadała tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie prawa do zwrotu w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zwrot w momencie zakupu materiałów budowlanych nie posiadała tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni zamierza wystąpić do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Wnioskodawczyni posiada tytuł prawny do remontowanego lokalu – umowę sprzedaży lokalu w formie aktu notarialnego zawartego w dniu 28 lutego 2012 r. Umowa przedwstępna zobowiązująca do zawarcia umowy sprzedaży została zawarta w dniu 27 lipca 2011 r. W § 8 tejże umowy zapisano „wszelkie prace wykończeniowe w lokalu kupujący może prowadzić dopiero po protokolarnym przekazaniu lokalu przez sprzedawcę i uregulowaniu przez kupującego wszelkich zobowiązań finansowych wobec sprzedającego. Końcowy odbiór lokalu mieszkalnego nastąpił w dniu 27 lutego 2012 r. Już po zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży Wnioskodawczyni zaczęła gromadzić materiały budowlane i inne niezbędne do wykończenia lokalu. Wnioskodawczyni dysponuje fakturami za materiały budowlane i wykończeniowe od dnia 12 grudnia 2011 r. do dnia 15 marca 2012 r. Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży doprowadziło faktycznie do zawarcia umowy przeniesienia własności tego lokalu

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy do wniosku o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Wnioskodawczyni może załączyć faktury za materiały budowlane i wykończeniowe wystawione przed końcowym odbiorem lokalu ale po zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży... Czy powinny one być brane pod uwagę przez organ podatkowy przy rozpatrywaniu ww. wniosku...

Zdaniem wnioskodawcy zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży jest wystarczającym powodem by rozpocząć przygotowania do remontu lokalu, którego Wnioskodawczyni ma zostać właścicielem.

Faktury za koszty poniesione za materiały budowlane po zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży powinny być brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od nia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (VZM-1)

Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej jest Wnioskodawczyni niezbędne celem ustalenia, które faktury powinna załączyć do ww. wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 1304) – z dniem 1 stycznia 2014 r. – straciła moc ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) regulująca zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części.

Jednakże na podstawie art. 32 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.), ma prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części wydatków na dotychczasowych zasadach.

Z przywołanych powyżej przepisów przejściowych i końcowych wynika, że choć ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) regulująca zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części 1 stycznia 2014 r. straciła moc, to jej postanowienia znajdują zastosowanie do tych osób fizycznych, które przed 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.), osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

 1. budową budynku mieszkalnego;
 2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Przepis art. 3 ust. 2 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym stanowi, że zwrot, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.

Zwrot, o którym mowa powyżej, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT tj. stawką 22% i wyższą (art. 3 ust. 3 w zw. z art. 11a ust. 1 ww. ustawy).

W świetle art. 3 ust. 4 ww. ustawy, dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej. Z kolei w myśl art. 2 pkt 3 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – ilekroć w ustawie jest mowa o fakturze – rozumie się przez to fakturę VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, dokumentującą zakupy, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ww. ustawy prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

W myśl art. 4 ust. 2 ww. ustawy, prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada:

 • prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207 , poz. 2016 z późn. zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3,
 • pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Z kolei z treści art. 5 ust. 1 ww. ustawy wynika, że zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym, który to wniosek może być składany nie częściej niż raz w roku (art. 5 ust. 3 ww. ustawy).

W myśl regulacji zawartej w art. 5 ust. 5 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – do wniosku o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym składanego w urzędzie skarbowym należy załączyć kopię:

 1. pozwolenia na budowę albo - w przypadku remontu, o którym mowa w ust. 4 pkt 7 – dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
 2. faktur dokumentujących poniesione wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – w sprawie zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, urząd skarbowy wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, urząd skarbowy wydaje w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 6 ust. 2 ww. ustawy). Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 1, nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydania decyzji (art. 6 ust. 3 ustawy).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni posiada tytuł prawny do remontowanego lokalu – umowę sprzedaży lokalu w formie aktu notarialnego zawartego w dniu 28 lutego 2012 r. Umowa przedwstępna zobowiązująca do zawarcia umowy sprzedaży została zawarta w dniu 27 lipca 2011 r. W § 8 tejże umowy zapisano „wszelkie prace wykończeniowe w lokalu kupujący może prowadzić dopiero po protokolarnym przekazaniu lokalu przez sprzedawcę i uregulowaniu przez kupującego wszelkich zobowiązań finansowych wobec sprzedającego. Końcowy odbiór lokalu mieszkalnego nastąpił w dniu 27 lutego 2012 r. Już po zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży Wnioskodawczyni zaczęła gromadzić materiały budowlane i inne niezbędne do wykończenia lokalu. Wnioskodawczyni dysponuje fakturami za materiały budowlane i wykończeniowe od dnia 12 grudnia 2011 r. do dnia 15 marca 2012 r. Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży doprowadziło faktycznie do zawarcia umowy przeniesienia własności tego lokalu

Z treści powołanych wyżej przepisów wynika jednoznacznie , że prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przysługuje m.in. pod warunkiem, że osoba fizyczna poniosła wydatki na realizację określonych w ustawie inwestycji budowlanych (mieszkaniowych), posiada tytuł prawny do lokalu, oraz faktury, które potwierdzają poniesienie wydatków i są wystawione na osobę fizyczną ubiegającą się o zwrot.

Ustawodawca nie uzależnia prawa do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym od tego, czy zakup materiałów budowlanych nastąpił przed, czy po uzyskaniu tytułu prawnego do lokalu. Wymagane jest jedynie, by wydatki poniesione i udokumentowane były fakturami, wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. oraz osoba fizyczna realizująca jedną z inwestycji, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy mogła wykazać, że w trakcie realizacji tej inwestycji spełniła wszystkie warunki do ubiegania się o zwrot wydatków o jakim mowa w ustawie.

Biorąc powyższe pod uwagę, warunkiem dokonania zwrotu na wniosek osoby fizycznej z tytułu prowadzenia inwestycji wymagającej tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3, jest posiadanie przez tę osobę w trakcie realizacji inwestycji budowlanej stosownego tytułu prawnego do lokalu oraz faktur wystawionych na nazwisko wnioskodawcy (inwestora), dokumentujących poniesienie wydatków na zakup materiałów budowlanych i dołączonych do wniosku.

Zatem osoba fizyczna, która poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych przed datą uzyskania tytułu prawnego do lokalu, ale która w momencie realizacji inwestycji posiadała już tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych z tego tytułu.

Podsumowując, Wnioskodawczyni przysługuje prawo do zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w przypadku spełnienia ww. warunków tj. w przypadku posiadania faktur VAT oraz tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, które Wnioskodawczyni dołączy do składanego wniosku nawet jeżeli zakupu materiałów budowlanych dokonała przed datą uzyskania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.