IPPB1/4511-145/15-4/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, wynikający z zawartej umowy użyczenia pomiędzy Wnioskodawcą a jego rodzicami, a więc osób zaliczanych do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma znaczenia dla tego zwolnienia sposób korzystania z tego lokalu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego użyczenia lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego użyczenia lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Rodzice Wnioskodawcy posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Rodzice od kilku lat nie mieszkają w tym lokalu i użyczają go Wnioskodawcy bezpłatnie. Lokal ten jest przez niego wynajmowany na wolnym rynku za opłatą. Od przychodu uzyskanego w naturze, z racji bezpłatnego użyczenia mu mieszkania przez rodziców, nie odprowadza podatku. Podatek odprowadza jedynie od przychodu pieniężnego uzyskiwanego z racji wynajmu użyczonego mu mieszkania.

Wnioskodawca jest właścicielem mieszkania, które zostało kupione za środki pochodzące z kredytu gotówkowego zaciągniętego za granicą. Mieszkanie będzie w przyszłości wynajmowane na wolnym rynku. Przychód pochodzący z najmu mieszkania, Wnioskodawca zamierza pomniejszać o koszt spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na ten cel, mimo iż kredyt został zaciągnięty zagranicą oraz nie jest to kredyt hipoteczny, lecz kredyt gotówkowy (zatem na dowolny cel) w walucie obcej (EURO).

Wnioskodawca zamierza kupić mieszkanie, które bezpłatnie użyczy kuzynce. Kuzynka będzie ponosiła wszelkie koszty związane z bieżącym utrzymaniem mieszkania, w tym czynsz do administracji. W wyniku tego utrzymanie mieszkania nie będzie się wiązało dla Wnioskodawcy z żadnymi kosztami. Nie będzie ono też generowało żadnych przychodów pieniężnych. Brak konieczności ponoszenia tych opłat przez Wnioskodawcę zmniejszy jego comiesięczne wydatki, jednak kwoty zmniejszenia jego comiesięcznych wydatków nie uważa za swój przychód, zatem nie będzie odprowadzał od niej podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy przychód w naturze, polegający na użyczeniu mi (bezpłatnie) mieszkania przez rodziców, podlega opodatkowaniu... Czy obowiązek podatkowy w tym wypadku zależy od sposobu użytkowania przeze mnie użyczonego mi lokalu, tj. czy zależy on od tego czy używam lokalu na potrzeby własne lub czy go wynajmuję w całości lub częściowo...
  2. Czy koszt spłaty kredytu (odsetki) zaciągniętego na zakup mieszkania może pomniejszać przychód z najmu tego mieszkania, nawet gdy kredyt został zaciągnięty zagranicą oraz jest to kredyt gotówkowy w EURO... W jaki sposób przeliczyć koszt spłaty kredytu na PLN...
  3. Czy zredukowanie kosztów związanych z utrzymaniem własnego mieszkania, poprzez bezpłatne użyczenie tego mieszkania, jest traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. W zakresie pozostałych pytań wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem jest między innymi wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zatem użyczenie mu przez rodziców mieszkania jest faktycznie jego przychodem. Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 125 tej ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, czyli w szczególności od rodziców, dzieci lub rodzeństwa. Ustawa nie mówi nic o sposobie w jaki otrzymujący ma korzystać z otrzymanego świadczenia.

Zatem przychód polegający na otrzymaniu od rodziców mieszkania na podstawie bezpłatnego użyczenia nie podlega opodatkowaniu, niezależnie od sposobu korzystania przeze mnie z tego mieszkania (tj. na użytek własny lub na wynajem).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Umowa użyczenia jest jedną z umów nazwanych regulujących zasady używania rzeczy. Zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz .U. z 2014 r. poz. 121) – użyczenie jest umową, przez którą użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Istotą tej umowy jest jej bezpłatny charakter, co oznacza, że biorący w używanie nie ma obowiązku dokonywania żadnych świadczeń i opłat na rzecz dającego do bezpłatnego używania.

Z przedstawionego we wniosku stanu wynika, że rodzice Wnioskodawcy użyczają Mu bezpłatnie lokal mieszkalny. Wnioskodawca lokal ten wynajmuje za opłatą. Z racji bezpłatnego użyczenia mu mieszkania przez rodziców, nie odprowadza podatku. Podatek odprowadza jedynie od przychodu pieniężnego uzyskiwanego z wynajmu tego mieszkania.

Kwestia, którą należy rozstrzygnąć w omawianej sprawie dotyczy stwierdzenia, czy bezpłatne użyczenie będzie rodziło dla Wnioskodawcy skutek w postaci podlegania opodatkowaniu.

Przychodami w myśl art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie zaś do art. 11 ust. 2a ww. ustawy – wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

  1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
  2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
  3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
  4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. Dokonując zatem wykładni gramatycznej, za „nieodpłatne świadczenie” uznać należy świadczenia „nie wymagające opłaty, takie, za które się nie płaci, bezpłatne” (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN 2003 r.). Zatem należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 125 ww. ustawy – wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20.

Treść art. 21 ust. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 125, nie ma zastosowania do świadczeń otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tj. działalności wykonywanej osobiście.

W myśl art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) – do I i II grupy podatkowej zalicza się:

  • małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,
  • zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Z treści powyżej przytoczonych przepisów prawa wynika, że co do zasady, z tytułu bezpłatnego użyczenia lokalu mieszkalnego powstaje przychód z tego tytułu. Jednakże ustawodawca uzależnia wykazywanie przychodów z tytułu bezpłatnego użyczenia od stopnia pokrewieństwa pomiędzy osobami zawierającymi tego typu umowę.

W omawianej sprawie stronami umowy nieodpłatnego użyczenia lokalu mieszkalnego jest Wnioskodawca i jego rodzice.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, wynikający z zawartej umowy użyczenia pomiędzy Wnioskodawcą a jego rodzicami, a więc osób zaliczanych do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma znaczenia dla tego zwolnienia sposób korzystania z tego lokalu.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.