IBPP2/4512-501/15/KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy lokalu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy lokalu - jest prawidłowa.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy lokalu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Dnia 27 lipca 2012 jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą J P, nabył od sp. z o.o. w drodze umowy kupna udział wynoszący 1/2 części w nieruchomości stanowiący samodzielny lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalny oznaczony numerem 3 mieszczący się w K. W momencie zakupu firma Wnioskodawcy była zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Firma Wnioskodawcy nie odliczyła podatku naliczonego z tytułu nabycia wyżej wymienionego lokalu, gdyż transakcja ta była zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Wyżej wymieniony lokal w dniu 27 lipca 2012 został przyjęty do użytkowania i wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy Wnioskodawcy. Od dnia 1 września 2012 do 31 marca 2013 lokal był wynajmowany Przedsiębiorstwu. Od 2 kwietnia 2013 do nadal lokal jest wynajmowany Pani A M w celu prowadzenia w nim działalności gospodarczej, a obrót z tego tytułu jest ewidencjonowany i wykazywany w deklaracjach VAT-7 składanych przez firmę Wnioskodawcy.

W dniu 31 maja 2014 Wnioskodawca zlikwidował indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą J P, pozostając jednocześnie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wynajmu nieruchomości. Lokal położony w K numer 3 w dalszym ciągu jest wynajmowany na cele prowadzonej w nim działalności gospodarczej, a obrót z tego tytułu jest rejestrowany i wykazywany w deklaracji VAT-7.

Jako właściciel wyżej wymienionego lokalu Wnioskodawca nie dokonywał modernizacji ani też remontów powyższego lokalu, a tym samym nie odliczał podatku naliczonego od takowych zakupów. Bieżące naprawy wynikające z eksploatacji lokalu nie przekraczały 30% wartości początkowej obiektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż lokal mieszkalny nabytego 27.07.2012 i od dnia 1 września 2012 do dnia dzisiejszego wynajmowanego w celu prowadzenia w nim działalności gospodarczej, którego dostawa nie była dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, jak również nie podlegał ulepszeniu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, będzie podlegał zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży w miesiącu lipcu 2015 r....

Stanowisko Wnioskodawcy.

Sprzedaż lokalu użytkowego będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), gdyż spełnia ona wymogi ww. przepisu. Dostawa nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, a od pierwszego zasiedlenia tj. od podpisania umowy wynajmu lokalu w dniu 1 września 2012 r. minęło 2 lata. W stosunku to sprzedawanego lokalu nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu jego nabycia. Wnioskodawca nie ponosił również wydatków na jego ulepszenie, modernizację, w stosunku do których miałbym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Podstawowa stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, w myśl art. 2 pkt 14 ustawy, rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej obiekt budowlany będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy). Bowiem zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w dniu 27 lipca 2012 r. nabył udział wynoszący 1/2 części w nieruchomości stanowiący samodzielny lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalny. W momencie zakupu Wnioskodawca był zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie odliczył podatku naliczonego z tytułu nabycia wyżej wymienionego lokalu, gdyż transakcja ta była zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Lokal w dniu 27 lipca 2012 został przyjęty do użytkowania i wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy Wnioskodawcy. Od dnia 1 września 2012 do 31 marca 2013 r. lokal był wynajmowany Przedsiębiorstwu, a od 2 kwietnia 2013 r. do nadal lokal jest wynajmowany Pani A M w celu prowadzenia w nim działalności gospodarczej. W dniu 31 maja 2014 Wnioskodawca zlikwidował indywidualną działalność gospodarczą pozostając jednocześnie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wynajmu nieruchomości. Jako właściciel lokalu Wnioskodawca nie dokonywał modernizacji ani też remontów powyższego lokalu, a tym samym nie odliczał podatku naliczonego od takowych zakupów. Bieżące naprawy wynikające z eksploatacji lokalu nie przekraczały 30% wartości początkowej obiektu.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że dostawa lokalu będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż na dzień wydania interpretacji pomiędzy pierwszym zasiedleniem lokalu, do którego doszło w lipcu 2012 r. a jego dostawą w lipcu 2015 r. upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.