IBPP2/4512-501/15/KO | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy lokalu
IBPP2/4512-501/15/KOinterpretacja indywidualna
  1. lokale
  2. stawka
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy lokalu - jest prawidłowa.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy lokalu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Dnia 27 lipca 2012 jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą J P, nabył od sp. z o.o. w drodze umowy kupna udział wynoszący 1/2 części w nieruchomości stanowiący samodzielny lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalny oznaczony numerem 3 mieszczący się w K. W momencie zakupu firma Wnioskodawcy była zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Firma Wnioskodawcy nie odliczyła podatku naliczonego z tytułu nabycia wyżej wymienionego lokalu, gdyż transakcja ta była zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Wyżej wymieniony lokal w dniu 27 lipca 2012 został przyjęty do użytkowania i wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy Wnioskodawcy. Od dnia 1 września 2012 do 31 marca 2013 lokal był wynajmowany Przedsiębiorstwu. Od 2 kwietnia 2013 do nadal lokal jest wynajmowany Pani A M w celu prowadzenia w nim działalności gospodarczej, a obrót z tego tytułu jest ewidencjonowany i wykazywany w deklaracjach VAT-7 składanych przez firmę Wnioskodawcy.

W dniu 31 maja 2014 Wnioskodawca zlikwidował indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą J P, pozostając jednocześnie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wynajmu nieruchomości. Lokal położony w K numer 3 w dalszym ciągu jest wynajmowany na cele prowadzonej w nim działalności gospodarczej, a obrót z tego tytułu jest rejestrowany i wykazywany w deklaracji VAT-7.

Jako właściciel wyżej wymienionego lokalu Wnioskodawca nie dokonywał modernizacji ani też remontów powyższego lokalu, a tym samym nie odliczał podatku naliczonego od takowych zakupów. Bieżące naprawy wynikające z eksploatacji lokalu nie przekraczały 30% wartości początkowej obiektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż lokal mieszkalny nabytego 27.07.2012 i od dnia 1 września 2012 do dnia dzisiejszego wynajmowanego w celu prowadzenia w nim działalności gospodarczej, którego dostawa nie była dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, jak również nie podlegał ulepszeniu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, będzie podlegał zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży w miesiącu lipcu 2015 r....

Stanowisko Wnioskodawcy.

Sprzedaż lokalu użytkowego będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), gdyż spełnia ona wymogi ww. przepisu. Dostawa nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, a od pierwszego zasiedlenia tj. od podpisania umowy wynajmu lokalu w dniu 1 września 2012 r. minęło 2 lata. W stosunku to sprzedawanego lokalu nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu jego nabycia. Wnioskodawca nie ponosił również wydatków na jego ulepszenie, modernizację, w stosunku do których miałbym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Podstawowa stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, w myśl art. 2 pkt 14 ustawy, rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej obiekt budowlany będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy). Bowiem zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w dniu 27 lipca 2012 r. nabył udział wynoszący 1/2 części w nieruchomości stanowiący samodzielny lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalny. W momencie zakupu Wnioskodawca był zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie odliczył podatku naliczonego z tytułu nabycia wyżej wymienionego lokalu, gdyż transakcja ta była zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Lokal w dniu 27 lipca 2012 został przyjęty do użytkowania i wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy Wnioskodawcy. Od dnia 1 września 2012 do 31 marca 2013 r. lokal był wynajmowany Przedsiębiorstwu, a od 2 kwietnia 2013 r. do nadal lokal jest wynajmowany Pani A M w celu prowadzenia w nim działalności gospodarczej. W dniu 31 maja 2014 Wnioskodawca zlikwidował indywidualną działalność gospodarczą pozostając jednocześnie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wynajmu nieruchomości. Jako właściciel lokalu Wnioskodawca nie dokonywał modernizacji ani też remontów powyższego lokalu, a tym samym nie odliczał podatku naliczonego od takowych zakupów. Bieżące naprawy wynikające z eksploatacji lokalu nie przekraczały 30% wartości początkowej obiektu.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że dostawa lokalu będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż na dzień wydania interpretacji pomiędzy pierwszym zasiedleniem lokalu, do którego doszło w lipcu 2012 r. a jego dostawą w lipcu 2015 r. upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.