IBPP2/443-756/14/KO | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania dostawy lokali mieszkalnych wraz z garażami
IBPP2/443-756/14/KOinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. lokale
 3. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 lipca 2014 r. (data wpływu 1 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 28 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy lokali mieszkalnych wraz z garażami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy lokali mieszkalnych wraz z garażami.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 28 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 16 października 2014 r. znak: IBPP2/443-756/14/KO.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

P na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2a) jest zarządcą w imieniu Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości .... W budynku tym znajdują się trzy lokale mieszkalne obecnie wszystkie będące przedmiotami najmu za odpłatnością.

W grudniu 2006 r. opisywany wyżej budynek był modernizowany (wartość inwestycji przekroczyła 30% wartości początkowej).

Lokal nr 1 w momencie ulepszenia w części był wynajmowany jako biuro a pozostałe pomieszczenia stanowiły pustostan. W kwietniu 2012 r. zawarto odpłatną umowę na wynajem ww. lokalu z pracownikiem. Pracownik wynajmuje opisywany lokal do dnia dzisiejszego.

Lokal nr 2 od 1993 r. był wynajmowany za odpłatnością aż do lipca 2011 r. po czym był niezamieszkały do momentu zawarcia nowej umowy w listopadzie 2012 r., która trwa aż do dnia dzisiejszego.

Lokal nr 3 od sierpnia 2001 r. zajmował pracownik, któremu przysługiwało bezpłatne mieszkanie aż do lipca 2010 r., kiedy to przestało obowiązywać prawo do bezpłatnego mieszkania i od tego momentu było i nadal jest wynajmowane za odpłatnością.

Pismem z 28 października 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego następująco:

I.

 • sprzedaż poszczególnych lokali wraz z przynależnymi do nich garażami nastąpi w ramach jednej transakcji (jednego aktu notarialnego) i będzie dla nich prowadzona jedna księga wieczysta w związku z powyższym żaden z garaży nie będzie przedmiotem odrębnej sprzedaży, nieruchomość zabudowana położona w miejscowości P jest własnością Wnioskodawcy od 1945r. W granicach tej nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny, w którym mieszczą się trzy lokale, oraz przynależne do nich garaże, wybudowane w 1978 r. i w związku z powyższym P nie przysługiwało przy nabyciu nieruchomości (jak również przy budowie - garaże) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • w 2006r. modernizowano cały budynek mieszkalny (modernizacja dotyczyła wszystkich pomieszczeń budynku) i wartość ulepszeń była większa niż 30% wartości początkowej. Modernizacja, którą zakończono w grudniu 2006 r. obejmowała docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji, wymianę stolarki otworowej, wykonanie instalacji przeciwwodnej, oraz podłączenie kanalizacji,
 • w 2014 r. na potrzeby sprzedaży w ww. budynku mieszkalnym zostały wydzielone 3 lokale mieszkalne, a wartość została ustalona proporcjonalnie do ich powierzchni,
 • ponieważ modernizacja (powyżej 30% wartości początkowej) w 2006 r. budynku mieszkalnego dotyczyła wszystkich jego pomieszczeń, to oznacza, że wydzielone w 2014 r. poszczególne lokale mieszkalne (l, 2, 3) były ulepszone w wartości wyższej niż 30%. Wnioskodawcy w związku z ulepszeniami przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Informacja o poszczególnych lokalach:

Lokal nr 1

 1. pomieszczenia wydzielone w 2014 r. jako lokal nr 1 wraz z garażem nie były wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku,
 2. przy nabyciu pomieszczeń wydzielonych w 2014 r. jako lokal nr l wraz z garażem Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 3. pomieszczenia wydzielone w 2014 r. jako lokal nr 1 wraz z garażem w momencie ulepszenia w 2006 r. w przeważającej części były wynajmowane jako biuro, a pozostałe pomieszczenia stanowiły pustostan. W kwietniu 2012 r. zawarto odpłatną umowę na wynajem ww. lokalu wraz z garażem z pracownikiem. Pracownik wynajmuje opisywany lokal i przynależny garaż do dnia dzisiejszego. Lokal nr 1 wraz z garażem będzie w 2014 r. sprzedany po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia po ulepszeniu,
 4. pomiędzy pierwszym zasiedleniem w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT a dostawą lokalu nr 1 wraz z garażem upłynie okres dłuższy niż 2 lata (pierwsze zasiedlenie po ulepszeniu - część pomieszczeń grudzień 2006r., pozostała część - kwiecień 2012r.),
 5. w zakresie pomieszczeń wchodzących w skład lokalu nr 1 wraz z garażem Wnioskodawca poniósł w grudniu 2006 r. wydatki na ulepszenie w wysokości wyższej niż 30% wartości początkowej, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 6. pomieszczenia wydzielone w 2014 r. jako lokal nr 1 wraz z garażem w stanie ulepszonym nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Lokal nr 2

 1. pomieszczenia wydzielone w 2014 r. jako lokal nr 2 wraz z garażem nie były wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku,
 2. przy nabyciu pomieszczeń wydzielonych w 2014 r. jako lokal nr 2 wraz z garażem Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 3. pomieszczenia wydzielone w 2014 r. jako lokal nr 2 wraz z garażem od 1993 r. wynajmowane były za odpłatnością aż do lipca 2011 r., po czym były niezamieszkałe do momentu zawarcia nowej umowy w listopadzie 2012 r., która trwa do dnia dzisiejszego i w chwili ulepszenia stanowiły przedmiot wynajmu za odpłatnością. Lokal nr 2 wraz z garażem będzie w 2014 r. sprzedany po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia po ulepszeniu,
 4. pomiędzy pierwszym zasiedleniem w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT a dostawą lokalu nr 2 wraz z garażem upłynie okres dłuższy niż 2 lata (pierwsze zasiedlenie po ulepszeniu miało miejsce w grudniu 2006 r.),
 5. w zakresie pomieszczeń wchodzących w skład lokalu nr 2 wraz z garażem Wnioskodawca poniósł w grudniu 2006r. wydatki na ulepszenie w wysokości wyższej niż 30% wartości początkowej, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 6. pomieszczenia wydzielone w 2014 r. jako lokal nr 2 z garażem w stanie ulepszonym nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Lokal nr 3

 1. pomieszczenia wydzielone w 2014 r. jako lokal nr 3 wraz z garażem nie były wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku,
 2. przy nabyciu pomieszczeń wydzielonych w 2014 r. jako lokal nr 3 wraz z garażem Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 3. pomieszczenia wydzielone w 2014 r. jako lokal nr 3 wraz z garażem w momencie ulepszenia w 2006 r. zajmował pracownik P któremu przysługiwało mieszkanie służbowe bezpłatnie. W lipcu 2010 r. w P przestało obowiązywać prawo do bezpłatnego mieszkania i od tego momentu jest wynajmowane przez dotychczasowego najemcę (pracownika) do chwili obecnej za odpłatnością. Lokal nr 3 wraz z przynależnym garażem będzie w 2014 r. sprzedany po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia po ulepszeniu,
 4. pomiędzy pierwszym zasiedleniem w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT a dostawą lokalu nr 3 wraz z garażem upłynie okres dłuższy niż 2 lata (pierwsze zasiedlenie po ulepszeniu miało miejsce w grudniu 2006 r.,
 5. w zakresie pomieszczeń wchodzących w skład lokalu nr 3 wraz z garażem Wnioskodawca poniósł w grudniu 2006 r. wydatki na ulepszenie w wysokości wyższej niż 30% wartości początkowej, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 6. pomieszczenia wydzielone w 2014 r. jako lokal nr 3 wraz z garażem w stanie ulepszonym nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 28 października 2014 r.:

P zwraca się z zapytaniem czy sprzedaż opisanych lokali mieszkalnych (1, 2, 3) wraz z garażami podlega zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie przyszłym przedmiotowa sprzedaż lokali mieszkalnych 1, 2 i 3 wraz z garażami spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Planowana dostawa poszczególnych lokali wraz z garażami odbędzie się po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia po ulepszeniu, co pozwoli Wnioskodawcy przy tej dostawie zastosować zwolnienie z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Podstawowa stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, w myśl art. 2 pkt 14 ustawy, rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej obiekt budowlany będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy). Bowiem zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej „lokalami”, mogą stanowić odrębne nieruchomości.

W myśl art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi” (art. 2 ust. 4 ustawy własności lokali).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że sprzedaż poszczególnych lokali wraz z przynależnymi do nich garażami nastąpi w ramach jednej transakcji (jednego aktu notarialnego) i będzie dla nich prowadzona jedna księga wieczysta. Żaden z garaży nie będzie przedmiotem odrębnej sprzedaży. Nieruchomość jest własnością Wnioskodawcy od 1945 r. W granicach tej nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny, w którym mieszczą się trzy lokale, oraz przynależne do nich garaże, wybudowane w 1978 r. Wnioskodawcy nie przysługiwało przy nabyciu nieruchomości (jak również przy budowie - garaży) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W 2006 r. modernizowano cały budynek mieszkalny (modernizacja dotyczyła wszystkich pomieszczeń budynku) i wartość ulepszeń była większa niż 30% wartości początkowej. W 2014 r. na potrzeby sprzedaży w ww. budynku mieszkalnym zostały wydzielone 3 lokale mieszkalne. Ponieważ modernizacja (powyżej 30% wartości początkowej) w 2006 r. budynku mieszkalnego dotyczyła wszystkich jego pomieszczeń, to oznacza, że wydzielone w 2014 r. poszczególne lokale mieszkalne (l, 2, 3) były ulepszone w wartości wyższej niż 30%. Wnioskodawcy w związku z ulepszeniami przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Pomieszczenia wydzielone w 2014 r. jako lokal nr 1, 2 i 3 wraz z garażem nie były wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku.

Przy nabyciu pomieszczeń wydzielonych w 2014 r. jako lokal nr l, 2 i 3 wraz z garażem Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Pomieszczenia wydzielone w 2014 r. jako lokal nr 1 wraz z garażem w momencie ulepszenia w 2006 r. w przeważającej części były wynajmowane jako biuro, a pozostałe pomieszczenia stanowiły pustostan. W kwietniu 2012 r. zawarto odpłatną umowę na wynajem ww. lokalu wraz z garażem z pracownikiem. Pracownik wynajmuje opisywany lokal i przynależny garaż do dnia dzisiejszego.

Pomieszczenia wydzielone w 2014 r. jako lokal nr 2 wraz z garażem od 1993 r. wynajmowane były za odpłatnością aż do lipca 2011 r., po czym były niezamieszkałe do momentu zawarcia nowej umowy w listopadzie 2012 r., która trwa do dnia dzisiejszego i w chwili ulepszenia stanowiły przedmiot wynajmu za odpłatnością.

Pomieszczenia wydzielone w 2014 r. jako lokal nr 3 wraz z garażem w momencie ulepszenia w 2006 r. zajmował pracownik, któremu przysługiwało mieszkanie służbowe bezpłatnie. W lipcu 2010 r. w P przestało obowiązywać prawo do bezpłatnego mieszkania i od tego momentu jest wynajmowane przez dotychczasowego najemcę (pracownika) do chwili obecnej za odpłatnością.

Lokal nr 1, 2 i 3 wraz z garażem będzie w 2014 r. sprzedany po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis zdarzenia należy stwierdzić, że dostawa lokali nr 1, 2 i 3 wraz z garażami, dla których jest prowadzona jedna księga wieczysta będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż na dzień wydania interpretacji pomiędzy pierwszym zasiedleniem pomieszczeń stanowiących lokal:

 • nr 1, do którego doszło w kwietniu 2012 r.
 • nr 2, do którego doszło w lipcu 2011 r.
 • nr 3, do którego doszło w lipcu 2010 r.

a ich dostawą w 2014 r. upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-756/14/KO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.