IBPBII/2/415-1077/14/AK | Interpretacja indywidualna

Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego.
IBPBII/2/415-1077/14/AKinterpretacja indywidualna
 1. kredyt
 2. lokale
 3. małżeństwo
 4. podział majątku dorobkowego
 5. przychód
 6. remonty
 7. sprzedaż
 8. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 1 grudnia 2014 r. (data otrzymania 4 grudnia 2014 r.), uzupełnionym 22 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z 7 stycznia 2015 r. Znak: IBPBII/2/443-1077/14/AK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 22 stycznia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w 2004 r. kupił wraz z małżonkiem lokal mieszkalny za 55 000 zł na cele mieszkaniowe. W 2009 r. małżonkowie wzięli kredyt na remont lokalu, czyli również na cele mieszkaniowe. W 2012 r. na podstawie umowy małżeńskiej o podział majątku wspólnego i rozdzielności majątkowej prawo do lokalu przypadło Wnioskodawcy. Przy podpisywaniu umowy u notariusza lokal wyceniono na 137 200 zł.

Wnioskodawca w 2014 r. sprzedał lokal za 150 000 zł i spłacił zaległe kredyty zaciągnięte na ten lokal.

Do czasu rozdzielności majątkowej raty kredytów z odsetkami i koszty notariusza wyniosły 59 640 zł. Po rozdzielności majątkowej raty kredytów i odsetek wyniosły Wnioskodawcę 20 990 zł. Po sprzedaży lokalu Wnioskodawca spłacił zaległe kredyty w kwocie 35 150 zł.

Umowa majątkowa małżeńska spisana u notariusza 28 lutego 2012 r. obejmowała wyłącznie lokal mieszkalny zakupiony w 2004 r. Umowa o podział majątku wspólnego zawarta 1 marca 2015 r. (powinno być w 2012 r.) obejmowała pozostałe rzeczy.

Podział majątku wspólnego został dokonany bez jakichkolwiek spłat i dopłat.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 • w umowie majątkowej małżeńskiej z 28 lutego 2012 r. nie ma zapisu o zobowiązaniu Wnioskodawcy do spłaty kredytu zaciągniętego na nabycie lokalu i kredytu zaciągniętego na jego remont, ale wszystkie spłaty były dokonywane przez niego osobiście i imiennie,
 • raty kredytów i odsetek spłacone po podziale majątku wspólnego dotyczyły zarówno kredytu zaciągniętego na nabycie lokalu jak i zaciągniętego na remont. Kwota 20 990 zł i kwota 35 150 zł to łączna wysokość kredytu zaciągniętego na nabycie lokalu mieszkalnego i na jego remont,
 • stwierdzenie: „do rozdzielności majątkowej raty kredytów z odsetkami i koszty notariusza wyniosły 59 640 zł” oznacza, że przed podpisaniem umowy o podział majątku wspólnego i ustanowieniem rozdzielności majątkowej Wnioskodawca poniósł wspólnie z żoną wydatki w wysokości 59 640 zł na spłatę kredytów z odsetkami (zarówno zaciągniętego na nabycie lokalu jak i jego remont) i koszty notariusza,
 • koszty notariusza dotyczą sporządzenia u notariusza umowy zakupu lokalu w 2004 r.,
 • prace remontowe w lokalu mieszkalnym polegały na wymianie instalacji sanitarnej, wymianie wszystkich urządzeń sanitarnych w łazience, zrobieniu wylewek na podłodze w całym mieszkaniu i balkonie, położeniu paneli podłogowych w pokojach, położeniu terakoty na podłodze w kuchni i łazience i balkonie, prostowaniu i gipsowaniu ścian i sufitów w całym mieszkaniu, malowaniu, położeniu kafelek na ścianach w łazience i kuchni,
 • remont lokalu mieszkalnego został zakończony przed podziałem majątku wspólnego i został w całości sfinansowany pozyskanym na ten cel w 2009 r. kredytem,
 • nie posiada już faktur dokumentujących wydatki poniesione przy remoncie lokalu mieszkalnego.
W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Które z wyliczeń podatku ze sprzedaży mieszkania jest właściwe...

1.

150 000 zł – 55 0000 zł = 95 000 zł

95 000 zł – 59 640 zł – 20 990 zł –35 150 zł = –20 780 zł

2.

75 000 zł – 27 500 zł = 47 500 zł

47 500 zł – 20 990 zł – 35 150 zł = – 8 640 zł

3.

75 000 zł – 27 500 zł = 47 500 zł

47 500 zł –35 150 zł =12 350 zł

12 350 zł x 19% = 2 346,50 zł

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyliczeniu nr 1 wykazana jest kwota sprzedaży pomniejszona o cenę zakupu lokalu mieszkalnego. Potem od tej kwoty odjęta jest kwota poniesionych rat i odsetek kredytów na cele mieszkaniowe. W wyniku takiego wyliczenia poniesiona została strata w wysokości 20 780 zł.

W wyliczeniu nr 2 kwota 75 000 zł stanowi połowę kwoty sprzedanego lokalu, którą to Wnioskodawca otrzymał na mocy umowy o podział majątku wspólnego. Kwota 27 500 zł jest połową ceny zakupu mieszkania. Od kwoty 47 500 zł zostały odjęte koszty kredytów poniesionych po rozdzielności majątkowej, które spłacał wyłącznie Wnioskodawca i ma na to dowody spłaty. Odjęto również kwotę 35 150 zł, tj. spłatę wszystkich zaległych kredytów mieszkaniowych po sprzedaży mieszkania. Uzyskany wynik to – 8 640 zł, czyli poniesiona została strata.

W wyliczeniu nr 3 odjęto od kwoty 75 000 zł (która stanowi połowę sprzedanego lokalu) kwotę 27 500 zł (która jest połową kwoty zakupu lokalu). Od kwoty 47 500 zł został odjęta kwota 35 150 zł (czyli spłata kredytu po sprzedaży mieszkania). Kwota 12 350 zł stanowi przychód ze sprzedaży nieruchomości i podlega opodatkowaniu w wysokości 19%, czyli do zapłaty pozostaje 2 346,50 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy, właściwe wyliczenie podatku jest przedstawione w przykładzie nr 2. W opinii Wnioskodawcy poniósł on stratę w wysokości 8 640 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że w 2004 r. Wnioskodawca wraz z małżonkiem nabyli lokal mieszkalny, na kupno którego wzięli kredyt. W 2012 r. na podstawie umowy małżeńskiej o podział majątku wspólnego i rozdzielności majątkowej nastąpił podział majątku wspólnego, w skład którego wchodził wyłącznie ów lokal o wartości 137 200 zł. Podział majątku nastąpił w ten sposób, że Wnioskodawca otrzymał na wyłączną własność lokal mieszkalny, bez obowiązku spłaty małżonka. W 2014 r. Wnioskodawca sprzedał ww. lokal za kwotę 150 000 zł.

Odnośnie do daty i sposobu nabycia lokalu mieszkalnego sprzedanego w 2014 r. Organ wypowiedział się w interpretacji indywidualnej wydanej dla Wnioskodawcy Znak: IBPBII/2/415-1075/MW.

Organ stwierdził, że Wnioskodawca nabył lokal mieszkalny w różnym czasie i w różny sposób:

 • udział 1/2 nabył w 2004 r. w trakcie związku małżeńskiego (do majątku wspólnego),
 • udział przekraczający jego udział w majątku wspólnym (1/2) nabył w wyniku podziału majątku dorobkowego w 2012 r. – podział ten był bowiem w sposób oczywisty nieekwiwalentny i przekraczał udział w majątku dorobkowym małżeńskim do jakiego prawo miał Wnioskodawca.

Z uwagi na to, że nabycie opisanego lokalu mieszkalnego przez Wnioskodawcę nastąpiło w 2004 r. oraz w 2012 r., pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 należy oddzielnie liczyć w stosunku do każdego udziału jaki Wnioskodawca nabył.

Ponieważ od końca roku, w którym nastąpiło nabycie udziału 1/2 w lokalu mieszkalnym na prawach wspólności ustawowej, a więc od końca 2004 r. do daty sprzedaży minęło pięć lat, zatem ta część przychodu uzyskanego w 2014 r. ze sprzedaży (1/2 całego przychodu ze sprzedaży) nie stanowi w ogóle źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie będzie podlegała w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Skoro przychód przypadający na ten udział nie podlega opodatkowaniu, to rozliczeniu nie będą też podlegały koszty przypadające na ten udział, w tym koszty nabycia i koszty notarialne poniesione w 2004 r.

Opodatkowaniu podlega natomiast sprzedaż udziału nabytego w wyniku podziału majątku dorobkowego z 2012 r. Dokonując oceny skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2012 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego (1/2) należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania – zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej – mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2009 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez zbywającego, które są konieczne, aby transakcja zbycia mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością, np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem odpłatnego zbycia nieruchomości itp.).

W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że jeśli Wnioskodawca poniósł tego rodzaju koszty, to koszty te dotyczyły całego lokalu mieszkalnego, który w udziale 1/2 nabył w 2004 r. oraz w udziale 1/2 w 2012 r. Tymczasem opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega wyłącznie zbycie udziału nabytego w 2012 r. W związku z tym 1/2 przychodu podlegająca opodatkowaniu będzie mogła zostać obniżona wyłącznie o 1/2 poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów odpłatnego zbycia. Połowa kosztów odpłatnego zbycia przypada bowiem na udział 1/2 nabyty w 2004 r., z którego przychód nie podlega opodatkowaniu, co oznacza, że rozliczeniu nie podlegają także koszty odpłatnego zbycia przypadające na ten udział.

Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia odbywa się natomiast zgodnie z art. 22 ust. 6c lub 6d ww. ustawy w zależności od tego, czy zbywaną nieruchomość lub prawo nabyto odpłatne, czy nieodpłatnie.

Wnioskodawca wskazuje, że dysponuje dowodami świadczącymi o spłacie kredytów przez siebie, bo to on dokonywał faktycznej spłaty. Jednakże kosztem uzyskania przychodu nie mogą być kwoty wydatkowane na spłatę kredytów zaciągniętych na nabycie czy remont nieruchomości. Skoro zaciągnięcie kredytu i uzyskanie pieniędzy od banku nie jest w świetle prawa podatkowego traktowane jako osiągnięcie przez podatnika przychodu do opodatkowania, a tym samym od kwoty kredytu nie płaci się w momencie jego uzyskania podatku dochodowego, to oczywistym jest, że wydatki na spłatę kredytu nie mogą być uznawane za koszt uzyskania przychodu. Tylko w jednym przypadku kredyt może być kosztem, gdy zostanie podpisanie umowa, że w zamian za spłatę kredytu następuje zwolnienie z długu drugiego małżonka. Jeżeli natomiast takiej umowy brak, to do spłaty nadal zobowiązani są oboje małżonkowie. Fakt, że Wnioskodawca wziął na siebie ciężar spłaty kredytów nie oznacza, że mogą one być dla niego kosztem. Ze stanu faktycznego i uzupełnienia wniosku nie wynika, żeby to Wnioskodawca przejął dług, a druga strona została z niego zwolniona. Przesądza to o stwierdzeniu, że nabycie udziału wynoszącego 1/2 nastąpiło w sposób nieodpłatny w 2012 r.

To że Wnioskodawca samodzielnie spłacał zobowiązanie kredytowe po podziale i sprzedaży majątku nie ma znaczenia dla sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu. Jest to wyłącznie kwestia rozliczenia między małżonkami. Kredyt został udzielony zarówno Wnioskodawcy jak i jego małżonkowi i nie doszło do zwolnienia z długu drugiego małżonka.

W rozpatrywanym przypadku zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 6d, gdyż nie ustalono spłat ani dopłat, a Wnioskodawca nie przejął zobowiązania kredytowego współmałżonka.

Stosownie do art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Przepis art. 22 ust. 6d ww. ustawy zatem w sposób jednoznaczny wskazuje co może być kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w sposób nieodpłatny oraz jak te koszty muszą być udokumentowane.

Spłacone kredyty nie stanowią kosztów uzyskania przychodów ani nakładów zwiększających wartość tego lokalu, nie są też kosztem odpłatnego zbycia.

Zauważyć ponadto należy, że zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy – do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego zalicza się również m.in. udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Z cytowanych powyżej przepisów prawa podatkowego wynika, że nakłady na lokal mieszkalny mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania pod warunkiem, że:

 • zwiększyły jego wartość,
 • poniesione zostały w czasie jego posiadania,
 • zostały udokumentowane fakturami VAT lub dokumentami stwierdzającymi poniesienie opłat administracyjnych.

Jak już wyżej wyjaśniono opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega wyłącznie udział nabyty w 2012 r. W związku z tym 1/2 przychodu podlegająca opodatkowaniu mogłaby zostać obniżona wyłącznie o 1/2 z połowy nakładów na lokal mieszkalny poniesionych przez Wnioskodawcę, ale pod warunkiem udokumentowania poniesionych wydatków fakturami VAT. Nakłady ponosił bowiem Wnioskodawca wraz z małżonkiem na cały lokal, czyli każdy z małżonków ponosił nakłady i na część nabytą przez Wnioskodawcę w 2004 r. i na nabytą w 2012 r. Skoro jednak Wnioskodawca twierdzi, że nie posiada faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione przy remoncie lokalu mieszkalnego, nie może ich odliczyć. Zatem uzyskany przychód ze zbycia lokalu mieszkalnego w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2012 r. nie może być pomniejszony o koszty remontu.

W myśl natomiast art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Podsumowując, opodatkowaniu podlega 1/2 część przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego odpowiadająca udziałowi nabytemu w wyniku podziału majątku dorobkowego w 2012 r. Opodatkowanie nastąpi na zasadzie art. 30e ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Dochodem jest różnica pomiędzy kwotą przychodu a kosztami jego uzyskania określonymi w art. 22 ust. 6d ustawy jako że nabycie wynoszącego 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nastąpiło nieodpłatnie. Jednakże w sytuacji Wnioskodawcy kosztów nie mogą stanowić ani koszty nabycia lokalu z 2004 r. ponieważ sprzedaż części lokalu nabytej w 2004 r. w ogóle nie podlega opodatkowaniu ani spłacone kredyty, skoro Wnioskodawca nie zawarł z małżonkiem umowy o przejęcie długu, ani poniesione nakłady na remont, jeśli Wnioskodawca nie może udokumentować ich fakturami VAT. Wnioskodawca może jedynie pomniejszyć przychód o 1/2 kosztów odpłatnego zbycia, o ile je poniósł. W przeciwnym wypadku przychód będzie się równał dochodowi.

Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.