2461-IBPB-2-1.4515.477.2016.1.MPu | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w przypadku, gdy Wnioskodawczyni zostanie powołana do spadku w wyniku testamentu, będzie miała zastosowanie ulga podatkowa z artykułu 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego(Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 8 listopada 2016 r. (data wpływu do Biura – 16 listopad 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skorzystania z ulgi mieszkaniowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Osoba fizyczna (siostra ojca Wnioskodawczyni) powołała Wnioskodawczynię do spadku w drodze testamentu. W skład masy spadkowej będzie wchodziło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Wnioskodawczyni należy względem spadkodawcy do II grupy podatkowej (jest córką brata spadkodawcy). Zarówno spadkodawca jaki i Wnioskodawczyni (osoba, która ma zostać powołana do spadku) są osobami fizycznymi, posiadają obywatelstwo polskie, zamieszkują w Polsce.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, który Wnioskodawczyni ma nabyć nie przekracza 110 m2. Wnioskodawczyni nie jest najemcą żadnego lokalu ani budynku. Będzie zamieszkiwać i zamelduje się na pobyt stały w nabytym lokalu. Nie dokona jego zbycia przez okres 5 lat od momentu zamieszkania i zameldowania na pobyt stały, przy czym zarówno zamieszkanie w lokalu jak i meldunek nastąpi w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego. Wnioskodawczyni nie jest właścicielem innego budynku mieszkalnego ani lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Przysługuje jej udział wynoszący 1/3 części w innym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku, gdy Wnioskodawczyni zostanie powołana do spadku w wyniku testamentu, będzie miała zastosowanie ulga podatkowa określona w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Wnioskodawczyni zaznaczyła że:

 • należy względem spadkodawcy do II grupy podatkowej,
 • przysługuje jej jedynie udział wynoszący 1/3 części w spółdzielczym własnościowym prawie do innego lokalu, a art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn wskazuje, że ulga przysługuje m.in. osobom, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a nie udział w takim prawie,
 • w momencie śmierci spadkodawcy i w momencie nabycia spadku dalej będą łącznie spełnione wszystkie przesłanki do zastosowania ulgi, opisane powyżej i wymienione w art. 16 powołanej ustawy, tj. lokal nie przekracza powierzchni 110 m2, spadkobiorca jest obywatelem polskim, nie jest właścicielem innego budynku ani lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, nie jest najemcą żadnego budynku ani lokalu, będzie zamieszkiwać i zamelduje się na pobyt stały w nabytym lokalu, nie dokona jego zbycia w terminie 5 lat od zamieszkania i zameldowania.

Dalej Wnioskodawczyni podkreśliła, że ustawodawca w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn wyczerpująco wymienił przesłanki zastosowania ulgi podatkowej w przypadku nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze dziedziczenia przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej. Skoro art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn jasno mówi, że dyskryminujące w zastosowaniu ulgi jest posiadanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a nie udziału w takim prawie, to w związku z tym Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż posiadanie przeze nią jedynie udziału, wynoszącego 1/3 część, w innym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, nie spowoduje wykluczenia zastosowania ulgi.

Gdyby intencją ustawodawcy było wyłączenie z ulgi osób, którym przysługuje udział w innym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, zostałoby to sprecyzowane w art. 16 ust 2 pkt 3, a słowo „udział” nie zostało zastosowane w tym przepisie. Słowem tym ustawodawca posługuje się jedynie w art. 16 ust. 1 precyzując wysokość ulgi w przypadku nabycia udziału w budynku mieszkalnym, lokalu, spółdzielczym własnościowym prawie do budynku mieszalnego lub lokalu, a to nie dotyczy przedmiotu wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem dziedziczenia.

Stosownie do art. 5 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje – przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 7276 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej.

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie – art. 9 ust. 2 zdanie pierwsze cyt. ustawy.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

W świetle art. 14 ust. 2 zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy do II grupy podatkowej zalicza się: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie - w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej – nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału

Wskazana ulga, zgodnie z ust. 2 powołanego powyżej przepisu, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4, z których wynika, że w chwili nabycia nabywca winien posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub mieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo na terytorium takiego państwa;
 2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 3. nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 5. będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:
  1. od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,
  2. od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Z powołanego przepisu nie wynika, aby prawa do ulgi pozbawieni byli ci, którzy są współwłaścicielami innego budynku mieszkalnego bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo współwłaścicielami spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Skoro ustawodawca pozbawił prawa do ulgi podatkowej określonej w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jedynie właścicieli takich nieruchomości (ust. 2 pkt 2) lub praw (ust. 2 pkt 3), to współwłaściciele takich nieruchomości lub praw spełniają warunki do skorzystania z ulgi.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest jedynie współwłaścicielem w 1/3 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Należy względem spadkodawcy do II grupy podatkowej (jest córką brata spadkodawcy), zarówno spadkodawca jaki i spadkobierca są osobami fizycznymi, posiadającymi obywatelstwo polskie i zamieszkują w Polsce. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, do którego spółdzielcze własnościowe prawo ma być nabyte przez Wnioskodawczynię, nie przekracza 110 m2. Wnioskodawczyni będzie zamieszkiwać i zamelduje się na pobyt stały w nabytym lokalu i nie dokona jego zbycia przez okres 5 lat od momentu zamieszkania i zameldowania na pobyt stały, przy czym zarówno zamieszkanie w lokalu jak i zameldowanie nastąpi w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Mając na uwadze przywołane przepisy i przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z ulgi na podstawie art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-125 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.