1462-IPPP1.4512.58.2017.1.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży lokali.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2017 r. (data wpływu 26 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży lokali – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży lokali.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe i stan faktyczny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [dalej: Wnioskodawca lub Zbywca] prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. realizacji projektów związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych oraz dostawy tych budynków lub ich części.

Na podstawie umowy sprzedaży dokumentowanej aktem notarialnym z dnia 8 sierpnia 2014 r., Wnioskodawca nabył od spółki K. Spółka Akcyjna prawo własności nieruchomości, w skład której weszły:

 • działka gruntu, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 10, [księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy, dalej: Działka],

wraz z posadowionymi na tej Działce:

 • budynkami (w tym: budynkiem fortecznym, budynkiem magazynu, budynkiem wartowni, budynkiem garaży, budynkiem świetlicy, budynkiem baraku blaszanego, budynkiem hydroforni) wybudowanymi w różnym okresie do 1994 roku,
 • innymi obiektami budowlanymi m.in. bramą wjazdową i furtką, mostem żelaznym oraz inną powiązaną infrastrukturą. W szczególności w obrębie Działki zlokalizowana była i jest fosa.

Zgodnie z oświadczeniem K. Spółka Akcyjna zawartym w ww. umowie sprzedaży, transakcja zbycia ww. nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy była zwolniona z podatku od towarów i usług [dalej również: VAT] na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług [Dz.U z 2016 r. poz. 710 wraz ze zm. Dalej: Ustawa VAT].

Nieruchomość i poszczególne składniki ww. nieruchomości nie zostały zaliczone przez Wnioskodawcę do kategorii środków trwałych w rozumieniu odpowiednich przepisów o podatku dochodowym.

Nieruchomość została zakupiona w celu przeprowadzenia inwestycji obejmującej budowę zespołu budynków przeznaczonych na świadczenie usług hotelowych i pensjonatowych oraz innych usług wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną [dalej: Inwestycja]. W dniu 18 maja 2016 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę I etapu Inwestycji tj. budowę zespołu budynków pensjonatowo-hotelowych wraz z usługami (gastronomia, biura, sport) oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Planuje się, że prace budowlane prowadzone w ramach Inwestycji zostaną zakończone do 30 czerwca 2018 roku (nie można jednak całkowicie wykluczyć innego terminu zakończenia Inwestycji).

Wszystkie posadowione na ww. Nieruchomości budynki (z wyjątkiem budynku zabytkowych koszar (dalej: „Budynek Koszar”) istniejące w momencie nabycia Nieruchomości, zostały rozebrane lub zostaną rozebrane w trakcie prowadzenia Inwestycji.

Budynek Koszar znajduje się w złym stanie technicznym - planuje się jego remont z przebudową oraz adaptację na funkcje towarzyszące funkcji hotelowo-pensjonatowej Inwestycji. Ze względu na zły stan techniczny w momencie nabycia ww. Nieruchomości z posadowionym na niej Budynkiem Koszar, nie posiadał on realnej wartości dla Wnioskodawcy i nie był uwzględniany przy wycenie ww. Nieruchomości. W konsekwencji, nie ujawniono odrębnie wartości Budynku Koszar w księgach rachunkowych Wnioskodawcy.

Odnośnie innych (poza budynkami) obiektów budowlanych:

 • planuje się, że zachowany zostanie również zbiornik wodny (fosa), który znajduje się na ww. Nieruchomości.
 • nie można również całkowicie wykluczyć, iż niektóre z obiektów lub infrastruktury lub ich część pozostanie w stanie niezmienionym. W szczególności w celu nawiązania do historii miejsca położenia Nieruchomości oraz zachowania pewnych elementów zabytkowych (Nieruchomość podlega ochronie konserwatorskiej i jest wpisana do rejestru zabytków) planuje się m.in, że do budowy nowych dróg wewnętrznych wykorzystane mogą zostać fragmenty starej nawierzchni kamiennej (co do zasady drogi zostaną całkowicie rozebrane, następnie fragmenty starej nawierzchni kamiennej zostaną położone na nowym podłożu),
 • planowana jest również rekonstrukcja, polegająca na ponownym wybudowaniu obiektu, identycznego lub podobnego do znajdującego się na Działce mostu, przy czym niektóre elementy pochodzące z mostu zabytkowego mogą stanowić elementy dekoracyjne nowego mostu.

Planuje się, że w skład Nieruchomości po przeprowadzeniu Inwestycji wchodzić będą:

 • Działka,
 • znajdujące się na Działce: 20 nowo wybudowanych budynków (o numerach projektowanych od Al do A13, BI, B2, Cl, C2, Dl, D2 i E) wraz z budynkiem kotłowni/węzła cieplnego, które zostaną wybudowane od podstaw, (dalej: Budynki), wraz ze związanymi z tymi Budynkami instalacjami i urządzeniami,
 • Budynek Koszar,
 • znajdujące się na Działce: most oraz drogi, które zostaną co do zasady wybudowane od nowa oraz inne budowle (w szczególności w postaci miejsc postojowych, ciągów komunikacyjnych, placu zabaw, części fosy z jej nadbrzeżem itp.) wraz ze związanymi z nimi Instalacjami i urządzeniami [dalej: Budowle] oraz inne obiekty budowlane.

Zgodnie z założeniami:

 • Budynki od Al do A13 oraz BI i B2 składać się będą z trzech kondygnacji nadziemnych,
 • Budynki Cl, C2 i E składać się będą z dwóch kondygnacji nadziemnych,
 • Budynki Dl i D2 składać się będą z jednej kondygnacji nadziemnej,
 • na pierwszych kondygnacjach nadziemnych Budynków Al do A13, BI, B2, Cl, C2 i budynku E wyodrębnione zostaną jako lokale niemieszkalne - lokale garażowe.

W niektórych budynkach zaprojektowane zostały również komórki lokatorskie, które stanowić będą pomieszczenia przynależne do określonych lokali usytuowanych w Budynkach.

W Budynku Koszar znajdować się będą niemieszkalne lokale usługowe, w których wykonywane będą zwyczajowe czynności związane z oferowaniem towarów i usług, w tym również napojów alkoholowych. Plan przewiduje ogólnodostępność terenu Nieruchomości (szczególnie w części usługowej).

W ramach Inwestycji, Wnioskodawca zamierza m.in. ustanowić odrębną własność poszczególnych lokali zlokalizowanych w nowo wybudowanych Budynkach (Budynki o numerach projektowanych od Al do A13, BI, B2, Cl, C2, Dl, D2 i E) i zbyć ich własność za wynagrodzeniem w ramach szeregu niezależnych transakcji [dalej: Transakcja lub Transakcje] z rożnymi nabywcami [dalej: Nabywca lub Nabywcy]. W zależności od konkretnej Transakcji zbyciu będą podlegać:

 • lokale (określane w umowach przedwstępnych sprzedaży jako lokale niemieszkalne) o przeznaczeniu hotelowym lub innym (m.in. lokale w których wykonywane będą czynności związane z oferowaniem towarów i innych usług) [dalej: Lokal Niemieszkalny lub Lokale Niemieszkalne], wraz z prawami związanymi. Z uwagi na fakt, że do niektórych Lokali Niemieszkalnych przynależeć będą również komórki lokatorskie przedmiotem Transakcji w takich przypadkach będą Lokale Niemieszkalne wraz z przynależną komórką lokatorską i pozostałymi prawami związanymi,
 • lokale (określane w umowach przedwstępnych sprzedaży jako lokale niemieszkalne), w których będzie znajdował się m.in. parking [dalej: Lokal Garażowy lub Lokale Garażowe] wraz z prawami związanymi,
 • udział w prawie własności Lokalu Garażowego wraz prawami związanymi.

Transakcje obejmować będą również udział w nieruchomości wspólnej jako jedno z praw związanych. Nieruchomość wspólna [dalej: Nieruchomość Wspólna] oznacza m.in.:

 • prawo własności Działki, na której będą znajdowały się Budynki, jak również
 • części Budynków (m.in. fundamenty, elementy konstrukcyjne Budynków, dachy, ściany zewnętrzne, elewacje, ciągi komunikacyjne, windy i szyby windowe, klatki schodowe, instalacje i szyby instalacyjne, pomieszczenia techniczne, itp.)
 • urządzenia i Budowle, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.

W zależności od lokalu, Nabywcom Lokali Niemieszkalnych i Lokali Garażowych zlokalizowanych w Budynkach będzie przysługiwać w szczególności prawo do wyłącznego i nieodpłatnego (z zastrzeżeniem obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania, napraw lub remontów) korzystania na czas nieoznaczony z przyległych do tych lokali balkonów/loggii/tarasów/ogródków i innych części Nieruchomości Wspólnej takich jak części klatek schodowych, części budynków, fragmenty elewacji, miejsca postojowe, części fosy i jej nabrzeża, itp.), z zachowaniem pewnych zakazów i ograniczeń w korzystaniu z tych części Nieruchomości Wspólnej. Sposób korzystania z Nieruchomości Wspólnej będzie uregulowany w ramach umowy o podział do korzystania z Nieruchomości Wspólnej, która również zostanie zawarta w ramach Transakcji.

Zbywca chciałby również wskazać, że na Działce będzie mogła znajdować się związana z Działką i Budynkami oraz Budynkiem Koszar infrastruktura techniczna, która zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm., dalej: KC lub Kodeks cywilny] będzie wchodziła w skład przedsiębiorstwa przesyłowego i tym samym nie będzie stanowić przedmiotu Transakcji.

Ponadto, w związku z prowadzoną Inwestycją, możliwe jest, że Nieruchomość Wspólna jak i poszczególne wyodrębnione Lokale Niemieszkalne lub Lokale Garażowe mogą zostać obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi (np. służebność, użytkowanie, hipoteka, itp.)

Przeprowadzenie Transakcji poprzedzone zostało zawarciem w szczególności odpowiednio:

 • umów przedwstępnych ustanowienia odrębnej własności Lokali Niemieszkalnych i ich sprzedaży,
 • umów przedwstępnych ustanowienia odrębnej własności Lokali Garażowych i ich sprzedaży, lub
 • umów przedwstępnych sprzedaży udziału w prawie własności Lokali Garażowych

Większość z tych umów została już zawarta na moment składania niniejszego wniosku.

Przewiduje się, że pierwsze Transakcje (zawarcie umów ostatecznych) będą miały miejsce najwcześniej w drugiej połowie 2018 roku. Wydanie przedmiotu Transakcji przez Wnioskodawcę Nabywcy nastąpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie właściwego Budynku, w którym znajduje się dany Lokal Niemieszkalny lub Lokal Garażowy.

Poszczególne Lokale Niemieszkalne, Lokale Garażowe oraz inne składniki Inwestycji (Działka, Budynki, Budowle i inne obiekty) są traktowane przez Wnioskodawcę jako towar handlowy, a nie jako środek trwały.

Zbywca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, był w nim momencie nabycia Nieruchomości oraz będzie nim w momencie dokonywania Transakcji.

W związku z nabywaniem towarów i usług związanych z realizacją Inwestycji, a więc wykorzystywanych przez Zbywcę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT (polegającej w szczególności na odpłatnej sprzedaży ww. lokali w Inwestycji), w szczególności w związku z wydatkami na budowę nowych Budynków i innych obiektów, jaki i wydatkami związanymi z remontem z przebudową oraz adaptacją, Budynku Koszar, Zbywcy przysługiwało i przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie tych towarów i usług.

Intencją Zbywcy jest, aby Transakcja została udokumentowana fakturą z VAT.

Powyższy wniosek dotyczy Transakcji zbycia Lokali w Budynkach, które zostaną nowo wybudowane i nie dotyczy zbycia Lokali w Budynku Koszar.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w okolicznościach takich jak przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego Transakcja, tj. sprzedaż przez Wnioskodawcę poszczególnych wyodrębnionych w nowo wybudowanych Budynkach:

 • Lokali Niemieszkalnych (w tym również wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci komórki lokatorskiej),
 • Lokali Garażowych lub udziałów w prawie własności Lokali Garażowych,

wraz z prawami związanymi (obejmującymi w szczególności udział w prawie własności Nieruchomości Wspólnej) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W okolicznościach takich jak przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego/opisie stanu faktycznego Transakcja, tj. sprzedaż przez Wnioskodawcę poszczególnych wyodrębnionych w nowo wybudowanych Budynkach:

 • Lokali Niemieszkalnych (w tym również wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci komórki lokatorskiej),
 • Lokali Garażowych lub udziałów w prawie własności Lokali Garażowych,

wraz z prawami związanymi (obejmującymi w szczególności udział w prawie własności Nieruchomości Wspólnej) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie Stanowiska Wnioskodawcy

 1. Opodatkowanie VAT dostawy lokalu oraz udziału w prawie własności lokalu - zasady ogólne

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 Ustawy VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami, zgodnie z art. 2 pkt 6 Ustawy VAT, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle powyższego, w wyniku Transakcji Nabywcy otrzymają prawo do rozporządzania towarem (Lokalem Niemieszkalnym lub Lokalem Garażowym) jak właściciele, dlatego też Transakcje będą stanowiły w ocenie Wnioskodawcy odpłatną dostawę towarów.

Dodatkowo, Wnioskodawca pragnie wskazać, że Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 24 października 2011 r. podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów (sygn. I FPS 2/11), w której rozstrzygnął m.in., że „sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału we współwłasności budynków stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [...] w zw. z art. 2 pkt 6 tej ustawy”. Z powyższego wynika, że dostawa udziału w prawie własności Lokalu Garażowego będzie również stanowiła odpłatną dostawę towarów na gruncie przepisów Ustawy VAT.

W świetle powyższej definicji towarów, jak również z uwagi na fakt, iż planowane Transakcje będą przeprowadzane za wynagrodzeniem należy uznać, że Transakcje mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jako odpłatna dostawa towarów (w szczególności - zdaniem Wnioskodawcy - Transakcje nie będą wyłączone z zakresu opodatkowania VAT). W szczególności Transakcje, w ocenie wnioskodawcy, nie mogą być uznane za sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy VAT.

Jednakże ustawodawca przewidział w stosunku do dostawy towarów objętych VAT szereg zwolnień od podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe, w kontekście pytania postawionego przez Wnioskodawcę, należy przeanalizować również, czy planowana Transakcja nie będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania VAT.

 1. Zwolnienie z VAT dostawy lokalu lub dostawy udziału w prawie własności lokalu.

2.1. Brak możliwości zastosowania zwolnienia z VAT w stosunku do planowanych Transakcji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT oraz definicja pierwszego zasiedlenia.

Na podstawie regulacji zawartej w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT, zwolniona od podatku została dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie - w myśl art. 2 pkt 14 Ustawy VAT - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po Ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, z cytowanego przepisu wynika, że aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu. Z utrwalonego orzecznictwa wynika, iż pojęcie pierwszego zasiedlenia powinno być utożsamiane z czynnością faktycznego wydania budynku, budowli lub ich części w wykonaniu czynności opodatkowanej. Przy czym warunek powyższy należy interpretować w świetle art. 5 Ustawy VAT, zgodnie z którym czynnościami opodatkowanymi będą przede wszystkim odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, planowane Transakcje nie będą spełniać przesłanek zwolnienia z opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT. Wynika to z faktu, że w przypadku nowo wybudowanych Budynków w których będą zlokalizowane Lokale Niemieszkalne, oraz Lokale Garażowe, których dostawa będzie miała miejsce w ramach Transakcji, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego wydanie tych towarów Nabywcom w ramach Transakcji spowoduje ich pierwsze zasiedlenie. W konsekwencji, dostawa Lokali Niemieszkalnych, Lokali Garażowych oraz udziałów w prawie własności Lokali Garażowych, w ocenie Wnioskodawcy nastąpi wcześniej niż przewidziane w Ustawie VAT dwa lata od pierwszego zasiedlenia.

2.2. Brak możliwości zastosowania zwolnienia z VAT w stosunku do planowanych Transakcji na podstawie art. 43 ust, 1 pkt l0a Ustawy VAT

Wnioskodawca chciałby podkreślić, że w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego/ stanu faktycznego wykluczone jest zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt l0a Ustawy VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 Ustawy VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 Ustawy VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Mimo że nabycie Działki na której realizowana jest Inwestycja od poprzedniego w stosunku do Wnioskodawcy właściciela podlegało zwolnieniu z podatku VAT, Zbywcy przysługiwało i przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do wydatków, jakie ponosił i ponosi w odniesieniu do towarów i usług związanych z budową Budynków i innych obiektów znajdujących się na Działce, wchodzących w zakres realizowanej Inwestycji. Wydatki ponoszone przez Zbywcę służą prowadzeniu działalności podlegającej VAT - działalności związanej z realizacją Inwestycji i sprzedażą wybudowanych w ramach Inwestycji Lokali Niemieszkalnych, Lokali Garażowych oraz udziałów w prawie własności Lokali Garażowych, wraz z prawami związanymi.

Zatem, w ocenie Wnioskodawcy będącego czynnym podatnikiem VAT - stosownie do zapisu art. 86 ust. 1 Ustawy VAT przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na Inwestycje.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że nie są więc spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy VAT w odniesieniu do nowo powstałych Lokali Niemieszkalnych, Lokali Garażowych oraz udziałów w prawie własności Lokali Garażowych będących przedmiotem Transakcji.

Analogiczne stanowisko, w zakresie braku możliwości zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt l0a Ustawy VAT w odniesieniu do nowo powstałych obiektów, w sytuacji gdy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z budową nowych obiektów zostało potwierdzone również w szeregu interpretacji indywidualnych wydanych przez polskie organy podatkowe. Jako przykład można przytoczyć:

 • Interpretację indywidualną wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 sierpnia 2015 r. (IBPP1/4512-670/15/MG), w której organ wydający interpretację stwierdził m.in., że:
  Biorąc pod uwagę przywołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że planowana dostawa lokali powstałych w wyniku nadbudowy kondygnacji kamienicy będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia (tj. po ich wybudowaniu). Jak wynika bowiem z okoliczności sprawy są to lokale nowe i wobec tych lokali dotychczas nie nastąpiło oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Ponadto Wnioskodawcy przy nadbudowie poddasza przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z nadbudową, gdyż Wnioskodawca wskazał, że odlicza podatek naliczony zatem dostawa powstałych lokali nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i l0a Ustawy VAT.
 • Interpretację indywidualną wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 sierpnia 2016 r. (IBPP2/4512-338/16-1/IK), w której organ wydający interpretację stwierdził m.in., że:
  W tym konkretnym przypadku warunki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy także nie są spełnione. Bowiem z racji tego, że Wnioskodawca w związku z wytworzeniem nowopowstałego lokalu działał w charakterze podatnika, a przedmiotowy lokal wytworzył z przeznaczeniem do sprzedaży (są dla niego towarem handlowym), to z tytułu jego wytworzenia przysługuje mu prawo do odliczenia podatku. Tym samym nie jest spełniony pierwszy z ww. warunków określonych w art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy”.

2.3. Brak podstaw do zastosowania zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy VAT

Ponadto, Transakcje nie będą objęte zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy VAT. Jak wynika bowiem z tego przepisu, w celu skorzystania ze zwolnienia także muszą być spełnione dwa warunki:

 • brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu ich nabycia lub wytworzenia, oraz
 • wykorzystywanie lokali wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku.

W stosunku do nowo powstałych Lokali Niemieszalnych i Lokali Garażowych będących przedmiotem Transakcji ww. warunki nie są spełnione, ponieważ w ocenie Wnioskodawcy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu ich wybudowania w ramach Inwestycji oraz - jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego Wnioskodawca nie będzie ich wykorzystywał do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że dostawa nowo powstałych Lokali Niemieszkalnych i Lokali Garażowych oraz udziału w prawie własności Lokali Garażowych w ramach Transakcji nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

 1. Podsumowanie stanowiska Wnioskodawcy

Podsumowując, dostawa poszczególnych wyodrębnionych w nowo wybudowanych Budynkach:

 • Lokali Niemieszkalnych (w tym również wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci komórki lokatorskiej),
 • Lokali Garażowych lub udziałów w prawie własności Lokali Garażowych, wraz z prawami związanymi (obejmującymi w szczególności udział w prawie własności Nieruchomości Wspólnej) będzie:
  • podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz
  • nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.