0115-KDIT1-3.4012.301.2018.2.JC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienia od podatku dostawy lokali.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2018 r. (data wpływu 29 maja 2018 r.), uzupełnionym w dniu 16 lipca 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy lokali – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 16 lipca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy lokali.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej jako: Spółka) jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Spółka jest właścicielem lokalu niemieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość (dalej jako: Lokal). Lokal niemieszkalny został przez Spółkę nabyty w dniu 14 lipca 2009 r. Przy nabyciu Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. W odniesieniu do Lokalu nastąpiło zdarzenie będące pierwszym zasiedleniem, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku VAT.

Spółka prowadziła w Lokalu prace modernizacyjne, skutkujące ulepszeniem Lokalu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wydatki poniesione przez Spółkę w związku z wszelkimi pracami prowadzonymi w Lokalu nie przekroczyły 30% jego wartości początkowej.

Spółka ponosiła nakłady na ulepszenie lokalu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy czym suma tych nakładów była niższa niż 30% wartości początkowej tego obiektu.

Spółka planuje wyodrębnienie w Lokalu dwóch odrębnych lokali, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (dalej jako: ustawa o własności lokali). Wyodrębnienie to nastąpi poprzez jednostronną czynność prawną Spółki (jako właściciela nieruchomości - Lokalu) oraz odpowiedni wpis dwóch wyodrębnionych lokali do odrębnych ksiąg wieczystych (art. 7 oraz 10 ustawy o własności lokali).

Po wyodrębnieniu własności lokali i założeniu dla nich odrębnych ksiąg wieczystych, Spółka planuje dokonać sprzedaży (dostawy) tych lokali (wraz z przypadającymi na dany lokal częściami wspólnymi budynku).

Dostawa lokali wyodrębnionych z Lokalu nastąpi po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia Lokalu.

Po nabyciu lokal był zajęty przez Spółkę na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą (jako biuro Spółki). Od połowy 2012 r. lokal był przedmiotem najmu. W chwili obecnej lokal jest częściowo wynajmowany i częściowo jest wykorzystywany przez Spółkę jako jej biuro.

Po wyodrębnieniu, jeden z lokali będzie przedmiotem najmu (jako kontynuacja obecnego najmu), podczas gdy drugi z lokali będzie wykorzystywany przez Spółkę jako jej biuro.

Po wyodrębnieniu lokale zachowają swoje obecne faktyczne przeznaczenie tj. jeden z lokali będzie przedmiotem najmu (jako kontynuacja obecnego najmu), podczas gdy drugi z lokali będzie wykorzystywany przez Spółkę jako jej biuro. Docelowo oba lokale mają zostać sprzedane

Wyodrębnienie lokali wiąże się wyłącznie z czynnością prawną dokonaną w oparciu o przepisy art. 7 i 10 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Nie będą wykonywane inne czynności polegające na ulepszeniu istniejącego lokalu/ wyodrębnionych lokali.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy planowana przez Spółkę dostawa lokali, po ustanowieniu ich odrębnej własności i dokonaniu odpowiednich wpisów w dwóch odrębnych księgach wieczystych, zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali, będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana przez Spółkę dostawa lokali, po wyodrębnieniu ich własności i dokonaniu odpowiednich wpisów w dwóch odrębnych księgach wieczystych, zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali, będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT.

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Odnosząc powyższe do analizowanej w niniejszym wniosku sytuacji Spółki, należy wskazać, iż Lokal należący do Spółki, został już zasiedlony po raz pierwszy - w rozumieniu przepisów ustawy o podatku VAT. Jeżeli zatem sprzedaż tego Lokalu lub sprzedaż jego części (wyodrębnionych z niego lokali) zostanie dokonana przez Spółkę po upływie 2 lat od tego pierwszego zasiedlenia - sprzedaż ta będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT.

Na fakt wystąpienia pierwszego zasiedlenia Lokalu nie wpłynie planowane przez Spółkę ustanowienie odrębnej własności dwóch lokali. Definicja pierwszego zasiedlenia, określona w art. 2 pkt 14 ustawy o podatku VAT, odnosi się bowiem do czysto fizycznego powstania danej nieruchomości/jej części lub do modernizacji danej nieruchomości/jej części, wpływającej w znacznym stopniu na jej rzeczywistą funkcjonalność. Definicja pierwszego zasiedlenia nie odnosi się natomiast do zmiany statusu cywilnoprawnego danej nieruchomości/jej części.

Ustanowienie odrębnej własności lokali, na podstawie przepisów ustawy o własności lokali, nie stanowi wybudowania ani ulepszenia danego lokalu. Ustanowienie odrębnej własności lokali w Lokalu nie kreuje zatem możliwości wystąpienia kolejnego pierwszego zasiedlenia w odniesieniu do tego Lokalu, czy też w odniesieniu do jego części.

Należy tutaj zauważyć, że pojęcie pierwszego zasiedlenia odnosi się do budynku, budowli lub ich części. Przy czym - wobec braku odmiennego unormowania - za część budynku należy, zdaniem Spółki, uznać pewien fizycznie określony fragment jego struktury, bez względu na to czy stanowi odrębną nieruchomość lokalową czy część składową nieruchomości budynkowej. Planowane przez Spółkę ustanowienie odrębnej własności lokali, na podstawie przepisów ustawy o własności lokali, będzie dotyczyło tych samych części nieruchomości (Lokalu), w stosunku do których miało już miejsce pierwsze zasiedlenie.

Skoro zatem cały Lokal - i w efekcie jego poszczególne części - były przedmiotem pierwszego zasiedlenia, to żadna okoliczność (z wyjątkiem ulepszenia Lokalu, wydatki które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej Lokalu) nie może powodować, że do pierwszego zasiedlenia Lokalu/jego części dojdzie po raz kolejny. W szczególności, okolicznością tą nie może być cywilnoprawne wyodrębnienie własności lokali, na podstawie przepisów ustawy o własności lokali.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w interpretacjach indywidualnych, między innymi, w:

  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 r., nr IPPP3/443-851/12-2/KT: „ustanowienie odrębnej własności lokalu nie stanowi jego wybudowania lub ulepszenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, w związku z czym nie kreuje kolejnego pierwszego zasiedlenia mogącego mieć wpływ na przysługujące Spółce zwolnienie z podatku.” oraz
  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2015 r., nr IPPP3/443-1173/14-5/ISZ: „sprzedaż lokali, po przeprowadzeniu prac remontowych oraz modernizacyjnych, w przypadku, gdy wartość tych prac (wydatków na ulepszenie budynku) wyniesie mniej niż 30% wartości początkowej budynku oraz po późniejszym (...) ustanowieniu ich odrębnej własności, będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Planowana przez Spółkę sprzedaż (dostawa) lokali, wyodrębnionych w zasiedlonym już po raz pierwszy Lokalu, nastąpi po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. Tym samym, wszystkie przesłanki zastosowania zwolnienia z podatku VAT, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zostaną spełnione przez Spółkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny), interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.