0111-KDIB4.4015.100.2017.1.MPU | Interpretacja indywidualna

W zakresie skorzystania z ulgi mieszkaniowej
0111-KDIB4.4015.100.2017.1.MPUinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. lokale
 3. udział
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 17 lipca 2017 r. (data wpływu – 21 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skorzystania z ulgi mieszkaniowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

L.A.K. i Wnioskodawczyni są współwłaścicielkami stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 72,70 m. kw., dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą (dalej jako „Lokal”).

L.A.K. przysługuje prawo własności Lokalu w udziale ułamkowym 3/4, zaś Wnioskodawczyni, przysługuje prawo własności Lokalu w udziale ułamkowym 1/4. Wnioskodawczyni nie posiada (nie jest właścicielem ani współwłaścicielem) żadnej innej nieruchomości ani jakiegokolwiek prawa do nieruchomości lub lokalu, a w szczególności nie posiada (nie jest właścicielem ani współwłaścicielem) nieruchomości lub praw, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2, pkt 3 i pkt 4.

Wnioskodawczyni jest żoną rodzonego brata L.A.K. (małżonkiem rodzeństwa), a zatem osobą należącą z punktu widzenia ustawy o podatku od spadków i darowizn do grupy II, zgodnie z jej art. 14 ust. 3 pkt 2.

Wnioskodawczyni posiada zstępnych.

L.A.K. zamierza spisać testament, na mocy którego Wnioskodawczyni stanie się po śmierci L.A.K., właścicielką udziału ułamkowego 3/4 prawa własności Lokalu na podstawie dziedziczenia (art. 16 ust. 1 pkt 2), a w konsekwencji właścicielką całości prawa własności Lokalu, biorąc pod uwagę, iż już na dzień dzisiejszy, przysługuje jej w prawie własności Lokalu, udział ułamkowy w wysokości 1/4.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawczyni – na podstawie aktualnego na chwilę składania wniosku stanu prawnego – będzie mogła skorzystać z ulgi podatkowej, której dotyczy art. 16 ust. 1 pkt 2, biorąc pod uwagę, iż jest i będzie pozostawać w chwili spadkobrania po L.A.K., współwłaścicielką Lokalu w udziale 1/4, bez dodatkowych czynności prawnych (przeniesienia dotychczasowego udziału: 1/4 na zstępnych)?
 2. Czy też – ewentualnie – dla zachowania prawa do przedmiotowej ulgi, Wnioskodawczyni będzie musiała w terminie 6 (sześciu) miesięcy od złożenia zeznania podatkowego związanego ze spadkobraniem, przenieść swój udział w Lokalu w wysokości 1/4 na zstępnych?

Wnioskodawczyni podkreśliła, że pytania wiążą się wyłącznie z wykładnią art. 16 ust. 2 pkt 2 i nie dotyczą innych przesłanek zastosowania ulgi art. 16 ust. 2 pkt 1, pkt 3, pkt 4, pkt 5.

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn:

,,(..)Ulga, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4;
 2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.(...)”

W ocenie Wnioskodawczyni, biorąc pod uwagę, iż powyższy przepis stanowi o własności „innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego”, to nie można go odnosić do współwłasności tego samego lokalu, którego dotyczy nabycie w drodze dziedziczenia, ponieważ byłoby to niezgodne tak z literalną jak i celowościową jego wykładnią. Zatem – w przyjętym stanie faktycznym – Wnioskodawczyni nie jest „właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość”.

Skoro Wnioskodawczyni nabędzie w drodze dziedziczenia udział w Lokalu w wysokości 3/4, w którym to dotychczas posiada i będzie posiadać udział w wysokości 1/4, to – przy założeniu spełnienia pozostałych przesłanek zastosowania ulgi (art. 16 ust. 2 pkt 1, 3, 4, 5), które nie są przedmiotem wystąpienia – będzie mogła skorzystać z ulgi określonej w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy, bez żadnych dodatkowych czynności prawnych (przeniesienia dotychczasowego udziału w wysokości 1/4 w Lokalu na zstępnych – art. 16 ust. 2 pkt 2 in fine).

Ewentualnie, gdyby odpowiedź na pierwsze pytanie była negatywna, Wnioskodawczyni zachowa prawo do ulgi, jeśli zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 in fine – przy założeniu spełnienia pozostałych przesłanek zastosowania ulgi (art. 16 ust. 2 pkt 1, 3, 4, 5) przeniesie swój dotychczasowy udział (1/4) na zstępnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia.

Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje – przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 7276 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej.

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie – art. 9 ust. 2 zdanie pierwsze cyt. ustawy.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

W świetle art. 14 ust. 2 zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy do II grupy podatkowej zalicza się: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa

i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie – w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej – nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.

Wskazana ulga, zgodnie z ust. 2 powołanego powyżej przepisu, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4, z których wynika, że w chwili nabycia nabywca winien posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub mieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo na terytorium takiego państwa;
 2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 3. nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 5. będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:
  1. od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,
  2. od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Z powołanego przepisu nie wynika, aby prawa do ulgi pozbawieni byli ci, którzy są współwłaścicielami innego budynku mieszkalnego bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo współwłaścicielami spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do budynku w zasobach spółdzielni. Skoro ustawodawca pozbawił prawa do ulgi podatkowej określonej w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jedynie właścicieli takich nieruchomości (ust. 2 pkt 2) lub praw (ust. 2 pkt 3), to współwłaściciele takich nieruchomości lub praw spełniają warunki do skorzystania z ulgi. Prawo do ulgi przysługuje tym samym również tym osobom, które nabywają udział w substancji mieszkaniowej, której są już współwłaścicielami.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni przysługuje prawo we współwłasności Lokalu w 1/4 części natomiast L.A.K. w 3/4 części tego Lokalu. Wnioskodawczyni należy względem L.A.K. do II grupy podatkowej (jest żoną brata L.A.K.). Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, do którego ma być nabyte w całości przez Wnioskodawczynię, prawo własności wynosi 72,70 m².

Mając na uwadze przywołane przepisy i przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni będzie miała prawo do skorzystania z ulgi na podstawie art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn w związku z nabyciem tytułem spadku udziałów w lokalu, którego jest już współwłaścicielem. Zatem dla uzyskania prawa do ulgi nie jest konieczne zbycie już posiadanego udziału w omawianym lokalu mieszkalnym.

Niemniej jednak, aby skorzystać z ww. ulgi niezbędne jest łączne spełnienie wszystkich zawartych w tym przepisie warunków, co jednakże nie jest przedmiotem analizy – zgodnie z wolą Wnioskodawczyni wyrażoną we wniosku.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.