Lokale | Interpretacje podatkowe

Lokale | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokale. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w sytuacji poniesienia wydatków na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie zbytego lokalu.
Fragment:
Wnioskodawczyni wskazała, że za pieniądze pochodzące ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, którego wraz z małżonkiem była właścicielką krócej niż 5 lat spłacili kredyt zaciągnięty na nabycie tego lokalu. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą możliwości wydatkowania środków ze sprzedaży w 2015 r. lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie tego lokalu. Zdaniem Wnioskodawczyni, możliwe jest skorzystanie w takim przypadku ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze wskazane uregulowania prawne oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że kwota uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, nie może być uznana za wydatek na cele mieszkaniowe uwzględniany przy obliczeniu dochodu zwolnionego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części w jakiej dotyczy spłaty kredytu zaciągniętego na nabycie tegoż lokalu z uwagi na fakt, że koszty nabycia sprzedanego lokalu mieszkalnego – co wyraźnie wskazano powyżej – stanowią koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia i podlegają odliczeniu od przychodu z odpłatnego zbycia przy obliczaniu uzyskanego ze sprzedaży dochodu. Skoro zatem w ramach obliczenia dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego może zostać uwzględniony koszt jego nabycia, to obowiązuje ustawowy zakaz traktowania wydatku na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie jako wydatku na własne cele mieszkaniowe.
2018
9
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego.
Fragment:
Jeżeli natomiast sprzedaż obejmuje dwa przedmioty: lokal mieszkalny oraz udział w wyodrębnionym na odrębną własność lokalu niemieszkalnym (użytkowym) w budynku mieszkalnym, obniżoną stawką (8%) objęta jest jedynie dostawa lokalu mieszkalnego, a sprzedaż udziału w lokalu niemieszkalnym (użytkowym, garażowym) – z określeniem sposobu korzystania z miejsc postojowych – opodatkowana jest stawką 23%. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT prowadzącym działalność w branży deweloperskiej polegającą na budowie budynków wielomieszkaniowych i sprzedaży lokali mieszczących się w tych budynkach osobom fizycznym w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych. Ww. lokale spełniają definicję lokali objętych społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12 i 12a ustawy. Przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez Spółkę są m.in. lokale mieszkalne w budynkach wielomieszkaniowych wraz z przynależącym do określonego lokalu udziałem w prawie własności gruntu oraz udziałem we współwłasności budynku i innych składników nieruchomości wspólnej. W odniesieniu do wybranych lokali mieszkalnych nabywcy takiego lokalu przyznane zostaje również prawo do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego, które są umiejscowione w części wspólnej budynku lub (w przypadku naziemnych miejsc postojowych) w obrębie nieruchomości.
2017
13
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży udziałów w działce wraz z wyodrębnionym lokalem.
Fragment:
(...) lokali, a pozostawienie dla siebie 1 lokalu; przed sprzedażą lokali Zainteresowana nie poczyniła żadnych działań w celu zwiększenia wartości tych lokali (jedynie zamieściła ogłoszenie, nie doposażała, nie meblowała, nie wyposażyła nawet w żadne urządzenia); z tytułu nabycia działki nie przysługiwało Wnioskodawczyni odliczenie podatku VAT ze względu na fakt, że nie była podatnikiem VAT; poza sprzedażą wyodrębnionych lokali, Zainteresowana nie dokonywała wcześniej sprzedaży innych lokali/działek; Wnioskodawczyni nie posiada innych działek/lokali, które w przyszłości zamierza sprzedać; przedmiotowe lokale przed sprzedażą nie były przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze; pierwsze zajęcie (używanie) wyodrębnionych lokali nastąpiło 2 czerwca 2017 r. (sprzedaż 3 lokali) zajęcia dokonali nabywający lokale. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić podatek VAT z tytułu sprzedaży udziałów w działce wraz z wyodrębnionymi lokalami? Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej wraz z wydzielonym lokalem nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
13
gru

Istota:
W zakresie momentu powstania przychodu z tytułu zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu.
Fragment:
(...) lokal mieszkalny, wypisu z kartoteki lokali, po zapłaceniu przez kupującego całej ceny oraz po wydaniu (odbiorze) lokalu nabywcy; umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży oraz umowy sprzedaży udziału we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego. Na podstawie powyższych umów nabywcy wpłacają zaliczki na poczet ceny nabycia lokali, przy czym zapłata całej ceny następuje przed fizycznym wydaniem (odbiorem) lokalu. Po zakończeniu budowy lokal jest odbierany przez przyszłego nabywcę na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (tzn. po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego otrzymuje on klucze do lokalu). Do treści protokołu zdawczo-odbiorczego klient lokalu może zgłosić ewentualne wady lokalu. Strony w umowie postanawiają, że przez dzień wydania/odbioru lokalu należy rozumieć dzień podpisania przez strony protokołu odbioru. Ma to takie znaczenie, że od tego dnia klient: ponosi ryzyko uszkodzenia lokalu, jest uprawniony do korzystania z lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem (przykładowo może wykonać prace wykończeniowe, dokonać zmian związanych z aranżacją wnętrz, zasiedlić lokal), zobowiązuje (...)
2017
11
gru

Istota:
W zakresie momentu powstania przychodu z tytułu zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu.
Fragment:
(...) lokal mieszkalny, wypisu z kartoteki lokali, po zapłaceniu przez kupującego całej ceny oraz po wydaniu (odbiorze) lokalu nabywcy; umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży oraz umowy sprzedaży udziału we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego. Na podstawie powyższych umów nabywcy wpłacają zaliczki na poczet ceny nabycia lokali, przy czym zapłata całej ceny następuje przed fizycznym wydaniem (odbiorem) lokalu. Po zakończeniu budowy lokal jest odbierany przez przyszłego nabywcę na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (tzn. po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego otrzymuje on klucze do lokalu). Do treści protokołu zdawczo-odbiorczego klient lokalu może zgłosić ewentualne wady lokalu. Strony w umowie postanawiają, że przez dzień wydania/odbioru lokalu należy rozumieć dzień podpisania przez strony protokołu odbioru. Ma to takie znaczenie, że od tego dnia klient: ponosi ryzyko uszkodzenia lokalu, jest uprawniony do korzystania z lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem (przykładowo może wykonać prace wykończeniowe, dokonać zmian związanych z aranżacją wnętrz, zasiedlić lokal), zobowiązuje (...)
2017
11
gru

Istota:
W zakresie momentu powstania przychodu z tytułu zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu.
Fragment:
(...) lokal mieszkalny, wypisu z kartoteki lokali, po zapłaceniu przez kupującego całej ceny oraz po wydaniu (odbiorze) lokalu nabywcy; umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży oraz umowy sprzedaży udziału we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego. Na podstawie powyższych umów nabywcy wpłacają zaliczki na poczet ceny nabycia lokali, przy czym zapłata całej ceny następuje przed fizycznym wydaniem (odbiorem) lokalu. Po zakończeniu budowy lokal jest odbierany przez przyszłego nabywcę na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (tzn. po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego otrzymuje on klucze do lokalu). Do treści protokołu zdawczo-odbiorczego klient lokalu może zgłosić ewentualne wady lokalu. Strony w umowie postanawiają, że przez dzień wydania/odbioru lokalu należy rozumieć dzień podpisania przez strony protokołu odbioru. Ma to takie znaczenie, że od tego dnia klient: ponosi ryzyko uszkodzenia lokalu, jest uprawniony do korzystania z lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem (przykładowo może wykonać prace wykończeniowe, dokonać zmian związanych z aranżacją wnętrz, zasiedlić lokal), zobowiązuje (...)
2017
11
gru

Istota:
- zwolnienie od podatku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą i częściami wspólnymi;
- moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy lokalu mieszkalnego wraz z częściami przynależnymi;
- opodatkowanie zwrotu kosztów wykonania operatu szacunkowego, stawki i momentu powstania obowiązku podatkowego;
- opodatkowanie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu, stawki i momentu powstania obowiązku podatkowego
Fragment:
Zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak i przepisy wykonawcze do tej ustawy, nie zawierają definicji zarówno lokalu mieszkalnego, pomieszczeń pomocniczych oraz lokalu użytkowego. Definicję lokalu mieszkalnego zawiera natomiast art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., poz. 1892 z późn. zm.). Zgodnie z powołanym przepisem, samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Według art. 3 ust. 1 powyższej ustawy, w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Jednakże stosownie do ust. 2 ww. artykułu, nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Pod pojęciem pomieszczenia technicznego – zgodnie z § 3 pkt 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT dostawy lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.
Fragment:
W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych we wniosku okoliczności należy stwierdzić, że sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 40/17, lokalu mieszkalnego nr 42/20, lokalu mieszkalnego nr 48/44, lokalu mieszkalnego nr 50/57, lokalu mieszkalnego 52/61 i lokalu mieszkalnego nr 52/62 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Z wniosku wynika, że lokale te są przedmiotem najmu, z wyłączeniem lokalu mieszkalnego nr 50/57, który był przedmiotem najmu na podstawie umowy zawartej od 1 marca 1996 r., lecz ze względu na zadłużenie na podstawie wyroku Sądu orzeczono eksmisję, obecnie lokator zajmuje lokal bezumownie. Zatem sprzedaż ww. lokali mieszkalnych znajdujących się w przedmiotowej nieruchomości nie odbędzie się w ramach pierwszego zasiedlenia. Do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług doszło w momencie oddania przedmiotowych lokali mieszkalnych w najem. Ponadto od daty pierwszego zasiedlenia upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Wnioskodawca wskazał, że w przeciągu ostatnich 10 lat nie były przeprowadzane remonty w przedmiotowej nieruchomości. Ponadto zaznaczył, że na lokale nr 40/17, nr 42/20, nr 48/44, nr 50/57, nr 52/61, nr 52/62 nie poniesiono wydatków na ich ulepszenie, które przekraczałyby 30% ich wartości początkowej.
2017
6
gru

Istota:
Opodatkowania sprzedaży udziałów w działce wraz z wyodrębnionymi lokalami.
Fragment:
(...) lokali, a pozostawienie dla siebie 1 lokalu, przed sprzedażą lokali Wnioskodawca nie poczynił żadnych działań w celu zwiększenia wartości tych lokali (jedynie zamieścił ogłoszenie, nie doposażał, nie meblował, nie wyposażył nawet w żadne urządzenia), z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało odliczenie podatku VAT ze względu na fakt, że zakup nie służył działalności gospodarczej, a planowana zabudowa miała służyć własnym celom mieszkaniowym, następnie budowa budynku miała służyć własnym potrzebom i ewentualnie wynajmowi prywatnych lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe, co stanowi sprzedaż zwolnioną z VAT, poza sprzedażą wyodrębnionych lokali, Wnioskodawca nie dokonywał wcześniej sprzedaży innych lokali/działek, Wnioskodawca nie posiada innych działek/lokali, które w przyszłości zamierza sprzedać, przedmiotowe lokale przed sprzedażą nie były przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze, pierwsze zajęcie (używanie) wyodrębnionych lokali nastąpiło 02.06.2017r. (sprzedaż 3 lokali), zajęcia dokonali nabywający lokale. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku) Czy Wnioskodawca jest zobowiązany zapłacić podatek VAT z tytułu sprzedaży udziałów w działce wraz z wyodrębnionym lokalem? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej wraz z wydzielonym lokalem nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
10
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych i usługowych.
Fragment:
W związku z powyższym opisem postawiono następujące pytanie: Czy sprzedaż wyodrębnionych lokali mieszkalnych i usługowych zakupionych jako jedna nieruchomość (kamienica) od osoby fizycznej bez podatku naliczonego VAT, która następnie została wyremontowana w kwocie nie przekraczającej 30% ceny nabycia całej kamienicy, będzie podlegała zwolnieniu z podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż poszczególnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych i usługowych, o których mowa, będzie zwolniona z podatku od towarów i usług. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zastosowanie stawki zwolnionej przy sprzedaży nieruchomości jest bowiem możliwe w przypadku gdy: w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie lub były one niższe, niż 30% wartości początkowej tych obiektów. W przypadku sprzedaży lokali, o których mowa w niniejszym wniosku o wydanie interpretacji, oba punkty będą spełnione - z tytułu zakupu całej nieruchomości od osoby fizycznej brak będzie możliwości odliczenia podatku VAT, a wyodrębnione lokale stanowią część zakupionej nieruchomości (kamienicy).
2017
8
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Lokale
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.