Lokale | Interpretacje podatkowe

Lokale | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokale. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie:
- stawki podatku VAT przy sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z gruntem
- zastosowania zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży niewyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z gruntem
- stawki podatku VAT dla zbycia garaży
- stawki podatku VAT przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu zabudowanej drogą dojazdową
- korekty podatku naliczonego.
Fragment:
Powierzchnia użytkowa żadnego z lokali nie przekracza 150 m 2 . Garaż przynależny jest do każdego lokalu mieszkalnego i znajduje się w tym samym budynku co lokal mieszkalny, nie stanowi odrębnej budowli/budynku. Księga wieczysta będzie obejmować zarówno powierzchnię lokalu mieszkalnego, jak i przynależnego do każdego lokalu garażu. Zbycie garaży nastąpi wraz ze zbyciem wyodrębnionych lokali mieszkalnych, nie będzie przedmiotem odrębnej sprzedaży. Zauważyć należy, że jeżeli w ramach jednej transakcji sprzedaży zbywany jest garaż znajdujący się w tym samym budynku co lokal mieszkalny, objęty księgą wieczystą lokalu mieszkalnego, to sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji i podlega jednej stawce podatku od towarów i usług właściwej dla lokalu mieszkalnego. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz opis sprawy stwierdzić należy, że sprzedaż przez Wnioskodawcę wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi garażami (objętymi jedną księgą wieczystą z lokalem mieszkalnym) znajdującymi się w budynkach mieszkalnych dwulokalowych sklasyfikowanych w PKOB 1121, gdzie powierzchnia lokalu nie przekroczy 150 m 2 , będzie korzystała z 8% stawki podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 12-12c ustawy.
2018
22
mar

Istota:
Skutki podatkowe zbycia udziału w lokalu stanowiącym garaż podziemny.
Fragment:
(...) lokalu, wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego, w lokalu nabywanym na współwłasność podatnika i jego małżonka są uznane za wydatki przeznaczane na cele mieszkaniowe? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 46 § 1 ustawy – Kodeks cywilny, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Garaż, dla którego założono osobną księgę wieczystą, stanowi więc odrębną nieruchomość lokalową w polskim porządku prawnym. Prawo własności takiej nieruchomości lokalowej może przysługiwać kilku osobom w częściach ułamkowych, jak ma to miejsce w przypadku Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o własności lokali w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Tym samym, z lokalem stanowiącym odrębny garaż związany jest odpowiedni udział w nieruchomości wspólnej (podobnie jak z każdym innym lokalem mieszkalnym). W umowie sprzedaży zawartej z deweloperem określono sposób korzystania przez współwłaścicieli z określonych miejsc postojowych (tzw. podział quoad usum).
2018
13
mar

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży lokalu niemieszkalnego w myśl art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.
Fragment:
Wnioskodawca zawarł przedwstępną umowę sprzedaży tego lokalu. Lokal został zakupiony w 2011 r. Przed zakupem zostało złożone oświadczenie do Naczelnika PUS w R. w trybie art. 43 ust. 10 ustawy VAT, sprzedający wystawił FV z 23% stawką VAT. Podatek VAT został rozliczony przez Wnioskodawcę. Od momentu nabycia lokalu jest on przedmiotem umów najmu – dwóch, a najemcami są dwa banki (jedna umowa od grudnia 2007 r., druga czerwca 2011 r.). Najemcy mają nieograniczony dostęp do lokalu przez 24h na dobę. Najemcy samodzielnie również rozliczają media, poza opłatą z tytułu najmu. Wnioskodawca od momentu nabycia lokalu nie prowadzi w nim żadnej innej niż ta ww. działalności (najem). Lokal jest zarządzany przez Wspólnotę Mieszkaniową, a opłaty z tego tytułu ponosi Wnioskodawca. Jeżeli dojdzie do sprzedaży, to sprzedaż lokalu nastąpi wraz z najemcami zgodnie z art. 678 KC. Przyszły właściciel bezpośrednio po nabyciu lokalu będzie nadal wynajmować lokal na rzecz dotychczasowych najemców (ewentualnie nowych, pozyskanych na ich miejsce, względnie dla powierzchni niewynajętych na dany moment). Strony przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu złożyły do Naczelnika II US właściwego dla kupującego oświadczenie w trybie art. 43 ust. 10 ustawy VAT o wyborze opodatkowania transakcji podatkiem VAT i rezygnacji ze zwolnienia (złożone 14 grudnia 2017 r., a umowa przedwstępna zawarta 15 grudnia 2017 r.).
2018
3
mar

Istota:
W kwestii opodatkowania świadczenia usługi najmu oraz dostawy mediów do lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych
Fragment:
W konsekwencji dostarczanie ww. mediów do lokali traktuje się jako świadczenie odrębne od usługi najmu tych lokali. Z umów najmu wynika, że wszystkie wymienione media są w niej szczegółowo wymienione. Rozliczenie zimnej wody, ciepłej wody i zrzutu ścieków następuje na podstawie odczytów z liczników w lokalach w takie liczniki zaopatrzone, a w lokalach bez liczników w oparciu o liczbę osób zamieszkujących dany lokal. Rozliczenie energii cieplnej dostarczanej do poszczególnych lokali następuje w lokalach wyposażonych w liczniki na podstawie odczytów liczników, koszty stałe do powierzchni lokali, zaś w lokalach bez liczników cały koszt rozliczany jest do powierzchni lokali. Zatem w opisanej sytuacji nie ma podstaw, aby traktować ww. świadczenia (media), jako elementy nierozerwalnie związane z najmem. Nie tworzą one bowiem obiektywnie jednego niepodzielnego świadczenia, tj. nie stanowią kompleksowej usługi najmu lokali. W przedmiotowej sprawie jak wskazano we wniosku, w lokalach posiadających liczniki do opomiarowania danego rodzaju mediów, najemca płaci za faktyczne zużycie, więc wielkość zużycia wpływa na opłatę, natomiast gdy mieszkania nie są opomiarowane, najemca obciążany jest według norm, które zależą np. powierzchni lokalu. Zatem to najemca decyduje o wielkości zużycia ww. mediów.
2018
2
mar

Istota:
Dostawa samodzielnego lokalu użytkowego w ramach transakcji sprzedaży korzystać będzie ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że posiada posiada nieruchomość, na którą składa się prawo własności samodzielnego lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku administracyjnym, stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w działce gruntu nr 231 oraz we współwłasności części wspólnych budynku i jego urządzeń. W przedmiotowym lokalu aktualnie funkcjonuje placówka. W budynku oprócz przedmiotowego lokalu znajdują się inne wyodrębnione lokale użytkowe, które stanowią przedmiot własności Gminy, Y. oraz dwa lokale mieszkalne, będące własnością osób prywatnych. Przedmiotowy lokal użytkowy, stanowi odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 197,34 m 2 wraz z udziałem stanowiącym 197/1303 części w działce gruntu nr 231 o powierzchni 0,49 ha oraz we współwłasności części wspólnych budynku i jego urządzeń. Przynależna do lokalu piwnica o powierzchni 97,25 m 2 składa się z czterech pomieszczeń i korytarza. Lokal do chwili obecnej jest wykorzystywany do działalności gospodarczej Spółki. Wnioskodawca wskazał, że nie poniesiono wydatków na ulepszenie lokalu użytkowego, które przekraczałyby 30% wartości początkowej. W dniu 3 października 1975 r. pomiędzy Gminą a Dyrekcją Okręgu została zawarta umowa o realizacji wspólnej inwestycji polegającej na budowie budynku, w którym pomieszczenie na parterze o powierzchni 100,09 m 2 zostało przeznaczone dla Urzędu.
2018
28
lut

Istota:
W odniesieniu do opisanych przez Wnioskodawcę lokali niemieszkalnych przeznaczonego do przyszłej sprzedaży wraz pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych budynku, doszło do ich pierwszego zasiedlenia i od momentu pierwszego zasiedlenia do ich przyszłej sprzedaży upłynie okres co najmniej 2 lat. Jak wskazano w treści wniosku, Nieruchomość była wykorzystywana do działalności hotelowej ponad 2 lata, natomiast Wnioskodawca, od momentu zakupu hotelu, tj. od 2017 roku nie ponosił wydatków na jego ulepszenie, które przekraczałyby 30% wartości początkowej budynku. Tym samym planowana dostawa wydzielonych lokali niemieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku położonym na gruncie, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.
Fragment:
Przedmiotem sprzedaży będą odrębne lokale niemieszkalne (stanowiące pokoje hotelowe) z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz, ewentualnie, prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego (na podstawie umowy quoad usum) na nieruchomości wspólnej. Możliwa jest także sprzedaż lokali lub udziałów w lokalach niemieszkalnych stanowiących restaurację oraz sale konferencyjne znajdujące się w hotelu. Wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z ustaleniem, czy planowane zbycie lokali niemieszkalnych oraz udziałów w lokalach niemieszkalnych, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz gruntu, a także prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego na nieruchomości wspólnej (na zasadzie umowy quoad usum) będzie zwolnione z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W celu ustalenia czy w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania czy też opodatkowanie stawką podstawową, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć czy względem lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych nastąpiło pierwsze zasiedlenie. Z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części będzie korzystać ze zwolnienia z podatku VAT albo będzie opodatkowana w zależności od daty pierwszego zasiedlenia.
2018
21
lut

Istota:
Opodatkowanie transakcji zbycia udziału w nieruchomości lokalowej.
Fragment:
Przedmiotem planowanej transakcji jest lokal użytkowy (udział w nim) wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej tj. w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Lokal został nabyty na podstawie umowy sprzedaży z dnia 10 lipca 2017 r. przez małżeństwo. Lokal niemieszkalny jest nieruchomością, która została wytworzona kilkadziesiąt lat temu. Czynność sprzedaży lokalu na rzecz małżeństwa korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Nakłady na lokal podlagający sprzedaży nie przekroczyły i nie przekroczą w okresie dwóch kolejnych lat 30% jego wartości początkowej. W okresie dwóch lat przed nabyciem Lokalu przez Wnioskodawców również nie doszło do takich nakładów poniesionych przez poprzednich właścicieli. W czasie tym nie doszło również do pierwszego zajęcia Lokalu ani do pierwszego rozpoczęcia jego używania. Lokal był używany przez wcześniejszych właścicieli jako lokal użytkowy, a rozpoczęcie używania miało miejsce więcej niż przed dwoma laty od zakupu lokalu przez Wnioskodawcę. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zwolnienia od podatku VAT sprzedaży udziału w opisanej nieruchomości lokalowej.
2018
15
lut

Istota:
W zakresie ustalenia czy wynagrodzenie należne Wnioskodawczyni 1 od Wnioskodawczyni 2 z tytułu zniesienia współwłasności ww. lokalu będzie opodatkowane podatkiem VAT
Fragment:
W tym momencie nastąpiło „ pierwsze zajęcie ” Lokalu, bo Wnioskodawczynie weszły w jego fizyczne posiadanie i rozpoczęły remont Lokalu na potrzeby otworzenia w nim kancelarii notarialnej osobno przez każdą z Wnioskodawczyń. Wydatki na ten cel nie przekroczyły 30% ceny zakupu lokalu. Obie Wnioskodawczynie były czynnymi podatnikami VAT w związku ze świadczeniem usług notarialnych podlegających temu podatkowi w momencie nabycia lokalu i w późniejszym okresie. Wnioskodawczyni 1 zakończyła swoją działalność notarialną we wrześniu 2017 r., wyrejestrowała się z rejestru podatników VAT i nie jest już czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawczyni 2 jest nadal czynnym podatnikiem VAT (i prowadzi kancelarię notarialną w tym samym lokalu). Strony zamierzają znieść współwłasność ww. lokalu, za wynagrodzeniem (spłatą) należnym z tego tytułu Wnioskodawczyni 1 od Wnioskodawczyni 2. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą ustalenia czy wynagrodzenie należne Wnioskodawczyni 1 od Wnioskodawczyni 2 z tytułu zniesienia współwłasności ww. lokalu będzie opodatkowane podatkiem VAT. Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że dostawa lokalu (udziału w lokalu) będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż jak wskazała Wnioskodawczyni do pierwszego zasiedlenia (zajęcia) doszło w momencie jego nabycia tj. w 2003 r., a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a jego dostawą upłynie okres dłuższy niż dwa lata.
2018
15
lut

Istota:
Przychody z opisanego we wniosku najmu lokali oraz mieszkania - nie mogą stanowić źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły charakter prowadzonego najmu, podejmowane czynności wypełniać będą przesłanki zawarte w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem przychody uzyskiwane z tytułu najmu, należy zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkować na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że Wnioskodawczyni wynajmuje mieszkanie oraz dwa lokale w kompleksach hotelowych w miejscowościach turystycznych. Wnioskodawczyni posiadane mieszkanie i lokale w kompleksach hotelowych nabyła w drodze zakupu. W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni wyraźnie wskazuje, iż mieszkanie i lokale nie mogą być nie wynajmowane ze względu na zaciągnięte na nie zobowiązania. Zatem już na etapie zakupu Wnioskodawczyni towarzyszył zamiar wynajmowania mieszkania oraz lokali a tym samym chęć czerpania pożytków z prowadzonego najmu. Oznacza to, że Wnioskodawczyni z wykonywanych działań de facto uczyniła stałe (nie okazjonalne) źródło zarobkowania. Również charakter nabytych i oddanych w zarządzanie operatorom lokali, choć nie przesądza o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie najmu, to jednak jest okolicznością, która wskazuje, że lokale te nie zostały nabyte wyłącznie na potrzeby osobiste Wnioskodawczyni i jej rodziny, ale przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb najemców - osób trzecich. Prowadzony przez Wnioskodawczynię najem niewątpliwie ma zarobkowy charakter, czyli nastawiony na osiągnięcie zysku (dochodu), w postaci czynszu. Sposób wykonywania najmu przez Wnioskodawczynię wskazuje, że nie może on być prowadzony inaczej niż w sposób zorganizowany i ciągły.
2018
15
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży lokali.
Fragment:
Dwa spośród ww. lokali nie zostały przeznaczone do sprzedaży w pierwszej kolejności, ale zostały wykorzystane w następujący sposób: lokal o pow. ... mkw (ul. ... w ...) - został wykończony pod klucz, wyposażony w zabudowy meblowe, sprzęt sanitarny, agd i meble; lokal ten był mieszkaniem pokazowym, ale również służył jako mieszkanie zapewniające nocleg Wnioskodawcy jeżeli prezentacja mieszkań odbywała się w następujących po sobie dniach; lokal pow. ... mkw - (ul. ... w ...) - lokal ten został pozostawiony w stanie deweloperskim (do wykończenia), mieściło się w nim „ biuro ”; lokal ten służył do przechowywania materiałów promocyjnych; odbywały się w nim rozmowy z kontrahentami, były podpisywane umowy, w lokalu były też składowane materiały do robót budowlanych wykonywanych w ramach rękojmi, jak również służył za pomieszczenia socjalne dla osób wykonujących te prace. Ww. lokale są ostatnimi lokalami, wszystkie pozostałe zostały sprzedane. Wnioskodawca jest właścicielem dwóch niesprzedanych lokali. Z powyższego opisu wynika, iż Wnioskodawca użytkował dotychczas lokale na własne potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w okresie przewyższającym dwa lata. Wnioskodawca planuje sprzedać oba lokale. Opisane we wniosku dwa lokale, tj.: lokal o pow. ...mkw (ul. ... w ...), lokal pow. ... mkw - (ul. ... w ...) zostały w dniu ... stycznia 2010 r. wpisane do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy i po oddaniu ich do użytkowania jako środki trwałe nie były ulepszane w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2018
8
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Lokale
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.