Lokale | Interpretacje podatkowe

Lokale | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokale. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania transakcji zbycia Lokalu
Fragment:
W związku z prowadzoną przez Spółkę inwestycją oraz sprzedażą lokali mieszkalnych, lokali usługowych i garaży, w 2006 r. została podjęta uchwała Zarządu Spółki o przeznaczeniu dwóch lokali, w tym Lokalu, na cele związane z bieżącą działalnością Spółki na wewnętrzne potrzeby biura, tj. na Biuro Obsługi Klienta oraz do prowadzenia narad budowlanych związanych z inwestycją. W związku z tym w 2006 r. Spółka dokonała nakładów na Lokal (adaptacja na potrzeby biura), jednak ich wartość nie przekroczyła 30% wartości początkowej tego Lokalu. Lokal został przyjęty do ewidencji środków trwałych z dniem 31 sierpnia 2008 r. jako lokal użytkowy. Na podstawie umowy, część powierzchni przedmiotowego Lokalu (ok. 11 m 2 ) została oddana przez Spółkę w najem innej spółce począwszy od dnia 30 kwietnia 2008 r. Najem został opodatkowany podatkiem VAT i dokumentowany fakturami. Najemca użytkował Lokal w celach własnej działalności gospodarczej. Umowa najmu została rozwiązana z dniem 30 kwietnia 2010 r. w drodze porozumienia. W lipcu 2016 r. ustanowiono odrębną własność Lokalu (jako lokal mieszkalny) i założono dla Lokalu księgę wieczystą. Do tego czasu Lokal był wyodrębniony administracyjnie. Spółka obecnie planuje zbyć Lokal wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
2017
24
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca, wynajmując opisany w treści wniosku lokal mieszkalny wyłącznie na cele mieszkalne, będzie występował jako podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i w związku z tym wykonywane przez niego czynności powinny być uznane za odpłatne świadczenie usług opodatkowane tym podatkiem?
Fragment:
Wnioskodawca wraz z małżonką zawarł z deweloperem umowę deweloperską i przedwstępną umowę sprzedaży, na podstawie której deweloper zobowiązał się wobec Wnioskodawcy oraz jego małżonki, po wybudowaniu budynku mieszkalnego, po ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego znajdującego się w tym budynku do przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy i jego małżonki prawa własności do tego lokalu mieszkalnego. W treści umowy Wnioskodawca oraz jego małżonka oświadczyli, że nabycia lokalu mieszkalnego dokonają do majątku wspólnego, na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej. W zamian za przeniesienie przez dewelopera na rzecz Wnioskodawcy oraz jego małżonki prawa własności do lokalu mieszkalnego zobowiązali się oni do zapłaty na rzecz dewelopera ceny określonej w treści umowy. Zgodnie z postanowieniami umowy zapłata ceny została rozłożona na transze. Wnioskodawca w celu sfinansowania ceny nabycia lokalu mieszkalnego zaciągnął kredyt hipoteczny. Kredyt hipoteczny jest oprocentowany i w związku z jego zaciągnięciem na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek spłaty kapitału oraz odsetek na rzecz banku. Wnioskodawca planuje, że lokal mieszkalny zostanie wprowadzony do jego pozarolniczej działalności gospodarczej jako środek trwały i będzie wynajmowany przez niego w ramach tej działalności gospodarczej. W tym celu Wnioskodawca dokona także aktualizacji treści wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o informację o dodatkowej aktywności zarobkowej np. pod nazwą „ xxx ” lub innej zbliżonej.
2017
18
lut

Istota:
Zbycie lokalu użytkowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
Fragment:
(...) lokalu użytkowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 października 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 15 grudnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zbycia lokalu użytkowego. We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. Stowarzyszenie otrzymało w drodze darowizny spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego o powierzchni 33,49 m2, o wartości 298.000 zł, znajdującego się w miejscowości W. w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej, posadowionego na działce w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni. Stowarzyszenie przyjęło nieruchomość na stan środków trwałych jednocześnie podwyższając fundusz własny. Powyższa nieruchomość była wykorzystywana na własne cele biurowe. W lipcu 2016 r. lokal został przekształcony na lokal o charakterze mieszkalnym – przekształcenie miało charakter formalnoprawny i nie było związane z przebudową. Zarówno Stowarzyszenie jak i darczyńca nie ponieśli nakładów na modernizację i ulepszenie lokalu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Również umowa darowizny nie zawierała kwoty podatku od towarów i usług.
2017
18
lut

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług kwoty rekompensaty z tytułu korzystania w latach ubiegłych z lokali w budynku (z wyłączeniem Gminy) ustalonej z współwłaścicielami w trybie ugodowym oraz kwoty rekompensaty z tytułu korzystania w latach ubiegłych z lokali w budynku (z wyłączeniem Gminy) naliczonej jednostronnie przez Gminę w sytuacji braku woli jej zapłaty przez współwłaścicieli
Fragment:
Wezwania do wydania lokali skierowane zostały do: N. (lokal nr 5) – pismo z 15 stycznia 2014 r., B. (lokale 4 i 5) – pismo z 25 lipca 2016 r., B. (lokal nr 2) – pismo z 25 lipca 2016 r., A. – (lokale nr 1 i 3) pismo z 25 lipca 2016 r. Gmina wobec braku woli wydania lokali przez współwłaścicieli zgodnie z ww. wezwaniami w celu zagospodarowania ich umożliwiającego współposiadanie rzeczy/partycypowanie w pożytkach i przychodach przez wszystkich współwłaścicieli wystąpiła z wezwaniami do poszczególnych współwłaścicielek o wpłatę na rachunek bankowy Gminy kwot rekompensaty z tytułu utraconych przez Gminę pożytków z lokali w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Gmina żąda rekompensaty z tytułu korzystania w latach ubiegłych z lokali w budynku z wyłączeniem Gminy od: B. (lokale 4 i 5 wspólnie zajmowane z córką N.) za okres I 2011 – VI 2016 r. z zastrzeżeniem naliczania kolejnych okresów (co 6 m-cy), A. (lokal nr 1) – za okres XII 2006 – XI 2016 r. z zastrzeżeniem naliczania kolejnych okresów (co 6 m-cy), B. (lokal nr 2 i 3) lokal nr 2 za okres XII 2006 – XI 2016 r., lokal nr 3 za okres III 2016 – XI 2016 r. z zastrzeżeniem naliczania kolejnych okresów (co 6 m-cy).
2017
18
lut

Istota:
Stawka podatku dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego.
Fragment:
Jeżeli natomiast sprzedaż obejmuje dwa przedmioty: lokal mieszkalny oraz udział w wyodrębnionym na odrębną własność lokalu niemieszkalnym (użytkowym) w budynku mieszkalnym, obniżoną stawką (8%) objęta jest jedynie dostawa lokalu mieszkalnego, a sprzedaż udziału w lokalu niemieszkalnym (użytkowym, garażowym) – z określeniem sposobu korzystania z miejsc postojowych – opodatkowana jest stawką podstawową (23%). Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT prowadzącym działalność w branży deweloperskiej polegającą na budowie budynków wielomieszkaniowych i sprzedaży lokali mieszczących się w tych budynkach osobom fizycznym w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych. Ww. lokale spełniają definicję lokali objętych społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12 i 12a ustawy. Przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez Spółkę są m.in. lokale mieszkalne w budynkach wielomieszkaniowych wraz z przynależącym do określonego lokalu udziałem w prawie własności gruntu oraz udziałem we współwłasności budynku i innych składników nieruchomości wspólnej. W odniesieniu do wybranych lokali mieszkalnych nabywcy takiego lokalu przyznane zostaje również prawo do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego, które są umiejscowione w części wspólnej budynku lub (w przypadku naziemnych miejsc postojowych) w obrębie nieruchomości.
2017
10
lut

Istota:
Stawka podatku dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego.
Fragment:
Jeżeli natomiast sprzedaż obejmuje dwa przedmioty: lokal mieszkalny oraz udział w wyodrębnionym na odrębną własność lokalu niemieszkalnym (użytkowym) w budynku mieszkalnym, obniżoną stawką (8%) objęta jest jedynie dostawa lokalu mieszkalnego, a sprzedaż udziału w lokalu niemieszkalnym (użytkowym, garażowym) – z określeniem sposobu korzystania z miejsc postojowych – opodatkowana jest stawką podstawową (23%). Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT prowadzącym działalność w branży deweloperskiej polegającą na budowie budynków wielomieszkaniowych i sprzedaży lokali mieszczących się w tych budynkach osobom fizycznym w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych. Ww. lokale spełniają definicję lokali objętych społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12 i 12a ustawy. Przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez Spółkę są m.in. lokale mieszkalne w budynkach wielomieszkaniowych wraz z przynależącym do określonego lokalu udziałem w prawie własności gruntu oraz udziałem we współwłasności budynku i innych składników nieruchomości wspólnej. W odniesieniu do wybranych lokali mieszkalnych nabywcy takiego lokalu przyznane zostaje również prawo do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego, które są umiejscowione w części wspólnej budynku lub (w przypadku naziemnych miejsc postojowych) w obrębie nieruchomości.
2017
10
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku dostawy lokalu użytkowego.
Fragment:
W dniu 2 sierpnia 2000 r. na podstawie aktu notarialnego kupił Pan do majątku dorobkowego wraz z żoną, która nie jest „ płatnikiem VAT ”, ww. lokal użytkowy. Lokal ten jest usytuowany na działkach gruntowych, oznaczonych numerami 4041/1, 4042, 4043, 4044/2 i 4051 o łącznej powierzchni 0,2421 ha położonych w W. przy ul. ... i stanowi część budynku składającego się z 26 samodzielnych lokali mieszkalnych oraz 8 lokali użytkowych. Wspólnicy Spółki cywilnej działającej pod firmą „ B... ” ustanowili aktem notarialnym odrębną własność lokalu użytkowego nr 2 w budynku numer 18 przy ul. ..., usytuowanego na parterze tegoż budynku, o łącznej powierzchni 74,50 m 2 , obejmujące jedno pomieszczenie usługowe, pomieszczenie sanitarne oraz przedsionek i sprzedali ten lokal Panu oraz Pana żonie wraz z ułamkową częścią elementów wspólnych budynku (339/10000 części). Dla ww. lokalu została ustanowiona odrębna księga wieczysta nr ... . W 2000 r. zakupiony lokal został przyjęty jako środek trwały w działalności Pana firmy. Od tego roku prowadzi Pan w ww. lokalu sprzedaż detaliczną odzieży. Od lokalu nalicza Pan amortyzację, która jest zaliczana w koszty działalności. W stosunku do ww. lokalu nie były ponoszone żadne nakłady na ulepszenia. Obecnie zamierza Pan sprzedać ww. lokal. W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
2017
3
lut

Istota:
Opodatkowanie czynnooci sprzeda?y lokalu u?ytkowego oraz udokumentowanie transakcji.
Fragment:
Wnioskodawca naby3 od ... na podstawie aktu notarialnego, jako osoba fizyczna, lokal z gruntem, w którym ca3y czas dzia3a3 sklep miesny. Od tego momentu, jako w3aociciel lokalu, owiadczy3 najem wobec w3aociciela „ sklepu ”. Kupuj1c ww. lokal Wnioskodawca nie p3aci3 podatku VAT. W miesi1cu zakupu, tj. w lutym 2014 r., Wnioskodawca wprowadzi3 zakupiony lokal do ewidencji orodków trwa3ych i od m-ca nastepnego dokonywa3 odpisów amortyzacyjnych w ramach prowadzonej dzia3alnooci. W m-cu sierpniu 2016 r. dotychczasowy najemca zrezygnowa3 z dalszego wynajmowania lokalu, a Wnioskodawca postanowi3 sprzedaa ten lokal w ramach dzia3alnooci. Wnioskodawca nie ponosi3 ?adnych kosztów na remont lokalu, czy ulepszenie w czasie bycia w3aocicielem. Wszelkie prace zwi1zane z odowie?aniem lokalu wykonywa3 na w3asny koszt najemca. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy w opisanej sytuacji, gdzie lokal kupiono na podstawie aktu notarialnego, tzn. bez podatku VAT, podatek nie by3 odliczany, nie ponoszono ?adnych kosztów na ulepszenie, Wnioskodawca mo?e sprzedaa ww. lokal na fakture VAT bez naliczania podatku nale?nego (skorzystaa ze zwolnienia w ramach art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT)? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzeda? lokalu w opisanej wy?ej sytuacji mo?e korzystaa ze zwolnienia od podatku VAT, gdy? spe3nia kryteria art. 43 ust. 1 pkt 10a.
2017
15
sty

Istota:
Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy.
Fragment:
W myol art. 1 ust. 1 ustawy o w3asnooci lokali, ustawa okreola sposób ustanawiania odrebnej w3asnooci samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowi1zki w3aocicieli tych lokali oraz zarz1d nieruchomooci1 wspóln1. Z powy?szego przepisu wynika, ?e postanowienia ww. ustawy o w3asnooci lokali odnosz1 sie zarówno do lokali mieszkalnych, jak te? do lokali o innym przeznaczeniu tzw. lokali u?ytkowych (lokali sklepowych, us3ugowych, handlowych, biurowych, gastronomicznych, gara?y i innych). W myol art. 6 ww. ustawy, ogó3 w3aocicieli, których lokale wchodz1 w sk3ad okreolonej nieruchomooci, tworzy wspólnote mieszkaniow1. Wspólnota mo?e nabywaa prawa i zaci1gaa zobowi1zania, pozywaa i bya pozywana. Przepis ten nadaje wspólnocie mieszkaniowej przymiot jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej. Wspólnota mieszkaniowa jest odrebnym od cz3onków wspólnoty podmiotem praw i obowi1zków, a tym samym dzia3aj1c w ramach przyznanej zdolnooci prawnej mo?e nabywaa prawa i obowi1zki do w3asnego maj1tku. Jednostka, która powsta3a na podstawie przepisu art. 6 ww. ustawy o w3asnooci lokali, posiada okreolon1 strukture, w której sk3ad wchodz1 w3aociciele lokali, którzy s1 zobowi1zani do okreolonych zachowan oraz czynnooci wynikaj1cych z tej ustawy.
2017
12
sty

Istota:
-stwierdzenie czy w zwi1zku z wniesieniem wk3adu niepienie?nego do spó3ki jawnej w postaci otrzymanych w darowiYnie lokali i prawa wieczystego u?ytkowania gruntu Wnioskodawca bedzie dzia3a3 jako podatnik VAT,
- zwolnienie od podatku VAT wniesieniem wk3adu niepienie?nego do spó3ki jawnej,
Fragment:
Lokal mieszkalny nr 1 by3 przedmiotem pierwszego zasiedlenia w roku 1994 r. Lokal mieszkalny nr 2 by3 przedmiotem pierwszego zasiedlenia w 1994 r. Lokal u?ytkowy nr 3 by3 przedmiotem pierwszego zasiedlenia w 1994 r. Lokal u?ytkowy nr 4 by3 przedmiotem pierwszego zasiedlenia w 1994 r. Lokal u?ytkowy nr 5 by3 przedmiotem pierwszego zasiedlenia w 1994 r. Darowizna na rzecz Wnioskodawcy nie bedzie czynnooci1 podlegaj1c1 opodatkowaniu podatkiem VAT. Po otrzymaniu darowizny od wspó3ma3?onka do momentu wniesienia aportu do spó3ki przedmiotowa nieruchomooa nie bedzie przedmiotem najmu, dzier?awy, leasingu i umów o podobnym charakterze, Wnioskodawca nie bedzie wprowadzaa jej do ewidencji orodków trwa3ych ani czynia nak3adów nakierowanych na zwiekszenie jej wartooci. W dniu otrzymania darowizny Wnioskodawca wniesie przedmiotowe lokale aportem do spó3ki jawnej w zamian za udzia3y. Lokal u?ytkowy nr 3 jest wynajmowany od 2004 r. do chwili obecnej. Lokal u?ytkowy nr 4 jest wynajmowany od 2004 r. do chwili obecnej. Lokal u?ytkowy nr 5 jest wynajmowany od 2004 r. do chwili obecnej. Lokal mieszkalny nr 1 jest wynajmowany od 2004 r. do chwili obecnej. Lokal mieszkalny nr 2 jest wynajmowany od 2004 r. do chwili obecnej.
2017
12
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Lokale
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.