Lokale | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokale. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
sie

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT dostawy lokali, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz możliwości wyboru opodatkowania, zgodnie z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy.

Fragment:

W najbliższym czasie Wnioskodawca zamierza wyodrębnić prawnie następujące lokale: 17 lokali usługowych – apartamenty wypoczynkowo-turystyczne, Lokal ze strefą SPA z zapleczem technicznym, Lokal z kawiarnią i z zapleczem, Lokal z 5 gabinetami medyczno-kosmetycznymi, to jest wyodrębnić te lokale z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, na której lokale te się znajdują i sprzedać te lokale (dokonać ich dostawy). Ww. lokale zostaną wyodrębnione jedynie pod kątem prawnym oraz zostaną założone dla nich oddzielne księgi wieczyste, natomiast nie będą one dodatkowo przebudowywane czy też modernizowane (jeżeli tak to w niewielkim zakresie). Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy wyodrębnienie opisanych we wniosku lokali i ich sprzedaż będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, z możliwością wyboru opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, o ile zostaną spełnione wskazane w tych przepisach warunki. W tym miejscu należy wskazać, że w myśl art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r., poz. 716, z późn. zm.), samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

2018
16
sie

Istota:

Zwolnienie od opodatkowania dostawy spółdzielczego własnościowego prawa do lokali użytkowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Fragment:

Nigdy natomiast Wnioskodawca nie otrzymał faktur VAT dotyczących tych transakcji, a co za tym idzie nigdy nie skorzystał z odliczenia podatku VAT od nabycia spółdzielczych własnościowych praw do tych lokali. Co więcej, Zainteresowany otrzymał od spółdzielni pisemne oświadczenie, że zbycie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego nie było objęte ówcześnie obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 r. Obecnie Wnioskodawca nosi się z zamiarem sprzedaży praw do tych lokali, co wiąże się z koniecznością określenia opodatkowania tych zdarzeń w zakresie podatku od towarów i usług VAT. Zgodnie z wiedzą Wnioskodawcy faktycznie lokale te były użytkowane przez komendę policji. Lokale zostały nabyte przez Zainteresowanego w dniu 8 września 2003 r. i były wykorzystywane jako firmowe punkty wystawiennicze Wnioskodawcy, a następnie punkty handlowe. Następnie w 2006 r. Zainteresowany zlikwidował punkty handlowe i lokale te oddał w wynajem. Jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że wydatki inwestycyjne, jakie poniósł na ulepszenie lokali w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym nie przekroczyły 30% ich wartości początkowej. Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy sprzedaż spółdzielczych własnościowych praw do 2 lokali użytkowych będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2018
10
sie

Istota:

Zwolnienia od podatku dostawy lokali.

Fragment:

Wyodrębnienie to nastąpi poprzez jednostronną czynność prawną Spółki (jako właściciela nieruchomości - Lokalu) oraz odpowiedni wpis dwóch wyodrębnionych lokali do odrębnych ksiąg wieczystych (art. 7 oraz 10 ustawy o własności lokali). Po wyodrębnieniu własności lokali i założeniu dla nich odrębnych ksiąg wieczystych, Spółka planuje dokonać sprzedaży (dostawy) tych lokali (wraz z przypadającymi na dany lokal częściami wspólnymi budynku). Dostawa lokali wyodrębnionych z Lokalu nastąpi po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia Lokalu. Po nabyciu lokal był zajęty przez Spółkę na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą (jako biuro Spółki). Od połowy 2012 r. lokal był przedmiotem najmu. W chwili obecnej lokal jest częściowo wynajmowany i częściowo jest wykorzystywany przez Spółkę jako jej biuro. Po wyodrębnieniu, jeden z lokali będzie przedmiotem najmu (jako kontynuacja obecnego najmu), podczas gdy drugi z lokali będzie wykorzystywany przez Spółkę jako jej biuro. Po wyodrębnieniu lokale zachowają swoje obecne faktyczne przeznaczenie tj. jeden z lokali będzie przedmiotem najmu (jako kontynuacja obecnego najmu), podczas gdy drugi z lokali będzie wykorzystywany przez Spółkę jako jej biuro. Docelowo oba lokale mają zostać sprzedane Wyodrębnienie lokali wiąże się wyłącznie z czynnością prawną dokonaną w oparciu o przepisy art. 7 i 10 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

2018
5
sie

Istota:

Opodatkowanie darowizny działki niezabudowanej oraz opodatkowanie zamiany nieruchomości w postaci lokalu

Fragment:

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika Wnioskodawca jest właścicielem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym. Przedmiotowy Lokal został wybudowany przez Spółkę i na chwilę obecną traktowany jest jako wyrób gotowy Spółki. Powierzchnia użytkowa Lokalu wynosi 52 m 2 . W związku z wybudowaniem Lokalu, Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Lokal nie był i nie jest wykorzystywany na potrzeby własne Spółki jak i podmiotów trzecich jak również nie był i nie jest przedmiotem najmu/dzierżawy. Jest to lokal nowy. Wnioskodawca wybudował lokal z zamiarem jego sprzedaży (jako towar handlowy). Do momentu zamiany przedmiotowego lokalu nie wystąpi jego pierwsze zajęcie (używanie). Lokal będący przedmiotem zamiany nie jest środkiem trwałym Wnioskodawcy i jest lokalem nowym. Co za tym idzie, Wnioskodawca nie ponosił wydatków na jego ulepszenie, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, w stosunku do których miałby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przedmiotem zamiany ma być lokal mieszkalny o powierzchni 52 m 2 , znajdujący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, lokal ten jest zaliczany do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a i 12b ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
2
sie

Istota:

Zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej.

Fragment:

W obecnej chwili z uwagi na to, że zmieniła się jego sytuacja życiowa i dostał pracę 200 km od obecnego miejsca zamieszkania, chciałby sprzedać odziedziczony lokal mieszkalny i za te pieniądze kupić lokal mieszkalny w miejscowości, w której będzie pracował. Wobec powyższych okoliczności Wnioskodawca uważa, że nie zachodzą przesłanki do wygaśnięcia decyzji o zwolnieniu z podatku od spadku, ponieważ pieniądze uzyskane ze sprzedaży tego lokalu wyda na inny lokal. Gdyby się okazało, że lokal, który kupi będzie kosztował mniej niż lokal, który sprzedany, wówczas będzie musiał zapłacić podatek od powstałej różnicy w myśl art. 16 ust. 7 pkt 1 lub pkt 2: zbycie budynku lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (udziału w budynku lub lokalu), albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego budynku lub lokalu mieszkalnego (udziału w budynku lub lokalu) albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), albo budowę innego budynku lub lokalu nastąpiło w całości w okresie dwóch lat od dnia zbycia i łączny okres zamieszkiwania w zbytym i nabytym albo wybudowanym budynku lub lokalu, potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały, wynosi 5 lat.

2018
2
sie

Istota:

Możliwość zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanej rekompensaty w związku z podpisaniem porozumienia o dobrowolnym opuszczeniu wynajmowanego lokalu mieszkalnego.

Fragment:

W 2017 roku Wnioskodawczyni podpisała porozumienie polegające na dobrowolnym opuszczeniu lokalu mieszkalnego za odszkodowanie, otrzymała pierwszą ratę w kwocie 55 000,00 zł. Kwotę tę wykazała w zeznaniu podatkowym za 2017 rok PIT-37 i zapłaciła podatek. Lokal mieszkalny został przydzielony mężowi Zainteresowanej - pracownikowi X w budynku inspektoratu. Po śmierci męża w 2001 roku Wnioskodawczyni wstąpiła w istniejący stosunek prawny najmu trwający nieprzerwanie od 1972 roku. Przez ponad 45 lat Wnioskodawczyni mieszkała w tym lokalu i za zgodą właściciela dokonywała nakładów na modernizację i przebudowę, przystosowując lokal na cele potrzeb mieszkalnych. Zmiany te polegały między innymi na zainstalowaniu łazienki i wc poprzez podział pomieszczeń, zmiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej. Lokale mieszkalne przydzielane w latach siedemdziesiątych poprzedniego stulecia przez instytucje państwowe dały lokatorom prawo pierwokupu za preferencyjne kwoty. Wnioskodawczyni takiej propozycji nie otrzymała. Drugą część odszkodowania Zainteresowana otrzymała w styczniu 2018 roku. Otrzymane pieniądze przeznaczyła na zakup lokalu mieszkalnego. Zainteresowana nadmienia, że przydział mieszkania w budynku inspektoratu wiązał się z rezygnacją i przekazaniem posiadanego przez lokatorów mieszkania z zasobów mieszkalnych A.(...) (Administracja (...)) na rzecz wskazanych przez Prezydium (...).

2018
1
sie

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży lokalu stanowiącego towar handlowy.

Fragment:

W konsekwencji powyższego dla dostawy przedmiotowego lokalu będą spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż planowana dostawa lokalu nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż cała kamienica została oddana w najem przez poprzedniego właściciela, jak również pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawa przedmiotowego lokalu minie okres dłuższy niż dwa lata (najem trwał dłużej niż 2 lata). Konsekwentnie dostawa gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym z którym związany jest przedmiotowy lokal – stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy – będzie korzystać ze zwolnienia analogicznie jak sprzedaż ww. lokalu. Dodatkowo w myśl art. 43 ust. 10 w związku z art. 43 ust. 11 ustawy Wnioskodawca oraz nabywca lokalu mogą zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy przedmiotowego lokalu pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca lokalu części są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz złożą, przed dniem dokonania dostawy lokalu właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy przedmiotowego budynku. Reasumując, należy stwierdzić, że Wnioskodawca ma prawo do zastosowania do planowanej dostawy lokalu zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, z opcją jej opodatkowania po spełnieniu warunków wynikających z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy.

2018
29
lip

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży wyremontowanych lokali

Fragment:

Czy sprzedaż, przez Wnioskodawcę, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wyremontowanych przez Wnioskodawcę lokali nabytych na podstawie aktów notarialnych, na rynku wtórnym od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, w sytuacji, gdy część właścicieli bezpośrednio sprzedających Wnioskodawcy lokal w nich nie zamieszkiwała, część lokali była we wcześniejszych latach remontowana przez ówczesnych właścicieli, a sprzedawane przez Wnioskodawcę lokale stanowią dla niego towar handlowy? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż wyremontowanych przez niego lokali, nabytych od osób fizycznych na podstawie aktów notarialnych, będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT, w przypadku, gdy bezpośredni właściciele lokalu będący sprzedającymi na rzecz Wnioskodawcy w lokalu nie zamieszkiwali ani go nie użytkowali, będzie korzystała ze zwolnienia w przypadku, gdy poprzedni właściciele lokalów dokonywali w nich remontów, a przedmiotowe lokale stanowią dla Wnioskodawcy towar handlowy. Stanowisko Wnioskodawcy wynika z następujących przepisów: Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2018
27
lip

Istota:

Zastosowanie zwolnienia dla czynności sprzedaży lokali mieszkalnych, a także w odniesieniu do otrzymanych zaliczek na poczet budowy tych lokali oraz obowiązku korygowania faktur.

Fragment:

Czy jakakolwiek część należności z tytułu usługi najmu będzie stanowiła zapłatę z tytułu zakupu lokalu? Cena zakupu przez lokatora lokalu mieszkalnego wyliczana jest według następującego wzoru: Cs = Wg + Up + K + Kk + Od Cs - Cena sprzedaży Lokalu mieszkalnego. Wg - rynkowa wartość gruntu na dzień wykupu zgodne z operatem szacunkowym nieruchomości w części przypadającej na przedmiotowy Lokal mieszkalny, Up - ...% rynkowej wartości Lokalu mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (bez wartości udziału w nieruchomości wspólnej przynależnego do Lokalu) stanowiące zapłaconą zaliczkę. K - Wartość kaucji stanowiącej ...-krotność miesięcznego czynszu za lokal obliczonego według stawki czynszu najmu obowiązującej w dnu podpisania umowy najmu. Kk - kapitał kredytu w części nie spłaconej na dzień wykupu w części przypadającej na przedmiotowy lokal mieszkalny. Od - opłaty dodatkowe związane z wyjściem z finansowania i marża zysku (min. koszty notarialne, koszty wycen nieruchomości w części przypadającej na przedmiotowy Lokal mieszkalny). 5. Czy po okresie najmu część zapłaty z tego tytułu zostanie zaliczona na poczet zakupu lokalu? Odpowiedź j.w. 6. Kto będzie najemcą lokalów mieszkalnych - czy wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczą, czy też inne podmioty (jakie?) - oraz czy najem będzie wyłącznie na cele mieszkalne? Podmiotami uprawnionymi do najmu lokali mieszkalnych są wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które najem lokalu przeznaczają wyłącznie na cele mieszkalne. 7.

2018
14
lip

Istota:

Odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 2018 r. lub latach następnych nastąpi po upływie wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych terminu i nie będzie stanowić źródła przychodu określonego tym przepisem, a co za tym idzie − nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego w związku z tą sprzedażą.

Fragment:

Mocą umowy Wnioskodawczyni nabyła w całości powyżej opisane spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i zobowiązała się do spłaty kredytu zaciągniętego na zakup powyższego lokalu mieszkalnego. Strony umowy nie ustaliły żadnych spłat ani dopłat. Obecnie Wnioskodawczyni zamierza sprzedać powyżej opisane spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Z tytułu sprzedaży Wnioskodawczyni uzyska dochód. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy dochód z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego podlegał będzie podatkowi dochodowemu? Czy początkiem terminu o którym mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 jest: koniec roku 2011 (nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez małżonków), czy też koniec roku 2016 – rok w którym byli małżonkowie dokonali częściowego podziału majątku mocą którego Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego? Zdaniem Wnioskodawczyni, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W ocenie Wnioskodawczyni koniec roku 2011 będzie terminem, od którego liczony będzie termin, o którym mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.