Lokale | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokale. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

Wskazanie czy Wnioskodawca w świetle obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. zmienionego przepisu art. 113 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT utracił prawo do korzystania ze zwolnienia

Fragment:

Prawa i obowiązki członków wspólnoty oraz zakres zarządu nieruchomością wspólną określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2017 r., poz. 1529). Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną (art. 1 ust. 1). Z powyższego przepisu wynika, że postanowienia ww. ustawy o własności lokali odnoszą się zarówno do lokali mieszkalnych, jak też do lokali o innym przeznaczeniu, tzw. lokali użytkowych. W myśl art. 6 ustawy o własności lokali, wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Przepis ten nadaje wspólnocie mieszkaniowej przymiot jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Wspólnota mieszkaniowa jest odrębnym od członków wspólnoty podmiotem praw i obowiązków, a tym samym działając w ramach przyznanej zdolności prawnej może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku. Jednostka, która powstała w oparciu o przepis art. 6 ww. ustawy o własności lokali, posiada określoną strukturę, w której skład wchodzą właściciele lokali, którzy są zobowiązani do określonych zachowań oraz czynności wynikających z tej ustawy.

2018
24
lis

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży lokalu stanowiącego towar handlowy

Fragment:

W ramach wykonywanej działalności gospodarczej Wnioskodawca kupił dwa zniszczone, używane lokale mieszkalne od osób fizycznych. Lokale kupił bez podatku VAT na rynku wtórnym. Następnie nabyte lokale mieszkalne są remontowane oraz ulepszane, a wydatki remontowe są udokumentowane fakturami VAT (od tych faktur nie jest odliczany podatek VAT). Mieszkania nie są zaliczane do środków trwałych, są towarem handlowym (celem zakupu jest dalsza odsprzedaż). W lokalach nie ma zgłoszonego miejsca prowadzenia działalności, nie będą one służyć do celów prowadzonej działalności gospodarczej, służą wyłącznie do odsprzedaży po dokonaniu remontu. Mieszkania nie są przedmiotem wynajmu oraz nie jest przewidziany ich wynajem. Lokale po remoncie generalnym będą sprzedane bez zmiany ich przeznaczenia, czyli dalej jako lokale mieszkalne. Nie będzie to sprzedaż w ramach pierwszego zasiedlenia. Od pierwszego zasiedlenia minęły więcej niż dwa lata. Nakłady ponoszone na remont generalny mieszkania przekroczą 30% wartości początkowej lokalu. Wyżej wymienione lokale spełniają kryteria społecznego programu mieszkaniowego. Mając na uwadze powyższe, jak wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy, nabyte lokale mieszkalne są remontowane oraz ulepszane. Należy jednak podkreślić, że – jak wyjaśnił Wnioskodawca – ww. lokale stanową dla Wnioskodawcy towar handlowy przeznaczony do dalszej odsprzedaży.

2018
24
lis

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży lokali.

Fragment:

Jak wynika bowiem z tego przepisu, w celu skorzystania ze zwolnienia także muszą być spełnione dwa warunki: brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu ich nabycia lub wytworzenia, oraz wykorzystywanie lokali wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku. W stosunku do nowo powstałych Lokali Mieszalnych i Lokali Usługowych będących przedmiotem Transakcji ww. warunki nie są spełnione, ponieważ w ocenie Wnioskodawcy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu ich wybudowania w ramach Inwestycji oraz - jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego - Wnioskodawca nie będzie ich wykorzystywał do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że dostawa nowo powstałych Lokali Mieszkalnych i Lokali Usługowych w ramach Transakcji nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Podsumowując, dostawa poszczególnych wyodrębnionych w nowo wybudowanych Budynku: Lokali Mieszkalnych oraz Lokali Usługowych (w tym również wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci komórki lokatorskiej), wraz z prawami związanymi (obejmującymi w szczególności udział w prawie własności Nieruchomości Wspólnej) będzie: podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
7
paź

Istota:

 • zwolnienia od podatku sprzedaży lokali w przypadku ponoszenia nakładów na remont/ulepszenie powyżej 30% ceny zakupu lokali,
 • zwolnienia od podatku sprzedaży lokali w przypadku ponoszenia nakładów na remont/ulepszenie poniżej 30% ceny zakupu,
 • sposobu opodatkowania sprzedawanych wraz z lokalami elementów ich wyposażenia.
 • Fragment:

  Z treści wniosku wynika, iż Zainteresowany zamierza nabywać (od osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych) mieszkania, budynki mieszkalne, lokale użytkowe, budynki niemieszkalne, dokonywać ich remontu lub ulepszenia, a następnie sprzedawać nabywcom. Przedmiotowe lokale/budynki zostaną zakupione na tzw. rynku wtórnym, czyli zawsze po ich pierwszym zasiedleniu. Wnioskodawca nie wie, czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem lokalu/budynku, który kupi a datą jego dostawy miną dwa lata. Wnioskodawca jeszcze nie wie, kiedy miało miejsce pierwsze zajęcie/używanie sprzedawanego lokalu/budynku. To, iż coś takiego miało miejsce jest pewnym, bo to będą mieszkania z rynku wtórnego. Nakłady na remont lokali mogą przekroczyć 30% ceny zakupu lokali lub jej nie przekroczą. Wnioskodawca w przedmiotowych lokalach nie będzie prowadził działalności gospodarczej. Lokale nie będą również przedmiotem najmu. Lokale stanowią dla Wnioskodawcy towar handlowy. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zwolnienia z podatku VAT sprzedaży lokali jeżeli wartość poniesionych przez Wnioskodawcę nakładów na remont/ulepszenie przekroczy 30% ceny zakupu lokali oraz jeżeli nakłady na remont/ulepszenie nie przekroczą 30% ceny zakupu lokali. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż zarówno (...)

  2018
  20
  sie

  Istota:

  Zwolnienie od podatku VAT dostawy lokali, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz możliwości wyboru opodatkowania, zgodnie z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy.

  Fragment:

  W najbliższym czasie Wnioskodawca zamierza wyodrębnić prawnie następujące lokale: 17 lokali usługowych – apartamenty wypoczynkowo-turystyczne, Lokal ze strefą SPA z zapleczem technicznym, Lokal z kawiarnią i z zapleczem, Lokal z 5 gabinetami medyczno-kosmetycznymi, to jest wyodrębnić te lokale z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, na której lokale te się znajdują i sprzedać te lokale (dokonać ich dostawy). Ww. lokale zostaną wyodrębnione jedynie pod kątem prawnym oraz zostaną założone dla nich oddzielne księgi wieczyste, natomiast nie będą one dodatkowo przebudowywane czy też modernizowane (jeżeli tak to w niewielkim zakresie). Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy wyodrębnienie opisanych we wniosku lokali i ich sprzedaż będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, z możliwością wyboru opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, o ile zostaną spełnione wskazane w tych przepisach warunki. W tym miejscu należy wskazać, że w myśl art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r., poz. 716, z późn. zm.), samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

  2018
  16
  sie

  Istota:

  Zwolnienie od opodatkowania dostawy spółdzielczego własnościowego prawa do lokali użytkowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

  Fragment:

  Nigdy natomiast Wnioskodawca nie otrzymał faktur VAT dotyczących tych transakcji, a co za tym idzie nigdy nie skorzystał z odliczenia podatku VAT od nabycia spółdzielczych własnościowych praw do tych lokali. Co więcej, Zainteresowany otrzymał od spółdzielni pisemne oświadczenie, że zbycie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego nie było objęte ówcześnie obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 r. Obecnie Wnioskodawca nosi się z zamiarem sprzedaży praw do tych lokali, co wiąże się z koniecznością określenia opodatkowania tych zdarzeń w zakresie podatku od towarów i usług VAT. Zgodnie z wiedzą Wnioskodawcy faktycznie lokale te były użytkowane przez komendę policji. Lokale zostały nabyte przez Zainteresowanego w dniu 8 września 2003 r. i były wykorzystywane jako firmowe punkty wystawiennicze Wnioskodawcy, a następnie punkty handlowe. Następnie w 2006 r. Zainteresowany zlikwidował punkty handlowe i lokale te oddał w wynajem. Jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że wydatki inwestycyjne, jakie poniósł na ulepszenie lokali w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym nie przekroczyły 30% ich wartości początkowej. Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy sprzedaż spółdzielczych własnościowych praw do 2 lokali użytkowych będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

  2018
  10
  sie

  Istota:

  Zwolnienia od podatku dostawy lokali.

  Fragment:

  Wyodrębnienie to nastąpi poprzez jednostronną czynność prawną Spółki (jako właściciela nieruchomości - Lokalu) oraz odpowiedni wpis dwóch wyodrębnionych lokali do odrębnych ksiąg wieczystych (art. 7 oraz 10 ustawy o własności lokali). Po wyodrębnieniu własności lokali i założeniu dla nich odrębnych ksiąg wieczystych, Spółka planuje dokonać sprzedaży (dostawy) tych lokali (wraz z przypadającymi na dany lokal częściami wspólnymi budynku). Dostawa lokali wyodrębnionych z Lokalu nastąpi po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia Lokalu. Po nabyciu lokal był zajęty przez Spółkę na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą (jako biuro Spółki). Od połowy 2012 r. lokal był przedmiotem najmu. W chwili obecnej lokal jest częściowo wynajmowany i częściowo jest wykorzystywany przez Spółkę jako jej biuro. Po wyodrębnieniu, jeden z lokali będzie przedmiotem najmu (jako kontynuacja obecnego najmu), podczas gdy drugi z lokali będzie wykorzystywany przez Spółkę jako jej biuro. Po wyodrębnieniu lokale zachowają swoje obecne faktyczne przeznaczenie tj. jeden z lokali będzie przedmiotem najmu (jako kontynuacja obecnego najmu), podczas gdy drugi z lokali będzie wykorzystywany przez Spółkę jako jej biuro. Docelowo oba lokale mają zostać sprzedane Wyodrębnienie lokali wiąże się wyłącznie z czynnością prawną dokonaną w oparciu o przepisy art. 7 i 10 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

  2018
  5
  sie

  Istota:

  Opodatkowanie darowizny działki niezabudowanej oraz opodatkowanie zamiany nieruchomości w postaci lokalu

  Fragment:

  Z opisu zdarzenia przyszłego wynika Wnioskodawca jest właścicielem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym. Przedmiotowy Lokal został wybudowany przez Spółkę i na chwilę obecną traktowany jest jako wyrób gotowy Spółki. Powierzchnia użytkowa Lokalu wynosi 52 m 2 . W związku z wybudowaniem Lokalu, Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Lokal nie był i nie jest wykorzystywany na potrzeby własne Spółki jak i podmiotów trzecich jak również nie był i nie jest przedmiotem najmu/dzierżawy. Jest to lokal nowy. Wnioskodawca wybudował lokal z zamiarem jego sprzedaży (jako towar handlowy). Do momentu zamiany przedmiotowego lokalu nie wystąpi jego pierwsze zajęcie (używanie). Lokal będący przedmiotem zamiany nie jest środkiem trwałym Wnioskodawcy i jest lokalem nowym. Co za tym idzie, Wnioskodawca nie ponosił wydatków na jego ulepszenie, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, w stosunku do których miałby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przedmiotem zamiany ma być lokal mieszkalny o powierzchni 52 m 2 , znajdujący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, lokal ten jest zaliczany do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a i 12b ustawy o podatku od towarów i usług.

  2018
  2
  sie

  Istota:

  Zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej.

  Fragment:

  W obecnej chwili z uwagi na to, że zmieniła się jego sytuacja życiowa i dostał pracę 200 km od obecnego miejsca zamieszkania, chciałby sprzedać odziedziczony lokal mieszkalny i za te pieniądze kupić lokal mieszkalny w miejscowości, w której będzie pracował. Wobec powyższych okoliczności Wnioskodawca uważa, że nie zachodzą przesłanki do wygaśnięcia decyzji o zwolnieniu z podatku od spadku, ponieważ pieniądze uzyskane ze sprzedaży tego lokalu wyda na inny lokal. Gdyby się okazało, że lokal, który kupi będzie kosztował mniej niż lokal, który sprzedany, wówczas będzie musiał zapłacić podatek od powstałej różnicy w myśl art. 16 ust. 7 pkt 1 lub pkt 2: zbycie budynku lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (udziału w budynku lub lokalu), albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego budynku lub lokalu mieszkalnego (udziału w budynku lub lokalu) albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), albo budowę innego budynku lub lokalu nastąpiło w całości w okresie dwóch lat od dnia zbycia i łączny okres zamieszkiwania w zbytym i nabytym albo wybudowanym budynku lub lokalu, potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały, wynosi 5 lat.

  2018
  2
  sie

  Istota:

  Możliwość zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanej rekompensaty w związku z podpisaniem porozumienia o dobrowolnym opuszczeniu wynajmowanego lokalu mieszkalnego.

  Fragment:

  W 2017 roku Wnioskodawczyni podpisała porozumienie polegające na dobrowolnym opuszczeniu lokalu mieszkalnego za odszkodowanie, otrzymała pierwszą ratę w kwocie 55 000,00 zł. Kwotę tę wykazała w zeznaniu podatkowym za 2017 rok PIT-37 i zapłaciła podatek. Lokal mieszkalny został przydzielony mężowi Zainteresowanej - pracownikowi X w budynku inspektoratu. Po śmierci męża w 2001 roku Wnioskodawczyni wstąpiła w istniejący stosunek prawny najmu trwający nieprzerwanie od 1972 roku. Przez ponad 45 lat Wnioskodawczyni mieszkała w tym lokalu i za zgodą właściciela dokonywała nakładów na modernizację i przebudowę, przystosowując lokal na cele potrzeb mieszkalnych. Zmiany te polegały między innymi na zainstalowaniu łazienki i wc poprzez podział pomieszczeń, zmiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej. Lokale mieszkalne przydzielane w latach siedemdziesiątych poprzedniego stulecia przez instytucje państwowe dały lokatorom prawo pierwokupu za preferencyjne kwoty. Wnioskodawczyni takiej propozycji nie otrzymała. Drugą część odszkodowania Zainteresowana otrzymała w styczniu 2018 roku. Otrzymane pieniądze przeznaczyła na zakup lokalu mieszkalnego. Zainteresowana nadmienia, że przydział mieszkania w budynku inspektoratu wiązał się z rezygnacją i przekazaniem posiadanego przez lokatorów mieszkania z zasobów mieszkalnych A.(...) (Administracja (...)) na rzecz wskazanych przez Prezydium (...).