Lokale | Interpretacje podatkowe

Lokale | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokale. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowania sprzedaży udziałów w działce wraz z wyodrębnionymi lokalami.
Fragment:
(...) lokali, a pozostawienie dla siebie 1 lokalu, przed sprzedażą lokali Wnioskodawca nie poczynił żadnych działań w celu zwiększenia wartości tych lokali (jedynie zamieścił ogłoszenie, nie doposażał, nie meblował, nie wyposażył nawet w żadne urządzenia), z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało odliczenie podatku VAT ze względu na fakt, że zakup nie służył działalności gospodarczej, a planowana zabudowa miała służyć własnym celom mieszkaniowym, następnie budowa budynku miała służyć własnym potrzebom i ewentualnie wynajmowi prywatnych lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe, co stanowi sprzedaż zwolnioną z VAT, poza sprzedażą wyodrębnionych lokali, Wnioskodawca nie dokonywał wcześniej sprzedaży innych lokali/działek, Wnioskodawca nie posiada innych działek/lokali, które w przyszłości zamierza sprzedać, przedmiotowe lokale przed sprzedażą nie były przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze, pierwsze zajęcie (używanie) wyodrębnionych lokali nastąpiło 02.06.2017r. (sprzedaż 3 lokali), zajęcia dokonali nabywający lokale. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku) Czy Wnioskodawca jest zobowiązany zapłacić podatek VAT z tytułu sprzedaży udziałów w działce wraz z wyodrębnionym lokalem? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej wraz z wydzielonym lokalem nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
10
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych i usługowych.
Fragment:
W związku z powyższym opisem postawiono następujące pytanie: Czy sprzedaż wyodrębnionych lokali mieszkalnych i usługowych zakupionych jako jedna nieruchomość (kamienica) od osoby fizycznej bez podatku naliczonego VAT, która następnie została wyremontowana w kwocie nie przekraczającej 30% ceny nabycia całej kamienicy, będzie podlegała zwolnieniu z podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż poszczególnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych i usługowych, o których mowa, będzie zwolniona z podatku od towarów i usług. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zastosowanie stawki zwolnionej przy sprzedaży nieruchomości jest bowiem możliwe w przypadku gdy: w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie lub były one niższe, niż 30% wartości początkowej tych obiektów. W przypadku sprzedaży lokali, o których mowa w niniejszym wniosku o wydanie interpretacji, oba punkty będą spełnione - z tytułu zakupu całej nieruchomości od osoby fizycznej brak będzie możliwości odliczenia podatku VAT, a wyodrębnione lokale stanowią część zakupionej nieruchomości (kamienicy).
2017
8
lis

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży lokali wyodrębnionych w wyniku zniesienia współwłasności w nieruchomości, w której Wnioskodawca posiadał udział.
Fragment:
W 2014 r. została sporządzona przed notariuszem umowa zniesienia współwłasności poprzez wyodrębnienie samodzielnych lokali. W związku z wyodrębnieniem samodzielnych lokali przydzielone Wnioskodawcy lokale stanowią obecnie udział 22/100 w całkowitej nieruchomości. Przy czym wartość lokali (różna atrakcyjność lokali ze względu na ich usytuowanie w nieruchomości) jakie dotychczasowi współwłaściciele otrzymali w wyniku zniesienia współwłasności odpowiada wartości ich dotychczasowych udziałów. Nie nastąpiło żadne dodatkowe nabycie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w sytuacji sprzedaży któregoś lokalu jako datę nabycia należy przyjąć datę nabycia udziałów w 2006 r., czy datę zniesienia współwłasności w 2014 r.? Czy sprzedaż nabytych, wymienionych we wniosku lokali, jeśli nastąpi w 2017 r., będzie zwolniona z podatku dochodowego? Zdaniem Wnioskodawcy, skoro nie nastąpiło żadne dodatkowe nabycie, a jedynie przypisanie konkretnych lokali Wnioskodawcy, których wartość odpowiada zapłaconej w 2006 r. cenie, to za moment nabycia nieruchomości należy uznać zakup w 2006 r. W związku z tym sprzedaż lokalu/lokali będzie zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2017
4
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynajmu pomieszczeń stawką podatku VAT w wysokości 8%.
Fragment:
Wnioskodawca nie wynajmuje i nie wynajmował nigdy lokali dla osób, które traktują wynajmowane lokale jako mieszkania, czyli niemających stałego zameldowania i zamieszkania w innym miejscu. Standardem restrykcyjnie przestrzeganym jest, że Wnioskodawca nie zawiera umowy na wynajem z osobą, która nie wskaże swojego stałego miejsca zamieszkania. W zawieranych przez Wnioskodawcę umowach na wynajem lokalu gościnnego najemcy wskazują swój adres zamieszkania, który jest odmienny od adresu wynajmowanego lokalu. Jakkolwiek umowy z najemcami zawierane są na czas nieokreślony, to przeciętnie okres, na jaki wynajmowane są lokale mieszkalne/pokoje gościnne to od kilku do kilkunastu miesięcy. Ponadto, żadna z osób przebywających w lokalach Wnioskodawcy nie może uzyskać na podstawie takiej umowy zameldowania na stałe (jedynie na czas określony ograniczony do 12 miesięcy). Stąd też Wynajmujący posługuje się terminem lokale gościnne. Wnioskodawca powziął wątpliwości w zakresie wysokości opodatkowania usługi wynajmu tak zdefiniowanych lokali gościnnych podatkiem od towarów i usług, który taką usługę opodatkowuje stawką 8% (dla wynajmu lokali o charakterze biurowo-użytkowym Wnioskodawca stosuje stawkę 23%, co do której nie powziął wątpliwości, a tym samym zakres niniejszego wniosku nie obejmuje usług wynajmu lokali o charakterze biurowo-użytkowym).
2017
21
paź

Istota:
- Zastosowanie stawki podatku VAT w przypadku wynajmu lokalu mieszkalnego przez okres 3 miesięcy, kwestia objęta pytaniem nr 2;
- Opodatkowanie świadczenia kompleksowego dotyczącego wynajmu mieszkań łącznie z miejscem postojowym i komórką lokatorską, kwestia objęta pytaniem nr 3,
- Dokonanie korekty podatku naliczonego, kwestia objęta pytaniem nr 4,
- Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie lokali mieszkalnych, kwestia objęta pytaniem nr 5.
Fragment:
(...) lokali. Jeśli jednak Wnioskodawca dokona zmiany przeznaczenia wykorzystania (zakupionych lokali) i będzie wykorzystywał przedmiotowe nieruchomości do czynności opodatkowanych, wówczas wystąpi przesłanka do prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie ww. lokali. W wobec powyższego odnosząc powołane przepisy do przedstawionego we wniosku opisu sprawy należy stwierdzić, że w odniesieniu do nabytych nieruchomości (lokali mieszkalnych), mamy do czynienia z sytuacją wskazaną w art. 91 ust. 7d ustawy, gdyż dojdzie do zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku ze zmianą przeznaczenia ww. nieruchomości (lokali mieszkalnych). W wyniku tej zmiany lokale mieszkalne, które zostały nabyte przez Wnioskodawcę z zamiarem wykorzystania do czynności zwolnionych z opodatkowania (art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy), będą wykorzystywane do czynności w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego (tj. do czynności opodatkowanych podatkiem VAT). W związku z powyższym, korekty podatku naliczonego dotyczącego nabycie lokali mieszkalnych Wnioskodawca może dokonać jednorazowo w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpi zmiana przeznaczenia wykorzystania tych lokali na podstawie art. 91 ust. 7d ustawy.
2017
20
paź

Istota:
Uznanię czynności udostępniania Lokalu 1 i 3 za czynność niepodlegającą opodatkowaniu oraz opodatkowania czynności udostępniania Lokalu 2.
Fragment:
(...) rok 2017 (Lokal 1). Organizacji „ A ” (lokal użytkowy o powierzchni 14,29 m 2 ). Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, biorący do używania zobowiązuje się ponosić koszty utrzymania przedmiotu użyczenia związane z jego eksploatacją w wysokości 72,83 zł brutto na miesiąc, w skład których wchodzą: opłata za energię elektryczną, opłata za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, opłata za usunięcie odpadów stałych, opłata za energię cieplną. Wysokość powyższej opłaty ulega zmianie stosownie do zmian wprowadzonych przez dostawców. Dodatkowo, biorący do używania powierzchnię użytkową będzie obciążany przez użyczającego podatkiem od nieruchomości wg stawek określonych przez Radę Miasta w drodze uchwały (Lokal 2). Uniwersytetu (lokal użytkowy o powierzchni 37,40 m 2 ). Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, biorący w używanie przeznaczy użyczany lokal na cele edukacyjne (Lokal 3). W myśl Kodeksu cywilnego istotą umowy użyczenia jest jej nieodpłatny charakter i tak też jest w przypadku przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Jednakże, jak wskazano we wniosku, w przypadku lokalu użyczonego „ A ”, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, biorący do używania zobowiązuje się ponosić koszty utrzymania przedmiotu użyczenia związane z jego eksploatacją w wysokości 72,83 zł brutto na miesiąc (w skład których wchodzą: opłata za energię elektryczną, opłata za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, opłata za usunięcie odpadów stałych, opłata za energię cieplną).
2017
20
paź

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży lokalu użytkowego.
Fragment:
Pomimo prowadzenia działalności przez Wnioskodawczynię w tym lokalu, przedmiotowy lokal nie został nigdy wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Działalność w tym lokalu Wnioskodawczyni prowadziła do 31 grudnia 2010 r., kiedy to przeniosła się do innego lokalu, a przedmiotowy lokal został z dniem 1 stycznia 2011 r. wynajęty w ramach najmu prywatnego przez męża Wnioskodawczyni, który opodatkowany był ryczałtem ewidencjonowanym stawką 8,5%. Od 1 kwietnia 2011 r. do 30 października 2012 r. mąż Wnioskodawczyni był czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, gdyż równocześnie prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, w związku z tym od faktur z najmu również był odprowadzany podatek VAT. Od 1 listopada 2012 r. lokal był już wynajmowany bez podatku VAT i tak jest do chwili obecnej. Obecny najemca chce kupić wynajmowany lokal. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy sprzedaż lokalu może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy sprzedaż lokalu może korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego w odniesieniu do pytania Nr 1 dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych.
2017
12
paź

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży lokalu.
Fragment:
Z okoliczności sprawy przedstawionej we wniosku wynika, że w stosunku do przedmiotowego lokalu nie doszło do zajęcia (użytkowania) lokalu. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że lokal ten nigdy nie był użytkowany, jest towarem handlowym. Zatem planowana dostawa lokalu będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia. W konsekwencji, w odniesieniu do dostawy przedmiotowego lokalu, nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku od towarów i usług, określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu lokalu. W opisie zdarzenia przyszłego wskazano, że transakcja zakupu lokalu-strychu nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT – lokal został zakupiony od osoby fizycznej na podstawie aktu notarialnego spisanego przed notariuszem. Ponadto lokal ten został zakupiony celem dalszej odsprzedaży jako towar handlowy i nigdy nie został wpisany do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy. Analiza okoliczności przedstawionych we wniosku oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzić, że planowana dostawa lokalu będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
4
paź

Istota:
Zwolnienia od podatku dostawy udziału w prawie własności lokalu.
Fragment:
W 2007 roku Wnioskodawca nabył udział w lokalu użytkowym wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej na podstawie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu i sprzedaży. Nabycie ww. lokalu nastąpiło w wyniku czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca samodzielnie, z pominięciem innych współwłaścicieli, wykorzystywał lokal w działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca wynajmował lokal w ramach swojej działalności gospodarczej. Najem lokalu podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i dokumentowany był fakturami wystawianymi przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie dokonywał na lokal jakichkolwiek nakładów, w tym związanych z ulepszeniami, czy modyfikacjami zwiększającymi jego wartość. Wnioskodawca oraz drugi współwłaściciel lokalu podjęli decyzję o sprzedaży przysługującego każdemu z nich udziału w prawie własności lokalu („ dostawa lokalu ”). Lokal będący przedmiotem wniosku położony jest w..., przy ul. ..... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę dostawy udziału w prawie własności lokalu podlegać będzie zwolnieniu VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie przez niego dostawy udziału w prawie własności lokalu podlegać będzie zwolnieniu z VAT. W powyższym kontekście Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 VAT, czynnością opodatkowaną VAT jest m. in. odpłatna dostawa towarów dokonana na terytorium Polski.
2017
4
paź

Istota:
Braku obowiązku opodatkowania dostawy udziału w prawie własności lokalu.
Fragment:
W 2007 roku Wnioskodawca, w drodze darowizny, nabył 1/2 udziału w prawie własności lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość („ lokal ”). Rzeczona darowizna dokonana została przez matkę Wnioskodawcy i nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, przy czym nabycie lokalu przez matkę Wnioskodawcy stanowiło czynność opodatkowaną VAT z tym zastrzeżeniem, że matce Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego. Wnioskodawca podkreśla, iż nie wykorzystywał lokalu do dokonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, jak również nie dokonywał jakichkolwiek nakładów na ulepszenie lokalu. Wnioskodawca oraz drugi współwłaściciel lokalu podjęli decyzję o sprzedaży przysługującego każdemu z nich udziału w prawie własności lokalu („ dostawa lokalu ”). Lokal będący przedmiotem wniosku położony jest w ..., przy .... Wnioskodawca wskazuje, iż przysługuje mu 1/2 udziału w prawie własności lokalu, przy czym Wnioskodawca nie wykorzystywał przysługującej mu części lokalu w jakikolwiek sposób - cały lokal wykorzystywany był przez drugiego współwłaściciela w działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
2017
4
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Lokale
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.