Lokale | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokale. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT i wystawianie faktur na rzecz najemcy lokalu, po przekroczeniu kwoty wyliczonej w proporcji do okresu wynajmowania przedmiotowego lokalu w roku podatkowym.

Fragment:

(...) lokalu, do czasu przekroczenia kwoty 150.000 zł – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 października 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 12 grudnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku rejestracji jako podatnik VAT i wystawiania faktur na rzecz najemcy lokalu, do czasu przekroczenia kwoty 150.000 zł. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w okresie od 20 grudnia 2000 r. do 28 stycznia 2016 r. i był „ płatnikiem ” VAT. Oprócz działalności gospodarczej obejmującej poligrafię wynajmował również lokale. Od dochodu z tytułu najmu odprowadzał podatek VAT oraz podatek PIT 18%. Z dniem 28 stycznia 2016 r. Wnioskodawca zakończył działalność gospodarczą, złożył deklarację VAT-Z. Po zakończeniu działalności kontynuuje najem lokali mieszkalnych zwolnionych od podatku VAT. Odprowadza podatek PIT 18%. W maju 2016 r. Wnioskodawca podpisał umowę najmu lokalu użytkowego (gabinet lekarski). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w związku z powyższym Wnioskodawca musi ponownie zarejestrować się jako „ płatnik ” VAT, a najemcy gabinetu lekarskiego wystawiać faktury VAT? Zdaniem Wnioskodawcy przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, nie musi się rejestrować ponownie jako „ płatnik ” VAT i nie ma obowiązku wystawiać faktur, dopóki nie przekroczy limitu wartości sprzedaży 150.000 zł.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy lokalu użytkowego

Fragment:

Dla przebudowanego lokalu użytkowego, gdzie wydatki na ulepszenie jak wskazał Wnioskodawca przekroczyły 30% wartości początkowej Lokalu należy zastosować definicję określoną w art. 2 pkt 14 lit. b ustawy. Tym samym należy stwierdzić, że ta część Lokalu, która po ulepszeniu nie była przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze nie spełnia warunku oddania Lokalu do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi po jego ulepszeniu. Tym samym, nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenia. Zatem pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w odniesieniu do tej części Lokalu, która nie była przedmiotem wynajmu będzie dopiero sprzedaż tej części Lokalu, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W tym przypadku sam fakt używania Lokalu w prowadzonej działalności gospodarczej po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej Lokalu nie spowodował pierwszego zasiedlenia i w konsekwencji ta część Lokalu nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2018
16
kwi

Istota:

Brak opodatkowania wpłaty kaucji z tytułu umowy rezerwacyjnej

Fragment:

W związku z realizacją Inwestycji, Spółka w okresie od kwietnia do sierpnia 2016 r. zawierała umowy rezerwacyjne z osobami zainteresowanymi nabyciem lokali, które będą zlokalizowane na tej Inwestycji. Na podstawie tych umów, Spółka zobowiązała się do rezerwacji dla rezerwujących lokali mieszkalnych lub niemieszkalnych. Niektóre lokale były rezerwowane wraz z miejscami postojowymi lub komórkami lokatorskimi. Rezerwacja polegała m.in. na nieoferowaniu danego lokalu do sprzedaży osobom trzecim oraz niezawieraniu przez Spółkę umów rezerwacyjnych, umów przedwstępnych, umów deweloperskich w rozumieniu ustawy deweloperskiej, umów ustanowienia odrębnej własności oraz przeniesienia własności lub umów przenoszących własność dotyczących danego lokalu z osobami trzecimi. W umowach rezerwacyjnych określona została cena nabycia lokalu, a także termin, do którego Spółka udziela rezerwacji na lokal, w postaci daty dziennej, w której strony miały najpóźniej zawrzeć umowę deweloperską lub umowę przedwstępną przeniesienia własności dotyczące lokalu. Z chwilą upływu tego terminu zobowiązanie Spółki z tytułu rezerwacji wygasało. Za przedmiot rezerwacji rezerwujący uiszczał opłatę rezerwacyjną, która wpłacana była na rachunek bieżący Spółki. W umowach rezerwacyjnych określono, że skutki wynikające z ich zawarcia wchodzą w życie pod warunkiem, że rezerwujący uiści w terminie na rzecz Spółki opłatę rezerwacyjną.

2018
16
kwi

Istota:

Dotyczy zwolnienia z VAT dostawy lokalu użytkowego sprzedawanego przez przekształconą spółkę

Fragment:

Z analizy ww. informacji w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia – w rozumieniu nadanym przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz orzecznictwem TSUE – wynika, że pierwsze zasiedlenie lokalu użytkowego nastąpiło w 2003 r. poprzez nabycie przedmiotowego lokalu (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego). Jednakże jak wynika z opisu sprawy w lokalu tym były przeprowadzane ulepszenia w wysokości przekraczającej 30% jego wartości początkowej, które z kolei zostały oddane do użytkowania z dniem 1 maja 2003 r. Spółka była uprawniona do odliczenia podatku naliczonego od nakładów poniesionych na ten lokal i podatek VAT został przez Wnioskodawcę odliczony. Dokonanie ww. ulepszenia posiadanego lokalu przez Wnioskodawcę spowodowało, że lokal ten posiada status lokalu, w stosunku do którego nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 14 ustawy o VAT oraz art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE. Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że sam użytkuje przedmiotowy lokal w prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym poczynione przez Spółkę nakłady nie zostały oddane do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, np. w ramach oddania w najem, dzierżawę. W konsekwencji dostawa lokalu użytkowego przez Spółkę przekształconą: Spółkę Jawną lub Spółkę z o.o. nie będzie korzystała ze zwolnienia wskazanego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż będzie odbywała się w ramach pierwszego zasiedlenia.

2018
15
kwi

Istota:

Najem użyczonego lokalu

Fragment:

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni, Jej mąż oraz ojciec męża (teść Wnioskodawczyni) są współwłaścicielami lokalu użytkowego od momentu jego zakupu - tj. od 12 maja 2016 r. Lokal posiada powierzchnią 66,80 m 2 , na którą składają się 3 pokoje, korytarz, wc, kuchnia. Wnioskodawczyni i Jej mąż pozostają we wspólności majątkowej. Pomimo współwłasności przedmiotowego lokalu, na mocy porozumienia pomiędzy stronami, lokal pozostaje bezpłatnie do wyłącznej dyspozycji Wnioskodawczyni na podstawie umowy użyczenia. Pozostali współwłaściciele wyrazili zgodę na podnajem lokalu dalszym osobom. W przedmiotowym lokalu użytkowym, w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni postanowiła otworzyć gabinet stomatologiczny. Zgodnie z CEiDG, przedmiotem działalności jest zatem praktyka lekarska dentystyczna - PKD 86.23.Z. Podklasa ta obejmuje: praktyki dentystyczne o charakterze ogólnym lub specjalistycznym, np. periodontologia, ortodoncja,operacje dentystyczne. Podklasa ta nie obejmuje: produkcji sztucznych zębów, protez zębowych i aparatów ortodontycznych przez techników, którzy ich nie dopasowują pacjentom, sklasyfikowanej w PKD 32.50.Z, działalności szpitali, sklasyfikowanej w PKD 86.10.Z, pomocniczej działalności dentystycznej, tj. higienistek i asystentek dentystycznych, sklasyfikowanej w PKD 86.90.E.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży lokali.

Fragment:

W ramach Inwestycji, Wnioskodawca zamierza m.in. ustanowić odrębną własność poszczególnych lokali zlokalizowanych w nowo wybudowanych Budynkach (Budynki o numerach projektowanych od Al do A13, BI, B2, Cl, C2, Dl, D2 i E) i zbyć ich własność za wynagrodzeniem w ramach szeregu niezależnych transakcji [dalej: Transakcja lub Transakcje] z rożnymi nabywcami [dalej: Nabywca lub Nabywcy]. W zależności od konkretnej Transakcji zbyciu będą podlegać: lokale (określane w umowach przedwstępnych sprzedaży jako lokale niemieszkalne) o przeznaczeniu hotelowym lub innym (m.in. lokale w których wykonywane będą czynności związane z oferowaniem towarów i innych usług) [dalej: Lokal Niemieszkalny lub Lokale Niemieszkalne], wraz z prawami związanymi. Z uwagi na fakt, że do niektórych Lokali Niemieszkalnych przynależeć będą również komórki lokatorskie przedmiotem Transakcji w takich przypadkach będą Lokale Niemieszkalne wraz z przynależną komórką lokatorską i pozostałymi prawami związanymi, lokale (określane w umowach przedwstępnych sprzedaży jako lokale niemieszkalne), w których będzie znajdował się m.in. parking [dalej: Lokal Garażowy lub Lokale Garażowe] wraz z prawami związanymi, udział w prawie własności Lokalu Garażowego wraz prawami związanymi.

2018
5
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług m.in. w zakresie:
- prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych,
- prawa do obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione koszty na remont.

Fragment:

Przed zakupem budynku przez Wnioskodawcę, budynek był fizycznie podzielony na lokale, które były zamieszkałe przez najemców. Po zakupie Wnioskodawca nadał poszczególnym lokalom mieszkalnym numery ksiąg wieczystych (co oznacza ustanowienie odrębnej własności lokali). Lokale nie będą stanowić towaru handlowego. Lokale mające być przedmiotem sprzedaży nie są na ten moment udostępniane przez Wnioskodawcę osobom trzecim w żaden sposób. W sytuacji, gdy nie dojdzie do sprzedaży któregoś z lokali, istnieje prawdopodobieństwo odpłatnego wynajęcia tegoż lokalu w celach mieszkaniowych. Z umów zawartych pomiędzy Wnioskodawcą a najemcami będzie wynikało, że lokale mieszkalne, o których mowa we wniosku, najemcy będą wykorzystywać w celach mieszkaniowych lub będą podnajmować na cele mieszkaniowe. Przewidywane wydatki po skończeniu remontu, jak i wydatki poniesione do chwili bieżącej na prowadzenie prac związanych z wydzieleniem poszczególnych lokali mieszkalnych oraz doprowadzeniem ich do stanu „ pod klucz ”, są niższe od 30% wartości początkowej lokali będących częścią zakupionego budynku. Zakres robót dokonywanych przez Wnioskodawcę nie powoduje istotnej zmiany zarówno w celu wykorzystania tych lokali, jak i w celu znaczącej zmiany warunków ich zasiedlenia.

2018
29
mar

Istota:

Opodatkowanie dostawy lokali oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tych lokali

Fragment:

Sprzedający jest właścicielem trzech lokali niemieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości (dalej „ Lokale ”) położonych w Poznaniu przy ul. Wojskowej 6. Lokale położone są w jednym budynku (dalej „ Budynek ”). W Budynku tym nie ma innych lokali (innymi słowy budynek składa się tylko z Lokali). Z każdym z Lokali związany jest udział w prawie własności działki, na której posadowiony jest Budynek. Lokale wykorzystywane są na cele biurowe. Sprzedający nabył Lokale w styczniu 2016 r. na podstawie umowy przeniesienia przedsiębiorstwa od D. sp. z o.o. Lokale były jednym ze składników tego przedsiębiorstwa (obejmowało ono również inne nieruchomości). D. sp. z o.o. nabyła Lokale w czerwcu 2011 r. Transakcja ta była opodatkowana 23 proc. stawką VAT. Z tytułu nabycia Lokali spółce D. sp. z o.o. przysługiwało prawo do odliczenia VAT. D. sp. z o.o. skorzystała z prawa do odliczania VAT. Lokale zostały wpisane do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez D. sp. z o.o. z końcem czerwca 2011 r. Po nabyciu Lokali przez D. sp. z o.o. Lokale nie podlegały ulepszeniu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (ani gdy ich właścicielem była D. sp. z o.o., ani gdy właścicielem Lokali był Sprzedający). W księgach Sprzedającego Lokale nie są traktowane jako osobny dział/oddział przedsiębiorstwa.

2018
27
mar

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży lokalu niemieszkalnego.

Fragment:

Do lokalu nie jest przypisane żadne pomieszczenie przynależne. Na przedmiotową nieruchomość nie poniesiono wydatków na ulepszenie, które przekraczałyby 30% wartości początkowej. Budowę ww. lokalu sfinansowała Dyrekcja Okręgu, na podstawie umowy partycypacyjnej zawartej z Urzędem Gminy z dniu 19 sierpnia 1978 r. Wnioskodawca objął lokal w 1979 r. i do 31 grudnia 2011 r. wykorzystywała na potrzeby statutowej działalność gospodarczą. W przedmiotowym lokalu funkcjonował Urząd. Od dnia 1 stycznia 2012 r. Urząd został przekształcony w Filię Urzędu i przeniesiony do nowej lokalizacji. Lokal po byłym Urzędzie pozostaje niewykorzystany. Na podstawie decyzji Wojewody z dnia 15 listopada 1991 r., Gmina stała się właścicielem nieruchomości. Następnie aktem notarialnym z dnia 23 grudnia 1997 r., wyodrębniono lokal i Gmina dokonała sprzedaży lokalu oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz Wnioskodawcy, z jednoczesnym zaliczeniem nakładów na budowę tego lokalu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy dostawa wskazanego w stanie faktycznym lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem 1830/15525 części we współwłasności wspólnej (...)

2018
22
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie:
- stawki podatku VAT przy sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z gruntem
- zastosowania zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży niewyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z gruntem
- stawki podatku VAT dla zbycia garaży
- stawki podatku VAT przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu zabudowanej drogą dojazdową
- korekty podatku naliczonego.

Fragment:

Powierzchnia użytkowa żadnego z lokali nie przekracza 150 m 2 . Garaż przynależny jest do każdego lokalu mieszkalnego i znajduje się w tym samym budynku co lokal mieszkalny, nie stanowi odrębnej budowli/budynku. Księga wieczysta będzie obejmować zarówno powierzchnię lokalu mieszkalnego, jak i przynależnego do każdego lokalu garażu. Zbycie garaży nastąpi wraz ze zbyciem wyodrębnionych lokali mieszkalnych, nie będzie przedmiotem odrębnej sprzedaży. Zauważyć należy, że jeżeli w ramach jednej transakcji sprzedaży zbywany jest garaż znajdujący się w tym samym budynku co lokal mieszkalny, objęty księgą wieczystą lokalu mieszkalnego, to sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji i podlega jednej stawce podatku od towarów i usług właściwej dla lokalu mieszkalnego. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz opis sprawy stwierdzić należy, że sprzedaż przez Wnioskodawcę wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi garażami (objętymi jedną księgą wieczystą z lokalem mieszkalnym) znajdującymi się w budynkach mieszkalnych dwulokalowych sklasyfikowanych w PKOB 1121, gdzie powierzchnia lokalu nie przekroczy 150 m 2 , będzie korzystała z 8% stawki podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 12-12c ustawy.