Lokale | Interpretacje podatkowe

Lokale | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokale. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy opłaty związane z użytkowaniem przedmiotu najmu, należne spółdzielni mieszkaniowej, ponoszone przez najemcę i wpłacane bezpośrednio na konto Wnioskodawcy, stanowią składniki przychodu z tego najmu, jeśli z umowy wynika, że najemca jest obowiązany do ich ponoszenia, a Wnioskodawca w jego imieniu przekazuje te opłaty na konto spółdzielni mieszkaniowej?
Fragment:
Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (przykładowo opłaty związane z lokalem, takie jak: opłaty za wodę, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu nie mieszczą się w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni posiada własny lokal mieszkalny, który wynajmuje. Na podstawie przygotowanej umowy, najemca pokrywa miesięczny czynsz w określonej wysokości, a oprócz tego, uiszcza opłatę należną spółdzielni mieszkaniowej (koszty użytkowania wynajmowanego lokalu, np. koszty zarządu nieruchomością, opłat za wodę, ścieki, wywóz odpadów itp.) na konto Wnioskodawczyni, która w imieniu najemcy przekazuje na konto spółdzielni mieszkaniowej. Bezpośrednio na konto bankowe Wnioskodawczyni, najemca zatem wpłaca czynsz za najem, a także opłaty stałe i eksploatacyjne, związane z użytkowaniem lokalu. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego, uznać należy, że jedynie określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe Wnioskodawczyni jako wynajmującej, a tym samym generuje przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
2016
11
sie

Istota:
Dla stosowania proporcji częściowego odliczenia podatku naliczonego, obliczanej na podstawie art. 90 ust. 2-6 lub 10 Ustawy o VAT, nie będzie miał znaczenia fakt, że Lokal lub Lokale w którymś z lat podatkowych przypadających w dziesięcioletnim okresie korekty podatku naliczonego będzie (będą) wykorzystywany (wykorzystywane) wyłącznie do działalności zwolnionej z VAT (najem wyłącznie na cele mieszkaniowe) i w takim okresie (w jednym roku podatkowym) nie będzie w ogóle wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. W takiej sytuacji po zakończeniu tego jednego roku podatkowego należy dokonać korekty podatku naliczonego z uwzględnieniem proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy.
Fragment:
(...) Lokalu lub Lokali wyłącznie do jednego rodzaju czynności przez cały ten pozostały okres. Lokale są zaliczane przez Wnioskodawcę do środków trwałych, a ich wartość początkowa przekracza 15.000 zł. Wnioskodawca, niezależnie od działalności w zakresie najmu nieruchomości, w roku 2011 prowadził również działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami przemysłowymi. Działalność ta została zakończona z końcem czerwca 2011 r., jednak nie można wykluczyć że działalność taka lub podobna (inna niż związana z wykorzystaniem nieruchomości w sposób trwały do celów zarobkowych) będzie w przyszłości ponownie rozpoczęta. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Ponadto z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca nabył przedmiotowy lokal (lokale) w celu wykorzystywania ich do czynności opodatkowanych podatkiem VAT tj. wynajem tych lokali na cele niemieszkalne. Z tytułu nabycia tego lokalu (lokali), zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawca dokonał pełnego odliczenia podatku VAT. Jednakże przewiduje, że lokale te (lub niektóre z nich) będą w przyszłości służyć także do wykonywania czynności zwolnionych, a więc nastąpi w stosunku do nich zmiana przeznaczenia ich wykorzystywania.
2016
13
lip

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży lokali.
Fragment:
Następnie, w 2013 r., Wnioskodawca podjął – w oparciu o projekt budowlany – działania mające na celu przebudowę strychu (lokalu nr 16A/16B) na dwa samodzielne lokale mieszkalne. Przeprowadzono prace adaptacyjne wynikające z tego projektu. Odbywały się one w obrębie istniejących ścian nieruchomości, które nie były w żaden sposób przebudowywane czy podnoszone. W wyniku podjętych prac przeprowadzono inwentaryzację i 24 grudnia 2013 r. Prezydent Miasta wydał dwa odrębne zaświadczenia dla lokalu nr 16A i dla lokalu nr 16B stwierdzające, że ww. lokale stanowią w jej wyniku dwa odrębne lokale mieszkalne, a wydzielenie to odpowiada wymogom określonym w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Wnioskodawca nadmienił również, że na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ww. lokale mieszkalne nie uzyskały zgody na użytkowanie. Wnioskodawca po ustanowieniu samodzielnego lokalu 16A/16B sprzedał niektóre z lokali w kamienicy, a w najbliższej przyszłości – w 2016 r. – planuje sprzedaż obu lokali nr 16A i nr 16B. W przedstawionej sprawie istotne jest ustalenie kiedy doszło do nabycia lokali mieszkalnych nr 16A i 16B i w rezultacie, od końca którego roku kalendarzowego należy liczyć pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy.
2016
30
cze

Istota:
Skutki podatkowe wyodrębnienia lokali - stan po 1.01.2016r.
Fragment:
Właściciele lokali uzyskali prawomocne pozwolenie na budowę (Decyzja Starosty z 11 czerwca 2010 r.), na mocy którego Wnioskodawczyni dokonała przebudowy lokalu nr 2 przez przesunięcie ścian, w wyniku czego powstały dwa lokale mieszkalne nr 1 i 2 oraz jeden lokal usługowy nr 6; zaś małżonkowie M. dokonali przebudowy lokalu nr 1 przez przesunięcie ścian, oraz dobudowali klatkę schodową, w wyniku czego powstały trzy lokale mieszkalne nr 3, 4, 5 oraz jeden lokal usługowy nr 7. W celu wyodrębnienia własności wszystkich nowopowstałych lokali i założenia dla nich ksiąg wieczystych, Wnioskodawczyni oraz małżonkowie M. zniosą odrębną własność dwóch dotychczasowych wyodrębnionych lokali nr 1 i 2 i zamkną ich księgi wieczyste, a następnie ustanowią odrębną własność nowych lokali, w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności, w wyniku którego otrzymają: Wnioskodawczyni: lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 48,64 m 2 wraz z udziałem 4864/44391 w nieruchomości wspólnej, lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 50,81 m 2 wraz z udziałem 5081/44391 w nieruchomości wspólnej, lokal usługowy nr 6 o powierzchni użytkowej 96,30 m 2 wraz z udziałem 9630/44391 w nieruchomości wspólnej. Małżonkowie M.: lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 62,66 m 2 wraz z udziałem 11020/44391 w nieruchomości wspólnej, lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 39,40 m 2 wraz z udziałem 3940/44391 w nieruchomości wspólnej, lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 35,90 m 2 wraz z udziałem 3590/44391 w nieruchomości wspólnej, lokal usługowy nr 7 o powierzchni użytkowej 110,20 m 2 wraz z udziałem 11020/44391 w nieruchomości wspólnej.
2016
24
cze

Istota:
Przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, wynikający z zawartej umowy użyczenia pomiędzy Wnioskodawcą a jego rodzicami, a więc osób zaliczanych do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma znaczenia dla tego zwolnienia sposób korzystania z tego lokalu.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego użyczenia lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego użyczenia lokalu mieszkalnego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Rodzice Wnioskodawcy posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Rodzice od kilku lat nie mieszkają w tym lokalu i użyczają go Wnioskodawcy bezpłatnie. Lokal ten jest przez niego wynajmowany na wolnym rynku za opłatą. Od przychodu uzyskanego w naturze, z racji bezpłatnego użyczenia mu mieszkania przez rodziców, nie odprowadza podatku. Podatek odprowadza jedynie od przychodu pieniężnego uzyskiwanego z racji wynajmu użyczonego mu mieszkania. Wnioskodawca jest właścicielem mieszkania, które zostało kupione za środki pochodzące z kredytu gotówkowego zaciągniętego za granicą. Mieszkanie będzie w przyszłości wynajmowane na wolnym rynku. Przychód pochodzący z najmu mieszkania, Wnioskodawca zamierza pomniejszać o koszt spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na ten cel, mimo iż kredyt został zaciągnięty zagranicą oraz nie jest to kredyt hipoteczny, lecz kredyt gotówkowy (zatem na dowolny cel) w walucie obcej (EURO).
2016
23
cze

Istota:
Stawka podatku dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego.
Fragment:
Natomiast w myśl art. 2 ust. 4 Ustawy o własności lokali, do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w przynależnymi, które chociaż w sensie prawnym stanowią część lokalu mieszkalnego, jednak w sensie funkcjonalnym służą do zaspokajania innych niż mieszkaniowe potrzeb ludzi. Jak wynika z powyższego, Ustawa o własności lokali rozróżnia pojęcia lokali mieszkalnych i lokali o innym charakterze (pomieszczeń przynależnych). Ustawa o własności lokali wprowadza również pojęcie nieruchomości wspólnej, określa warunki, jakim obwarowane jest jej powstanie i zasady obliczania w niej udziału. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o własności lokali, w razie wyodrębnienia własności lokali, właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Jednakże stosownie do ust. 2 ww. artykułu, nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli.
2016
12
cze

Istota:
1. Czy Wspólnicy będą uprawnieni do opodatkowania przychodów z najmu Lokalu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z zastosowaniem stawki 8,5%?
Fragment:
Wspólnicy Spółki są właścicielami nieruchomości, odrębnego lokalu na zasadzie ustawowej wspólności małżeńskiej (dalej: „ Lokal ”). Biuro, z którego Spółka będzie prowadziła działalność zostanie oraz będzie zarejestrowana jej siedziba będzie zlokalizowane w Lokalu. W tym celu zostanie zawarta umowa najmu pomiędzy Wspólnikami a Spółką. W wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy najmu Spółka poniesie określone wydatki, w szczególności będzie zobowiązana do zapłaty czynszu oraz innych opłat obejmujących m.in. zwrot kosztów z tytułu ubezpieczenia Lokalu, podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste, opłat za zarządzanie nieruchomością, wydatków na nieruchomość wspólną, wywozu i usuwania śmieci i nieczystości, centralnego ogrzewanie, ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków, energii elektrycznej oraz innych mediów wykorzystywanych w Lokalu. Biuro Spółki będzie stanowiło jedno pomieszczenie wyodrębnione funkcjonalnie od reszty Lokalu, który zachowa swoje dotychczasowe przeznaczenie. Biuro będzie składać się ze stanowisk pracy przystosowanych do charakteru działalności wykonywanej przez Spółkę, w szczególności zapewnionym dostępem do koniecznego w tej działalności oprogramowania komputerowego oraz infrastruktury informatycznej.
2016
10
cze

Istota:
Dostawa lokalu wraz z piwnicą w trybie egzekucji komorniczej, dokonana już po dostawie pierwotnej, może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
Fragment:
Z wniosku wynika, że Syndyk sprawujący zarząd nad majątkiem upadłego – spółki D. sp. z o.o. - dokonał dostawy na rzecz Wnioskodawczyni lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą, który to lokal został zakupiony przez Upadłego od dewelopera w dniu 31 maja 2010 r. Przedmiotowy lokal został nabyty przez Wnioskodawczynię w drodze egzekucji komorniczej. Spółce D. sp. z o.o. z tytułu nabycia lokalu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, gdyż Spółka ta prowadziła działalność opodatkowaną podatkiem VAT w zakresie usług budowlanych. Spółka dokonywała ulepszeń lokalu w wysokości niższej niż 30% jego wartości początkowej. Wnioskodawczyni wskazuje, że w lokalu nikt nie mieszkał ani go nie użytkował, lokal ten był remontowany, do momentu zamieszkania w nim Wnioskodawczyni. Lokal nie był także przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub podobnych umów. Spółka (Dłużnik) oraz Wnioskodawczyni są zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT. Wnioskodawczyni ma wątpliwości czy dostawa lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym na Jej rzecz powinna być opodatkowana podatkiem VAT czy też powinna być z tego podatku zwolniona. Zdaniem Wnioskodawczyni przedmiotowa dostawa powinna być opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy lub stawką podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 12a ustawy.
2016
10
cze

Istota:
Planowana transakcja sprzedaży przez Wnioskodawcę lokalu będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Fragment:
Lokal spełnia przesłanki do uznania go za zasiedlony w rozumieniu cyt. art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, a ponadto jego sprzedaż nastąpi po upływie 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia. Należy przy tym wskazać, że w analizowanej sprawie do pierwszego zasiedlenia lokalu dochodziło dwukrotnie. Pierwsze zasiedlenie wymienionego lokalu – w myśl przedstawionej powyżej definicji – nastąpiło po wybudowaniu, w wyniku jego zajęcia przez Spółkę i używania do działalności gospodarczej. Natomiast w 2004 roku – po dokonaniu ulepszeń lokalu przewyższających 30% jego wartości początkowej – w wyniku dalszego wykorzystywania go do prowadzonej działalności, doszło do jego ponownego pierwszego zasiedlenia. W związku z tym planowana przez Spółkę sprzedaż lokalu nastąpi po upływie 2 lat od jego ponownego pierwszego zasiedlenia w 2004 roku. Tym samym przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, dla dostawy przedmiotowego lokalu są spełnione. Planowana transakcja sprzedaży przez Wnioskodawcę lokalu będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
2016
25
maj

Istota:
Dotyczy obowiązku i sposobu dokonania korekt podatku naliczonego związanego z modernizacją wynajmowanych czasowo lokali mieszkalnych oraz w zakresie zasadności wliczenia do proporcji sprzedaży lokali mieszkalnych.
Fragment:
Organu „ W jaki sposób i do jakich czynności (opodatkowanych, zwolnionych czy niepodlegających opodatkowaniu), Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotowe lokale mieszkalne w okresie po modernizacji w czerwcu 2015 r. a przed ich planowanym wynajęciem, czy Wnioskodawca wynajął lokale mieszkalne, które miały być sprzedane ze stawką 8%, jeśli tak to ile lokali i od kiedy dokładnie ten najem trwa (proszę podać daty oddania w najem poszczególnych lokali) i czy poszczególne lokale były przedmiotem najmu wyłącznie na cele mieszkaniowe... ”, Wnioskodawca odpowiedział, że sprzedał do dnia dzisiejszego tj. 2 lutego 2016 r. 33 lokale mieszkalne ze stawką VAT 8%. Pozostała część lokali „ czeka ” na kupujących. Wnioskodawca na razie nie wynajmuje w celach mieszkaniowych żadnego z tych lokali. Na pytanie tut. Organu „ Czy, a jeśli tak to kiedy, nastąpiła zmiana przeznaczenia każdego z tych lokali mieszkalnych, np. z mającego służyć czynnościom opodatkowanym na mający służyć wyłącznie czynnościom zwolnionym i czy było to w momencie ich wynajęcia na cele mieszkaniowe... ”, Wnioskodawca odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie nastąpiła zmiana przeznaczania tych lokali, są przeznaczone do sprzedaży opodatkowanej. Umowy najmu w celach mieszkaniowych nie doszły do skutku. Na pytanie tut. Organu „ Czy wszystkie lokale mieszkalne, o które Wnioskodawca pyta w pytaniu nr 4 były używane przez Wnioskodawcę na potrzeby jego działalności – jaka to konkretnie działalność...
2016
15
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Lokale
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.