Lokale | Interpretacje podatkowe

Lokale | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokale. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość uznania za wydatki na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na zbywaną nieruchomość i zakupu nowego lokalu mieszkalnego oraz określenie kwoty jaka powinna zostać uznana za wydatkowaną.
Fragment:
W rozpatrywanej sprawie zauważyć należy, że przy nabyciu przez Wnioskodawcę sprzedanego w 2015 r. lokalu mieszkalnego oraz udziału 2 x 1/330 w lokalu niemieszkalnym należy odpowiednio rozpoznać następujące daty: przyjmując za Wnioskodawcą 2008 r., kiedy nabył udział ½ w lokalu mieszkalnym oraz 2013 r., gdy nabył pozostały udział ½ w ww. lokalu w drodze darowizny, 2009 r., kiedy Wnioskodawca nabył udział 1/330 w lokalu niemieszkalnym i 2013 r., kiedy nabył udział 1/330 w ww. lokalu na podstawie umowy darowizny. Oznacza to, że połowa uzyskanego w 2015 r. przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału 2/330 w lokalu niemieszkalnym w ogóle nie podlega opodatkowaniu z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przez Wnioskodawcę udziału ½ w lokalu mieszkalnym, tj. 2008 r. oraz udziału 1/330 w lokalu niemieszkalnym, tj. 2009 r. upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym sprzedaż tych udziałów nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast pozostały przychód jaki Wnioskodawca uzyskał ze sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w lokalu niemieszkalnym, tj. przychód przypadający na udziały, które nabył w drodze darowizny w 2013 r. stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ze względu na fakt dokonania sprzedaży przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miejsce miało nabycie tych udziałów.
2017
12
wrz

Istota:
Czy należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych, skoro Wnioskodawca z żoną nabyli nieruchomość w 1984 r., a ich udziały w budynku nie uległy zmianie (wynosiły ½ części wspólnych) w chwili sprzedaży lokalu?
Fragment:
Nie mamy tu do czynienia z żadnym nabyciem, gdyż chodzi o lokal mieszkalny, który Wnioskodawca nabył już wcześniej. Dlatego też wyodrębnienie kolejnego lokalu mieszkalnego z części wspólnych budynku mieszkalnego nie stanowi nabycia prawa w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd czynność ta nie ma wpływu na określenie początku biegu terminu, o którym mowa w tym przepisie. W związku z powyższym, w przypadku przekształcenia nieruchomości wspólnej (części budynku) w samodzielny lokal, zgodne z prawem jest stwierdzenie w konsekwencji, że nabycie udziału we współwłasności samodzielnego lokalu nie powstało w momencie wyodrębnienia tego lokalu, ale w momencie nabycia lokalu, z którym związany był wcześniej udział w nieruchomości wspólnej, z której wyodrębniono nowy lokal. Podsumowując opisany we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że sprzedaż w 2013 r. lokalu mieszkalnego nie stanowiła dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wnioskodawca był bowiem właścicielem sprzedanego prawa do lokalu mieszkalnego (które powstały w wyniku wyodrębnienia części wspólnej) od 12 listopada 1984 r., tj. powyżej 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce jego nabycie.
2017
12
wrz

Istota:
W zakresie momentu powstania przychodu z tytułu umowy przenoszącej własność lokalu
Fragment:
(...) lokal mieszkalny, wypisu z kartoteki lokali, po zapłaceniu przez kupującego całej ceny oraz po wydaniu (odbiorze) lokalu nabywcy; umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży oraz umowy sprzedaży udziału we współwłasności lokalu niemieszkalnego - garażu wielostanowiskowego. Na podstawie powyższych umów nabywcy wpłacają zaliczki na poczet ceny nabycia lokali, przy czym zapłata całej ceny następuje przed fizycznym wydaniem (odbiorem) lokalu. Po zakończeniu budowy lokal jest odbierany przez przyszłego nabywcę na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (tzn. po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego otrzymuje on klucze do lokalu). Do treści protokołu zdawczo-odbiorczego klient lokalu może zgłosić ewentualne wady lokalu. Strony w umowie postanawiają, że przez dzień wydania/odbioru lokalu należy rozumieć dzień podpisania przez strony protokołu odbioru. Ma to takie znaczenie, że od tego dnia klient: ponosi ryzyko uszkodzenia lokalu, jest uprawniony do korzystania z lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem (przykładowo może wykonać prace wykończeniowe, dokonać zmian związanych z aranżacją wnętrz, zasiedlić lokal), zobowiązuje (...)
2017
7
wrz

Istota:
W zakresie skorzystania z ulgi mieszkaniowej
Fragment:
(...) lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego; nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego; będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat: od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku, od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.
2017
2
wrz

Istota:
Stawka podatku VAT dla dostawy mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych (woda, energia elektryczna i cieplna, ścieki).
Fragment:
W tym przypadku wpływ na ilość zużytej wody oraz odprowadzanych ścieków ma liczba osób zamieszkałych w lokalu. Opłaty za ogrzewanie poszczególnych lokali ustalane są natomiast w oparciu o kryterium powierzchni lokali (ilość zużytej energii cieplnej w ciągu roku jest przeliczana wg powierzchni poszczególnych lokali). Zatem koszty zużycia ww. świadczeń (mediów) obliczane są w oparciu o wskazania podliczników bądź kryterium liczby osób lub powierzchni lokali (w lokalach niewyposażonych w podliczniki). Gmina nie ma zatem możliwości decydowania o wielkości zużycia mediów przez najemców, to najemca decyduje o wielkości ich zużycia. Z kolei najemcy lokali nie mają możliwości decydowania o wyborze dostawców wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz odbiorców ścieków. Brak jest zatem podstaw, aby uznać, że dostawa ww. mediów jest nierozerwalnie związana z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych, a ich rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. Nie tworzą one bowiem obiektywnie tylko jednego niepodzielnego świadczenia, tj. nie stanowią kompleksowej usługi najmu lokali. Zatem, w przypadku najmu lokali mieszkalnych, które są zwolnione od podatku oraz najmu lokali użytkowych, które opodatkowane są 23% stawką podatku VAT, usługa dostawy wody, energii elektrycznej i cieplnej, odprowadzanie ścieków, które rozliczane są na podstawie odczytów z indywidualnych liczników winny być opodatkowane według stawek właściwych dla poszczególnych ww. towarów i usług, a nie dla usługi najmu pomieszczeń.
2017
2
wrz

Istota:
Dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.
Fragment:
Przedmiotem sprzedaży będzie tylko jeden lokal garażowy oznaczony nr .... Z własnością lokalu garażowego nr ... związany jest udział wynoszący 293/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu o nr 126/4 w obrębie ... miasta ... oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przy wybudowaniu lokalu garażowego przysługiwało dłużnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. W stosunku do lokalu garażowego nr ... dłużnik nie ponosił wydatków na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Dłużnik nie dokonywał ulepszeń w stosunku do lokalu garażowego nr ... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy sprzedaż licytacyjna przedmiotowej nieruchomości (lokalu garażowego) będzie korzystać ze zwolnienia stosownie do art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli dojdzie do sprzedaży licytacyjnej przedmiotowej nieruchomości sprzedaż ta będzie korzystać ze zwolnienia stosownie do art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług. Wobec tego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
2
wrz

Istota:
Możliwość opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przychodów z najmu dwóch lokali mieszkalnych.
Fragment:
Wszystkie czynności związane z wynajmem lokalu załatwia samodzielnie. W przyszłości lokal mieszkalny zostanie darowany dziecku. Dochody z wynajmu lokalu mieszkalnego Wnioskodawca rozlicza na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W niedalekiej przyszłości Wnioskodawca zamierza kupić jeszcze jeden lokal mieszkalny i oddać go w najem na podobnych zasadach jak pierwszy lokal. Również ten lokal w przyszłości zostanie przekazany innemu dziecku. Wnioskodawca nie prowadzi innej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych i głównym jego celem nie jest wynajmowanie lokali. Wynajmowanie lokalu jest tylko czasowe do momentu usamodzielnienia się dzieci. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy po nabyciu drugiego lokalu Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do opodatkowania przychodów z wynajmu lokali ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosownie do art. 6 ust. la ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym? Zdaniem Wnioskodawcy, po nabyciu drugiego lokalu będzie mu nadal przysługiwało prawo do opodatkowania przychodów z wynajmu lokali ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosownie do art. 6 ust. la ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
2017
12
sie

Istota:
Opodatkowanie pobieranych przez Wnioskodawcę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku od nieruchomości
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że w imieniu Gminy, ZBK zawiera umowy najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, na mocy których, oprócz czynszu, najemca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów dostawy mediów i kosztów odbioru odpadów komunalnych. W związku z tym, że dla jednej nieruchomości istnieje możliwość złożenia tylko jednej deklaracji, w przypadku nieruchomości, w których funkcjonuje więcej niż jeden najemca, deklaracje te składa Jednostka jako zarządca i to ona uiszcza opłatę śmieciową (niezależnie od tego czy dana nieruchomość stanowi własność Gminy, Skarbu Państwa lub osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu). Poniesione z tytułu ww. opłaty wydatki ZBK przenosi na najemców poszczególnych lokali usytuowanych w zarządzanym przez siebie budynku. Kwota ta jest wyszczególniona (w przypadku lokali mieszkalnych) na powiadomieniu użytkownika o wysokości opłat miesięcznych, w odrębnej pozycji. Natomiast w przypadku lokali użytkowych stanowi oddzielną pozycję na fakturze z adnotacją, że nie podlega przepisom ustawy o VAT (adnotacja „ NP. ”). Opłata śmieciowa nie stanowi elementu kalkulacyjnego przy ustalaniu wysokości czynszu oraz nie jest przedmiotem umowy najmu lokalu. Natomiast w przypadku gdy dana nieruchomości w całości pozostaje we władaniu jednego podmiotu (jeden podmiot najmuje cały budynek), wówczas podmiot ten sam składa wspomnianą deklarację, a opłatę śmieciową odprowadza bezpośrednio na właściwy rachunek Gminy (bez pośredniczenia w przedmiotowym zakresie przez ZBK).
2017
11
sie

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego
Fragment:
(...) lokalu mieszkalnego i użytkowego nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych lokali nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata. Jak wskazano w treści wniosku, lokal mieszkalny zaczął być użytkowany przez Wnioskodawcę od 2000 roku. Zainteresowany użytkował ten lokal jako mieszkanie służbowe, dla celów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Natomiast lokal użytkowy był siedzibą Zainteresowanego i został oddany do użytkowania 30 czerwca 2007 roku. Oprócz Wnioskodawcy, w lokalu użytkowym, siedzibę miały dwie inne spółki – .... Sp. z o.o. oraz .... Sp. z o.o. Wnioskodawca 10 lutego 2011 roku zawarł umowę najmu przedmiotowego lokalu użytkowego z .... Sp. z o.o. obejmującą 20 m 2 powierzchni użytkowej lokalu. Spółka .... Sp. z o.o. również użytkowała ww. lokal użytkowy dla celów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Ponadto w uzupełnieniu wskazano, że Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie – w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym – zarówno lokalu mieszkalnego jak i lokalu użytkowego, które stanowiłyby co najmniej 30% ich wartości początkowej.
2017
9
sie

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w przypadku przeznaczenia środków z tej sprzedaży na: spłatę kredytu zaciągniętego na zakup innego mieszkania, zakup działki oraz zakup lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Innym z celów – zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy – jest nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem. Zwolnienie to także jest związane z konkretnym zdarzeniem, tj. nabyciem określonego lokalu w określonym celu i w określonym czasie, tj. w okresie dwóch lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym podatnik sprzedał nieruchomość. Przy czym należy mieć na uwadze, że wydatek na nabycie ma być poniesiony nie wcześniej niż w dniu sprzedaży nieruchomości (lokalu mieszkalnego), z której dochód ma podlegać zwolnieniu, a notarialna umowa przeniesienia własności nowonabytego lokalu winna być zawarta w okresie dwóch lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym podatnik sprzedał lokal mieszkalny. W sytuacji Wnioskodawcy celem mieszkaniowym może być więc przeznaczenie środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na nabycie nowego lokalu mieszkalnego, o ile nastąpi w terminie do 31 grudnia 2017 r. i o ile również w nim Wnioskodawca będzie realizował własne cele mieszkaniowe. Ustawodawca w ww. katalogu wydatków (...)
2017
8
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Lokale
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.