Lokale | Interpretacje podatkowe

Lokale | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokale. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie czynnooci sprzeda?y lokalu u?ytkowego oraz udokumentowanie transakcji.
Fragment:
Wnioskodawca naby3 od ... na podstawie aktu notarialnego, jako osoba fizyczna, lokal z gruntem, w którym ca3y czas dzia3a3 sklep miesny. Od tego momentu, jako w3aociciel lokalu, owiadczy3 najem wobec w3aociciela „ sklepu ”. Kupuj1c ww. lokal Wnioskodawca nie p3aci3 podatku VAT. W miesi1cu zakupu, tj. w lutym 2014 r., Wnioskodawca wprowadzi3 zakupiony lokal do ewidencji orodków trwa3ych i od m-ca nastepnego dokonywa3 odpisów amortyzacyjnych w ramach prowadzonej dzia3alnooci. W m-cu sierpniu 2016 r. dotychczasowy najemca zrezygnowa3 z dalszego wynajmowania lokalu, a Wnioskodawca postanowi3 sprzedaa ten lokal w ramach dzia3alnooci. Wnioskodawca nie ponosi3 ?adnych kosztów na remont lokalu, czy ulepszenie w czasie bycia w3aocicielem. Wszelkie prace zwi1zane z odowie?aniem lokalu wykonywa3 na w3asny koszt najemca. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy w opisanej sytuacji, gdzie lokal kupiono na podstawie aktu notarialnego, tzn. bez podatku VAT, podatek nie by3 odliczany, nie ponoszono ?adnych kosztów na ulepszenie, Wnioskodawca mo?e sprzedaa ww. lokal na fakture VAT bez naliczania podatku nale?nego (skorzystaa ze zwolnienia w ramach art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT)? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzeda? lokalu w opisanej wy?ej sytuacji mo?e korzystaa ze zwolnienia od podatku VAT, gdy? spe3nia kryteria art. 43 ust. 1 pkt 10a.
2017
15
sty

Istota:
Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy.
Fragment:
W myol art. 1 ust. 1 ustawy o w3asnooci lokali, ustawa okreola sposób ustanawiania odrebnej w3asnooci samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowi1zki w3aocicieli tych lokali oraz zarz1d nieruchomooci1 wspóln1. Z powy?szego przepisu wynika, ?e postanowienia ww. ustawy o w3asnooci lokali odnosz1 sie zarówno do lokali mieszkalnych, jak te? do lokali o innym przeznaczeniu tzw. lokali u?ytkowych (lokali sklepowych, us3ugowych, handlowych, biurowych, gastronomicznych, gara?y i innych). W myol art. 6 ww. ustawy, ogó3 w3aocicieli, których lokale wchodz1 w sk3ad okreolonej nieruchomooci, tworzy wspólnote mieszkaniow1. Wspólnota mo?e nabywaa prawa i zaci1gaa zobowi1zania, pozywaa i bya pozywana. Przepis ten nadaje wspólnocie mieszkaniowej przymiot jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej. Wspólnota mieszkaniowa jest odrebnym od cz3onków wspólnoty podmiotem praw i obowi1zków, a tym samym dzia3aj1c w ramach przyznanej zdolnooci prawnej mo?e nabywaa prawa i obowi1zki do w3asnego maj1tku. Jednostka, która powsta3a na podstawie przepisu art. 6 ww. ustawy o w3asnooci lokali, posiada okreolon1 strukture, w której sk3ad wchodz1 w3aociciele lokali, którzy s1 zobowi1zani do okreolonych zachowan oraz czynnooci wynikaj1cych z tej ustawy.
2017
12
sty

Istota:
-stwierdzenie czy w zwi1zku z wniesieniem wk3adu niepienie?nego do spó3ki jawnej w postaci otrzymanych w darowiYnie lokali i prawa wieczystego u?ytkowania gruntu Wnioskodawca bedzie dzia3a3 jako podatnik VAT,
- zwolnienie od podatku VAT wniesieniem wk3adu niepienie?nego do spó3ki jawnej,
Fragment:
Lokal mieszkalny nr 1 by3 przedmiotem pierwszego zasiedlenia w roku 1994 r. Lokal mieszkalny nr 2 by3 przedmiotem pierwszego zasiedlenia w 1994 r. Lokal u?ytkowy nr 3 by3 przedmiotem pierwszego zasiedlenia w 1994 r. Lokal u?ytkowy nr 4 by3 przedmiotem pierwszego zasiedlenia w 1994 r. Lokal u?ytkowy nr 5 by3 przedmiotem pierwszego zasiedlenia w 1994 r. Darowizna na rzecz Wnioskodawcy nie bedzie czynnooci1 podlegaj1c1 opodatkowaniu podatkiem VAT. Po otrzymaniu darowizny od wspó3ma3?onka do momentu wniesienia aportu do spó3ki przedmiotowa nieruchomooa nie bedzie przedmiotem najmu, dzier?awy, leasingu i umów o podobnym charakterze, Wnioskodawca nie bedzie wprowadzaa jej do ewidencji orodków trwa3ych ani czynia nak3adów nakierowanych na zwiekszenie jej wartooci. W dniu otrzymania darowizny Wnioskodawca wniesie przedmiotowe lokale aportem do spó3ki jawnej w zamian za udzia3y. Lokal u?ytkowy nr 3 jest wynajmowany od 2004 r. do chwili obecnej. Lokal u?ytkowy nr 4 jest wynajmowany od 2004 r. do chwili obecnej. Lokal u?ytkowy nr 5 jest wynajmowany od 2004 r. do chwili obecnej. Lokal mieszkalny nr 1 jest wynajmowany od 2004 r. do chwili obecnej. Lokal mieszkalny nr 2 jest wynajmowany od 2004 r. do chwili obecnej.
2017
12
sty

Istota:
Zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony oraz zwrotu podatku wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu.
Fragment:
Wytworzone lokale socjalne będą lokalami mieszkalnymi wykorzystywanymi wyłącznie na cele mieszkaniowe. W obiekcie przeznaczonym na lokale socjalne znajdują się części wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT, ale ta część budynku nie jest objęta realizowaną inwestycją. Budynek, w którym Wnioskodawca realizuje projekt nie jest i nie będzie oddany np. w trwały zarząd innej jednostce. Podmiotem wynajmującym lokale socjalne będzie Wnioskodawca - Gmina. Gmina opisane we wniosku działania w zakresie gospodarowania lokalami socjalnymi realizuje samodzielnie. Wnioskodawca będzie pobierać czynsz w związku z udostępnieniem lokali mieszkalnych. Wnioskodawca będzie obciążał korzystających z lokali mieszkalnych opłatami za media dostarczane do lokali. Umowy z dostawcami "mediów" do lokali socjalnych zawarte będą przez Gminę. Umowy najmu lokali będą przewidywały odrębne od czynszu obliczanie i rozliczanie opłat za media. Wnioskodawca będzie podmiotem pośredniczącym pomiędzy usługodawcą, a rzeczywistym nabywcą usługi. Najemca lokalu nie będzie miał możliwości wyboru sposobu korzystania z "mediów" poprzez decydowanie o wielkości ich zużycia. Zużycie „ mediów ” przez lokatorów obliczane będzie przez podzielenie wskazania licznika głównego na powierzchnię całego budynku i pomnożenie jej przez powierzchnię wynajętą.
2016
22
gru

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu wraz z garażem.
Fragment:
Powyższy przepis nie dotyczy więc tych sytuacji, kiedy podatnik nabywa lokal niemieszkalny (pomieszczenie magazynowe) oraz udział w lokalu niemieszkalnym (garaż podziemny). Nabycie takie nie spełnia bowiem przesłanki zwolnienia, o której mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a)-e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni zatem wydatków na nabycie lokali niemieszkalnych nie może rozliczyć, ponieważ przepisy nie dają jej takiego uprawnienia, lokale te nie są bowiem przeznaczone na cele mieszkaniowe. Zatem wydatki proporcjonalnie poniesione na nabycie lokalu niemieszkalnego (pomieszczenie magazynowe) oraz udziału w lokalu niemieszkalnym (garaż podziemny) nie korzystają ze zwolnienia, ponieważ nie spełniają warunków tego zwolnienia. Przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na zakup lokalu niemieszkalnego (pomieszczenie magazynowe) oraz udziału w lokalu niemieszkalnym (garaż podziemny) nie może być więc uznane za wydatek na własne potrzeby mieszkaniowe. O mieszkalnym charakterze lokalu decyduje funkcja jakiej ma on służyć, czyli funkcja mieszkalna i tylko wydatki związane z nabyciem takiego lokalu uprawniają do ulgi. Tymczasem wymienione pomieszczenia niemieszkalne nie mogą być uznane za pomieszczenia służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, ponieważ nie służą do celów bezpośrednio związanych z zamieszkaniem.
2016
17
gru

Istota:
Czy gdyby Wnioskodawca sprzedał jeden z tych lokali mieszkalnych (lub obydwa) jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego, (w jakiej kwocie) pomimo, że nabył lokal w 1997 r. (minęło 19 lat)?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca dnia 27 czerwca 1997 r. kupił lokal użytkowy o powierzchni 103 m2 za kwotę 62 830 zł brutto (w tym 22 % VAT). 1 sierpnia 1997 r. Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą i lokal ten zaliczył do środków trwałych. W lokalu tym prowadził działalność gospodarczą do 31 sierpnia 2013 r. płacąc podatki dochodowe oraz rozliczając podatek VAT. 31 sierpnia 2013 r. Wnioskodawca zlikwidował działalność gospodarczą. W dniu 20 kwietnia 2016 r. podpisał akt notarialny, na mocy którego nastąpiło podzielenie lokalu użytkowego o pow. 103 m2 na dwa lokale mieszkalne: jeden o powierzchni 45,67 m2 i drugi o powierzchni 57,33 m2. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy gdyby Wnioskodawca sprzedał jeden z tych lokali mieszkalnych (lub obydwa) jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego, (w jakiej kwocie) pomimo, że nabył lokal w 1997 r. (minęło 19 lat)? Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ lokal użytkowy nabył na działalność gospodarczą, a po jej zamknięciu lokal użytkowy przekształcił na dwa mieszkania, to przed upływem 5 lat podatkowych od przekształcenia (zmiany sposobu użytkowania) sprzedaż jednego lub dwóch mieszkań będzie dla Wnioskodawcy skutkowała obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego.
2016
16
gru

Istota:
Czy w ramach najmu prywatnego nabytego w dniu 18 lutego 2016 r. lokalu niemieszkalnego nr 2, który został wyodrębniony 14 stycznia 2016 r. odpisy amortyzacyjne będą stanowić koszt uzyskania przychodu z możliwością zastosowania indywidualnej 10% stawki amortyzacji?
Fragment:
Gdyby jednak sięgać do norm innych gałęzi prawa to w pierwszej kolejności można powołać się na ustawę z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. Otóż w jej art. 2 zdefiniowano „ samodzielny lokal ” mieszkalny i niemieszkalny. Ten lokal może być prawnie „ wyodrębniony ” albo „ niewyodrębniony ” (odniósł się do problemu skutków wyodrębnienia prawnego lokalu Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 października 2003 r., sygn. I CK 156/02). Podkreślić trzeba, że ustawa o własności lokali nazywa lokalem zespół izb, których nie wyodrębniono jako przedmiot własności. Niewątpliwie w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym używany od 1967 roku lokal niemieszkalny i wyodrębnione faktycznie lokale spełniają kryteria ustawy o własności lokali do uznania ich za lokale samodzielne (art. 2 ustawy o własności lokali). Oczywiście taki lokal stanowi wówczas również część składową całego lokalu (art. 46 K.c). Jednak oznacza to, że oddanie do używania całego lokalu oznaczało również oddanie do używania lokalu wyodrębnionego faktycznie. Zatem z punktu widzenia prawa cywilnego lokal, nabyty następnie i wyodrębniony jako odrębna własność był cały czas lokalem, także przed jego wyodrębnieniem. Jak wspomniano wyżej – w pierwszej kolejności należy jednak posłużyć się wynikami wykładni językowej.
2016
16
gru

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży lokali.
Fragment:
W latach 2013-2015 zgodnie z pozwoleniem Wnioskodawca zmodernizował i ulepszył lokale w kamienicy, stwarzając lokale użytkowe. W wyniku przebudowy i ulepszenia przez Wnioskodawcę lokali kamienicy zostały wytworzone nowe lokale użytkowe, natomiast stare zostały ulepszone i zmodernizowane. Wykonane usługi remontowe i modernizacyjne stanowią ulepszenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym i wyniosły one powyżej 30% wartości początkowej poszczególnych lokali. Z tytułu wydatków na ulepszenie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Lokale użytkowe będą stanowiły składnik środka trwałego. Część z nich będzie przeznaczona do dalszej sprzedaży (nowo powstałe). Przy wytworzeniu nowych lokali użytkowych przysługiwało Wnioskodawca prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Pierwsze zajęcie nowo powstałych lokali użytkowych wystąpiło w m-cu marcu 2016 r. Nowo powstałe lokale Wnioskodawca sprzeda przed upływem 2 lat od dnia wytworzenia. Stworzone nowe lokale nie będą dzierżawione ani wynajmowane. Poszczególne lokale użytkowe nie były wykorzystywane na cele działalności zwolnionej od podatku. Pierwsze używanie poszczególnych lokali będących przedmiotem sprzedaży, jako używanych, było dawno temu – Wnioskodawca nie jest w stanie określić daty.
2016
15
gru

Istota:
Czy w zaistniałym faktycznie stanie prawnym należy uiścić podatek dochodowy, kiedy przeniesienie praw nastąpiło bez spłat i dopłat, z umowy w formie aktu notarialnego?Zamiana prawa własności lokalu mieszkalnego na prawo do najmu lokalu komunalnego
Fragment:
Wnioskodawczyni zamieniła bez spłat i dopłat na prawo najmu lokalu komunalnego w W. Pani Izabeli W.. Zdaniem Wnioskodawczyni nie generuje to żadnego podatku. Wnioskodawczyni poinformowała, że kwotę wpisaną jako wartość jej lokalu 60.000 zł Notariusz oświadczył, że wpisał dla potrzeb wyliczania opłat notarialnych albowiem wiedział, że opisana zamiana nie była przedmiotem żadnych spłat ani dopłat. Sprzedaż w celu otrzymania lokatorskiego prawa do lokalu, prawa najmu lokalu komunalnego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. b) updof (cyt. przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tyt. jednej umowy nie przekraczają kwoty 2280 zł.) w całości były zwolnione od podatku przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości - jeżeli sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania, w zamian za te nieruchomości lub prawa do lokalu znajdującego się w zasobie gminy/zamiana na prawo najmu lokalu komunalnego. Sformułowanie „ w zamian za te nieruchomości ” sugeruje, że może chodzić o tzw. quasi - zamiany. Transakcja taka polega na tym, że właściciel lokalu sprzedaje je osobie uprawnionej do lokatorskiego prawa do lokalu, a „ w zamian ” otrzymuje od gminy promesę ustanowienia tego prawa na swoją rzecz na prawo najmu lokalu komunalnego.
2016
15
gru

Istota:
Ustalenie czy odsprzedaż mediów przez Wspólnotę na rzecz właścicieli lokali stanowi transakcje związane z nieruchomościami, brak wliczenia ww. odsprzedaży do limitu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT, brak obowiązku rejestracji przez Wspólnotę jako czynny podatnik VAT oraz opodatkowanie pośredniczenia Wnioskodawcy w dostawie przedmiotowych mediów
Fragment:
W myśl art. 1 ust. 1 ustawy o własności lokali, ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną. Z powyższego przepisu wynika, że postanowienia ww. ustawy o własności lokali odnoszą się zarówno do lokali mieszkalnych, jak też do lokali o innym przeznaczeniu tzw. lokali użytkowych (lokali sklepowych, usługowych, handlowych, biurowych, gastronomicznych, garaży i innych). W myśl art. 6 ww. ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Przepis ten nadaje wspólnocie mieszkaniowej przymiot jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Wspólnota mieszkaniowa jest odrębnym od członków wspólnoty podmiotem praw i obowiązków, a tym samym działając w ramach przyznanej zdolności prawnej może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku. Jednostka, która powstała na podstawie przepisu art. 6 ww. ustawy o własności lokali, posiada określoną strukturę, w której skład wchodzą właściciele lokali, którzy są zobowiązani do określonych zachowań oraz czynności wynikających z tej ustawy.
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Lokale
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.