Lokale | Interpretacje podatkowe

Lokale | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lokale. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość zwolnienia od podatku sprzedaży lokalu użytkowego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu oraz garażem w hali garażowej.
Fragment:
Czy przy sprzedaży lokalu użytkowego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu oraz garażem w hali garażowej można zastosować zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielokondygnacyjnym wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu oraz garażem w hali garażowej może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zbycie lokalu wynajmowanego od co najmniej 2005 r. nie będzie odbywało się w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ww. art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Do pierwszego zasiedlenia tego lokalu doszło bowiem z chwilą oddania go w użytkowanie na podstawie umowy najmu innemu podmiotowi w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej. A zatem od pierwszego zasiedlenia dokonanego w 2005 r. do momentu sprzedaży nieruchomości upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Wypełnione zostaną więc przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT uprawniające Pana do zastosowania zwolnienia od podatku przy sprzedaży tego lokalu. Dodatkowo podkreśla Pan, że w stosunku do tego lokalu nie były dokonywane ulepszenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które przekraczałyby 30% wartości początkowej tej nieruchomości, a więc nie doszło do „ ponownego ” pierwszego zasiedlenia.
2017
20
lip

Istota:
Czy do sprzedaży lokali w budynku pensjonatowym opisanym w stanie faktycznym wykorzystywanych do celów mieszkalnych podatnik ma prawa zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8% na podstawie przepisu art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT?
Fragment:
Po zakończeniu inwestycji podatnik planuje sprzedać poszczególne lokale. Będące przedmiotem sprzedaży lokale będą częściowo wyodrębnione z budynku, jako odrębne własności lokali, na potwierdzenie czego uzyska odpowiednie wpisy do ksiąg wieczystych. Jak wskazano, lokale w budynku pensjonatowym, spełniać będą definicję samodzielnych lokali mieszkalnych i będą posiadać stosowne zaświadczenia wydane przez właściwego Starostę stwierdzające, że lokale te są samodzielnymi lokalami mieszkalnymi. W sytuacji gdy podatnik nie wyodrębni z budynku odrębnej własności lokalu, na moment dokonania sprzedaży – przeniesienie własności nastąpi w formie aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz jego sprzedaży. Lokale są wyposażone we wszelkie instalacje techniczne służące celom mieszkalnym. Powierzchnia użytkowa lokali wynosi od 25 do 110 m 2 . Lokale będą przedmiotem sprzedaży na cele mieszkalne do całorocznego zamieszkania. Zakupione lokale będą faktycznie wykorzystywane przez nabywców w celach mieszkalnych. Odnosząc wskazane regulacje prawne do opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że planowana sprzedaż opisanych we wniosku lokali (zarówno wyodrębnionych z budynku na moment sprzedaży, (...)
2017
15
lip

Istota:
Możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Pierwsze zajęcie lokalu nastąpiło w połowie stycznia 2007 roku. Od tej daty Wnioskodawca mieszkał w przedmiotowym lokalu. Przedmiotowy lokal był wynajmowany. Umowa najmu zwolnionego z podatku VAT zawarta na okres jednego roku od dnia 03.07.2012r. Umowa najmu zwolnionego z podatku VAT na okres jednego roku od 07.09.2013 do dnia 08.09.2014 roku przedłużona aneksem do dnia 30 czerwca 2015. Tak więc, mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że planowana dostawa lokalu mieszkalnego nie będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, gdyż jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego do pierwszego zasiedlenia przedmiotowego lokalu mieszkalnego po jego ulepszeniu, które przekraczało 30% wartości początkowej ww. lokalu, doszło w wyniku oddania przedmiotowego lokalu w najem z dniem 3 lipca 2012 r. Spełniony zostanie również drugi warunek umożliwiający zwolnienie dostawy lokalu mieszkalnego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyż między pierwszym zasiedleniem a dostawą ww. lokalu minął okres dłuższy niż 2 lata. W związku z powyższym dostawa lokalu mieszkalnego będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
2017
14
cze

Istota:
Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy lokalu w wykonaniu umowy deweloperskiej
Fragment:
Z uwagi na fakt, iż wydanie lokalu nastąpi bez możliwości jego zasiedlenia, a część lub nawet 100% ceny zapłaconej przez klienta pozostanie na rachunku powierniczym (bez możliwości dysponowania środkami przez Wnioskodawcę), Wnioskodawca nie rozpozna momentu podatkowego w podatku VAT z chwilą wydania lokalu. Gdy uwolnienie wszystkich środków zgromadzonych na rachunku powierniczym nastąpi po wydaniu lokalu (jednak bez możliwości zasiedlenia), ale przed podpisaniem umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności w wykonaniu umowy deweloperskiej (akt notarialny), Wnioskodawca rozpozna moment podatkowy w podatku VAT w momencie przeksięgowania ostatniej transzy z rachunku powierniczego na rachunek wyodrębnionych wpływów (otrzymanie całości zapłaty – art. 19a ust. 8). Gdy uwolnienie wszystkich środków zgromadzonych na rachunku powierniczym nastąpi po wydaniu lokalu (jednak bez możliwości zasiedlenia) i po podpisaniu umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności w wykonaniu umowy deweloperskiej (akt notarialny), Wnioskodawca rozpozna moment podatkowy w podatku VAT w momencie podpisania umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności w wykonaniu umowy deweloperskiej (dokonanie dostawy – art. 19a ust. 1).
2017
6
cze

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu stanowiącym odrębną własność.
Fragment:
Jak wynika z art. 3 ust. 1 ustawy o własności lokali, w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (ust. 2). Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi (ust. 3). Do wyznaczenia stosunku, o którym mowa w ust. 3, niezbędne jest określenie, oddzielnie dla każdego samodzielnego lokalu, jego powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń do niego przynależnych (ust. 4).
2017
6
cze

Istota:
Możliwość opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przychodów z najmu lokali użytkowych.
Fragment:
Zainteresowane uważają, że ich działalność (wynajem nieruchomości) nie nosi znamion profesjonalizmu, zorganizowania, dlatego też zamierzają zlikwidować działalność gospodarczą i rozpocząć wynajem tej nieruchomości (lokali w niej się znajdujących) w ramach najmu prywatnego (zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) i opodatkować swoje przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%. Po likwidacji działalności, przed osiągnięciem pierwszego przychodu zostanie złożone we właściwym urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zainteresowane uważają, że taka forma opodatkowania będzie dla nich wygodniejsza. W uzupełnieniu wniosku Zainteresowane wskazały, że w kamienicy, której dotyczy wniosek nie jest wynajmowany żaden lokal mieszkalny, a najem opisanych we wniosku lokali prowadzony będzie na zasadzie kontynuacji umów zawartych w ramach działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przychody z najmu nieruchomości, w której znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe mogą być rozliczane w ramach najmu prywatnego (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i czy przychody (...)
2017
3
cze

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Możliwość wykazania kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu na podstawie zweryfikowanego i zaakceptowanego przez bank kosztorysu robót budowlanych. Możliwość proporcjonalnego rozliczenia kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu.
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892), Wnioskodawca wraz z małżonką uzyskali zaświadczenie o samodzielności dwóch niezależnych lokali, o powierzchni odpowiednio 141,19 m 2 (dalej jako „ Lokal B ”) i 128,49 m 2 (dalej jako „ Lokal A ”). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie zgłosił sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania. Plany Wnioskodawcy i jego małżonki obejmują ustanowienie odrębnej własności Lokali A i B oraz odpłatne zbycie Lokalu A. Dodatkowo zbyciu będzie podlegał udział w wysokości 1/4 w prawie własności działki stanowiącej drogę dojazdową do nieruchomości. W Lokalu B Wnioskodawca wraz z małżonką będą realizować własny cel mieszkaniowy po jego wykończeniu. Zbycie Lokalu A jest powiązane z koniecznością zwolnienia go od obciążeń, a w konsekwencji spłaty kredytu zaciągniętego na zakup działki i budowę domu najpóźniej w momencie dokonania transakcji sprzedaży. Małżonkowie planują dokonać spłaty kredytów zaciągniętych na zakup działki oraz budowę lokali, w tym Lokalu B ze środków uzyskanych ze sprzedaży Lokalu A. Po sprzedaży Lokalu A Wnioskodawca wraz z małżonką planują skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez przeznaczenie środków uzyskanych z odpłatnego zbycia tego lokalu na własne cele mieszkaniowe w odpowiedniej proporcji.
2017
3
cze

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Możliwość wykazania kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu na podstawie zweryfikowanego i zaakceptowanego przez bank kosztorysu robót budowlanych. Możliwość proporcjonalnego rozliczenia kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu.
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892), Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem uzyskali zaświadczenie o samodzielności dwóch niezależnych lokali, o powierzchni odpowiednio 141,19 m 2 (dalej jako Lokal B) i 128,49 m 2 (dalej jako Lokal A). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie zgłosił sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania. Plany Wnioskodawczyni i jej małżonka obejmują ustanowienie odrębnej własności Lokali A i B oraz odpłatne zbycie Lokalu A. Dodatkowo zbyciu będzie podlegał udział w wysokości 1/4 w prawie własności działki stanowiącej drogę dojazdową do nieruchomości. W Lokalu B Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem będą realizować własny cel mieszkaniowy po jego wykończeniu. Zbycie Lokalu A jest powiązane z koniecznością zwolnienia go od obciążeń, a w konsekwencji spłaty kredytu zaciągniętego na zakup działki i budowę domu najpóźniej w momencie dokonania transakcji sprzedaży. Małżonkowie planują dokonać spłaty kredytów zaciągniętych na zakup działki oraz budowę lokali, w tym Lokalu B ze środków uzyskanych ze sprzedaży Lokalu A. Po sprzedaży Lokalu A Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem planują skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez przeznaczenie środków uzyskanych z odpłatnego zbycia tego lokalu na własne cele mieszkaniowe w odpowiedniej proporcji.
2017
3
cze

Istota:
 • zwolnienia z opodatkowania sprzedaży lokali mieszkalnych w wyremontowanej części budynku,
 • stawki podatku VAT 8% dla dostawy lokali mieszkalnych w suterenach,
 • stawki podatku VAT 8% dla dostawy lokali mieszkalnych powstałych w ramach nadbudowy,
 • stawki podatku VAT 23% dla dostawy miejsc parkingowych.
 • Fragment:
  Organu „Czy powierzchnia lokali mieszkalnych nie przekracza 150 m 2 powierzchni użytkowej i lokale te spełniają definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12a ww. ustawy o podatku o podatku od towarów i usług?”, Wnioskodawca odpowiedział, że powierzchnia poszczególnych lokali nie przekracza 150 m 2, a lokale spełniają definicję ustawową cytowaną w pytaniu. W przypadku lokali planowanych do sprzedaży ze stawką 8% Wnioskodawca planuje od ponoszonych w przyszłości wydatków odliczać VAT. Nadbudowa będzie dopiero realizowana, a w zakresie suteren planuje się dokonanie odliczenia VAT wg klucza opisanego we wniosku, tj. proporcjonalnie do remontowanej powierzchni, chyba że dany zakres da się bezpośrednio przyporządkować do suteren. Odnośnie sprzedaży lokali użytkowych: Lokale użytkowe opisane we wniosku są to lokale przeznaczone na działalność gospodarczą, mieszczące się w suterenach, ale jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, że w suterenach będą również remontowane lokale mieszkalne, opisane w części B wyjaśnień. Lokale użytkowe znajdują się w istniejącym budynku, w ramach nadbudowy zostaną pozyskane wyłącznie lokale mieszkalne. Żadne z lokali nie zostały wpisane do ewidencji środków trwałych. Ww. lokale po ich wyremontowaniu będą stanowiły wyroby gotowe przeznaczone do sprzedaży. Pierwsze zajęcie/użytkowanie lokali obecnie mieszkalnych, które po remoncie będą przeznaczone na cele użytkowe nastąpiło w 1932 roku.
  2017
  30
  maj

  Istota:
  Czy Wnioskodawczyni może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną tj. 10 lat, o której mowa w art. 22j ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec zakupionego lokalu mieszkalnego, który następnie został zmodernizowany i przebudowany na gabinety lekarskie?
  Fragment:
  W momencie zakupu lokal był kompletny i zdatny do użytku. Lokal nie został jednak wprowadzony do ewidencji środków trwałych z uwagi na zamiar jego przebudowy i modernizacji. Dnia 24 czerwca 2014 r., wydana została decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielenia pozwolenia wykonania robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem o „ Zmianie użytkowania lokalu mieszkalnego na gabinety lekarskie ”. Dostosowanie lokalu do wykonywania praktyk lekarskich wymagało poniesienia nakładów, które do dnia zakończenia inwestycji wynosiły 315.137 zł 14 gr, co stanowi 89,16% wartości początkowej nabytego lokalu. Poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki na ulepszenie i przebudowę lokalu mieszkalnego powiększają wartość początkową tego środka trwałego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną tj. 10 lat, o której mowa w art. 22j ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec zakupionego lokalu mieszkalnego, który następnie został zmodernizowany i przebudowany na gabinety lekarskie? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy (...)
  2017
  22
  maj
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Lokale
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.