ITPB2/4514-41/15/TJ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego z majątku spółki jawnej do majątku osobistego wspólników.
ITPB2/4514-41/15/TJinterpretacja indywidualna
 1. lokal użytkowy
 2. majątek odrębny
 3. spółka jawna
 4. umowa spółki
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego z majątku spółki jawnej do majątku osobistego wspólników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego z majątku spółki jawnej do majątku osobistego wspólników.

We wniosku tym przedstawione zostało następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni wraz z matką są wspólniczkami spółki jawnej (dalej: Spółka), w ramach której prowadzą działalność gospodarczą w zakresie:

 1. wynajmu nieruchomości komercyjnej – używanej przez Spółkę na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego – na rzecz innego podmiotu gospodarczego,
 2. prowadzenia apteki.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, której wspólnikami były Wnioskodawczyni, jej matka oraz dwie inne osoby fizyczne.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego wynajmowanego przez Spółkę na cele komercyjne zostało nabyte w 1999 r. przez spółkę cywilną (poprzedniczkę prawną Spółki) ze środków własnych tej spółki. Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przez spółkę cywilną (poprzedniczkę prawną spółki) nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT).

Wskazane prawo zostało wprowadzone do rejestru środków trwałych Spółki i podlega amortyzacji dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: PIT). Od momentu nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, Spółka nie poniosła żadnych wydatków na nieruchomość, której dotyczy to prawo.

Obecnie wspólniczki Spółki rozważają „wycofanie” spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego z majątku Spółki do swoich majątków prywatnych. „Wycofanie” prawa nastąpi poprzez:

 1. podjęcie przez wspólniczki Spółki uchwały o wycofaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego z majątku Spółki i przekazaniu tego prawa do majątków prywatnych wspólniczek oraz
 2. zawarcie pomiędzy Spółką a wspólniczkami umowy w formie aktu notarialnego o nieodpłatnym przekazaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego do majątków prywatnych wspólniczek, w częściach odpowiadających prawom wspólniczek do udziału w zyskach Spółki posiadanych przez wspólniczki.

W efekcie wskazanych powyżej działań, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego zostanie „wycofane” z majątku Spółki, a wspólniczki staną się współwłaścicielkami tego prawa w częściach ułamkowych odpowiadających prawom wspólniczek do udziału w zyskach Spółki.

Co istotne, „wycofanie” spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego z majątku

Spółki do majątków prywatnych wspólniczek nie będzie związane z obniżeniem wkładów wspólniczek w Spółce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Czy nabycie przez Wnioskodawczynię ułamkowej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego na skutek nieodpłatnego „wycofania” tego prawa z majątku Spółki do majątków prywatnych wspólniczek, w sposób określony w niniejszym wniosku nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nieodpłatne „wycofanie” spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego z majątku Spółki do majątków prywatnych wspólniczek w sposób przedstawiony w niniejszym wniosku nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadniając przedstawione stanowisko Wnioskodawczyni wyjaśnia, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają następujące czynności:

 • umowy sprzedaży oraz zmiany rzeczy oraz praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku,
 • umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Jednocześnie w myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy opodatkowaniu podlegają również zmiany umów wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy, jeśli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym także polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne.

W ocenie Wnioskodawczyni, w świetle powyższych regulacji, należy uznać, iż katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ma charakter zamknięty, co oznacza, że czynności niewymienione w ust. 1 ustawy nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Zdaniem Wnioskodawczyni, umowa o nieodpłatnym przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego z majątku Spółki do majątków prywatnych wspólniczek, która zostanie zawarta pomiędzy Spółką a wspólniczkami, nie może zostać zaklasyfikowana jako żaden z rodzajów umów wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W szczególności, w opinii Wnioskodawczyni:

 1. umowa ta nie może zostać zaklasyfikowana jako umowa darowizny, gdyż – jak wskazano powyżej – celem tej umowy nie będzie przysporzenie majątku którejkolwiek ze wspólniczek;
 2. mając na uwadze, iż „wycofanie” spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego nastąpi nieodpłatnie, analizowana umowa nie może zostać uznana za umowę sprzedaży.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawczyni, czynność nieodpłatnego „wycofania” spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego z majątku Spółki do majątków prywatnych wspólniczek, w sposób przedstawiony w niniejszym wniosku nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawczyni wskazuje, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo:

 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 21 maja 2014 r. (sygn. ILPB2/436-50/14-2/MK) uznał, że: „(...) czynność przeniesienia własności nieruchomości z majątku Spółki –Wnioskodawcy na rzecz Wspólników tej Spółki, w wyniku wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej, nie należy do katalogu czynności cywilnoprawnych wskazanych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem”.
 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 23 lipca 2012 r. (sygn. IBPB1I/1/436-154/12/MZ) potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „(...) planowana czynność nieodpłatnego przekazania z majątku Spółki jawnej X nieruchomości na potrzeby własne Wnioskodawczyni (wspólnika Spółki) nie została wymieniona w katalogu czynności cywilnoprawnych wskazanych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Podobne stanowisko wyraził również:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 8 stycznia 2014 r. (sygn. ILPB2/436-276/13-3/WS);
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 2 grudnia 2013 r. (sygn. ILPB2/436-50/14-2/MK);
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 27 czerwca 2012 r. (sygn. IBPBI1/1/436-110/12/MZ).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych uznaje się za prawidłowe.

Z uwagi na powyższe, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.