IPTPB2/415-611/14-4/KR | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży lokalu użytkowego.
IPTPB2/415-611/14-4/KRinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. ewidencja środków trwałych
 3. lokal użytkowy
 4. przychód z działalności gospodarczej
 5. sprzedaż nieruchomości
 6. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu użytkowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu użytkowego.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 20 stycznia 2015 r., Nr IPTPB2/415-611/14-2/KR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawczynię do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 20 stycznia 2015 r. (skutecznie doręczono dnia 22 stycznia 2015 r.), zaś w dniu 2 lutego 2015 r. Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek (data nadania – 28 stycznia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 5 października 2005 r. działająca spółka jawna „...” W., K. (NIP ...) nabyła od gminy lokal użytkowy w drodze kupna. Działka pod lokalem jest w wieczystej dzierżawie. Lokal był wykorzystywany na działalność apteczną. Aktem notarialnym z dnia 5 grudnia 2012 r. wycofano prawo własności lokalu niemieszkalnego z majątku spółki jawnej i przeniesiono nieodpłatnie na rzecz wspólników W. i K. w równych częściach po połowie do ich majątków osobistych. Obecnie ww. spółka jawna została wykreślona z rejestru działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że:

 • była Ona wspólnikiem spółki jawnej „...” do dnia 31 grudnia 2012 r. Posiadała 50% udziału w zyskach i stratach ww. spółki,
 • w dniu 5 grudnia 2012 r. nabyła 50% udziału w przedmiotowym lokalu użytkowym (akt notarialny ...) – z majątku spółki wycofano i przeniesiono nieodpłatnie na rzecz 2 wspólników (w równych częściach po połowie) do ich majątków osobistych prawo własności lokalu niemieszkalnego,
 • lokal był wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności w okresie od dnia 4 marca 1993 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.,
 • lokal użytkowy był wprowadzony do ewidencji środków trwałych dnia 5 października 2005 r., a został z niej wycofany w dniu 5 grudnia 2012 r.,
 • na postawione w ww. wezwaniu pytanie: „czy przedmiotowy lokal użytkowy wykorzystywany dla celów prowadzenia działalności gospodarczej spełniał definicję środka trwałego, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...” Wnioskodawczyni udzieliła odpowiedzi twierdzącej,
 • od 1 stycznia 2013 r. nie prowadziła działalności gospodarczej,
 • przewidywany czas sprzedaży lokalu – pierwsza połowa 2015 r.,
 • na postawione w ww. wezwaniu pytanie: „czy sprzedaż przedmiotowego lokalu użytkowego odbędzie się w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...” Wnioskodawczyni udzieliła odpowiedzi przeczącej,
 • na postawione w ww. wezwaniu pytanie: „czy przychody uzyskane ze sprzedaży przedmiotowego lokalu użytkowego zostały/zostaną wydatkowane, w okresie nie później niż dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... (W przypadku pozytywnej odpowiedzi należy wskazać jakiego rodzaju wydatki Wnioskodawczyni dotyczą Jej „własnych celów mieszkaniowych”.)” Wnioskodawczyni udzieliła odpowiedzi twierdzącej, wskazując własne cele mieszkaniowe: zakup mieszkania własnościowego lub zakup działki z prawem zabudowy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy wolna od podatku dochodowego jest kwota uzyskana ze sprzedaży przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej przedmiotowego lokalu niemieszkalnego, jeżeli będzie ona przeznaczona na własne cele mieszkaniowe lub zakup działki z prawem zabudowy...

Natomiast w uzupełnieniu wniosku sformułowano następujące pytanie:

Czy zakup lokalu niemieszkalnego lub działki z prawem zabudowy ze środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu użytkowego (przy opisanym stanie faktycznym) rodzi skutki podatkowe...

Zdaniem Wnioskodawczyni, jeżeli kwota uzyskana ze sprzedaży lokalu niemieszkalnego będzie w przeciągu 2 lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) wydatkowana na własne cele mieszkaniowe (tj. zakup lokalu mieszkalnego, jego remont lub zakup działki z prawem zabudowy), będzie zwolniona z podatku dochodowego (19% podstawy opodatkowania). Zdaniem Wnioskodawczyni, powyższe wynika z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodu jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Natomiast stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy, źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

W myśl art. 10 ust. 3 ww. ustawy, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z kolei przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

-wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 14 ust. 2c ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 5 października 2005 r. spółka jawna nabyła w drodze kupna lokal użytkowy. Lokal był wykorzystywany na działalność apteczną. Wnioskodawczyni była wspólnikiem ww. spółki jawnej do dnia 31 grudnia 2012 r. Posiadała 50% udziału w zyskach i stratach ww. spółki. W dniu 5 grudnia 2012 r. z majątku spółki wycofano i przeniesiono nieodpłatnie na rzecz wspólników (w równych częściach po połowie) do ich majątków osobistych prawo własności lokalu niemieszkalnego. Tym samym Wnioskodawczyni nabyła 50% udziału w przedmiotowym lokalu użytkowym. Wnioskodawczyni wskazała, że lokal był wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności w okresie od dnia 4 marca 1993 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Przedmiotowy lokal użytkowy wprowadzony był do ewidencji środków trwałych dnia 5 października 2005 r., a został z niej wycofany dnia 5 grudnia 2012 r., spełniał on definicję środka trwałego, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotowy lokal Wnioskodawczyni zamierza sprzedać w pierwszej połowie 2015 r.

Mając na uwadze przytoczone regulacje prawne oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, wskazać należy, że sprzedaż lokalu użytkowego, wykorzystywanego w działalności gospodarczej przez spółkę jawną, której Wnioskodawczyni była wspólnikiem a następnie przeniesionego nieodpłatnie na rzecz wspólników do ich majątków osobistych, skutkuje powstaniem przychodu ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej.

W konsekwencji, przychód ten nie stanowi przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) cyt. ustawy podatkowej.

Z kolei, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Natomiast w myśl art. 30e ust. 6 ww. ustawy, przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania, jeżeli:

 1. budowa i sprzedaż budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika;
 2. przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw stanowi przychód z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że uregulowane w ww. art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie od podatku ma zastosowanie wyłącznie do dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e. Z kolei na mocy przytoczonego wyżej art. 30e ust. 6 cyt. ustawy podatkowej, zasady opodatkowania dochodów, o których mowa w tym artykule nie mają zastosowania, jeżeli przychód ze sprzedaży nieruchomości stanowi przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 – jak ma to miejsce w niniejszej sprawie. Ponadto, w myśl cyt. wyżej art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Tym samym, zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w cyt. art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do dochodów, o których nie jest mowa w art. 30e tejże ustawy, czyli nie ma zastosowania do dochodów, jakimi są dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Reasumując, stwierdzić należy, że wbrew temu co twierdzi Wnioskodawczyni w swoim stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, w przedmiotowej sprawie dochód osiągnięty przez Wnioskodawczynię nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ww. art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem dochód ten podlega opodatkowaniu jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, do którego nie ma zastosowania ww. zwolnienie. Wobec powyższego, poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki na cele mieszkaniowe pozostają bez wpływu na wynik analizowanego rozliczenia i nie podlegają odliczeniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.