IPPP3/4512-122/15-2/JF | Interpretacja indywidualna

Należy stwierdzić, że dostawa lokalu użytkowego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajduje się budynek, w którym znajduje się sprzedawany lokal, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lecz korzysta ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.
IPPP3/4512-122/15-2/JFinterpretacja indywidualna
  1. lokal użytkowy
  2. opodatkowanie
  3. zwolnienia z podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy lokalu użytkowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy lokalu użytkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia ma zamiar sprzedać lokal użytkowy. Budynek, w którym znajduje się ww. lokal użytkowy, a zatem i sam lokal użytkowy jest używany od 1 października 1963 r. Wartość początkowa budynku wynosi 969 710,05 zł. Przedmiotowy lokal nie jest wpisany w ewidencję środków trwałych Spółdzielni.

W 2011 roku Spółdzielnia przeprowadziła w lokalu drobne prace remontowe. W ramach tych prac odmalowano lokal oraz położono glazurę i terakotę. Za wykonaną usługę remontową wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 12.300 zł. Z tego tytułu Spółdzielnia odliczyła podatek VAT w pełnej wysokości tj. kwotę 2300 zł. Lokal był wynajmowany od 1 stycznia 1992 r. do 31 października 2010 r. pod gabinet dentystyczny. Spółdzielnia jest użytkownikiem wieczystym gruntu, na którym posadowiony jest budynek. Spółdzielnia jest właścicielem budynku w części. Przedmiotowy lokal użytkowy stanowi lokal samodzielny o innym przeznaczeniu niż mieszkalny (lokal użytkowy) w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku.

Spółdzielnia jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Kupującym jest przedsiębiorca będący podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż ww. lokalu użytkowego nr 1 jest opodatkowana podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług powyższa transakcja sprzedaży nie powinna być opodatkowana podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Towarami, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

Z powyższych przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów dokonana na terytorium kraju. Wobec tego przeniesienie prawa do rozporządzania lokalem użytkowym wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu położonego na terytorium kraju należy uznać za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Co do zasady, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższej definicji wynika, że aby doszło do pierwszego zasiedlenia oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć sprzedaż, a także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Podkreślić należy w tym miejscu, że pojęcie „oddanie do użytkowania”, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy, należy rozumieć jako objęcie faktycznego władztwa nad budynkami, budowlami lub ich częściami, możliwości dysponowania nimi, używania ich jak właściciel. Obiekty te nie muszą zostać faktycznie zamieszkane przez nabywcę, aby były oddane do użytkowania.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia będąca podatnikiem VAT sprzedaje lokal użytkowy używany od 1 października 1963 r. Wartość początkowa budynku wynosi 969 710,05 zł. W 2011 roku Spółdzielnia przeprowadziła w lokalu drobne prace remontowe (malowanie, glazura, terakota) o wartości 12.300 zł. Z tego tytułu Spółdzielnia odliczyła podatek VAT w pełnej wysokości. Lokal był wynajmowany od 1 stycznia 1992 r. do 31 października 2010 r. pod gabinet dentystyczny.

Wątpliwości Spółdzielni dotyczą opodatkowania dostawy lokalu użytkowego.

Spółdzielnia wskazuje, że przedmiotem dostawy jest lokal użytkowy oddany w najem od 1 stycznia 1992 r. do 31 października 2010 r. Jednocześnie z wniosku nie wynika, aby po oddaniu lokalu w najem w 1992 r. Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie tego lokalu, które w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej lokalu. Wnioskodawca w 2011 r. przeprowadził jedynie drobne prace remontowe o wartości 12 300 zł. Należy zauważyć, że wynajem lokalu stanowi czynność opodatkowaną, a zatem w chwili oddania lokalu w najem doszło do pierwszego zasiedlenia. Tym samym od pierwszego zasiedlenia lokalu do jego sprzedaży upłynęło co najmniej 2 lata. Wobec tego spełnione zostały przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dotyczące zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy tego lokalu.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego wynika, że do dostawy gruntu zastosowanie znajduje stawka podatku VAT analogiczna jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z tym gruntem związanych. Tym samym, w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT.

W związku z tym przy uwzględnieniu treści art. 29a ust. 8 ustawy, dostawa gruntu (prawa wieczystego użytkowania), na którym posadowiony jest budynek, w którym znajduje się lokal użytkowy będący przedmiotem dostawy, również podlega opodatkowaniu na tych samych zasadach jak posadowiona na nim nieruchomość, tj. korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. Niniejszy sposób opodatkowania ma zastosowanie również w przypadku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Wobec tego należy stwierdzić, że dostawa lokalu użytkowego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajduje się budynek, w którym znajduje się sprzedawany lokal, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lecz korzysta ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Zatem stanowisko Spółdzielni, że transakcja sprzedaży lokalu użytkowego nie powinna być opodatkowana należy uznać za nieprawidłowe, ponieważ jak wywiedziono transakcja ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lecz korzysta ze zwolnienia od tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

lokal użytkowy
IBPBI/2/4510-265/15/JP | Interpretacja indywidualna

opodatkowanie
IPPP3/4512-69/15-2/JF | Interpretacja indywidualna

zwolnienia z podatku od towarów i usług
IPPP3/443-775/14-4/KB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.