IPPP2/443-954/14-4/KOM | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego, dokumentowania tej transakcji.
IPPP2/443-954/14-4/KOMinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. faktura
 3. lokal użytkowy
 4. udział
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe - w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego,
 • nieprawidłowe - w zakresie dokumentowania tej transakcji.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego oraz dokumentowania tej transakcji. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 19 listopada 2014 r. znak IPPP2/443-954/14-2/KOM (skutecznie doręczone dnia 21 listopada 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia Mieszkaniowa P. D powstała w wyniku podziału Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej (SBM).

Zgodnie z uchwałą podziałową otrzymała nieodpłatnie udziały w wysokości 12,58% w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego, położonym w W. przy ul. X, gdzie mieściło się biuro SBM. Od powyższych czynności nie obowiązywał podatek VAT. W roku 2003 Spółdzielnia nie była płatnikiem podatku VAT.

Lokal został wybudowany i zasiedlony w roku 1965 r.

Pomieszczenia w stanie zdewastowanym zostały wystawione na sprzedaż przez współwłaścicieli.

Od momentu uzyskania udziałów do momentu sprzedaży Spółdzielnia nie ponosiła żadnych wydatków na remont bądź modernizację tego lokalu, nie czyniła tam żadnych inwestycji, ani nie korzystała z odliczeń VAT w związku z tą nieruchomością.

Spółdzielnia nie prowadziła w tym lokalu również żadnej działalności gospodarczej.

W 2010 r. Spółdzielnia odsprzedała udziały w tym lokalu, w akcie notarialnym zapisano podatek VAT w wysokości 22%. Spółdzielnia w dacie sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego była czynnym podatnikiem VAT.

W uzupełnieniu z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) Wnioskodawca wskazał, że ani przed nabyciem, ani po objęciu udziałów w lokalu nie miało miejsca pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż lokal nie został oddany do użytkowania w wyniku czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Nie były również przez Spółdzielnię dokonywane w tym lokalu żadne czynności związane z odliczeniem VAT (remonty, modernizacje itp). Czynność prawna, tj. otrzymania udziałów w lokalu nie podlegało opodatkowaniu VAT, gdyż podzielono majątek wypracowany przez członków w trakcie ponad 40 lat istnienia SBM. Kluczem do podziału była liczba członków przechodzących do nowych spółdzielni, którzy tworzyli wcześniej majątek SBM.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółdzielni przysługuje zwolnienie z VAT w związku z transakcją sprzedaży udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego...
 2. Czy Spółdzielnia ma prawo wystawić fakturę bez naliczenia podatku VAT mimo, że został on zapisany w akcie notarialnym...

Stanowisko Wnioskodawcy:

 1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a zapisów ustawy obowiązującej w dniu transakcji Spółdzielnia była zwolniona od zapłaty podatku VAT.

W tej kwestii została już wydana interpretacja indywidualna dla SM M., która tak jak SM P. D, wyłoniła się z SBM w wyniku uchwały podziałowej i nabyła udziały na tych samych zasadach, co Spółdzielnia, była stroną tej samej transakcji sprzedaży udziałów i sprzedała je temu samemu kontrahentowi, tego samego dnia i na tych samych zasadach.

 1. Spółdzielnia nie powinna była wystawiać faktury VAT od tej transakcji, gdyż obowiązek zapłaty VAT nie wynika z aktu notarialnego, ale z ustawy o podatku od towarów i usług.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego oraz nieprawidłowe w zakresie dokumentowania tej transakcji.

Na wstępie Organ zaznacza, że niniejsza interpretacja została wydana zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., ponieważ transakcja sprzedaży udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego miała miejsce w 2010 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. - przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Jak wynika z powyższego przepisu, sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy o VAT, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższych uregulowań wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest generalnie zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz powinna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie takiego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Z analizy powyższych przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas należy poddać badaniu zaistnienie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa powyżej, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat - zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że lokal, w którym Spółdzielnia posiadała udziały (12,58%), został wybudowany i zasiedlony przez poprzedniego właściciela (SBM) w 1965 r. W lokalu będącym przedmiotem wniosku ówczesny właściciel posiadał swoje biura. W 2003 r. w wyniku podziału Spółdzielnia otrzymała udziały w prawie do ww. lokalu. Czynność prawna, tj. otrzymanie udziałów w lokalu nie podlegało opodatkowaniu VAT, gdyż podzielono majątek wypracowany przez członków w trakcie ponad 40 lat istnienia SBM. Kluczem do podziału była liczba członków przechodzących do nowych spółdzielni, którzy tworzyli wcześniej majątek SBM. W 2003 r. Spółdzielnia nie była płatnikiem podatku VAT. Spółdzielnia nie korzystała z odliczeń VAT, nie dokonywała też żadnych inwestycji, modernizacji ani remontów lokalu, w którym posiadała udziały. Ani przed nabyciem, ani po objęciu udziałów w lokalu nie miało miejsca pierwsze zasiedlenie, gdyż lokal nie został oddany do użytkowania w wyniku czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Nie były również przez Spółdzielnię dokonywane w tym lokalu żadne czynności związane z odliczeniem VAT (remonty, modernizacje itp). Spółdzielnia nie użytkowała lokalu i nie prowadziła w nim działalności gospodarczej. Pomieszczenia w stanie zdewastowanym zostały wystawione przez współwłaścicieli na sprzedaż. W 2010 r. sprzedano udziały w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego, a sprzedaż opodatkowano podatkiem VAT według stawki 22%.

Z uwagi na powyższe informacje, w niniejszej sprawie, sprzedaż w 2010 r. udziału w lokalu użytkowym była dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż ww. lokal użytkowy nie został oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a transakcja jego nabycia również nie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. W związku z tym nie zaszły przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania tej czynności na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż w jego myśl zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a w tej sprawie właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia.

Tak więc, jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas należy poddać badaniu zaistnienie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Spółdzielnia wskazała, że w stosunku do ww. lokalu użytkowego nie korzystała z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem udziałów w lokalu, nie ponosiła również nakładów na jego ulepszenie i nie wykorzystywała go do działalności gospodarczej.

Zatem z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz okoliczności opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że Spółdzielnia sprzedając w 2010 r. udziały w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego powinna do tej transakcji zastosować zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pyt. Nr 1 należy uznać za prawidłowe.

Odnośnie udokumentowania tej transakcji fakturą VAT należy zauważyć, że zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2010 r., podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl natomiast art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jak wynika z treści przytoczonych przepisów, podatnik wystawia fakturę w przypadku sprzedaży towaru lub usługi. Faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego (potwierdzeniem nabycia określonych towarów lub usług). Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie ww. dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.

Spółdzielnia wskazała, że w dacie sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego była czynnym podatnikiem VAT.

Zatem jako czynny podatnik VAT Spółdzielnia powinna była udokumentować powyższą transakcję zwolnioną z opodatkowania VAT- w myśl cyt. art. 106 ust. 1 ustawy – fakturą VAT, na której w miejscu stawki należało umieścić litery „zw” (zwolnione), ze wskazaniem podstawy ww. zwolnienia, tj. art. 43 ust.1 pkt 10a.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pyt. Nr 2 należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w obowiązującym stanie faktycznym.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie informuje, że uwzględniając ilość stanów faktycznych opisanych we wniosku z dnia 23 września 2014 r., Wnioskodawca powinien wnieść zgodnie z art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej, opłatę w wysokości 40 zł. W dniu 24 września 2014 r. Wnioskodawca dokonał wpłaty w wysokości 50 zł za wydanie interpretacji indywidualnej, a zatem kwota w wysokości 10 zł stanowi nadpłatę i zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji Podatkowej, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.