IPPP2/443-1254/14-2/BH | Interpretacja indywidualna

Dostawa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
IPPP2/443-1254/14-2/BHinterpretacja indywidualna
 1. lokal użytkowy
 2. stawki podatku
 3. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 24 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy lokalu użytkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy lokalu użytkowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 14 października 2014 r. Spółdzielnia sprzedała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego o powierzchni 867 m2. Prawo to Spółdzielnia nabyła w dniu 5 listopada 1992 r. na podstawie przydziału za wniesiony wkład budowlany w wysokości 552,18 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej. W lokalu tym powierzchnia 654 m2 stanowiła salę sprzedażową, natomiast powierzchnia 213 m2 była zapleczem magazynowym.

Od 1 lipca 2003 r. do 7 października 2004 r. powierzchnię 654 m2 sali sprzedażowej wykorzystywano do własnej działalności handlowej, natomiast 213 m2 magazynów wynajmowano obcym podmiotom. Od 8 października 2004 r. do 9 września 2012 r. 644 m2 powierzchni sali sprzedażowej wykorzystywano do własnej działalności, 10 m2 powierzchni sali sprzedażowej i 213 m2 powierzchni magazynów wynajmowano obcym podmiotom. Natomiast od 10 września 2012 r. do 14 października 2014 r. cała powierzchnia lokalu, tj. 654 m2 sali sprzedażowej i 213 m2 magazynów była przedmiotem najmu, za który to okres Spółdzielnia pobierała czynsz najmu.

W 2001 r. Spółdzielnia poniosła nakłady na remont lokalu w wysokości 21.171,37 zł, podatek VAT został odliczony. Nakłady te przewyższyły 30 % wartości wkładu budowlanego i zakwalifikowano je jako „Nakłady w obcych środkach trwałych”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego nabytego na podstawie przydziału za wkład budowlany w kwocie 552.18 zł wpłacony w 1992 r., na który to lokal w 2001 r. zostały poniesione nakłady na remonty w wysokości 21.171,37 zł korzysta ze zwolnienia z podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie będzie podlegała podatkowi VAT. Sprzedaż nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia ani przed nim, nie zachodzi też przypadek sprzedaży przed upływem 2 lat od zasiedlenia. Ponadto Spółdzielnia nie korzystała z obniżenia VAT z tytułu wniesionego wkładu budowlanego. Poniesionych zaś nakładów na remont lokalu nie można odnieść do wartości początkowej obiektu, bo lokal nie został kupiony, ani wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Brak jest też podstaw aby wartość wkładu budowlanego, tj. 552,18 zł traktować jako wartość początkową lokalu o powierzchni 867 m2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 pkt 5 i 7 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 • ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 • zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Jak wynika z powyższego przepisu, sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stanowi dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy i na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 (art. 41 ust. 2).

Jednakże, w myśl art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W treści wskazanej ustawy ustawodawca przewidział dla niektórych towarów i czynności zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl art. 43. ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicja pierwszego zasiedlenia, o której mowa powyżej została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy.

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Ponadto, w świetle ust. 10 ww. artykułu 43, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do ust. 11 ww. artykułu, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części, adres budynku, budowli lub ich części.

Z wniosku wynika, że w dniu 14 października 2014 r. Spółdzielnia sprzedała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego o powierzchni 867 m2. Prawo to Spółdzielnia nabyła w dniu 5 listopada 1992 r. na podstawie przydziału za wniesiony wkład budowlany z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej. W lokalu tym powierzchnia 654 m2 stanowiła salę sprzedażową, natomiast powierzchnia 213 m2 była zapleczem magazynowym. Od 1 lipca 2003 r. do 7 października 2004 r. powierzchnię 654 m2 sali sprzedażowej wykorzystywano do własnej działalności handlowej, natomiast 213 m2 magazynów wynajmowano obcym podmiotom. Od 8 października 2004 r. do 9 września 2012 r. 644 m2 powierzchni sali sprzedażowej wykorzystywano do własnej działalności, 10 m2 powierzchni sali sprzedażowej i 213 m2 powierzchni magazynów wynajmowano obcym podmiotom. Natomiast od 10 września 2012 r. do 14 października 2014 r. cała powierzchnia lokalu, tj, 654 m2 sali sprzedażowej i 213 m2 magazynów była przedmiotem najmu, za który to okres Spółdzielnia pobierała czynsz najmu. W 2001 r. Spółdzielnia poniosła nakłady na remont lokalu w wysokości 21.171,37 zł, podatek VAT został odliczony. Nakłady te przewyższyły 30 % wartości wkładu budowlanego i zakwalifikowano je jako „Nakłady w obcych środkach trwałych”.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Analiza zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz przepisów obowiązujących w tym zakresie pozwala stwierdzić, że dostawa własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Dostawa ta nie będzie odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia, ponieważ, jak z wniosku wynika, lokal przed dostawą był przedmiotem najmu na cele użytkowe a zatem został oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu, po dokonaniu ulepszeń w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym przekraczających 30% wartości początkowej lokalu. Ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem, rozumianym jako wydanie lokalu na cele najmu a dostawą lokalu upłynął okres dłuższy niż 2 lata – lokal w całości był przedmiotem najmu w okresie od 10 września 2012 r. do 14 października 2014 r.

W odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy należy więc stwierdzić, że dostawa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

lokal użytkowy
IPPP1/443-1233/14-2/KC | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
IPTPP1/4512-73/15-2/RG | Interpretacja indywidualna

zwolnienia z podatku od towarów i usług
IPTPP2/443-923/14-4/AJB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.