IPPP2/443-1229/14-4/RR | Interpretacja indywidualna

Sposób opodatkowania wycofania z działalności gospodarczej lokalu użytkowego i przekazania go w formie darowizny
IPPP2/443-1229/14-4/RRinterpretacja indywidualna
 1. cele osobiste
 2. darowizna
 3. lokal użytkowy
 4. nieruchomości
 5. przekazanie nieodpłatne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 17 lutego 2015 r. nr IPPP2/443-1229/14-2/RR IPPB1/415-1417/14-2/AM o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania wycofania z działalności gospodarczej lokalu użytkowego i przekazania go w formie darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania wycofania z działalności gospodarczej lokalu użytkowego i przekazania go w formie darowizny. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 17 lutego 2015 r. nr IPPP2/443-1229/14-2/RR IPPB1/415-1417/14-2/AM (data doręczenia 23 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna od 12 lutego 1979 roku. Działalność gospodarcza Wnioskodawcy polega na produkcji wyrobów jubilerskich i podobnych oraz wynajmie w ramach prowadzonej działalności lokali użytkowych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jeden z lokali użytkowych Wnioskodawca zamierza wycofać z działalności i umową darowizny podarować córce. Dotyczy to lokalu użytkowego.

Lokal ten na podstawie zawartej umowy w 1998 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową został wybudowany ze środków pieniężnych Wnioskodawcy, które zgodnie z umową stanowiły wkład budowlany za kwotę 127 817,83 zł. Zakup ten nie podlegał podatkowi VAT.

W dniu 18 sierpnia 2003 r. ww. lokal został oddany do użytkowania.

Do wykończenia ww. lokalu firma poniosła wydatki na remont na kwotę 11 776,98 zł netto od której został odliczony VAT w 2003 r.

Następnie lokal ten został przyjęty do najmu, wprowadzony do ewidencji środków trwałych w kwocie 139 694,81 zł i od 1 września 2003 r. do chwili obecnej jest amortyzowany i wynajmowany na cele działalności opodatkowanej, dokumentowanej fakturami VAT.

W 2004 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa przysłała korektę ostatecznego rozliczenia budowy ww. lokalu po której została podwyższona wartość wkładu budowlanego o kwotę 30 106,70 zł brutto. W konsekwencji na podstawie otrzymanej faktury z dnia 25 listopada 2006 r. od Spółdzielni Mieszkaniowej na kwotę netto 24 677,62 zł został odliczony VAT w kwocie 5 429,08 zł, ponieważ wszelkie dopłaty po 1 maja 2004 r. z uwagi na zmianę przepisów o VAT podlegają podatkowi VAT.

Poniesione koszty remontu i dopłat od których został odliczony VAT stanowiły 28,5 %, nie przekroczyły 30% wartości przyjętego lokalu.

W przyszłości ww. lokal użytkowy Wnioskodawca zamierza wycofać z działalności gospodarczej i ewidencji środków trwałych i po wycofaniu darować córce.

Biorąc po uwagę powyższe dane wycofanie lokalu z działalności na cele osobiste będzie podlegało zwolnieniu w podatku VAT zgodnie z art. 7 ust. 2 i art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (sprecyzowane w uzupełnieniu do złożonego wniosku):
 1. Czy darowizna opisanego lokalu użytkowego, przy nabyciu którego nie odliczono podatku VAT rodzi konsekwencje w podatku od towarów i usług...
 2. Czy wycofanie ww. lokalu z ewidencji środków trwałych i przekazanie go na cele osobiste będzie opodatkowane podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie przedstawionego stanu faktycznego jeśli chodzi o skutki podatkowe w podatku VAT wycofanie z majątku firmy (ewidencji środków trwałych) na cele osobiste będzie zwolniona z podatku od towarów i usług. Regulują to przepisy ustawy o podatku od towarów i usług - art. 7 ust. 2 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10. Wskazany lokal użytkowy został oddany do użytkowania w dniu 18 sierpnia 2003 roku. Od nabycia, którego nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, ponieważ nabycie tego lokalu podlegało zwolnieniu z tego podatku. Poniesione nakłady w 2003 roku dotyczyły przystosowania lokalu użytkowego do zasiedlenia i w dniu 1 września 2003 roku został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i amortyzowany. Od poniesionych nakładów został odliczony podatek VAT, ponieważ będąc czynnym podatnikiem VAT odliczenia dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na podstawie umowy najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajem był dokumentowany fakturami VAT. Dodatkowo w 2006 roku na podstawie otrzymanej faktury rozliczeniowej dotyczącej wkładu budowlanego wskazanego lokalu użytkowego został odliczony podatek VAT i wartość tego nie przekraczała 30% zakupionego lokalu, i nie będzie podlegało korekcie podatku zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku darowizny przedstawionego wyżej lokalu użytkowego mają zastosowanie powołane przepisy i nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego oraz zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Z powyższego przepisu wynika, że definicja dostawy towarów obejmuje bardzo szeroki zakres czynności, co wskazuje, że co do zasady podatkiem od towarów i usług opodatkowane są wszelkie transakcje, w wyniku których dochodzi do przeniesienia władztwa nad towarem, wiążące się jednocześnie z odpłatnością. Podmiot zbywający towar przenosi prawo do rozporządzania nim jak właściciel na nabywcę, a w zamian otrzymuje wynagrodzenie.

Towarami, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W odniesieniu do powyższych uregulowań prawnych uznać zatem należy, że zbycie spółdzielczego lokatorskiego czy też własnościowego prawa do lokalu użytkowego zostało zrównane - dla celów podatku od towarów i usług - z przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Ponadto, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny
  – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazania oraz darowizny wskazane w pkt 1 i 2, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie (w tym także darowizna) tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

W omawianej sprawie, jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca na podstawie otrzymanej faktury z dnia 25 listopada 2006 r. od Spółdzielni Mieszkaniowej odliczył podatek VAT od części rozliczenia budowy za ww. lokal użytkowy. W przyszłości natomiast ww. lokal użytkowy Wnioskodawca zamierza wycofać z działalności gospodarczej i ewidencji środków trwałych i po wycofaniu darować córce.

Jak wskazano wyżej nieodpłatne przekazanie towarów (np. darowiznę) na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, importem lub wytworzeniem tych towarów lub ich części składowych.

Niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania darowizny – w świetle treści art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy – jako wyłączonej spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

W omawianej sprawie Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna od 12 lutego 1979 roku polegającą na produkcji wyrobów jubilerskich i podobnych oraz wynajmie w ramach prowadzonej działalności lokali użytkowych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jeden z lokali użytkowych Wnioskodawca zamierza wycofać z działalności i umową darowizny podarować córce.

W świetle przedstawionego we wniosku opisu sprawy oraz powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że przekazanie na cele osobiste podatnika czy też darowizna lokalu użytkowego, w stosunku do którego Stronie przysługiwało w części prawo do odliczenia podatku naliczonego, stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z kolei w myśl art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 23%, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie regulacji zawartej w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwolniona od podatku została dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie - w myśl art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanego przepisu wynika, że aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części, do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu.

Z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, że lokal wybudowany ze środków własnych Wnioskodawcy, został oddany do użytkowania w dniu 18 sierpnia 2003 r. i następnie od 1 września 2003 r. wynajmowany jest na cele działalności opodatkowanej, dokumentowanej fakturami VAT. W stosunku do omawianego lokalu użytkowego poniesione koszty remontu i dopłat od których został odliczony VAT stanowiły 28,5 %, zatem nie przekroczyły one 30% jego wartości.

Kluczową rolę w analizowanej sprawie odgrywa przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Aby stwierdzić, jaka stawka podatku VAT będzie miała zastosowanie do opodatkowania czynności polegającej na wycofaniu lokalu użytkowego na cele osobiste w pierwszej kolejności ustalić należy kiedy miało miejsce pierwsze zasiedlenie oraz jaki okres upłynął od niego do momentu dokonania dostawy nieruchomości. W tym celu należy odwołać się do treści art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem za pierwsze zasiedlenie należy uznać moment oddania budynku (budowli) lub jego części do użytkowania pierwszemu nabywcy (najemcy, dzierżawcy), mając na względzie, że sformułowanie „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” dotyczy czynności wymienionych w art. 5 obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług.

W analizowanej sprawie, do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ustawy o VAT doszło w 2003 r., kiedy to ww. lokal został oddany do użytkowania i następnie wynajmowany na cele działalności opodatkowanej, dokumentowanej fakturami VAT. W związku z tym stwierdzić należy, że darowizna opisanego lokalu, o jakim mowa w niniejszym wniosku, będzie dokonywana po pierwszym zasiedleniu, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy, a tym samym zostanie spełniony warunek umożliwiający zwolnienie tej transakcji z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż od momentu pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą lokalu upłynął okres dłuższy niż 2 lata, a dokonywane remonty w niniejszym lokalu nie przekraczały 30% wartości przyjętego lokalu.

Zatem należy stwierdzić, że wycofanie omawianego lokalu użytkowego z ewidencji środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej, spełnia warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – czynność ta będzie dokonywana po pierwszym zasiedleniu a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą lokalu upłynął okres dłuższy niż 2 lata, a ponadto dokonywane remonty w niniejszym lokalu nie przekraczały 30% wartości przyjętego lokalu. Tym samym należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie wycofanie ww. lokalu z ewidencji środków trwałych i przekazanie go na cele osobiste na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednak w odniesieniu do ww. czynności znajdzie zastosowanie zwolnienie od opodatkowania wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Natomiast w odniesieniu do późniejszej darowizny lokalu użytkowego wycofanego z prowadzonej działalności gospodarczej, należy stwierdzić, że Wnioskodawca w tym zakresie będzie korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, co oznacza, że transakcja ta nie będzie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż w tym zakresie Strona nie będzie występowała w roli podatnika podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynikało, że wycofanie z majątku firmy (ewidencji środków trwałych) na cele osobiste będzie zwolniona z podatku od towarów i usług, a w przypadku darowizny przedstawionego wyżej lokalu użytkowego nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - należało uznać za prawidłowe.

Niniejszą interpretacją rozpatrzono wniosek w zakresie podatku od towarów i usług, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane odrębne rozprzęgnięcie.

Zaznaczyć należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy, gdyż w tym zakresie zostały przedstawione we wniosku informacje. Inne kwestie wynikające z własnego stanowiska uzupełnionego po wcześniejszym wezwaniu tutejszego Organu, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.