IPPP2/443-1140/14-6/RR | Interpretacja indywidualna

Sposób opodatkowania ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego
IPPP2/443-1140/14-6/RRinterpretacja indywidualna
 1. lokal użytkowy
 2. spółdzielcze prawo do lokalu
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 lutego 2015 r. (data wpływu 12 luty 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 27 stycznia 2015 r. nr IPPP2/443-1140/14-2/RR oraz pismem z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 17 lutego 2015 r. nr IPPP2/443-1140/14-4/RR o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 lutego 2015 r. (data wpływu 12 luty 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 27 stycznia 2015 r. nr IPPP2/443-1140/14-2/RR (data doręczenia 30 stycznia 2015 r.) oraz pismem z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 17 lutego 2015 r. nr IPPP2/443-1140/14-4/RR (data doręczenia 25 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 29 kwietnia 2004 roku w P. podpisana została Umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego pomiędzy Spółdzielnią a Panią Wandą S. członkiem S. zamieszkałą w Z. ul. J. Przedmiotem umowy było ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego Nr 3 na parterze w budynku o powierzchni użytkowej 88,92 m2, którego właścicielem jest Spółdzielnia. Wkład budowlany związany ze spółdzielczym prawem do ww. lokalu użytkowego został wniesiony przez członka spółdzielni Panią Wandę S. w wysokości 179.600,27 zł. Zgodnie z umową Pani Wanda zobowiązała się do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wnoszenia comiesięcznych opłat na pokrycie ponoszonych przez Spółdzielnie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jej lokal.

12 listopada 2013 r. podjęta została uchwała przez Zarząd Spółdzielni, w której to zarząd postanowił wyodrębnić własność lokali zlokalizowanych w budynku, w tym lokal o jakim mowa powyżej. Lokale znajdują się w budynku stanowiącym odrębną nieruchomość i własność Spółdzielni.

Dodatkowo Strona w piśmie z dnia 9 lutego 2015 r. wskazała, że:

Wnioskodawczyni posiada status czynnego zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług.

Ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu poprzez wniesienie wkładu budowlanego było czynnością odpłatną i nastąpiło ono w roku 2004 r. Natomiast sama czynność przekształcenia poprzez ustanowienie odrębnej własności lokalu nie była odpłatna.

Od momentu ustanowienia własnościowego prawa do lokalu (2004 r.) przez Wnioskodawczynię prowadzona jest w lokalu działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem VAT.

W dniu 29 kwietnia 2004 r. została zawarta umowa ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a następnie została założona księga wieczysta w wyniku odłączenia części nieruchomości z innej księgi wieczystej KW. To była czynność pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ustawy o VAT. Pani Wanda S. wykorzystuje lokal od 2004 roku, czyli okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, wynosi znacznie więcej niż 2 lata.

W stosunku do lokalu użytkowego nie były dokonane żadne wydatki, stanowiące co najmniej 30% jego wartości początkowej.

Ponadto w piśmie z dnia 27 lutego 2015 r. Strona w kwestii doprecyzowania przedstawionego zdarzenia przyszłego oświadczyła że:

 • Spółdzielni przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego od nabycia/wybudowania lokalu użytkowego będącego przedmiotem zapytania.
 • Spółdzielnia w odniesieniu do omawianego lokalu użytkowego nie dokonywała wydatków na jego ulepszenie, które stanowiłoby co najmniej 30% jego wartości początkowej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego, o jakim mowa w niniejszym wniosku, z własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że sama czynność przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności, oznacza tylko zmianę formy prawnej prawa do tego lokalu. Ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego dotyczy zmiany ograniczonego prawa rzeczowego w prawo własności. Kluczowy jest tutaj fakt, że wpłata wkładu budowlanego w całości obejmowała świadczenia z tytułu ustanowienia własnościowego prawa spółdzielczego. Czynność ustanowienia odrębnej własności lokalu nie jest związana z jakimikolwiek świadczeniami. Nie ma zatem podstawy opodatkowania opisywanej czynności.

Dodatkowo zastosowanie ma również art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie, z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata

W związku z czym również zwolnienie przedmiotowe wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT znajduje zastosowanie do przedmiotowego ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Przede wszystkim jednak w tej konkretnej sytuacji, ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego członka spółdzielni nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest podstawy opodatkowania.

Ponadto Pani Wanda S. jest zainteresowaną w rozumieniu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej ze względu na fakt, iż w myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. W związku z tym przepisem podkreślić należy, że Wnioskodawczyni ma prawo zadać pytanie odnośnie faktu czy Spółdzielnia mieszkaniowa jest zwolniona z obowiązku uiszczenia podatku od towaru i usług z tytułu ustanowienia odrębnej własności lokalowej i korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie, z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Podkreślić należy, iż ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym ustanowienie na rzecz Wnioskodawczyni odrębnej własności lokalu, która mogłaby zostać zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy gdyż spełnia do tego wszelkie przesłanki, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT w sytuacji gdy spółdzielnia mieszkaniowa będzie zwolniona z obowiązku uiszczenia podatku od towaru i usług z tytułu ustanowienia odrębnej własności lokalowej, a mimo to taką czynność opodatkuje.

Zatem w świetle powyższych okoliczności oraz wyżej cytowanych przepisów Wnioskodawczyni przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie, która rodzić może wobec niej określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

Z powyższego przepisu wynika, że definicja dostawy towarów obejmuje bardzo szeroki zakres czynności, co wskazuje, że co do zasady podatkiem od towarów i usług opodatkowane są wszelkie transakcje, w wyniku których dochodzi do przeniesienia władztwa nad towarem, wiążące się jednocześnie z odpłatnością. Podmiot zbywający towar przenosi prawo do rozporządzania nim jak właściciel na nabywcę, a w zamian otrzymuje wynagrodzenie.

Towarami, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W odniesieniu do powyższych uregulowań prawnych uznać zatem należy, że ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego, o jakim mowa w niniejszym wniosku zostało zrównane - dla celów podatku od towarów i usług - z przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Ponadto, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazania oraz darowizny wskazane w pkt 1 i 2, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie (w tym także darowizna) tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

W omawianej sprawie Wnioskodawca wskazał we wniosku, że Spółdzielni przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego od nabycia/wybudowania lokalu użytkowego będącego przedmiotem zapytania. Ponadto z wniosku wynika, że w niniejszej sprawie czynność przekształcenia poprzez ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego nie była czynnością odpłatną.

Jak wskazano wyżej nieodpłatne przekazanie towarów (np. darowiznę) na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, importem lub wytworzeniem tych towarów lub ich części składowych.

Niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania darowizny – w świetle treści art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy – jako wyłączonej spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy VAT, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów – art. 29 ust. 2 ustawy VAT.

W niniejszej sprawie, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego pomiędzy Spółdzielnią a Wnioskodawcą nastąpiło w dniu 29 kwietnia 2004 roku. Zgodnie z umową Strona zobowiązała się do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wnoszenia comiesięcznych opłat na pokrycie ponoszonych przez Spółdzielnie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal. Dnia 12 listopada 2013 r. została podjęta uchwała Spółdzielni, w której to zarząd postanowił wyodrębnić własność lokali, w tym lokal o jakim mowa powyżej. Ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu poprzez wniesienie wkładu budowlanego było czynnością odpłatna, natomiast sama czynność przekształcenia poprzez ustanowienie odrębnej własności lokalu nie była odpłatna.

W konsekwencji w świetle przedstawionego we wniosku opisu sprawy oraz powołanych wyżej przepisów należy przyjąć, że ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego, w stosunku do którego Spółdzielni przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, dla której podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów (lokalu) lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określony w momencie dostawy tych towarów (lokalu).

Z kolei w myśl art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 23%, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie regulacji zawartej w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwolniona od podatku została dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie - w myśl art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanego przepisu wynika, że aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części, do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu.

Z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, że Wnioskodawca zgodnie z umową zobowiązał się do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wnoszenia comiesięcznych opłat na pokrycie ponoszonych przez Spółdzielnie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal. Strona posiada status czynnego zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług i od momentu ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (2004 r.) przez Wnioskodawcę prowadzona jest w lokalu działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem VAT. W stosunku do lokalu użytkowego nie były dokonane żadne wydatki, stanowiące co najmniej 30% jego wartości początkowej. Spółdzielni natomiast przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego od nabycia/wybudowania lokalu użytkowego będącego przedmiotem zapytania.

Na tle zaprezentowanej sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii czy ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego w miejsce własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Kluczową rolę w analizowanej sprawie odgrywa przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Aby stwierdzić, czy ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług w pierwszej kolejności ustalić należy kiedy miało miejsce pierwsze zasiedlenie oraz jaki okres upłynął od niego do momentu dokonania dostawy nieruchomości. W tym celu należy odwołać się do treści art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem za pierwsze zasiedlenie należy uznać moment oddania budynku (budowli) lub jego części do użytkowania pierwszemu nabywcy (najemcy, dzierżawcy), mając na względzie, że sformułowanie „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” dotyczy czynności wymienionych w art. 5 obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług.

W analizowanej sprawie, do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ustawy o VAT doszło w 2004 r., kiedy to nastąpiło zawarcia umowy ustanawiającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i na jej podstawie Strona zobowiązała się do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zatem w omawianej sprawie doszło już do pierwszego zasiedlenia nieruchomości, gdyż lokal użytkowy został oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z tym stwierdzić należy, że czynność ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego, o jakim mowa w niniejszym wniosku, będzie dokonywana po pierwszym zasiedleniu, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy, a tym samym zostanie spełniony warunek umożliwiający zwolnienie tej transakcji z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż od momentu pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą lokalu upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

Zatem należy stwierdzić, że ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego, o jakim mowa w niniejszym wniosku spełnia warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – dostawa jest dokonywana po pierwszym zasiedleniu a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą lokalu upłynął okres dłuższy niż 2 lata, a ponadto Spółdzielnia nie ponosiła nakładów na ulepszenie omawianego lokalu. Tym samym należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednak w niniejszej sprawie znajdzie zastosowanie zwolnienie od opodatkowania wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynikało, że czynność ustanowienia odrębnej własności lokalu nie jest związana z jakimikolwiek świadczeniami, zatem nie ma podstawy opodatkowania opisywanej czynności - należało uznać za nieprawidłowe.

Wskazać przy tym należy, że zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Ustawodawca umożliwił jednak podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, która pozbawia podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jeden z nich wynika z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak wcześniej wskazano w omawianej sprawie dla ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego znajdzie zastosowanie zwolnienie od opodatkowania wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zatem wystąpią tutaj przesłanki negatywne, określone w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, gdyż czynność ta będzie korzystała ze zwolnienia od podatku. Zatem w niniejszej sprawie Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.